Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
Դուք վառ ապացույց եք նրա, թե ի՞ նչ է լինում, երբ առյուծների բանակը ղեկավարում են ոչխարները. Հենրիխ Դանիելյանը` ՔՊ–ին ՍԱՍի սասուն. մեր հզոր բանակին նայի այ տուֆտա. Արիանա Հովսեփյան Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը. ԱՄՆ սենատոր Սերժ Սարգսյանին որպես ընկեր, Արցախյան գոյամարտը, բանակին ուրացողը խոսում է բանակ ունենալ-չունենալուց. Տիգրան Վարդանյան Լավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է Իրանին Ռազմահայրենասիրական խմբակների, տարբեր դասընթացների դադարեցման կամ կասեցման ծրագիր գոյություն չունի․ Ժաննա Անդրեասյան Ադրբեջանը կրկին ամբողջությամբ անջատել է Արցախի գազամատակարարումը

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

ՀՀ ՀԱ­ԿԱ­ԿՈ­ՌՈՒՊ­ՑԻ­ՈՆ ԿՈ­ՄԻ­ՏԵ­ՈՒՄ ՀՀ քրե­ա­կան օ­րենսգր­քի 435-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ մա­սի 1-ին, 3-րդ կե­տե­րով և 436-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ մա­սի 3-րդ կե­տով քննվող քրե­ա­կան վա­րույ­թով կա­տար­ված քննչա­կան և վա­րու­թա­յին գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի, ինչ­պես նա­և ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րի հետ հա­մա­տեղ ձեռ­նարկ­ված օ­պե­րա­տիվ-հե­տա­խու­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյուն­քում փաս­տա­կան տվյալ­ներ են ձեռք բեր­վել, որ Ե­րև­ա­նի Է­րե­բու­նի վար­չա­կան շրջա­նի ղե­կա­վա­րի աշ­խա­տա­կազ­մի ա­ռևտ­րի, ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի և գո­վազ­դի բաժ­նի գլխա­վոր մաս­նա­գետ Վ. Ս.-ն, նույն բաժ­նի պետ Կ. Խ.-ի հետ նախ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թյամբ 2022 թվա­կա­նի ըն­թաց­քում տնտես­վա­րող­նե­րից պար­բե­րա­բար կա­շառք են ստա­ցել: Ըն­թեր­ցո­ղը հա­վա­նա­բար կեն­թադ­րի, որ աստ­ղա­բաշ­խա­կան կա­շառք­ներ են բռնել, բայց զար­մա­նա­լի­ո­րեն պարզ­վում է, որ «2022 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րից դեկ­տեմ­բերն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում նշված տնտես­վա­րող­նե­րից որ­պես կա­շառք ստա­ցել են ընդ­հա­նուր 320.000 ՀՀ դրամ»: Հե­տաքր­քիր է, «դա­րի բա­ցա­հայ­տումն» ա­րած կո­ռուպ­ցի­ա­յի դեմ պայ­քա­րի աս­պետ­նե­րը դրա քա­նի՞պա­տի­կի չա­փով աշ­խա­տա­վարձ և պար­գև­ավ­ճար են ստա­ցել: Դե, իսկ Ա­ԱԾ-ն լրիվ հե­րոս է` երկ­րում լրտես­ներ են վխտում, իսկ սրանք զբաղ­ված են մանր կա­շա­ռա­կեր բռնե­լով...

Սա­կայն բա­ցի մանր կա­շա­ռա­կեր բռնե­լուց, այս խուն­տան նա­և հար­կա­տո­ւի հաշ­վին զար­մա­նա­լի­ո­րեն թանկ և ա­նօ­գուտ ու­ղև­ո­րու­թյուն­ներ է ա­նում: «Մե­կը չկա՞, որ մո­լոր­ված դաշ­նա­կա­հա­րին ա­սի. երբ դու նա­խա­գահ ես ու քո ժո­ղովր­դի մի մա­սը գտնվում է ցե­ղաս­պա­նու­թյան վտան­գի տակ (քո իսկ վար­չա­պե­տի ձև­ա­կերպ­մամբ), ա­պա ի­րա­վունք չու­նես օ­տար եր­կիր պաշ­տո­նա­կան այ­ցի ժա­մա­նակ դաշ­նա­մուր նվա­գե­լու»: Այս մա­սին գրել է «Այլընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծեր խմբի» հա­մա­հիմ­նա­դիր ՎԱ­ՀԵ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ: Նա նա­եւ նշել է. «Ի՞նչ ես ու­զում դրա­նով ա­սել, որ ան­հո՞գ ես, թքա՞ծ ու­նես 120 հա­զար հա­յի վրա, թե՞ մե­սիջ ես ու­ղար­կում մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյա­նը, թե ա­մեն ինչ նոր­մալ է, իր հու­նով գնում է: Պաշ­տո­նա­կան ե­լույ­թի ժա­մա­նակ էլ մի­ակ նշա­նա­կա­լի բա­նը, որ ա­նում է, ՆԱ­ՏՕ-ի ան­դամ երկ­րում Ռու­սաս­տա­նից բո­ղո­քելն է: Նա ընդ­հան­րա­պես հաս­կա­նո՞ւմ է՝ պե­տու­թյու­նը ի՛նչ է, ա­ղե­տը ի՛նչ է: Մենք ա­ռա­ջին խե­լա­գար պե­տու­թյունն ենք կար­ծես թե: Նա­խորդ նա­խա­գա­հը, եր­կի­րը ա­ղե­տի շե­մին թող­նե­լով, գաղ­տա­գո­ղի Ա­բու-Դա­բի­ից ճո­ղոպ­րեց ու հի­մա տաք Լոն­դոն­նե­րից մտա­հո­գու­թյուն­ներ է ար­տա­հայ­տում: Վա­ղը, երբ Հա­յաս­տա­նում մեծ ող­բեր­գու­թյու­նը կա­յա­նա, է­լի նրան­ցից մե­կը դաշ­նա­մուր է նվա­գե­լու, մյու­սը՝ ցա­վակ­ցա­կան Tweet ուղ­ղի սե­փա­կան ժո­ղովր­դին»:

Իսկ դեռ «նախ­կին­նե­րի» օ­րոք մա­մու­լի թշնա­մու համ­բավ ու­նե­ցող ԿԱ­ՐԵՆ ԱՆԴ­ՐԵ­Ա­ՍՅԱ­ՆԸ իր այդ այ­լա­սեր­ված հակ­ման նոր ու զար­մա­նա­լի դրսև­ո­րում­նե­րով է աչ­քի ըն­կել: Լրագ­րող­նե­րին վարձ­կան­նե­րի հետ հա­մե­մա­տե­լու իր ան­պար­կեշտ հայ­տա­րա­րու­թյամբ խայ­տա­ռակ­ված Անդ­րե­ա­սյա­նը հի­մա էլ Բարձ­րա­գույն դա­տա­կան խորհր­դի նա­խա­գա­հի կար­գա­վի­ճա­կում է փոր­ձում պայ­քա­րել լրագ­րող­նե­րի դեմ: Բանն այն է, նա­խօ­րե­ին ԲԴԽ լրատ­վա­կան ծա­ռա­յու­թյան կող­մից հա­ղոր­դագ­րու­թյուն տա­րած­վեց այն մա­սին, որ լի­նե­լու է դա­տա­վոր­նե­րի ընդ­հա­նուր ժո­ղով: Շատ լրագ­րող­ներ գնա­ցին՝ լու­սա­բա­նե­լու նիս­տը, զրու­ցե­լու դա­տա­վոր­նե­րի հետ, սա­կայն նրանց ար­գել­վեց ժո­ղո­վի վայր մտնել, իսկ դա­տա­վոր­ներն էլ տար­բեր մուտ­քե­րով ներս մտան՝ խու­սա­փե­լով չոր­րորդ իշ­խա­նու­թյան հետ հան­դի­պու­մից: Լրագ­րող­նե­րը ստիպ­ված են ե­ղել «Արմե­նի­ա Մա­րի­ոթ» հյու­րա­նո­ցի բա­կում կամ ետ­նա­մուտ­քի մոտ ցրտին կանգ­նել եւ սպա­սել: Այ­սինքն՝ ԲԴԽ նա­խա­գա­հը ե՛ւ հրա­վի­րում է լրագ­րող­նե­րին՝ լու­սա­բա­նե­լու ո­րե­ւէ մի­ջո­ցա­ռում, ե՛ւ աբ­սուրդ ար­գելք­ներ է սահ­մա­նում: Դե ինչ, դրա դեմ պայ­քա­րե­լու մի­այն մեկ մի­ջոց կա` բա­ցա­ռա­պես բա­ցա­սա­կան լույ­սի ներ­քո լու­սա­բա­նել և՛ այդ մար­դուն, և՛ նրա հիմ­նար­կը:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Դուք վառ ապացույց եք նրա, թե ի՞ նչ է լինում, երբ առյուծների բանակը ղեկավարում են ոչխարները. Հենրիխ Դանիելյանը` ՔՊ–ինՍԱՍի սասուն. մեր հզոր բանակին նայի այ տուֆտա. Արիանա ՀովսեփյանԱդրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը. ԱՄՆ սենատորՍերժ Սարգսյանին որպես ընկեր, Արցախյան գոյամարտը, բանակին ուրացողը խոսում է բանակ ունենալ-չունենալուց. Տիգրան ՎարդանյանԼավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է ԻրանինՌազմահայրենասիրական խմբակների, տարբեր դասընթացների դադարեցման կամ կասեցման ծրագիր գոյություն չունի․ Ժաննա ԱնդրեասյանԱդրբեջանը կրկին ամբողջությամբ անջատել է Արցախի գազամատակարարումըՍաակաշվիլին վեր է ածվել բույսիԷրդողանը հայտարարել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու նախագահական ընտրություններումՁմեռային դիետա․ մրգային բեռնաթափումՍերժ Սարգսյանն էքսկլյուզիվ տեսանյութ է հրապարակել իր ինստագրամյան էջումՄերկասառույցի պատճառով վթար է տեղի ունեցել «Չայնիի» ոլորաններում․ Mercedes-ը բախվել է քարե պարսպինԾնողների անվան տակ կարող են հայտնվել այլ մարդիկ․ Աղազարյանը՝ Եռաբլուրը զորքերով շրջափակելու մասինՀայտնի է Եգիպտոսի նախագահի օրակարգը Հայաստան կատարած այցի ընթացքումՄարտական ծառայության ոլորտում կանանց ներգրավածությունը պետք է մեծացնենք. ՓաշինյանՄի քանի եվրոպական ակումբ ինձնից հետաքրքրվել է Սպերցյանի մասին.ԿամոցիՀայոց բանակը չի պարտվել, դավադիր, թիկունքից հարվածող իշխանության աթոռները զավթածներն են պարտվելՄենք պետք է հրաժարվենք կենացային հայրենասիրությունից, երբ ճառերը և իրականությունը կիլոմետրերով շեղված են իրարից. ՓաշինյանՄեզ թվացել է, թե կարող ենք ապահովել պետության անվտանգությունը` սպային մղելով յոլա գնալու դաշտ. Նիկոլ ՓաշինյանՌԴ ԱԳՆ-ն Էրդողանին անվանել է «հատուկ տրամաչափի» առաջնորդ, որը չի ենթարկվում արտաքին ճնշմանըԵրևանը և Բաքուն պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն. ԱլիևՍպասվում է ձյուն և մառախուղ. Եղանակը ՀայաստանումԵգիպտոսի նախագահը ժամանեց ԵրևանԱնհապաղ փոխել Սահմանադրությունը և կիրառել օրենքի դիկտատուրա՝ իրավունքի գերակայությամբԲանակի վերածնունդ լինելու է. Տիգրան ԱբրահամյանԽիստ կարգապահություն է պետք բանակում, զինվել ու ուժեղանալ է պետք. զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Ուսից վիրավոր տղայիս հրամանատարությունը թողել, գնացել է, այդ վիճակում մնացել է մինչև առավոտ․ զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Բանակը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար. ՓաշինյանՀՀ ՆԳ նախարարն ու ՌԴ դեսպանը քննարկել են ապագա անելիքներին վերաբերող հարցերԿիեւը փորձում է Պրիգոժինին սպանել «օրենքով գողերի» միջոցով. ուկրաինական աղբյուր«Կար ժամանակ, երբ ծնողները հանգիստ էին, որ իրենց որդիներն անցնում են տղամարդու կյանքի այս կարեւոր փուլը...»․ Գրիգոր ԴանիելյանՀայոց բանակի օրվա առիթով Մայր Աթոռում կատարվեց Հանրապետական մաղթանքԴուք դատավոր չեք. ԳՇ պետը վրդովվեց զինվորակական կացարանում բռկված հրդեհի և 15 զինծառայողների մահվան մեջ իր մեղավորության մասին հարցիցՄտածում եմ՝ տղաներին վերացրել են, որովհետեւ ինչ-որ բան են իմացել. Հայկի ընտանիքը չի հավատում պաշտոնական վարկածին․ News.am«Որդիս իմ համար ամենալավն է, բայց մյուսների որդիներից հաստատ ավելի լավը չէ, ինքը գիտի, որ պարտավոր է ծառայելու»․ Ռուբեն Մխիթարյան (ֆոտոՌուսաստանն ու Թուրքիան սկսել են գազային հանգույցի անվտանգության զգայուն հարցերի քննարկումը․ ՌԴ ԱԳՆՎերկանգնենք, որ նշելու, տոնելու ու իրար շնորհավորելու առիթ ունենաք.Նարեկ ՍամսոնյանՍերժ Սարգսյանի անունից ծաղկեպսակ է դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնումԹրքահպատակ Իշխանությունները եկան Եռաբլուր, իսկ ծնողները չկարողացան ճեղքել այդ բազմահազարանոց ոստիկանական պատը. 2-3 photo անելուց հետո նրանք հեռացան. «Որդիների Կանչ» սոցիալ-հասարակական կազմակերպությունՇրջափակման մեջ գտնվող Արցախը՝ լուսանկարչի աչքերովՀայ ազգ, ոտքի ել. սերնդեսերունդ անիծվելու եք, ամեն օր 19 տարեկան են դնում հողը. զոհվածի մայր (Video)Ինչի՞ ես եկել, մեկ ա` բանակը քեզ համար ոչ մի բան է. զոհված զինծառայողի մայրը` չխոսկան Աղազարյանին (Video).168.amԻնքը սատանա է, գալիս է իր սպանած երեխեքի շիրիմներին, ինչի՞ էս ազգը սենց ուրացող դարձավ. զոհվածի հայր (Video).168.amԵրուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դիվանապետը մանրամասներ է հայտնել հայկական ռեստորանի վրա հարձակման դեպքի վերաբերյալԲանակի տոնը շնորհավորելուց առաջ մտածեք, թե քանի՞ անգամ եք ուրախացել, երբ մեր պատերազմած ու հաղթած գեներալներին ու հրամանատարներին ծաղրել են, ստորացրել են, ձերբակալել են.ՎԱՀՐԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆԵրուսաղեմում ծայրահեղականները հարձակվել են հայկական ռեստորանի վրա (Video).ArmenpressԱղոթել ենք, որ Տերն արցախցիների ոգին զորեղ պահի. Վեհափառ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода