ՇՏԱՊ. Ոստիկանության Նորք Մարաշի բաժնում տղամարդու սիրտը կանգ է առել. կանայք ներխուժել են բաժին ու ծեծկռտուք սարքել Եկել է ամենակրիտիկական փուլը, մենք տանուլ ենք տալիս այս պատերազմը. ուկրաինայի գումարտակի հրամանատար (ՎԻԴԵՈ) Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին բացառված է. ՌԴ ԱԳՆ «Գառնի'կ, էնտուզիազմով խոսի, շատ ես խաղաղվել», «Դե միշտ ասում եք՝ խաղաղվեք, խաղաղվել եմ» Հունիսի 19-ի աստղագուշակ Պապիկյանն ու Ֆրանսիայի նախագահի ռազմական գծով խորհրդականը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ընթացքին առնչվող հարցեր Ադրբեջանի գործելակերպը մտածելու տեղիք է տալիս, սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է․ Երևանի արձագանքը՝ Բաքվին Ազատ վիզայի տակ ուրիշ բաներ են նախապատրաստում Հայաստանում․ Բագրատ սրբազան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտանիքի հետ շատ ջերմ մտերմություն ունեմ, նաև՝ 2-րդ ու 3-րդ նախագահների շրջանակների հետ. Բագրատ Սրբազան Երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ

ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԸ ՊԱՐՏՎԵՑ. ԲԱ ՀԱՂԹՈՂՆԵ՞ՐՆ ՈՒՐ ԵՆ

Վերլուծություն

Եր­ևա­նի ա­վա­գա­նու ընտ­րութ­յուն­նե­րը դար­ձան հա­կա­ռե­կորդ` ըն­դա­մե­նը 28 տո­կոս մաս­նակ­ցութ­յամբ: Ու թեև ցածր մաս­նակ­ցութ­յունն ի­դեա­լա­կան պայ­ման­ներ է ա­պա­հո­վում վար­չա­կան ռե­սուր­սով ընտր­վե­լու հար­ցը լու­ծե­լու հա­մար, սա­կայն ՔՊ–ն ջախ­ջախ­վեց: Ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­րում ջախ­ջախ­վե­լուն նա­խոր­դել էր խայ­տա­ռակ սա­կա­վա­մարդ հան­րա­հա­վա­քը` մար­զե­րից բե­րած մաս­նա­կից­նե­րով և հն­դիկ­նե­րով, ուր ինք­նա­տի­րա­պե­տու­մը կորց­րած Նի­կո­լը խոս­տա­ցավ, որ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը «աս­ֆալտ են ու­տե­լու» և «բորդ­յուր են լի­զե­լու»: Եր­ևում է կա­պի­տուլ­յան­տը «լի­զել» կա­տե­գո­րիա­յի հետ կապ­ված հո­գե­բա­նա­կան տրավ­մա ու­նի, բայց չգի­տենք` ման­կութ­յու­նի՞ց է գա­լիս, թե՞ քրեա­կա­տա­րո­ղա­կան հիմ­նար­կից:

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԱՅԻՆ «ՍԵՎ ԿԱՐԱՊՆԵՐԸ»

Ան­շուշտ, եր­ևան­ցի­նե­րի դու­րը չե­կավ այդ կեղ­տոտ հո­խոր­տան­քը, ու թերևս դրա պատ­ճա­ռով էլ վար­չա­կան ռե­սուր­սով Ա­վին­յա­նի հա­մար հա­վա­քագր­ված ընտ­րող­նե­րի մի մա­սը թքեց ու չե­կավ ընտ­րա­տե­ղա­մաս: Սա­կայն ամ­բողջ ընտ­րութ­յու­նը լի էր ա­նա­կն­կալ­նե­րով ՔՊ­–ի հա­մար, այն ա­նա­կն­կալ­նե­րով, ո­րոնք քա­ղա­քա­գի­տութ­յան մեջ կոչ­վում են «սև կա­րապ­ներ»:

Ա­ռա­ջին «սև կա­րա­պը» Վար­դան Ղու­կաս­յա­նի (­Դո­գի) կու­սակ­ցութ­յան` «Հան­րա­յին ձայ­նի» ստա­ցած 10 տո­կոս քվե­ներն էին: Կու­սակ­ցութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մի մա­սը` բան­տում, մի մասը` ար­տերկ­րում, ա­ռանց ընտ­րար­շա­վի հնա­րա­վո­րութ­յան, բա­ցա­ռա­պես Ղու­կաս­յա­նի յու­թուբ­յան լայ­վե­րով այդ­քան քվե հա­վա­քեց: Այդ­տեղ ինչ­–որ տեղ զու­գա­հեռ­ներ կան Թ­րամ­փի` ժա­մա­նա­կին հա­վա­քած քվե­նե­րի հետ, հա­մե­նայն­դեպս գե­նե­զի­սը նույնն է: ՔՊ­–ի հա­մար դա կա­տաստ­րո­ֆիկ էր` որ ինչ­–որ բլո­գեր այդ­քան ձայն վերց­նի, ու դե­մը չկա­րո­ղա­նան առ­նեն:

Երկ­րոր­դը` Ա­վին­յա­նը չկա­րո­ղա­ցավ 50+ տո­կոս հա­վա­քել, և ԿԸՀ­–ի «թվան­կա­րիչ­ներն» ան­զոր գտնվե­ցին: Ա­ռա­ջին 37 տե­ղա­մա­սե­րի ամ­փո­փու­մից հե­տո ԿԸՀ­–ի հաշ­վար­կը եր­կար «լռվեց», այդ­պի­սի ան­հաս­կա­նա­լի (իսկ ի­րա­կա­նում` լավ հաս­կա­նա­լի) ար­գե­լա­կում­նե­րը հա կրկնվում էին, և­ ամ­փո­փու­մը տևեց ա­վե­լի եր­կար, քան հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ:

Եր­րորդ «սև կա­րա­պը» այն էր, որ չկա­րո­ղա­ցան ա­պա­հո­վել, որ­պես­զի ՔՊ­–ի ու «Հան­րա­պե­տութ­յուն» կու­սակ­ցութ­յան քվե­նե­րի գու­մա­րը լի­նի 50+ տո­կոս: Այ­սինքն` Ա­վին­յա­նին քա­ղա­քա­պետ սար­քելն էլ դար­ձավ գրե­թե ա­նի­րա­գոր­ծե­լի:

Եվ վեր­ջա­պես, Մա­նե Թան­դիլ­յա­նի «Ապ­րե­լու եր­կի­րը» 0,3 տո­կոս չձգեց ան­ցո­ղիկ շե­մին, և հս­կա­յա­կան նա­խընտ­րա­կան ծախ­սը գնաց ջու­րը:

Ինչ­պես ար­ձա­նագ­րում է ՀՀԿ ԳՄ ան­դամ Ար­տակ Զա­քար­յա­նը. «Փաս­տա­ցի Եր­ևա­նը չընտ­րեց ա­վա­գա­նի: 

...25–26 %–ը` մեկ մար­դու ընտ­րութ­յան հա­մար, գու­ցե վատ ցու­ցա­նիշ չէ, բայց մի ամ­բողջ ա­վա­գա­նու հա­մար` կոչ­վում է լե­գի­տի­մութ­յան ճգնա­ժամ:

Եր­ևա­նի ա­վա­գա­նին և հատ­կա­պես նրա ընտ­րած քա­ղա­քա­պե­տը, լի­նե­լու է գու­ցե լե­գալ, բայց հաս­տատ` ոչ լե­գի­տիմ: Նա բա­րո­յա­կան ու քա­ղա­քա­կան ի­րա­վունք չի ու­նե­նա­լու խո­սել Եր­ևա­նի ու եր­ևան­ցի­նե­րի ա­նու­նից:

Ա­ռա­վել ևս` Նի­կոլն ու իր դա­վա­դիր խմբակն այլևս ի­րա­վունք չեն ու­նե­նա­լու խո­սել հայ ժո­ղովր­դի ա­նու­նից»:

ՔՊ­–ի ներ­սում էլ խու­ճա­պա­յին եր­ևույթ­ներ են: Ա­սում են, թե կա­պի­տուլ­յան­տի մոտ «կռու­տիտ­վե­լու» հա­մար ՔՊ­–ի խամ­յակ­նե­րը ո­րո­շել են մե­ղա­վոր կար­գել Ա­վին­յան Տի­կո­յի շտա­բի ան­դամ Ղու­լար­յան Ար­մե­նին՝ որ­պես «նախ­կին­նե­րի գոր­ծա­կալի», ո­րի սա­բո­տա­ժի հետ­ևան­քով են հայտն­վել նման խայ­տա­ռակ վի­ճա­կում: Տե­լեգ­րա­մում տա­րած­ված ար­տա­հոս­քի հա­մա­ձայն. «Հա­կոբ­յան Ան­նան մտել է Ա­վին­յան Տի­կո­յի շտաբ ու ա­մե­նա­վեր­ջին հայ­հո­յանք­նե­րով ան­պատ­վել ընտ­րութ­յան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րին: Ըստ Հա­կոբ­յան Ան­նա­յի՝ Եր­ևա­նի շի­նա­րա­րա­կան տեն­դեր­նե­րը լա­փե­լու մո­լուց­քով ապ­րող Ա­վին­յան Տի­կոն ու նրա շրջա­պա­տը, Նի­կո­լին հա­մո­զե­լով ընտ­րութ­յան գնալ, բայց կա­րո­ղա­նա­լով ըն­դա­մե­նը 75 հա­զար ձայն «քե­րել», պաշ­տո­նա­պես հա­նել են Նի­կո­լի քա­ղա­քա­կան «մահ­վան վկա­յա­կա­նը», ի լուր աշ­խար­հի ֆիք­սել են, որ Նի­կոլն այլևս գո­յութ­յուն չու­նի ու հի­մա Նի­կո­լին (նրա հետ միա­սին նաև ՔՊ­–ի թա­փա­ռաշր­ջիկ­նե­րին) իշ­խա­նազր­կե­լը շատ կարճ ժա­մա­նա­կի և տեխ­նի­կա­կան հարց է դար­ձել»:

Ա­յո. Նի­կոլն ու ՔՊ–ն քա­ղա­քա­կան դիակ են: Սա­կայն նախ` «հու­ղար­կա­վո­րել» է պետք, և­ երկ­րոր­դը` պարտ­վո­ղը կա, բայց հաղ­թող­նե՞րն ով­քեր են: «Հու­ղար­կա­վո­րո­ղի» պա­հով Ար­տակ Զա­քար­յա­նը հա­մոզ­մունք է հայտ­նել, որ դա կլի­նեն հենց ընտ­րութ­յա­նը չմաս­նակ­ցած հար­յուր հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը: Թեև «Մայր Հա­յաս­տան» դա­շին­քի ո­րոշ ակ­տի­վիստ­ներ ընտ­րութ­յա­նը չե­կած մարդ­կանց ո­րա­կում են «Նի­կո­լի հան­ցա­կից», սա­կայն դա ա­նար­դար է: Չէին ե­կել, զի չէին տե­սել` ո՞ւմ վստա­հեն ի­րենց ա­պա­գան: Ու թերևս այդ մարդ­կանց ա­ռաջ­նոր­դեն այն քա­ղա­քա­կան այ­րե­րը, ով­քեր չեն մաս­նակ­ցել այդ կրկե­սին:

«ԿԱ՛Մ ԵՍ ԿԼԻՆԵՄ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ, ԿԱ՛Մ ԵՐԵՎԱՆԸ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՉԻ ՈՒՆԵՆԱ»

Agrav

­Խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը, որ հնա­րա­վոր է լի­նի «Մայր Հա­յաս­տան» – Հայկ Մա­րութ­յան և «Հան­րա­յին ձայն» կոա­լի­ցիա, ծա­վալ­վե­ցին դեռ քվե­նե­րի ամ­փոփ­ման փու­լում, այդ ե­րեք ու­ժե­րի ա­ջա­կից­նե­րի Տե­լեգ­րամ ա­լիք­նե­րում և Ֆեյս­բու­քում: Ի­հար­կե, շար­քա­յին եր­ևան­ցու հա­մար այդ­պի­սի կոա­լի­ցիա­յի գա­ղա­փա­րը հնչում է, մեղմ ա­սած, տա­րօ­րի­նակ և խորթ, սա­կայն քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը հնա­րա­վո­րի ար­վեստն է, ո­րում սպի­տակ ձեռ­նոց­նե­րը պի­տա­նի չեն: Եր­բեմն նաև տհաճ հոտ է գա­լիս:

Ինչ­ևէ, ա­ռա­ջին սա­կար­կութ­յուն­նե­րը ե­ղան, և հ­րա­պա­րա­կա­յին հար­թութ­յու­նում դա հնչում է այս­պես` Վար­դան Ղու­կաս­յա­նի կու­սակ­ցութ­յունն ա­ռա­ջար­կում է կոա­լի­ցիոն հու­շա­գիր ստո­րագ­րել` հստակ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րով, Անդ­րա­նիկ Թ­ևան­յան­ն ա­ռա­ջար­կում է ան­գամ ա­ռանց հու­շագ­րի Հայկ Մա­րութ­յա­նին ընտ­րել քա­ղա­քա­պետ` պայ­մա­նով, որ կպար­տա­վոր­վի գնալ ամ­բող­ջա­կան իշ­խա­նա­փո­խութ­յան ճա­նա­պար­հով, սա­կայն «Սու­պեր­մա­ման» պնդում է, որ ի­րեն պետք է քա­ղա­քա­պետ ընտ­րեն` ա­ռանց որ­ևէ նա­խա­պայ­մա­նի: 

Ս­տաց­վեց, որ ֆար­սի պես կրկնվում է 2018–ի պատ­մութ­յու­նը, այս ան­գամ` «Կա՛մ ես կլի­նեմ քա­ղա­քա­պետ, կա՛մ Եր­ևա­նը քա­ղա­քա­պետ չի ու­նե­նա» ան­պա­տաս­խա­նա­տու բա­նաձ­ևով: Նա ար­դեն հայ­տա­րա­րել է` կա՛մ ընտ­րում եք ինձ, կա՛մ գնում ենք նոր ընտ­րութ­յուն­նե­րի: Փաս­տո­րեն, նրան թվում է, որ ա­մեն ինչ կա­րե­լի է շոո­ւի վե­րա­ծել, այդ թվում և` Եր­ևա­նի կյան­քը վե­րա­ծել խա­ղա­լի­քի: Ի դեպ, ՔՊ–ն էլ դեմ չէ «կրկին փոր­ձել»: Բայց այդ եր­կուսն ար­դեն մո­ռա­նում են, որ ընտ­րա­տե­ղա­մաս չգա­լով` եր­ևան­ցի­նե­րի ա­ռա­վել քան 70 տո­կո­սը բո­լո­րին ու­ղար­կել է գրո­ղի ծո­ցը: Գ­յում­րե­ցի ի­րա­վա­պաշտ­պան, քա­ղա­քա­ցիա­կան ակ­տի­վիստ Կա­րա­պետ Պո­ղոս­յա­նի փո­խանց­մամբ. «Ի­րա­կա­նում այս ընտ­րութ­յուն­նե­րը շեշ­տե­ցին մեկ բան, որ հա­սա­րա­կութ­յու­նը այլևս չի խա­ղում Նի­կո­լի օ­րա­կար­գով, հա­սա­րա­կութ­յու­նը ձգտում է իշ­խա­նա­փո­խութ­յան, և կար­ևո­րը նա չի, թե վա­ղը ով կլի­նի Եր­ևա­նի քա­ղա­քա­պե­տը, կար­ևոր է ում հետ­ևից կգնա հա­սա­րա­կութ­յու­նը, իսկ հա­սա­րա­կութ­յու­նն այ­սօր ցույց տվեց, որ ին­քն ընտ­րում է պայ­քա­րը այն ու­ժե­րի հետ, ով­քեր չեն ու­նե­ցել մաս­նակ­ցութ­յուն ադր­բե­ջա­նա­թուր­քա­կան իշ­խա­նա­զավթ­մա­նը` սրա­նով նաև բա­ցա­ռե­լով հա­ջորդ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի կող­մից պե­տա­կա­նա­քան­դութ­յան մաս­նա­կից­նե­րի հա­վա­նա­կան ներ­ման գոր­ծըն­թա­ցը»:

Իսկ Հայ­կո­յի ա­սա­ծի մեջ հան­րութ­յան այս մտա­հո­գութ­յուն­նե­րը չկան, կա միայն շոու սար­քե­լը` քա­ղա­քա­պե­տի ա­թո­ռի շուրջ: Բայց թող չմո­ռա­նան` սեպ­տեմ­բե­րի 17–ի քվեար­կութ­յամբ ՔՊ–ն ու­նի 9 տո­կո­սից ոչ ա­վել վար­կա­նիշ, Հայ­կո­յի­նը ա­վե­լի քիչ է, «Մայր Հա­յաս­տան» դա­շին­քինն այս պա­հին է՛լ ա­վե­լի քիչ, ե­թե ի­հար­կե չլքի այս շոուն, ո­րը պի­տա­նի չէ որ­պես ամ­բող­ջա­կան իշ­խա­նա­փո­խութ­յան հար­թակ, ու թերևս պա­տա­հա­կան չէ, որ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նը գե­րա­դա­սեց սահ­մա­նա­փակ­վել սոսկ զո­րակ­ցութ­յան հայ­տա­րա­րութ­յամբ: Իսկ ազ­գա­յին օ­րա­կար­գից դուրս գտնվող «Զե­լենս­կու տնազ» Հայ­կո­յի և դա­վա­ճա­նա­կան օ­րա­կար­գի տեր ՔՊ­–ի շան­սերն ա­պա­գա որ­ևէ հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րութ­յու­նում ձգտում են էդ­մոն­մա­րուք­յան ցու­ցա­նի­շին, նույ­նը վե­րա­բե­րում է և «Հան­րա­պե­տութ­յուն» կու­սակ­ցութ­յա­նը... նույ­նիսկ ԱԺԲ­–ի պո­տեն­ցիալ շան­սե­րը այդ կաս­կա­ծե­լի­նե­րից շատ է: Նաև ընտ­րութ­յու­նը ցույց տվեց, որ մար­դիկ ա­մեն ինչ էլ հի­շում են, ազ­գու­րաց սրի­կա­նե­րին լավ էլ մտա­բե­րում են ու չեն մո­ռա­նում: Էդ­մո­նի «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նը» և կա­պի­տուլ­յան­տի ՔՊ–ն միա­ժա­մա­նակ ու ձեռք ձեռ­քի տված են բռնել դե­պի պատ­մութ­յան աղ­բա­մա­նի ճա­նա­պար­հը:

Իսկ այս ամ­բողջ շոո­ւի ֆո­նին շա­հե­կա­նո­րեն ա­ռանձ­նա­նում են այն ծան­րակ­շիռ ու­ժերն ու գոր­ծիչ­նե­րը, ով­քեր գլխանց զատ­վե­ցին այդ կաս­կա­ծե­լի շոո­ւից, մաս­նա­վո­րա­պես` ՀՀԿ–ն և ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նը: Այս հա­մա­մայ­րա­քա­ղա­քա­յին կրկե­սի ա­վար­տից հե­տո մար­դիկ հա­մե­մա­տե­լու բան կու­նե­նան:

­Ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ Կա­րեն Վր­թա­նես­յանն էլ զգու­շա­վոր լա­վա­տե­սութ­յամբ ար­ձա­նագ­րում է. «ՔՊ–ն դեռ կա­րող է տակ­տի­կա­կան հաղ­թա­նակ­ներ տա­նել, բայց ռազ­մա­վա­րա­կան ա­ռու­մով ի­րենց հիմ­նա­կան հե­նաս­յու­նը՝ «ժո­ղովր­դի ման­դա­տը», որն ի­րա­կա­նում 2020–ից հե­տո ար­դեն միֆ էր, ե­րեկ­վա­նից նույ­նիսկ մի­ֆա­կան մա­կար­դա­կում չկա։ Պայ­թեց մի­ֆը»։ ՔՊ–ն դեռ փոր­ձեր կա­նի` զոմ­բիի պես ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես վե­րա­կեն­դա­նա­նալ: Պա­տա­հա­կան չէ, որ սրանք ընտ­րող­նե­րի ցու­ցա­կում թո­ղել էին նաև այն­պի­սի հան­գուց­յա­լի, ինչ­պի­սին է Վի­գեն Խա­չատր­յա­նը: Դա տրա­մա­բա­նո­րեն տե­ղա­վոր­վում է նույն շղթա­յում նրանց 2018–ի հրա­պա­րակ բե­րած դա­գաղ­նե­րի ու մա­հե­րով սնվե­լու հետ:

Իսկ ներ­սում թող խու­ճա­պի ու գզվռտո­ցի են­թարկ­վեն: Նույ­նիսկ առ­նե­տա­վազ­քի տեղ չու­նեն: Գ­րո­ղի ծոցն ու­ղար­կե­լու պահն ար­դեն ուր­վագծ­վում է: Չ­նա­յած` հայ­կա­կան Գ­րո­ղը սրանց հա­մար ափ­սոս է, սրանց սա­զա­կան է ջհան­դա­մի գյո­ռը:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆՇՏԱՊ. Ոստիկանության Նորք Մարաշի բաժնում տղամարդու սիրտը կանգ է առել. կանայք ներխուժել են բաժին ու ծեծկռտուք սարքելԵկել է ամենակրիտիկական փուլը, մենք տանուլ ենք տալիս այս պատերազմը. ուկրաինայի գումարտակի հրամանատար (ՎԻԴԵՈ)Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին բացառված է. ՌԴ ԱԳՆ«Գառնի'կ, էնտուզիազմով խոսի, շատ ես խաղաղվել», «Դե միշտ ասում եք՝ խաղաղվեք, խաղաղվել եմ»Հունիսի 19-ի աստղագուշակՊապիկյանն ու Ֆրանսիայի նախագահի ռազմական գծով խորհրդականը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ընթացքին առնչվող հարցերԱդրբեջանի գործելակերպը մտածելու տեղիք է տալիս, սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է․ Երևանի արձագանքը՝ ԲաքվինԱզատ վիզայի տակ ուրիշ բաներ են նախապատրաստում Հայաստանում․ Բագրատ սրբազանԼևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտանիքի հետ շատ ջերմ մտերմություն ունեմ, նաև՝ 2-րդ ու 3-րդ նախագահների շրջանակների հետ. Բագրատ Սրբազան Երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպՊՆ-ն նախատեսում է պահեստազորայինների եռամսյա վարժական հավաքներ անցկացնելՄարդը ասում է՝ բետոն եք լիզելու, հարվածում են գեներալին ԱԺ-ում, սա քաղաքական կյա՞նք է. Սրբազան (տեսանյութ)Հաջիևը հայտարարել է, թե Ֆրանսիայի կողմից ՀՀ զինումը «սպառնալիք է տարածաշրջանում խաղաղության համար»Ինչ սուպեր հնարավորություններ ունի Փաշինյանի վարչապետի կոստյումըՀունիսի 12-ը «Մարտի 1»-ի հետ համեմատելը պայմանավորված է եղել կոնկետ անձով. Սրբազան (տեսանյութ)ՈՒՂԻՂ․ Շարժումը նոր փուլ է մտնումՄարտի 1-ը ողբերգություն է բոլոր առումներով և իմ համեմատությունը կապված էր զուտ անձի հետ. ՍրբազանՀարցեր ունենք Սուրեն Պետրոսյանին. պետք է որոշենք՝ ճանապարհն իր հետ անցնո՞ւմ ենք, թե՞ ոչ. ՍրբազանԱյս իշխանության հեռացումը մեր պայքարի միայն մեկ բաղադրիչն է. Բագրատ Սրբազան1 ամսվա ընթացքում խաղաղության համաձայնագիր կնքելու Երևանի առաջարկին Բաքուն չի արձագանքել․ ՀՀ ԱԳՆԱյս մարդկանց համար մարդկային կյանքը ոչ մի արժեք չունի. ՍրբազանԱրտաշատում եւ Վեդիում էլ կունկնդրեն իտալական արիաներՈւղիղ. Բագրատ Սրբազանը մամուլի ասուլիս է հրավիրել, շարժումը նոր փուլ է մտնումՔերոբյանին առնչվող գործում պարզվելու է, որ պետությանն ամենամեծ վնասը պատճառել է ՔԿ-ն. Վահրամ ՄիրաքյանՆերկաները պղծեցին մեր պատմությունն ու եկեղեցին. ՇպռոտՈրոնվում են ԱԺ նախկին պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանն ու նրա որդինԱզգային ժողովից պատվիրակություն կմեկնի ՍտրասբուրգՀունիսի 19. Օրվա խորհուրդՊատգամավոր Իշխան Զաքարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել էՀիմա էլ հերթը հասել է խաչքարերինԻ՞նչ է ակնկալում իշխանությունն իրականում ՀԱՊԿ-ին հաթաթա տալով․ «Իրավունք»«Հրապարակ». Տեղը գաղտնի են պահում, որ սրբազան շարժումը հանկարծ «չհարամի» «Կոմանդույուշչին» կողքի կռիսներին է փնտրում․ «Իրավունք»«Ժողովուրդ». Պատվերով քրգործեր՝ այլախոհների դեմ. քննչական կոմիտեն ՔՊ-ականների հանցանքները չի տեսնում«Ժողովուրդ». Քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանի` «ֆազի» սպանության գործով ներգրավվել է ԱԱԾ-նԱննա Հակոբյանը հաստատել է, որ մեծ գումարներ է պահանջել գործարարներից«Հրապարակ»․ ՔՊ-ական նախկին պաշտոնյայի դեմ, մեծ ծավալի չարաշահումների փաստով վարույթ է հարուցվելԻշխանությունը տոնական տրամադրություն ունի. «Սրբազան շարժումը» «պառակտել են». «Ժողովուրդ»Սպիտակ տունը ծանր է տանում Պուտինի այցը Հս. ԿորեաՌուսական ստրատեգիական նշանակություն օպերացիան ակտիվորեն զարգանում է (Քարտեզ)Ֆրանսիայում արդեն ՄԱՍՈՆՆԵՐՆ են բողոքի ցույց անցկացնում (Տեսանյութ)Մեկնարկել են Վլադիմիր Պուտինի եւ Կիմ Չեն Ինի բանակցությունները (Տեսանյութ)Կրեմլը պատրաստ է միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայում. MI6Կուզեի մարմնավորել մի քանի օրով Ստալինի կերպարը Հայաստանում. Յուրա ԻգիթխանյանԵՎՐՈ-2024. Պորտուգալիայի կամային հաղթանակը Չեխիայի ընտրանու նկատմամբ(տեսանյութ)Ինչո՞ւ է մինչ օրս զինվորական դատախազի տեղակալ Վահագն Մուրադյանը շարունակում պաշտոնավարել. meganews.amԿՅԱՆՔԻՑ ԱՆԺԱՄԱՆԱԿ ՀԵՌԱՑԵԼ Է 44-ՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍ ՀՐԱՉՅԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ՄԱՅՐԸՍԵՎԱԿՅԱՆ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ՏՈՆ ԳՅՈՒՄՐԻՈՒՄԾեծկռտուք` Թուրքիայի եւ Վրաստանի երկրպագուների միջեւ(տեսանյութ)Սովետական հեռուստացույց, որը նախկինում շատերի անբաժան ընկերն էր
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода