Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». Ադամյան Հարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակին Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ Արցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանում Արևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ Լապշին Բաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտում Նոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունից Սեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերը

Նիկոլը նախ պետք է արտաքին կուրս ունենա, որ խոսենք դրա փոխել-չփոխելուց

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նի հա­մար, ինչ խոսք, չա­փա­զանց կա­րե­ւոր մե­սիջ էր Ի­րա­նի պաշտ­պա­նութ­յան եւ ԶՈւ ա­ջակց­ման նա­խա­րար, բրի­գա­դի գե­նե­րալ Մո­հա­մադ-­Ռե­զա Աշ­թիա­նիի նա­խօ­րեին ար­ված հայ­տա­րա­րութ­յու­նը` տա­րա­ծաշր­ջա­նում պա­տե­րազմ չի լի­նի: Սա հե­տե­ւեց ավե­լի վաղ Ի­րա­նի ԱԳՆ­–ից ար­ված հայ­տա­րա­րութ­յա­նը, թե` Ադր­բե­ջա­նը վստա­հեց­րել է, որ ներ­կա ռազ­մա­կան տե­ղա­շար­ժերն ա­մե­նե­ւին էլ նոր պա­տե­րազ­մի նպա­տա­կով չեն:

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ՍԿՍԵԼ-ՉՍԿՍԵԼԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՐՈՇԵԼԻՔԸ ՉԷ

Ա­սվա­ծով հան­դերձ, Ի­րա­նի պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րը նաեւ ֆիք­սեց, որ այդ կա­յու­նաց­մա­նը հաս­նե­լու հա­մար Ի­րանն իր «կար­միր գծե­րից» հետ չի քաշ­վել: Ն­րա խոս­քով, Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յան դիր­քո­րո­շումն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րի վե­րա­բեր­յալ հստակ է, եւ. «Մենք ոչ մի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան փո­փո­խութ­յուն չենք ըն­դու­նի տա­րա­ծաշր­ջա­նում, եւ դա բո­լո­րին հայտ­նի է… Ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ներ­կա ըն­թաց­քը ցույց է տա­լիս, որ ա­ռանձ­նա­կի ո­չինչ տե­ղի չի ու­նե­նա»։

­Հաս­կա­նա­լի է, որ նման միան­շա­նակ հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, այն էլ` այն­պի­սի լուրջ երկ­րից, ինչ­պի­սին Ի­րանն է, հենց այն­պես, օ­դից չէր կա­րող ընկ­նել: Հաս­կա­նա­լի է նաեւ, որ այս վեր­ջին սրա­ցում­նե­րին զու­գա­հեռ ըն­թա­ցել են շատ սուր քն­նար­կում­ներ, այդ թվում` Ի­րան–Ադր­բե­ջան եւ Ի­րան–­Թուր­քիա ուղ­ղութ­յուն­նե­րով: Վեր­ջա­պես, կա­րե­լի է հաս­կա­նալ նաեւ, որ այդ քննար­կում­նե­րում Ի­րա­նը մին­չեւ վերջ եւ ա­մե­նայն կոշ­տութ­յամբ կանգ­նել է իր «կար­միր գծին», այն է` Ս­յու­նի­քի ուղ­ղութ­յու­նը ո­րե­ւէ փո­փո­խութ­յան են­թա­կա չլի­նե­լու տես­լա­կա­նին, դա ըն­կա­լե­լով՝ որ­պես հենց Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յան հա­մար մա­հա­ցու սպառ­նա­լիք: Ու թուրք­–ա­զե­րիա­կան տան­դե­մը ո­րո­շել է հետ քաշ­վել նման սրա­ցում­նե­րից:

Այս ֆո­նին, թեեւ Ռու­սաս­տա­նը հրա­պա­րա­կա­յին հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րով, այս­պես ա­սենք, շատ աչ­քի չըն­կավ, թե­րեւս հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ, որ նի­կոլ­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը հենց  ի­րենց գոր­ծե­լա­ո­ճով դա կան­խե­ցին, սա­կայն դա դեռ չի նշա­նա­կում, որ ստվե­րա­յին դի­վա­նա­գի­տութ­յուն չկար: Այն, որ Մոսկ­վա­յի հիմ­նա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­ներն այս փու­լում Ար­ցա­խի ուղ­ղութ­յամբ էին, դա ար­դեն հնա­րա­վոր չէր չնկա­տել: Գու­մա­րած, դեռ սրա­ցում­նե­րի ա­ռա­ջին պա­հից ի­րա­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը սկսե­ցին խո­սել Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ ռու­սա­կան նոր ու­ժե­րի տե­ղա­կայ­ման մա­սին, այդ թվում` «Վագ­նե­րի», ո­րին Նի­կո­լը նա­խօ­րեին ԱԺ­–ում էր փոր­ձում ո­րո­նել: Ի­րա­կա­նում «Վագ­նե­րի» 10–12 հա­զա­րա­նոց խմբա­վո­րում է ե­կել Հա­յաս­տան, այլ աղբ­յուր­նե­րով` Ար­ցախ, թե` ոչ, դա դեռ հար­ցի մի կողմն է: Սա­կայն այդ խո­սակ­ցութ­յուն­ներն ա­ռա­ջին հեր­թին մե­սիջ էին ոչ միայն Նի­կո­լի, այլ` Ա­լիե­ւի հա­մար. ե­թե ան­գամ «Վագ­ներն» այս պա­հին այս­տեղ չէ, ա­պա դա չի նշա­նա­կում, որ կրի­տի­կա­կան պա­հին չի:

­Լավ, են­թադ­րենք, որ այս ան­գամ էլ Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի բաց եւ ստվե­րա­յին ազ­դե­ցութ­յամբ հա­ջող­վեց պա­տե­րազ­մը կան­խել, հե­տո՞: Այ­սինքն, ի՞նչ հե­տա­գա զար­գա­ցում­նե­րի պետք է սպա­սել, հաշ­վի առ­նե­լով, ի­հար­կե, նաեւ այն մթնո­լոր­տը, որ այս պա­հին կա Հա­յաս­տան–­Ռու­սաս­տան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում, ինչ­պես նաեւ Ար­ցա­խում ստեղծ­ված ներ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը:

ՀԵՐԹԱԿԱՆ «ԿՐՈՒՏԻՏՆԵՐԸ»

­Թե ուր են գնում հայ–­ռու­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, կա­րե­լի է ո­րո­շա­կի պատ­կե­րա­ցում­ներ կազ­մել նաեւ Նի­կո­լի վեր­ջին ե­լույթ­նե­րից: Այս տե­սանկ­յու­նից բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր էր ԱԺ­–ում աչքալուսանքի տեսքով հնչեց­րած այն միտ­քը, թե. «Ես ու­շա­դիր հետ­եւում եմ ՌԴ նա­խա­գա­հի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին, ով ա­սաց, որ Հա­յաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում եւ ինձ հետ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում խնդիր­ներ չկան»: Կարող էր ավելացնել` «Վագները» վկա:

Միայն թե նա այս հար­ցում մեկ «բաց­թո­ղում» ու­նե­ցավ. Պու­տի­նը միայն այդ մա­սին չէ, որ նա­խօ­րեին խո­սեց: Շատ ա­վե­լի էա­կան էին ՌԴ նա­խա­գա­հի այն «ապտակը», որ Հա­յաս­տա­նը կո­պիտ կամ դի­տա­վոր­յալ սխալ­ներ է թույլ տվել, ո­րի արդ­յուն­քում էլ ու­նենք ներ­կա ող­բեր­գա­կան վի­ճա­կը: Հաս­կա­նա­լի է, Նի­կոլն այդ ա­մե­նը լիո­վին շրջան­ցել չէր կա­րող եւ սկսեց հեր­թա­կան ան­գամ խո­սել՝ «ար­ցախ­յան բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը նախ­կին­նե­րը ջեբս գցե­ցին» թե­մա­յով, ու ինչ­պես միշտ` թույլ տա­լով նույն կոպ­տա­գույն սխալ­նե­րը: Այդ թվում, որ 3 սկզբունք­նե­րից եւ 6 տար­րե­րից բաղ­կա­ցած «5+2» սցե­նա­րով կար­գա­վոր­ման մե­խա­նիզ­մը 2019թ.­–ին հա­մա­նա­խա­գահ երկր­նե­րը հենց իր սե­ղա­նին էին դրել: Հենց Նի­կոլն էր, որ այն մերժեց, ու թեեւ ակն­հայտ էր, որ դրա այ­լընտ­րան­քը պա­տե­րազմն է: Ու այդպես էլ դեռ չի ասել, թե այդ ձա­խող­ման վրա ի՞նչ ազ­դե­ցութ­յուն թո­ղեց Բոլ­թո­նի հա­յաս­տան­յան այ­ցը, եւ, թե դրա­նից հե­տո Մոսկ­վան քա­նի՞ ան­գամ նրան դե­տա­լա­յին կեր­պով ներ­կա­յաց­րել` որն է իր այդ մերժ­ման հե­տե­ւանք­նե­րը:

­Պու­տի­նի հայ­տա­րա­րութ­յան մյուս բլոկն էլ վե­րա­բե­րում է Ալ­մա-Ա­թա­յի հռչա­կա­գի­րը հիմք դարձ­նե­լուն, եւ այս դեպ­քում էլ Նի­կո­լը հա­մա­ռո­րեն փոր­ձեց մե­ղադ­րանք­ներն ու­ղղել ար­դեն «ա­մե­նա­նախ­կին­նե­րին»` ԼՏՊ­–ին` «կնքահոր» Լյովիկի կողմից «դտախոս» որակումը ստանալով: Բացի այդ «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցութ­յան պատ­գա­մա­վոր Ար­թուր Խա­չատր­յա­նը մատ­նան­շեց, որ Հա­յաս­տա­նը չի վա­վե­րաց­րել Ալ­մա–Ա­թա­յի հռչա­կա­գի­րը, ա­վե­լին՝ ո­րե­ւէ եր­կիր չի վա­վե­րաց­րել այն՝ ա­վե­լացնելով. «Հե­տե­ւա­բար, այն չի հա­մար­վում ՀՀ օ­րենսդ­րութ­յան ան­բա­ժա­նե­լի մաս... »: Նի­կոլն ըն­դա­մե­նը ար­ձա­գան­քեց. «Գու­ցե դե յու­րե ձե­ւա­կեր­պում­նե­րի տա­ռի ի­մաս­տով այն­քան էլ ճշգրիտ չեմ ե­ղել, բայց բա­ռի բուն եւ ո­գու ի­մաս­տով ճշգրիտ եմ ե­ղել…»: Ի՞նչ «բայց բա­ռի ո­գի», երբ վար­չա­պե­տի ա­թո­ռին նստած ան­ձը պար­տա­վոր է ա­ռաջ­նորդ­վել բա­ցա­ռա­պես իր երկ­րի օ­րենսդ­րութ­յամբ: Իսկ այդ երկ­րի ստեղծ­ման հիմք դար­ձած Ան­կա­խութ­յան հռչա­կա­գիրը եւ դրա վկա­յա­կոչ­մամբ Սահ­մա­նադ­րութ­յու­նը Ար­ցա­խի մա­սով միան­գա­մայն այլ բան է սահ­մա­նում:

­Վե­րա­դառ­նանք Պու­տի­նի խոս­քին: Այ­սինքն, նա, ըստ էութ­յան, այն թեզն ա­ռաջ տա­րավ, որ Նի­կո­լը ինչ­–որ ան­լուրջ փաս­տաթղ­թի հի­ման վրա Ար­ցա­խը ճա­նա­չել է Ադր­բե­ջա­նի մաս եւ դրա­նով նաեւ նվա­զեց­րել Ռու­սաս­տա­նի մա­նեւ­րա­կա­նութ­յու­նը: Ըստ ՌԴ նա­խա­գա­հի. «Սա տե­ղի է ու­նե­ցել, եւ դա մեր ո­րո­շու­մը չէր։ Սա Հա­յաս­տա­նի այ­սօր­վա ղե­կա­վա­րութ­յան ո­րո­շումն է… Իսկ ի՞նչ ա­սենք, այս­տեղ ա­սե­լիք չկա, ե­թե Հա­յաս­տանն ին­քը ճա­նա­չել է Ղա­րա­բա­ղը որ­պես Ադր­բե­ջա­նի մաս… Հի­մա նա­խա­գահ Ա­լիեւն ինձ ա­սում է՝ դուք գի­տեք, որ Հա­յաս­տա­նը ճա­նա­չել է Ղա­րա­բա­ղը մե­րը, որ Ղա­րա­բա­ղի կար­գա­վի­ճա­կի հարցն այ­լեւս չկա, այն լուծ­ված է»:

ՆՈՐ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

­Նի­կո­լը, մի­գու­ցե ռու­սա­կան այս բո­լոր հար­ված­նե­րից հե­տո, ինչ­պես Գե­ղամ Մա­նուկ­յանն ար­տա­հայտ­վեց՝ «Ե­րե­ւի հաս­կա­ցան, որ կրա­կի հետ շատ են խա­ղում», մի­գու­ցե՝ չհաս­կա­ցան, սա­կայն դա, ինչ­պես նաեւ «Ար­ցախն Ադր­բե­ջան է, եւ՝ վերջ» տես­լա­կա­նը ԼՏՊ­–ի «ջե­բը գցե­լու» փոր­ձերն ար­դեն ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կի վրա չեն ազ­դում: Կա Ար­ցախն Ադր­բե­ջա­նի մաս ճա­նա­չե­լու մա­սին հայ­տա­րա­րութ­յուն՝ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րի ա­թո­ռին նստած ան­ձի կող­մից, դա քա­նիցս վե­րա­հաս­տատ­վել է, նրա թի­մը եւս քա­նիցս դա հաս­տա­տել է, աշ­խար­հը, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նի դաշ­նա­կից­ներն այս ա­մե­նը հա­մա­րել են պե­տութ­յան պաշ­տո­նա­կան դիր­քո­րո­շում, ի­րենց մո­տե­ցում­նե­րը վե­րա­կա­ռու­ցել են դրան հա­մա­պա­տաս­խան: Այ­սինքն, ե­թե հան­կարծ Նի­կո­լը հետ նա­հան­ջի, կամ լի­նի իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն, Նի­կո­լին այս ա­մե­նի հա­մար բանտ նստեց­նեն, մեկ է՝ ար­դեն «գնաց­քը մեկ­նել է», եւ Հա­յաս­տա­նը Պ­րա­հա­յի հայ­տա­րա­րութ­յա­նը նա­խոր­դած ի­րա­վի­ճա­կին վե­րա­դառ­նա­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն գործ­նա­կա­նում չու­նի:

­Սա­կայն, նաեւ Պու­տի­նի հայ­տա­րա­րութ­յու­նից կա­րե­լի է հա­մոզ­վել, այս նոր ի­րա­վի­ճա­կը դեռ չի նշա­նա­կում, որ խաղն ա­վարտ­ված է: ՌԴ նա­խա­գա­հը մատ­նան­շեց, որ, ինչ­պես դեռ 2020թ. նո­յեմ­բե­րին էինք են­թադ­րութ­յուն հայտ­նել, նման ի­րա­վի­ճա­կում կա Մոսկ­վա­յի «Բ» պլա­նը. «Ի­հար­կե, այս­տեղ այլ հար­ցեր են ա­ռա­ջա­նում՝ հու­մա­նի­տար բա­ղադ­րի­չի եւ մեր խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի ման­դա­տի հետ կապ­ված հար­ցեր, դա այդ­պես է: Ման­դա­տը դեռ ու­ժի մեջ է, եւ մար­դա­սի­րա­կան բնույ­թի, էթ­նիկ զտում­նե­րի կան­խար­գել­ման հար­ցե­րը, ի­հար­կե, չեն վե­րա­ցել, ես լիո­վին հա­մա­ձայն եմ սրա հետ: Հու­սով եմ, որ Ադր­բե­ջա­նի ղե­կա­վա­րութ­յու­նը, ինչ­պես մեզ միշտ ա­սել է եւ ա­սում է, շա­հագրգռ­ված չէ ո­րե­ւէ տե­սա­կի էթ­նիկ զտում­նե­րով, ա­վե­լին, նրանք շա­հագրգռ­ված են, որ գոր­ծըն­թա­ցը մեղմ ըն­թա­նա»:

Այ­սինքն, կան «էթ­նիկ զտում­նե­րի կան­խար­գել­ման հար­ցեր», եւ դրանց լուծ­ման միակ բա­ղադ­րի­չը ե­ղել եւ մնում է ռու­սա­կան զոր­քե­րի ներ­կա­յութ­յունն Ար­ցա­խում: Ընդ ո­րում, ինչ­քան էլ որ Նի­կո­լը խո­սում է ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մի հետ կապ­ված Ռու­սաս­տա­նի թու­լա­ցած լի­նե­լու մա­սին, սա­կայն, ե­րե­ւի բա­ցի նրա­նից, բո­լորն են հաս­կա­նում, որ դա այդ­պես չէ: Ու ա­ռա­ջին հեր­թին՝ Ա­լիեւն ու Էր­դո­ղա­նը, այ­լա­պես նրանք այս ա­ռի­թը բաց չէին թող­նի՝ Ար­ցախն ու Ս­յու­նիքն ի­րեն­ցով ա­նե­լու հա­մար:

Այ­սինքն, ի վեր­ջո, նաեւ Նի­կո­լը կգի­տակ­ցի՞, որ ա­մե­նա­մեծ հարցն այն չէ՝ «Վագ­նե­րը» մտե՞լ է Հա­յաս­տան կամ Ար­ցախ, թե՝ ոչ, այլ այն, որ տաս հա­զար մի­ջու­կա­յին մար­տագլ­խիկ ու­նե­ցող պե­տութ­յու­նը չի կա­րող այն­քան թու­լա­նալ, որ հան­կարծ ծնկի իջ­նի Ա­լիե­ւի կան Էր­դո­ղա­նի ա­ռաջ: Այն էլ այն­պի­սի ի­րա­վի­ճա­կում, երբ նույն Ա­րեւ­մուտքն է գնա­լով բա­ցա­հայտ խո­սում Ուկ­րաի­նա­յում իր ձա­խող­ման մա­սին: Ա՛յ, հենց այդ գի­տակ­ցու­մից կախ­ված էլ կըն­թա­նան հայ–­ռու­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, ինչ­քան էլ որ ա­մե­րիկ­յան մի քա­նի տասն­յակ զին­վո­րա­կա­նի հետ Հա­յաս­տա­նում զո­րա­վար­ժանք­ներ խա­ղան:

­Կարճ ա­սած, Նի­կո­լը նախ պետք է ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն ու­նե­նա, որ կա­րո­ղա­նանք խո­սել այն փո­խել–չ­փո­խե­լու տար­բե­րակ­նե­րից:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 


⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». ԱդամյանՀարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակինԵ՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ«Ինտերի» գլխավոր տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինԱրցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանումԱրևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍտեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ ԼապշինԲաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտումՆոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունիցՍեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերըՀրատապ, հենց հիմա օդային ճանապարհ պիտի բացվի։ Մարդիկ մահանում են. Նաիրա ԶոհրաբյանԿոչ եմ անում օտարերկրյա դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպություններին հրատապ օգնել այս հարցում արցախահայությանը. Վահան ԲաբայանՕդային միջանցքը խիստ անհրաժեշտություն է և պետք է ամեն գնով գործարկել. Տիգրան ԱբրահամյանՎիճակը ծայրահեղ ծանր է և յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ է. Արտակ ԶաքարյանԱյդ դիրքում կարող են խաղալ Մխիթարյանը և Կլասենը. ԻնձագիՀայաստանն էքսպերեմենտալ լաբորատորիա չէ՛, որ ամեն մեկն ասի` մենք որ գանք... դու ո՞վ ես. ԵղիազարյանԻնչպես է պայթում Հայկազովի զորամասը. Սարսափազդու կադրեր. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՇՏԱՊ. Պայթել Հայկազովի զորամասի բենզալցակայանը, կան 200 զոհ ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներՇՏԱՊ. Արցախում ցիստերնով բենզին է պայթել, ասում են՝ ահագին տղամարդ է մահացելՆիկոլենց Սյամոն օգոստոսի 8֊ին և այսօր.Գագիկ ՀամբարյանԱլիեւը կրկին հայտարարում է «Զանգեզուրի միջանցքի» մասինՊատրոն Դավիթը ազատ արձակվեցԱրցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ՍտեփանակերտումԱլիևը հայտարարել է, թե իբր 1920 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզն «անջատել են Ադրբեջանից»Սկսած օպերացիան կարճ ժամանակում հաջողությամբ ավարտելը մեզ համար պարծանքի առիթ էր․ ԷրդողանԹուրքիան սպասում է ՀՀ-ի քայլերին խաղաղություն հաստատելու համար, նրանք պետք է սեղմեն մեկնած ձեռքըՌԴ ԱԳՆ-ի պատասխանը՝ Փաշինյանի հայտարարություններին17:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 6650 անձԱդրբեջանը հայտարարություն է տարածել Իվանյանում տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալՓաշինյանը փոխանակ եռակողմ հայտարարության կետերը կատարելու և ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը գալիք սերունդներին թողնելու, ենթարկվեց Արևմուտքի հորդորներին. ՌԴ ԱԳՆԿարող ենք ընդունել ԼՂ 40 000 բնակչի, այլ տեղեկություն չունեմ. կառավարության ներկայացուցիչՌուսաֆոբներին քշեցին ՌԴ դեսպանատան առջեւից, հակառուսական պաստառներն էլ հայտնվեցին աղբարկղումԼրագրող Դավիթ Սարգսյանը ձերբակալվեց«Զենք ունե՞ք»․ ադրբեջանցիները ստուգում են Արցախից Հայաստան եկող ավտոմեքենաները (տեսանյութ)ՌԴ-ն կապ չունի ՀՀ-ում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների հետ. ՌԴ ԱԳՆՀայաստանում ռուսական ընկերությունների աշխատանքի համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում. ՌԴ ԱԳՆԷդգար Սևիկյանը հրավիրվել է Հայաստանի ազգային հավաքականՓաստաբանները հորդորում են ՀՀ իրավասու պետական մարմիններին չհատել անդառնալիության կետը. հայտարարությունԿամ ապահովում ես երկրիդ ու քաղաքացուդ անվտանգությունը, կամ հեռանում. Հայտնի փաստաբանը շտապ հայտարարությամբ է հանդես եկելԱրցախն այսօր. Արյունոտ ԼուսանկարներԲնակարանների վարձակալության կոլապսը սկսված էԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սամանթա Փաուերը և Յուրի Քիմը ժամանել են Երևան (տեսանյութ)ՌԴ ՆԳՆ ղեկավարը ժամանել է ԵրևանՄարդ կա նույնիսկ տկլոր է դուրս եկել, առանց մի փոխնորդի. Իրավիճակը Ստեփանակերտի հրապարակումԶախարովա․ Մոսկվան առաջիկայում կպատասխանի Փաշինյանի հայտարարություններինՊեսկով․ Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հստակեցումներ չկանԿապանի «Սյունիք» օդանավակայանը կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթեր․ «Հետք»Երբ ու ինչպես է վրա հասնելու խաղաղությունը. Մտնում ենք վախի հաղթահարման շրջափուլԱռաջին կադրերը Իվանյանում ընթացող ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպումից (Photo)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода