Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». Ադամյան Հարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակին Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ Արցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանում Արևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ Լապշին Բաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտում Նոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունից Սեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերը

Ինչու է Մեղրիի երկաթուղին այսքան կարեւոր

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նի շուրջ ստեղծ­ված ներ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րին (Տե´ս նաեւhttps://iravunk.com/?p=264710&l=am) պետք է նաեւ այլ կող­մից նա­յել: Այդ թվում՝ ին­չո՞ւ է ներ­կա­յումս Թուր­քիա­յի հա­մար այդ­քան էա­կան նշա­նա­կութ­յուն ստա­ցել Հա­յաս­տա­նով եւ Նա­խի­ջե­ւա­նով անց­նող եր­կա­թու­ղու խնդի­րը:

­Նա­խօ­րեին Էր­դո­ղա­նը մեկ ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կավ: Նա կտրուկ դեմ ար­տա­հայտ­վեց վեր­ջին G20 գա­գա­թա­ժո­ղո­վում օ­րա­կար­գում հայտն­ված այն կո­մու­նի­կա­ցիոն ծրագ­րից, ո­րը են­թադ­րում է Հնդ­կաս­տա­նի, Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յի եւ ԵՄ­–ի մի­ջեւ ստեղ­ծել ա­ռեւտ­րա­յին մի­ջանցք: Ման­րա­մաս­նենք. դա են­թադ­րում է Հնդ­կաս­տա­նից Եվ­րո­պա մասշ­տա­բա­յին բեռ­նա­փո­խադ­րում­ներն ուղ­ղել Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յի մի­ջո­ցով դե­պի Մի­ջերկ­րական ծով, այն­տե­ղից՝ ԵՄ (քար­տե­զում): «Մենք ա­սում ենք, որ ա­ռանց Թուր­քիա­յի մի­ջանցք չկա… Թուր­քիան կա­րե­ւոր ար­տադ­րա­կան եւ ա­ռեւտ­րա­յին բա­զա է։ Ա­րե­ւել­քից ա­րեւ­մուտք շարժ­ման ա­մե­նա­հար­մար գի­ծը պետք է անց­նի Թուր­քիա­յի տա­րած­քով»: Բայց ինչ­քան էլ որ Էր­դո­ղա­նը բո­ղո­քի, մեկ է, նման փո­խըմբռն­ման հու­շա­գիր ստո­րագ­րե­ցին Եվ­րա­միութ­յու­նը, Հնդ­կաս­տա­նը, Սաուդ­յան Ա­րա­բիան, ԱՄԷ–ն:

Այն, որ այս նոր նա­խագ­ծի թի­կուն­քին կանգ­նած են ԱՄՆ–ն եւ Իս­րա­յե­լը, ա­ռա­ջին հա­յաց­քից էլ պարզ է: Ի՞նչ է սա նշա­նա­կում: Ե­թե մինչ այս Հնդ­կաս­տա­նի հա­մար այդ մասշ­տա­բա­յին բեռ­նա­փո­խադ­րում­նե­րի հար­ցում հիմ­նա­կան էր «Հ­յու­սիս–­Հա­րավ» մի­ջանց­քը, ո­րը են­թադ­րում էր նաեւ Թուր­քիա­յի ներգ­րավ­վա­ծութ­յու­նը, այդ թվում՝ Ի­րան–­Նա­խի­ջե­ւան–­Հա­յաս­տան–­Թուր­քիա գծի օգ­տա­գործ­մամբ կամ ուղ­ղա­կի Ի­րան–­Թուր­քիա կա­պով, ա­պա հի­մա Հնդ­կաս­տա­նը սկսել է տա­տան­վել: Նաեւ այն պատ­ճա­ռով, որ այդ նա­խագ­ծի հա­մար ա­ռանց­քա­յին՝ հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կում այդ­պես էլ կրքե­րը չեն թու­լա­նում: Ու այս ա­մե­նի արդ­յուն­քում էլ ա­վե­լի ցցուն են դառ­նում Իս­րա­յե­լի «ա­կանջ­նե­րը»:

Այս­պես, այն, որ հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կը ի­րար խառ­նե­լու հար­ցում շատ մեծ է Իս­րա­յե­լի, նրա հետ­քե­րով՝ Բ­րի­տա­նիա­յի եւ ԱՄՆ­–ի դե­րը, էն գլխից էր հաս­կա­նա­լի: Ու հի­մա պարզ­վում է, որ մյուս կող­մից էլ նշված եռ­յա­կը մշա­կել եւ խա­ղարկ­ման մեջ է դրել այդ­քան շա­հու­թա­բեր կո­մու­նի­կա­ցիոն նա­խա­գի­ծը, որն անց­նե­լու է նաեւ Իս­րա­յե­լով եւ ներգ­րա­վե­լու է Իս­րա­յե­լի վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ գտնվող այլ նա­վա­հան­գիստ­ներ: Դրա­նից հե­տո, «Հ­յու­սիս–­Հա­րա­վը» մի­գու­ցե իր հեր­թին գոր­ծի, բայց դա ար­դեն կդառ­նա հա­մեստ ու­ղի՝ ըն­դա­մե­նը Հնդ­կաս­տա­նը, Ի­րա­նը եւ Ռու­սաս­տանն ի­րար կա­պող: Կարճ ա­սած, քա­նի դեռ Իս­րա­յելն Ադր­բե­ջա­նի մի­ջո­ցով Թուր­քիա­յի, Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջեւ մի մեծ կա­շա էր սար­քում, հասց­րել է տա­կից ա­մե­նա­յու­ղոտ պա­տա­ռը խլե­լու հա­մար իր գործն ա­նել:

­Ճիշտ է, զու­գա­հե­ռա­բար Էր­դո­ղա­նը սկսեց խո­սել, թե Հնդ­կաս­տա­նից բեռ­նե­րը կա­րե­լի է ուղ­ղել Ի­րա­քով՝ դե­պի Թուր­քիա, որն է­լի են­թադ­րում է Ի­րա­նի շրջան­ցում: Սա­կայն նա հաս­կա­նում է, որ այն պա­րա­գա­յում, երբ Ի­րանն ար­դեն սկսել է ի­րաք­յան Բաս­րա նա­վա­հան­գս­տից ի­րա­նա­կան եր­կա­թու­ղա­յին հա­մա­կարգ տա­նող գծի կա­ռու­ցու­մը, թուր­քա­կան այդ սցե­նա­րը ա­նի­րա­գոր­ծե­լի է:

­Կարճ ա­սած, նման ի­րա­վի­ճա­կում Թուր­քիա­յի, ա­սենք նաեւ Ի­րա­նի եւ, վեր­ջա­պես, Ռու­սաս­տա­նի հա­մար էլ ա­վե­լի ա­ռանց­քա­յին հարց է դառ­նում հայ­–ադր­բե­ջա­նա­կան թե­մա­յի հան­գու­ցա­լու­ծու­մը, ո­րը նաեւ Նա­խի­ջե­ւան–­Հա­յաս­տան–­Թուր­քիա եր­կա­թու­ղու խնդրի լու­ծում կդառ­նա: Այ­սինքն, ե­րեք պե­տութ­յան, ա­սենք նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան երկր­նե­րի տնտե­սա­կան շահն այս պա­հին պա­հան­ջում է հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­ն, հա­կա­ռակ դեպ­քում շա­հող դառ­նա­լու է Իս­րա­յե­լը:

Ա­հա այս ի­րա­վի­ճա­կում Թուր­քիա­յի տրանս­պոր­տի եւ են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նա­խա­րար Աբ­դուլ­քա­դիր Ու­րա­լօղ­լուն սկսեց խո­սել, թե. «Ա­ռա­ջի­կա ա­միս­նե­րին կսկսենք Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի բաց­ման գոր­ծըն­թա­ցը», ո­րին Ի­րա­նը շտա­պեց ար­ձա­գան­քել՝ «Միայն մեր պայ­մա­նով եւ բա­ցա­ռա­պես մեր հա­մա­ձայ­նութ­յամբ դա տե­ղի կու­նե­նա»: Միա­ժա­մա­նակ, Ի­րա­նի ԱԳՆ ղե­կա­վա­րը Միր­զո­յան Ա­րա­րա­տի հետ հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցում սկսեց ա­ռաջ տա­նել «3+3» տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ ա­ռաջ գնա­լու գա­ղա­փա­րը: Բայց նաեւ չմո­ռա­նանք, որ ԱՄՆ­–ի ազ­դե­ցութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նում եւ Իս­րա­յե­լին՝ Ադր­բե­ջա­նում դեռ լուրջ գոր­ծոն­ներ են, եւ տես­նենք, թե այս ա­մենն ուր է տա­նե­լու:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 


⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». ԱդամյանՀարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակինԵ՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ«Ինտերի» գլխավոր տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինԱրցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանումԱրևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍտեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ ԼապշինԲաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտումՆոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունիցՍեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերըՀրատապ, հենց հիմա օդային ճանապարհ պիտի բացվի։ Մարդիկ մահանում են. Նաիրա ԶոհրաբյանԿոչ եմ անում օտարերկրյա դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպություններին հրատապ օգնել այս հարցում արցախահայությանը. Վահան ԲաբայանՕդային միջանցքը խիստ անհրաժեշտություն է և պետք է ամեն գնով գործարկել. Տիգրան ԱբրահամյանՎիճակը ծայրահեղ ծանր է և յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ է. Արտակ ԶաքարյանԱյդ դիրքում կարող են խաղալ Մխիթարյանը և Կլասենը. ԻնձագիՀայաստանն էքսպերեմենտալ լաբորատորիա չէ՛, որ ամեն մեկն ասի` մենք որ գանք... դու ո՞վ ես. ԵղիազարյանԻնչպես է պայթում Հայկազովի զորամասը. Սարսափազդու կադրեր. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՇՏԱՊ. Պայթել Հայկազովի զորամասի բենզալցակայանը, կան 200 զոհ ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներՇՏԱՊ. Արցախում ցիստերնով բենզին է պայթել, ասում են՝ ահագին տղամարդ է մահացելՆիկոլենց Սյամոն օգոստոսի 8֊ին և այսօր.Գագիկ ՀամբարյանԱլիեւը կրկին հայտարարում է «Զանգեզուրի միջանցքի» մասինՊատրոն Դավիթը ազատ արձակվեցԱրցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ՍտեփանակերտումԱլիևը հայտարարել է, թե իբր 1920 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզն «անջատել են Ադրբեջանից»Սկսած օպերացիան կարճ ժամանակում հաջողությամբ ավարտելը մեզ համար պարծանքի առիթ էր․ ԷրդողանԹուրքիան սպասում է ՀՀ-ի քայլերին խաղաղություն հաստատելու համար, նրանք պետք է սեղմեն մեկնած ձեռքըՌԴ ԱԳՆ-ի պատասխանը՝ Փաշինյանի հայտարարություններին17:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 6650 անձԱդրբեջանը հայտարարություն է տարածել Իվանյանում տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալՓաշինյանը փոխանակ եռակողմ հայտարարության կետերը կատարելու և ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը գալիք սերունդներին թողնելու, ենթարկվեց Արևմուտքի հորդորներին. ՌԴ ԱԳՆԿարող ենք ընդունել ԼՂ 40 000 բնակչի, այլ տեղեկություն չունեմ. կառավարության ներկայացուցիչՌուսաֆոբներին քշեցին ՌԴ դեսպանատան առջեւից, հակառուսական պաստառներն էլ հայտնվեցին աղբարկղումԼրագրող Դավիթ Սարգսյանը ձերբակալվեց«Զենք ունե՞ք»․ ադրբեջանցիները ստուգում են Արցախից Հայաստան եկող ավտոմեքենաները (տեսանյութ)ՌԴ-ն կապ չունի ՀՀ-ում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների հետ. ՌԴ ԱԳՆՀայաստանում ռուսական ընկերությունների աշխատանքի համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում. ՌԴ ԱԳՆԷդգար Սևիկյանը հրավիրվել է Հայաստանի ազգային հավաքականՓաստաբանները հորդորում են ՀՀ իրավասու պետական մարմիններին չհատել անդառնալիության կետը. հայտարարությունԿամ ապահովում ես երկրիդ ու քաղաքացուդ անվտանգությունը, կամ հեռանում. Հայտնի փաստաբանը շտապ հայտարարությամբ է հանդես եկելԱրցախն այսօր. Արյունոտ ԼուսանկարներԲնակարանների վարձակալության կոլապսը սկսված էԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սամանթա Փաուերը և Յուրի Քիմը ժամանել են Երևան (տեսանյութ)ՌԴ ՆԳՆ ղեկավարը ժամանել է ԵրևանՄարդ կա նույնիսկ տկլոր է դուրս եկել, առանց մի փոխնորդի. Իրավիճակը Ստեփանակերտի հրապարակումԶախարովա․ Մոսկվան առաջիկայում կպատասխանի Փաշինյանի հայտարարություններինՊեսկով․ Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հստակեցումներ չկանԿապանի «Սյունիք» օդանավակայանը կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթեր․ «Հետք»Երբ ու ինչպես է վրա հասնելու խաղաղությունը. Մտնում ենք վախի հաղթահարման շրջափուլԱռաջին կադրերը Իվանյանում ընթացող ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպումից (Photo)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода