Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». Ադամյան Հարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակին Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ Արցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանում Արևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ Լապշին Բաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտում Նոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունից Սեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերը

 «ՁԳՏԵ­ԼՈՎ ԵՎ­ՐՈ­ՊԱ` ՄԵՆՔ ԿՀԱՅՏՆ­ՎԵՆՔ ԹՈՒՐ­ՔԱ­ԿԱՆ ԷՔՍ­ՊԱՆ­ՍԻ­Ա­ՅԻ ՏԱԿ»

Վերլուծություն

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին և ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի, ար­ցա­խյան հար­ցի և տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ին­տեգր­ման վե­րա­բե­րյալ հա­սա­րա­կա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի մա­սին զրու­ցել ենք ՀՀ ԳԱ­Ա ա­կա­դե­մի­կոս, սո­ցի­ո­լո­գի­ա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր ԳԵ­ՎՈՐԳ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ.

— Պա­րոն Պո­ղո­սյան, ինչ­պե՞ս կբնու­թագ­րեք հայ հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա վի­ճա­կը: Պա­տե­րազ­մից հե­տո շատ էր խոս­վում տի­րող ա­պա­տի­ա­յի մա­սին... Ինչ­պի­սի՞ն է ի­րա­վի­ճա­կը հի­մա՝ հաշ­վի առ­նե­լով այն ակ­տիվ գոր­ծըն­թաց­նե­րը, ո­րոնք ըն­թա­նում են Ար­ցա­խի հար­ցի շուրջ, և չնա­յած դրան` չենք տես­նում ակ­տի­վու­թյուն ո՛չ հա­սա­րա­կու­թյան, ո՛չ ընդ­դի­մու­թյան կող­մից:

— Ի­հար­կե, պարտ­ված պա­տե­րազ­մից հե­տո կար ա­պա­տի­ա: Այն անց­նում է, սա­կայն քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի ու ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ ա­ռանձ­նա­կի հե­տաքրք­րու­թյուն չկա: Կար­ծում եմ՝ սա հա­սա­րա­կու­թյան մոտ ինչ-որ հոգ­նա­ծու­թյուն է: Երբ ակ­տի­վու­թյան և ա­պա­տի­ա­յի շրջան­ներն անց­նում են, ա­պա վե­րա­կանգն­ման շրջան է անհ­րա­ժեշտ: Հի­մա հան­րա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի ա­ռու­մով մենք այն­պի­սի ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում ենք, երբ ինչ-որ հատ­ված ակ­տիվ է, ո­րոշ հար­ցեր, ի­հար­կե, բո­լո­րին են հու­զում: Բայց ա­սել, որ հա­սա­րա­կու­թյունն ակ­տի­վո­րեն ար­ձա­գան­քում է, պատ­րաստ է ցույց տալ իր վե­րա­բեր­մուն­քը, այդ­պես չէ:

Մի կող­մից՝ կա հոգ­նա­ծու­թյուն խնդրից, ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րից, մյուս կող­մից՝ ա­նո­րո­շու­թյու­նից: Ցան­կա­ցած ակ­տի­վու­թյուն, պայ­քար ու­նի ո­րո­շա­կի նպա­տակ­ներ: Բայց այ­սօր ա­նո­րոշ են նպա­տակ­նե­րը, չկան ընդ­դի­մա­դիր լի­դեր­ներ, ուս­տի հա­սա­րա­կու­թյու­նը ո­րո­շա­կի շփո­թու­թյան մեջ է, սպա­սո­ղա­կան վի­ճա­կում:

— Եր­կար ժա­մա­նակ է, ինչ քննարկ­վում է Ադր­բե­ջա­նի հետ խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի ստո­րագր­ման հար­ցը: Խոս­վում է «խա­ղա­ղու­թյան դա­րաշր­ջա­նի» մա­սին: Որ­քա­նո՞վ է հա­սա­րա­կու­թյու­նը պատ­րաստ Թուր­քի­ա­յի և Ադր­բե­ջա­նի հետ խա­ղա­ղու­թյան:

— Ե­թե կարճ պա­տաս­խա­նեմ` պատ­րաստ չէ: Տե­ղա­կան և մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը հար­ցում­ներ են անց­կաց­նում Հա­յաս­տա­նում, Թուր­քի­ա­յում և Ադր­բե­ջա­նում: Դրանց ար­դյունք­նե­րը ցույց են տա­լիս, որ փո­խա­դարձ ըն­կա­լու­մը մնում է թշնա­մի երկր­նե­րի մա­կար­դա­կով: Թուր­քի­ա­յում մեզ ըն­կա­լում են որ­պես թշնա­մի եր­կիր: Ադր­բե­ջա­նում Հա­յաս­տա­նը N1 թշնա­մին է: Հա­յաս­տա­նում հար­ցում­նե­րը ցույց են տա­լիս, որ մենք ու­նենք բազ­մա­թիվ բա­րե­կամ երկր­ներ՝ Ռու­սաս­տան, Ֆրան­սի­ա, Ի­րան և այլն: Իսկ թշնա­մի երկր­նե­րը վեր­ջին 30 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ե­ղել և մնում են Թուր­քի­ան և Ադր­բե­ջա­նը:

Այս պայ­ման­նե­րում շատ դժվար է խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գիր կնքե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն վա­րել ոչ մի­այն մեր երկ­րում, այլ նա­և ի­րենց մոտ: Դժվար է, քա­նի որ ժո­ղո­վուրդ­նե­րը պատ­րաստ չեն, բայց նրանց չէ­ին էլ պատ­րաս­տել: Երբ սահ­մա­նին ա­նընդ­հատ կրա­կոց­ներ են, Ար­ցա­խը մի քա­նի ա­միս շրջա­փակ­ման մեջ է, այս պայ­ման­նե­րում ինչ-որ խա­ղաղ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի մա­սին խո­սե­լը մի­ամ­տու­թյուն է: Ե­թե նույ­նիսկ թղթի վրա կնքվի խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նա­գիր, կար­ծում եմ, որ այն կմնա նույն թղթի վրա:

Խա­ղա­ղու­թյան ցան­կու­թյու­նը բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ան­վե­րա­պահ ցան­կու­թյունն է, բայց մարդ­կանց պետք է պատ­րաս­տել դրան: Եվ ոչ մի­այն խոս­քով, այ­լև՝ գոր­ծով: Կար­ծում եմ, որ նախ պետք է դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ հաս­տա­տել, հե­տո՝ տնտե­սա­կան, և մի­այն այս­քա­նից հե­տո, գու­ցե տա­սը տա­րի անց, հնա­րա­վոր լի­նի խո­սել խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի մա­սին: Մի­գու­ցե այդ ժա­մա­նակ նման կա­րիք այ­լևս չլի­նի:

— Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հայ­տա­րա­րում են, որ ճա­նա­չում են Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջա­նի կազ­մի մեջ: Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կու­թյու­նը պատ­րա՞ստ է ըն­դու­նել դա:

— Դա­տե­լով եր­կար տա­րի­նե­րի հար­ցում­նե­րի ար­դյունք­նե­րից՝ հայ հա­սա­րա­կու­թյու­նը (հարց­ված­նե­րի 97-98%-ը) Ար­ցա­խը տես­նում է մի­այն որ­պես ան­կախ կամ Հա­յաս­տա­նի մաս: Հայ բնակ­չու­թյու­նը Ար­ցա­խը չի պատ­կե­րաց­նում Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում, քա­նի որ դա նշա­նա­կում է կա՛մ էթ­նիկ զտում, կա՛մ ցե­ղաս­պա­նու­թյուն, կա՛մ բնակ­չու­թյան ար­տա­գաղթ Ար­ցա­խից, ինչ­պես դա տե­ղի ու­նե­ցավ Նա­խի­ջև­ա­նում:

Մենք պարտ­վել ենք պա­տե­րազ­մում, բայց վե­րա­բեր­մուն­քը Ար­ցա­խի նկատ­մամբ չի փոխ­վել: Պատ­կե­րը մի­ան­գա­մայն ակն­հայտ է՝ Ադր­բե­ջանն ու Ար­ցա­խը չեն կա­րող գո­յակ­ցել մեկ երկ­րի շրջա­նակ­նե­րում: Տա­րօ­րի­նակ է, որ քա­ղա­քա­կան վեր­նա­խավն ու երկ­րի բնակ­չու­թյունն ի­րա­կա­նում լրիվ հա­կա­ռակ տե­սա­կետ­ներ ու­նեն այս հար­ցում:

— Պա­տե­րազ­մից հե­տո ակ­տի­վա­ցան նա­և հա­կա­ռու­սա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան ար­շավ­նե­րը: Ինչ­պե՞ս է սա ազ­դում հա­սա­րա­կու­թյան տրա­մադ­րու­թյան վրա:

— Ամ­բողջ ա­րևմ­տյան աշ­խար­հում ըն­թա­նում են հա­կա­ռու­սա­կան քա­րոզ­չու­թյուն ու տրա­մադ­րու­թյուն­ներ: Այս գոր­ծըն­թա­ցը տա­րած­վել է նա­և հետ­խորհր­դա­յին երկր­նե­րում: Մենք սա տես­նում ենք վեր­ջին եր­կու-երեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում: Մինչ այդ, Ռու­սաս­տա­նի նկատ­մամբ վե­րա­բեր­մուն­քը միշտ շատ դրա­կան էր: Ռու­սաս­տա­նը մեր ա­մե­նա­մոտ գոր­ծըն­կերն է, բա­րե­կամ եր­կիրն է, անվ­տան­գու­թյան ե­րաշ­խա­վո­րը: Բայց վեր­ջին եր­կու-երեք տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում մենք նկա­տել և ֆիք­սել ենք տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի այս մի­տու­մը: Ո­րով­հե­տև երբ Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը, խորհր­դա­րա­նում ներ­կա­յաց­ված քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, իշ­խող վեր­նա­խա­վը ա­նում են այն­պի­սի հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ, ո­րոնք մեզ հե­ռաց­նում են Ռու­սաս­տա­նից, դա ազ­դում է բնակ­չու­թյան վրա:

Ես նկա­տե­ցի, որ կա հա­սա­րա­կա­կան կար­ծի­քի վե­րա­ֆոր­մա­տա­վոր­ման գոր­ծըն­թաց՝ Ռու­սաս­տա­նի նկատ­մամբ դրա­կան վե­րա­բեր­մուն­քից դե­պի բա­ցա­սա­կան և Եվ­րո­պա­յի, նույ­նիսկ Թուր­քի­ա­յի նկատ­մամբ վե­րա­բեր­մուն­քի բա­րե­լավու­մ: Բայց դա պա­տա­հա­կան չի ար­վում: Վե­րա­ֆոր­մա­տա­վո­րու­մը հնա­րա­վոր է, ե­թե դրա հա­մար հա­տուկ ջան­քեր գոր­ծադր­վեն. հա­տուկ հե­տաքրք­րու­թյուն, ո­րո­շա­կի ռե­սուրս, հան­րա­յին գի­տակ­ցու­թյան մեջ նե­րարկ­վեն ո­րո­շա­կի հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ: Այդ ա­մենն իր հետքն է թող­նում:

Եվ ինչ­քան էլ տա­րօ­րի­նակ ու ցա­վա­լի թվա, սա­կայն, ե­թե նախ­կի­նում բնակ­չու­թյան 80-85%-ը բա­ցար­ձա­կա­պես դրա­կան էր վե­րա­բեր­վում Ռու­սաս­տա­նին, ա­պա այժմ այս նշա­ձո­ղը ի­ջել է 60%-ի մա­կար­դա­կին, և նկատ­վում է նվազ­ման մի­տում: Մտա­հո­գիչ է նա­և այն, որ Ռու­սաս­տա­նի վե­րա­բեր­մուն­քը Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ նույն­պես փոխ­վում է դե­պի վա­տը:

— Դուք նա­և Եվ­րա­սի­ա­կան փոր­ձա­գի­տա­կան ա­կում­բի ան­դամ եք: Ինչ­պե՞ս է բնակ­չու­թյու­նը վե­րա­բեր­վում Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թյա­նը Ե­ԱՏՄ-ին: Եվ ինչպի­սի՞ հե­ռան­կար­ներ կան մի­ու­թյան զար­գաց­ման հա­մար՝ Ա­րև­մուտ­քի և Ռու­սաս­տա­նի մի­ջև առ­ճա­կատ­ման պայ­ման­նե­րում:

— 2015 թվա­կա­նին, երբ ստեղծ­վեց ЕврАЗЭС-ը, և Հա­յաս­տա­նը մի­ա­ցավ, բնակ­չու­թյան վե­րա­բեր­մուն­քը շատ դրա­կան էր: Հա­վա­նու­թյան մա­կար­դա­կը կազ­մել է մոտ 75%: Մի­գու­ցե ինչ-որ չա­փով մեծ սպա­սե­լիք­ներ կա­յին, բայց ի­րա­կա­նում ա­մեն ինչ ա­վե­լի դան­դաղ էր զար­գա­նում, ուս­տի Ե­ԱՏՄ երկր­նե­րի բնակ­չու­թյան շրջա­նում ո­րո­շա­կի հի­աս­թա­փու­թյուն է նկատ­վում:

Բայց մի­և­նույն ժա­մա­նակ, երբ նա­յում ենք տնտե­սա­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րին, տես­նում ենք, որ Հա­յաս­տանն ան­կաս­կած շա­հել է և շա­րու­նա­կե­լու է շա­հի: Մեր հիմ­նա­կան ար­տա­հա­նո­ղը Ռու­սաս­տանն է, ներ­մու­ծու­մը նույն­պես այն­տե­ղից է, տնտե­սա­կան շրջա­նա­ռու­թյու­նը Ե­ԱՏՄ երկր­նե­րի հետ ուղ­ղա­կի հսկա­յա­կան է:

Եվ­րա­սի­ա­կան տա­րած­քում կա եր­կու խո­շոր ին­տեգ­րա­ցի­ոն նա­խա­գիծ՝ Եվ­րա­մի­ու­թյուն և Եվ­րա­սի­ա­կան տնտե­սա­կան մի­ու­թյուն: Եվ, ի­հար­կե, դրանց մեջ կա­տա­ղի մրցակ­ցու­թյուն կա: Մրցակ­ցու­թյու­նը ոչ մի­այն տնտե­սա­կան է, այ­լև` ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան: ԵՄ-ն Ռու­սաս­տա­նի ազ­դե­ցու­թյան դաշ­տից երկր­նե­րին իր կողմն է քա­շում ՝ Մերձ­բալ­թյան երկր­ներն ար­դեն լրիվ գնա­ցել են, Մոլ­դո­վան, Ուկ­րա­ի­նան, Վրաս­տա­նը... Հի­մա փոր­ձում են դե­պի ի­րենց քա­շել նա­և Հա­յաս­տա­նը:

Այս պայ­ման­նե­րում Ե­ԱՏՄ-ն զար­գաց­նե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է նոր ջան­քեր ու գա­ղա­փար­ներ ներդ­նել այն ա­վե­լի գրա­վիչ դարձ­նե­լու հա­մար: Հա­կա­ռակ դեպ­քում մի ու­ղեծ­րից դե­պի մյու­սը փա­խուստ կլի­նի:

— Նման պայ­ման­նե­րում ի՞նչ ուղ­ղու­թյամբ է շարժ­վում Հա­յաս­տա­նը:

— Խորհր­դա­յին Մի­ու­թյան փլու­զու­մից հե­տո բո­լոր երկր­նե­րը միտ­ված է­ին դե­պի Եվ­րո­պա: Ռու­սաս­տանն ինքն էր ձգտում մեր­ձե­նալ Եվ­րա­մի­ու­թյան հետ: Բայց 2008 թվա­կա­նից` սկսած Պու­տի­նի հայտ­նի Մյուն­խե­նյան ե­լույ­թից` Ռու­սաս­տա­նը հաս­կա­ցավ, որ նրան այն­տեղ չեն սպա­սում: Բայց մի­տու­մը դեռ պահ­պան­վում է: Մեծ նա­վը ըն­թաց­քի մեջ շրջե­լու հա­մար ժա­մա­նակ է պա­հանջ­վում:

Այս ժա­մա­նա­կը ծախս­վում է նոր գլո­բալ աշ­խար­հում, որ­տեղ շատ բան է փո­խում սե­փա­կան դե­րի գի­տակց­ման հա­մար: Աշ­խար­հը դառ­նում է բազ­մա­բև­եռ, և Հա­յաս­տա­նի նման երկր­նե­րի հա­մար այս­տեղ շատ դժվար է կողմ­նո­րոշ­վել: Հաս­կա­նա­լի է, որ մենք պետք է մի­ա­նանք ինչ-որ խո­շոր ին­տեգ­րա­ցի­ոն սխե­մա­յի: Ե­թե շա­րու­նա­կենք ա­սել, որ նպա­տակ ու­նենք մի­ա­վոր­վել Եվ­րո­պա­յի հետ և ան­դա­մակ­ցել ՆԱ­ՏՕ-ին, ա­պա պետք է շատ հստակ հաս­կա­նանք, որ այն տա­րա­ծաշր­ջա­նում, որ­տեղ գտնվում է Հա­յաս­տա­նը, Եվ­րո­պա­յի և ՆԱ­ՏՕ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը Թուր­քի­ան է: Եվ մենք պետք է պատ­րաստ լի­նենք, որ կհայտն­վենք թուր­քա­կան էքս­պան­սի­ա­յի տակ:

Այն, ինչ տե­ղի ու­նե­ցավ Վրաս­տա­նում... Հու­սով եմ, որ մեր ղե­կա­վա­րու­թյու­նը կու­նե­նա բա­վա­կան հա­սուն բա­նա­կա­նու­թյուն և ող­ջա­խո­հու­թյուն՝ դա հաս­կա­նա­լու հա­մար: Թուր­քի­ան այն եր­կիրն է, որն ի­րա­կա­նաց­րել է Ցե­ղաս­պա­նու­թյուն և այժմ նույն­պես թշնա­մա­կան վե­րա­բեր­մունք ու­նի Հա­յաս­տա­նի և հայ բնակ­չու­թյան նկատ­մամբ: Ուս­տի՝ կար­ծում եմ, որ այլ ճա­նա­պարհ չկա և չի էլ կա­րող լի­նել՝ դա Եվ­րա­սի­ա­կան մի­ու­թյունն է Ռու­սաս­տա­նի և այլ երկր­նե­րի հետ մի­ա­սին:

Զրույ­ցը վա­րեց ԶԱ­ՐՈՒ­ՀԻ ԲԱ­ԲՈՒ­ԽԱ­ՆՅԱ­ՆԸ


⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». ԱդամյանՀարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակինԵ՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ«Ինտերի» գլխավոր տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինԱրցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանումԱրևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍտեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ ԼապշինԲաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտումՆոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունիցՍեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերըՀրատապ, հենց հիմա օդային ճանապարհ պիտի բացվի։ Մարդիկ մահանում են. Նաիրա ԶոհրաբյանԿոչ եմ անում օտարերկրյա դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպություններին հրատապ օգնել այս հարցում արցախահայությանը. Վահան ԲաբայանՕդային միջանցքը խիստ անհրաժեշտություն է և պետք է ամեն գնով գործարկել. Տիգրան ԱբրահամյանՎիճակը ծայրահեղ ծանր է և յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ է. Արտակ ԶաքարյանԱյդ դիրքում կարող են խաղալ Մխիթարյանը և Կլասենը. ԻնձագիՀայաստանն էքսպերեմենտալ լաբորատորիա չէ՛, որ ամեն մեկն ասի` մենք որ գանք... դու ո՞վ ես. ԵղիազարյանԻնչպես է պայթում Հայկազովի զորամասը. Սարսափազդու կադրեր. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՇՏԱՊ. Պայթել Հայկազովի զորամասի բենզալցակայանը, կան 200 զոհ ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներՇՏԱՊ. Արցախում ցիստերնով բենզին է պայթել, ասում են՝ ահագին տղամարդ է մահացելՆիկոլենց Սյամոն օգոստոսի 8֊ին և այսօր.Գագիկ ՀամբարյանԱլիեւը կրկին հայտարարում է «Զանգեզուրի միջանցքի» մասինՊատրոն Դավիթը ազատ արձակվեցԱրցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ՍտեփանակերտումԱլիևը հայտարարել է, թե իբր 1920 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզն «անջատել են Ադրբեջանից»Սկսած օպերացիան կարճ ժամանակում հաջողությամբ ավարտելը մեզ համար պարծանքի առիթ էր․ ԷրդողանԹուրքիան սպասում է ՀՀ-ի քայլերին խաղաղություն հաստատելու համար, նրանք պետք է սեղմեն մեկնած ձեռքըՌԴ ԱԳՆ-ի պատասխանը՝ Փաշինյանի հայտարարություններին17:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 6650 անձԱդրբեջանը հայտարարություն է տարածել Իվանյանում տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալՓաշինյանը փոխանակ եռակողմ հայտարարության կետերը կատարելու և ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը գալիք սերունդներին թողնելու, ենթարկվեց Արևմուտքի հորդորներին. ՌԴ ԱԳՆԿարող ենք ընդունել ԼՂ 40 000 բնակչի, այլ տեղեկություն չունեմ. կառավարության ներկայացուցիչՌուսաֆոբներին քշեցին ՌԴ դեսպանատան առջեւից, հակառուսական պաստառներն էլ հայտնվեցին աղբարկղումԼրագրող Դավիթ Սարգսյանը ձերբակալվեց«Զենք ունե՞ք»․ ադրբեջանցիները ստուգում են Արցախից Հայաստան եկող ավտոմեքենաները (տեսանյութ)ՌԴ-ն կապ չունի ՀՀ-ում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների հետ. ՌԴ ԱԳՆՀայաստանում ռուսական ընկերությունների աշխատանքի համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում. ՌԴ ԱԳՆԷդգար Սևիկյանը հրավիրվել է Հայաստանի ազգային հավաքականՓաստաբանները հորդորում են ՀՀ իրավասու պետական մարմիններին չհատել անդառնալիության կետը. հայտարարությունԿամ ապահովում ես երկրիդ ու քաղաքացուդ անվտանգությունը, կամ հեռանում. Հայտնի փաստաբանը շտապ հայտարարությամբ է հանդես եկելԱրցախն այսօր. Արյունոտ ԼուսանկարներԲնակարանների վարձակալության կոլապսը սկսված էԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սամանթա Փաուերը և Յուրի Քիմը ժամանել են Երևան (տեսանյութ)ՌԴ ՆԳՆ ղեկավարը ժամանել է ԵրևանՄարդ կա նույնիսկ տկլոր է դուրս եկել, առանց մի փոխնորդի. Իրավիճակը Ստեփանակերտի հրապարակումԶախարովա․ Մոսկվան առաջիկայում կպատասխանի Փաշինյանի հայտարարություններինՊեսկով․ Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հստակեցումներ չկանԿապանի «Սյունիք» օդանավակայանը կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթեր․ «Հետք»Երբ ու ինչպես է վրա հասնելու խաղաղությունը. Մտնում ենք վախի հաղթահարման շրջափուլԱռաջին կադրերը Իվանյանում ընթացող ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպումից (Photo)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода