ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով «Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. Բաբայան Ե՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. Բաբուխանյան Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահ Փաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ Կարապետյան Երբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետը Կուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարը Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհում Անգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանք Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում է

Ինչու է Մեղրիի երկաթուղին այսքան կարեւոր

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նի շուրջ ստեղծ­ված ներ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րին (Տե´ս նաեւhttps://iravunk.com/?p=264710&l=am) պետք է նաեւ այլ կող­մից նա­յել: Այդ թվում՝ ին­չո՞ւ է ներ­կա­յումս Թուր­քիա­յի հա­մար այդ­քան էա­կան նշա­նա­կութ­յուն ստա­ցել Հա­յաս­տա­նով եւ Նա­խի­ջե­ւա­նով անց­նող եր­կա­թու­ղու խնդի­րը:

­Նա­խօ­րեին Էր­դո­ղա­նը մեկ ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կավ: Նա կտրուկ դեմ ար­տա­հայտ­վեց վեր­ջին G20 գա­գա­թա­ժո­ղո­վում օ­րա­կար­գում հայտն­ված այն կո­մու­նի­կա­ցիոն ծրագ­րից, ո­րը են­թադ­րում է Հնդ­կաս­տա­նի, Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յի եւ ԵՄ­–ի մի­ջեւ ստեղ­ծել ա­ռեւտ­րա­յին մի­ջանցք: Ման­րա­մաս­նենք. դա են­թադ­րում է Հնդ­կաս­տա­նից Եվ­րո­պա մասշ­տա­բա­յին բեռ­նա­փո­խադ­րում­ներն ուղ­ղել Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յի մի­ջո­ցով դե­պի Մի­ջերկ­րական ծով, այն­տե­ղից՝ ԵՄ (քար­տե­զում): «Մենք ա­սում ենք, որ ա­ռանց Թուր­քիա­յի մի­ջանցք չկա… Թուր­քիան կա­րե­ւոր ար­տադ­րա­կան եւ ա­ռեւտ­րա­յին բա­զա է։ Ա­րե­ւել­քից ա­րեւ­մուտք շարժ­ման ա­մե­նա­հար­մար գի­ծը պետք է անց­նի Թուր­քիա­յի տա­րած­քով»: Բայց ինչ­քան էլ որ Էր­դո­ղա­նը բո­ղո­քի, մեկ է, նման փո­խըմբռն­ման հու­շա­գիր ստո­րագ­րե­ցին Եվ­րա­միութ­յու­նը, Հնդ­կաս­տա­նը, Սաուդ­յան Ա­րա­բիան, ԱՄԷ–ն:

Այն, որ այս նոր նա­խագ­ծի թի­կուն­քին կանգ­նած են ԱՄՆ–ն եւ Իս­րա­յե­լը, ա­ռա­ջին հա­յաց­քից էլ պարզ է: Ի՞նչ է սա նշա­նա­կում: Ե­թե մինչ այս Հնդ­կաս­տա­նի հա­մար այդ մասշ­տա­բա­յին բեռ­նա­փո­խադ­րում­նե­րի հար­ցում հիմ­նա­կան էր «Հ­յու­սիս–­Հա­րավ» մի­ջանց­քը, ո­րը են­թադ­րում էր նաեւ Թուր­քիա­յի ներգ­րավ­վա­ծութ­յու­նը, այդ թվում՝ Ի­րան–­Նա­խի­ջե­ւան–­Հա­յաս­տան–­Թուր­քիա գծի օգ­տա­գործ­մամբ կամ ուղ­ղա­կի Ի­րան–­Թուր­քիա կա­պով, ա­պա հի­մա Հնդ­կաս­տա­նը սկսել է տա­տան­վել: Նաեւ այն պատ­ճա­ռով, որ այդ նա­խագ­ծի հա­մար ա­ռանց­քա­յին՝ հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կում այդ­պես էլ կրքե­րը չեն թու­լա­նում: Ու այս ա­մե­նի արդ­յուն­քում էլ ա­վե­լի ցցուն են դառ­նում Իս­րա­յե­լի «ա­կանջ­նե­րը»:

Այս­պես, այն, որ հա­րավ­կով­կաս­յան հար­թա­կը ի­րար խառ­նե­լու հար­ցում շատ մեծ է Իս­րա­յե­լի, նրա հետ­քե­րով՝ Բ­րի­տա­նիա­յի եւ ԱՄՆ­–ի դե­րը, էն գլխից էր հաս­կա­նա­լի: Ու հի­մա պարզ­վում է, որ մյուս կող­մից էլ նշված եռ­յա­կը մշա­կել եւ խա­ղարկ­ման մեջ է դրել այդ­քան շա­հու­թա­բեր կո­մու­նի­կա­ցիոն նա­խա­գի­ծը, որն անց­նե­լու է նաեւ Իս­րա­յե­լով եւ ներգ­րա­վե­լու է Իս­րա­յե­լի վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ գտնվող այլ նա­վա­հան­գիստ­ներ: Դրա­նից հե­տո, «Հ­յու­սիս–­Հա­րա­վը» մի­գու­ցե իր հեր­թին գոր­ծի, բայց դա ար­դեն կդառ­նա հա­մեստ ու­ղի՝ ըն­դա­մե­նը Հնդ­կաս­տա­նը, Ի­րա­նը եւ Ռու­սաս­տանն ի­րար կա­պող: Կարճ ա­սած, քա­նի դեռ Իս­րա­յելն Ադր­բե­ջա­նի մի­ջո­ցով Թուր­քիա­յի, Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջեւ մի մեծ կա­շա էր սար­քում, հասց­րել է տա­կից ա­մե­նա­յու­ղոտ պա­տա­ռը խլե­լու հա­մար իր գործն ա­նել:

­Ճիշտ է, զու­գա­հե­ռա­բար Էր­դո­ղա­նը սկսեց խո­սել, թե Հնդ­կաս­տա­նից բեռ­նե­րը կա­րե­լի է ուղ­ղել Ի­րա­քով՝ դե­պի Թուր­քիա, որն է­լի են­թադ­րում է Ի­րա­նի շրջան­ցում: Սա­կայն նա հաս­կա­նում է, որ այն պա­րա­գա­յում, երբ Ի­րանն ար­դեն սկսել է ի­րաք­յան Բաս­րա նա­վա­հան­գս­տից ի­րա­նա­կան եր­կա­թու­ղա­յին հա­մա­կարգ տա­նող գծի կա­ռու­ցու­մը, թուր­քա­կան այդ սցե­նա­րը ա­նի­րա­գոր­ծե­լի է:

­Կարճ ա­սած, նման ի­րա­վի­ճա­կում Թուր­քիա­յի, ա­սենք նաեւ Ի­րա­նի եւ, վեր­ջա­պես, Ռու­սաս­տա­նի հա­մար էլ ա­վե­լի ա­ռանց­քա­յին հարց է դառ­նում հայ­–ադր­բե­ջա­նա­կան թե­մա­յի հան­գու­ցա­լու­ծու­մը, ո­րը նաեւ Նա­խի­ջե­ւան–­Հա­յաս­տան–­Թուր­քիա եր­կա­թու­ղու խնդրի լու­ծում կդառ­նա: Այ­սինքն, ե­րեք պե­տութ­յան, ա­սենք նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան երկր­նե­րի տնտե­սա­կան շահն այս պա­հին պա­հան­ջում է հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­ն, հա­կա­ռակ դեպ­քում շա­հող դառ­նա­լու է Իս­րա­յե­լը:

Ա­հա այս ի­րա­վի­ճա­կում Թուր­քիա­յի տրանս­պոր­տի եւ են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նա­խա­րար Աբ­դուլ­քա­դիր Ու­րա­լօղ­լուն սկսեց խո­սել, թե. «Ա­ռա­ջի­կա ա­միս­նե­րին կսկսենք Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի բաց­ման գոր­ծըն­թա­ցը», ո­րին Ի­րա­նը շտա­պեց ար­ձա­գան­քել՝ «Միայն մեր պայ­մա­նով եւ բա­ցա­ռա­պես մեր հա­մա­ձայ­նութ­յամբ դա տե­ղի կու­նե­նա»: Միա­ժա­մա­նակ, Ի­րա­նի ԱԳՆ ղե­կա­վա­րը Միր­զո­յան Ա­րա­րա­տի հետ հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցում սկսեց ա­ռաջ տա­նել «3+3» տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ ա­ռաջ գնա­լու գա­ղա­փա­րը: Բայց նաեւ չմո­ռա­նանք, որ ԱՄՆ­–ի ազ­դե­ցութ­յու­նը Հա­յաս­տա­նում եւ Իս­րա­յե­լին՝ Ադր­բե­ջա­նում դեռ լուրջ գոր­ծոն­ներ են, եւ տես­նենք, թե այս ա­մենն ուր է տա­նե­լու:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով«Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. ԲաբայանԵ՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. ԲաբուխանյանԵՎՐՈ-2024. Ֆրանսիան և Նիդերլանդները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահՓաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ ԿարապետյանԵրբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետըԿուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարըԵՎՐՈ-2024. Ավստրիան հաղթեց Լեհաստանին(տեսանյութ)Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհումԱնգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանքԵՎՐՈ-2024. Ուկրաինան կամային հաղթանակ տարավ(տեսանյութ)Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում էՖիքսվել է ФАБ-3000 ավիառումբի նոր հարվածը ուկրաինական հենակետին (Տեսանյութ)ՌԴ-ն պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսության, Ուկրաինան պետք է լինի օրակարգում․ ՊեսկովՊաղեստինը ճանաչելու Երևանի որոշումը լուրջ հետևանքներ կունենա ՀՀ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների վրաՌուսաստանը պատրաստ է Եվրասիայում անվտանգության հարցերը քննարկել բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ. ՊուտինՏեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞նԲելառուսը բողոքի նոտա է հղել Հայաստանին Հայտնի է, թե երբ կթանկանա Երևանի հասարակական տրանսպորտի ուղեվարձը Նոր դաժան մանրամասներ են հայտնի դարձել 4 մարդու կյանք խլած վթարիցՔՊ-ականներին ավելի շատ անհանգստացրել է շեֆի անսովոր ուրախ տրամադրությունը. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԹուրքից թուրքը. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՍուրո, ինչո՞ւ գացիրԱշխարհ կանգնիր, իջնող կա. ԶԱՐՄԱՆՔԹուրքիայի ԱԳՆ-ն ողջունում է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու՝ Հայաստանի որոշումըԱյժմ այնպիսի պահ է, որ պետք է շեշտենք, թե որտե՞ղ ենք եւ ո՞ւմ հետեւից ենք գնում. Գագիկ ՀարությունյանՀՐԱՏԱՊ. ԽՈՇՈՐ ՀՐԴԵՀ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԿԻՐՃՈՒՄԵրևանում ձևավորվել է Արցախի թեմի գրասենյակըԱդրբեջանի խորհրդարանը խնդրել է Ալիևին արտահերթ ընտրություններ նշանակելԲագրատ Սրբազանը Ոսկեպարում չի գտել ցանկապատը, որը Փաշինյանը ցույց է տվել սյունեցիներին (տեսանյութ)Շահրամանյանի մեքենան առևանգելը քաղաքական ուղերձ էր Բաքվին, որ հրամանները կատարում են (տեսանյութ)Հուլիսի 1-ից կարգելվի 15 տոննա և ավելի մեծ բեռնվածությամբ տրանսպորտային միջոցների մուտքը ԷջմիածինՑանկապատ չկա, խաբել են ձեզ, դեռ մեզ մոտ նման բան չկա, գոյություն չունի. ոսկեպարցի«Բոլորս քեզ այնքան շատ ենք սիրում». Քեյթ Միդլթոնն արքայազն Ուիլյամին շնորհավորել է 42-ամյակի կապակցությամբ՝ հրապարակելով ուշագրավ լուսանկարԱրցախի նախագահի մեքենան քրեական վարույթի շրջանակում ենք առգրավել, մնացածը նախաքննական գաղտնիք է (տեսանյութ)«Օրիո'րդ, որտեղ սովորել եք, մենք դաս ենք տվել», «Սրա համար ԵՄ պառլամենտում ձեզ դիտողություն կտային» (տեսանյութ)«Մեր գործողություններն ամբողջովին իրավաչափ են»․ հատուկջոկատայիններն առգրավել են Արցախի նախագահի ծառայողական մեքենանՌԴ-ն պատրաստ է աջակցել Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը. Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանՈՒՂԻՂ․ Առանց արտաքին վեկտորի, ո՞ւր ես գնում, սրբազան ջան․ Հայկ ԲաբուխանյանՀովհաննես Ազոյանն էլ, պարզվում է, եկել էր ԱԺ և ուզում էր դեպի Եվրոպա գնալ (տեսանյութ)ՇՏԱՊԵՔ. Աստղիկ ԲԿ առաջատար մասնագետները Տաշիրում ենՄի լավ բան կա՝ ակնհայտ է մեր հարևանի` Թուրքիայի մերձեցումը ԵՄ-ին. ՔՊ պատգամավոր (տեսանյութ)Ծեծկռտուք՝ Չարենցավանում․ ապտակելուց սկսված կռվի մասնակիցների թիվը անցնում է 1 տասնյակըՇՏԱՊ. Իրավապահներն այս պահին կոտրում են Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության դարպասներըՀունիսի 21-ի աստղագուշակԱռանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԴիմակավորված ոստիկանները կոտրում են Արցախի ներկայացուցչության դուռը. կադրերԻսրայելը ՀՀ դեսպանին կանչել է ԱԳՆ և «խիստ նկատողություն» հայտնելԱդրբեջանցիների դիրքերը՝ Ոսկեպարի եկեղեցու տարածքից (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода