Փոխարժեք: $ 395.65, 431.46, 5.73
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԹՐՔԱ­ՀԱՐՃ ՈՃ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ ՀՐԴԵ­ՀՈՒՄ Է ՊԵ­ՏԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ Արձագանքս ադրբեջանցի պատվիրակների ելույթներին ԵԽԽՎ լիագումար նիստում. Հայկ Մամիջանյան Աջակցությունս եմ հայտնում նման օրախնդրային նախաձեռնությանը Իմ քաշային բոլոր տարիքային մարզիկները կարող են մրցել ինձ հետ «Ուրախ 6-րդ տարեդարձ իմ սեր, իմ տիեզերք»․ Վաչե Թովմասյանի եւ դստեր լուսանկարները Տիկին Ծատուրյանը այն եզակի հոգեբաններից է, ով 44-օրյա դաժան պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ մինչ օրս հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերել Արցախի համար ամեն օր աղոթում եմ. Սիբիլ Պաշտպանություն խոսքով. բաներ, որոնք պետք է գաղտնի պահել ուրիշներից... «Մեզ ջնջել չե՛ք կարող»․ Շերի եւ Էրիկ Էսրայելյանի հոդվածը Newsweek-ի համար

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

ՔՊ-ական օ­լի­գարխ ԱՐ­ՍԵ­ՆՅԱՆ ԳՈՒ­ԳՈՆ զար­մա­նա­լի­ո­րեն փի­լի­սո­փա­յել է ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս «սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյուն» կոչ­վող ե­րև­ույ­թի վե­րա­բե­րյալ. «Սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյու­նը, ճիշտ ա, գրա­վիչ ա, բայց ար­դյու­նա­վետ չի ին­քը: Սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյու­նը չի կա­ռուց­վում` հարս­տու­թյուն վե­րա­բաշ­խե­լով, սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյան լա­վա­գույն լու­ծու­մը հարս­տու­թյուն ստեղ­ծելն ա, աղ­քատ­նե­րին հարս­տաց­նելն ա, ոչ թե հա­րուստ­նե­րին աղ­քա­տաց­նե­լը՝ իմ կար­ծի­քով»: Զար­մա­նա­լի է, այդ ի՞նչ է պա­տա­հել, որ Գու­գոն հան­կարծ ո­րո­շել է հան­դես գալ ընդ­դեմ «թա­լա­նի՛ր թա­լա­նող­նե­րի» բոլ­շև­ի­կյան լո­զուն­գի, ո­րը քա­նիցս հրա­պա­րակ­նե­րում հնչեց­րել է Նի­կո­լը` ժե­խե­րի ա­կան­ջին «լապ­շա» կա­խե­լիս: Չլի­նի՞ Գռզո­յին «վրա­երթ» ա­նե­լուց հե­տո հի­մա էլ աչք է տնկել Գու­գո­յի փո­ղե­րի վրա... Ին­չև­է, սույն օ­լի­գար­խը փաս­տա­ցի ա­սում է՝ իմ փո­ղե­րին ձեռք մի՛ տվեք, ում ինչ ու­զում եք ա­րեք, կու­զեք՝ հարս­տաց­րեք, կու­զեք՝ աղ­քա­տաց­րեք, բայց փո­ղե­րիս հան­կարծ չկպնեք: Հե­տաքր­քիր է, Է­ռա­տոն այդ ի՞նչ օ­յին է դրել Նի­կո­լի գլխին, որ հի­մա Գու­գոն կան­խավ բա­ցա­կան­չում է «վա՛խ, փո­ղերս»: Ի­հար­կե, ո­րո­շա­կի ա­ռու­մով պո­զի­տիվ է, որ Գու­գոն դեմ է բոլ­շև­իզ­մին, սա­կայն զար­մա­նա­լի­ո­րեն չենք տես­նում շարժ` նի­կո­լա­բոլ­շև­իկ­նե­րին տա­պա­լե­լու ուղ­ղու­թյամբ:

Գու­գո­յի ե­րե­սից զար­մա­նա­լի­ո­րեն «քաշ­վեց» թուր­քե­րի առ­ջև խո­նարհ­վող ԼՈՒ­ԼՈՒՆ: Լու­լո­ւի փոր­ձե­րը՝ Ար­սե­նյան Գու­գո­յին պար­զա­բա­նե­լու թան­կար­ժեք կտավ­նե­րի գնա­յին նյո­ւանս­նե­րը, ա­վարտ­վել են նրա հաս­ցե­ին թուր­քե­րին նույն­պես շատ սի­րող Ռու­բեն Ռու­բի­նյա­նի հնչեց­րած ծաղ­րա­կան ռեպ­լի­կով. «Տի­կի՛ն Բա­դա­լյան, ձեր կյան­քում թան­կար­ժեք կտավ տե­սե՞լ եք, որ քննար­կում եք»: Լու­լո­ւի տե­սած սա­կա­վա­թիվ կա­տե­գո­րի­ա­նե­րի մեջ չխո­րա­նանք` 18+ տի­րույ­թի ռիս­կե­րից խու­սա­փե­լու նկա­տա­ռու­մով, սա­կայն Ռու­բի­նյա­նը տվյալ պա­րա­գա­յում զար­մա­նա­լի­ո­րեն հաս­տա­տեց այն կա­նո­նը, որ փչա­ցած ժա­մա­ցույցն էլ օ­րը եր­կու ան­գամ ճիշտ ժա­մա­նակ է ցույց տա­լիս: Ա­յո՛, Ռու­բոն ի­րա­վա­ցի էր` Լու­լուն խո­սում է բա­նե­րից, ո­րոն­ցից ո­չինչ չի հաս­կա­նում... Ռսի ա­սած` «и смех, и грех», որ իր վար­ժա­պե­տի կող­մից «մարտն­չող անգ­րա­գետ» ո­րակ­ված Լու­լուն մի­լի­ար­դա­տեր մե­կին բա­ցատ­րում է, թե թան­կար­ժեք կտավն ինչ է: Նույն հա­ջո­ղու­թյամբ կա­րող է խրատ տալ ՔՊ-ական­նե­րի կող­մից շատ սիր­ված Սո­րոս պա­պի­ին, թե ինչ­պես բազ­մա­պատ­կել սե­փա­կան ֆի­նան­սա­կան կա­րո­ղու­թյու­նը: Դե, ե­թե ՔՊ-ական­նե­րը հու­մո­րի զգա­ցու­մից իս­պառ զուրկ չլի­նե­ին, ա­պա թե­րևս ծի­ծա­ղից տակ­նե­րը «լու­լու» կա­նե­ին:

Մեծ Բրի­տա­նի­ա­յում էլ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը ձեր­բա­կա­լել է մի ե­րի­տա­սար­դի, ո­րը Լու­տո­նում զբոս­նե­լիս ձու է նե­տել ՉԱՐԼԶ III ԹԱ­ԳԱ­ՎՈ­ՐԻ կող­մը: Բեդ­ֆորդ­շի­րի ոս­տի­կա­նու­թյու­նը հայտ­նել է, որ 20-ն անց կաս­կա­ծյա­լը կա­լա­նա­վոր­ված է սո­վո­րա­կան հար­ձակ­ման կաս­կա­ծան­քով այն բա­նից հե­տո, երբ ա­ռա­վո­տյան ձեր­բա­կալ­վել է Սուրբ Գե­որ­գի­ի հրա­պա­րա­կում: Անվ­տան­գու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րը թա­գա­վո­րին ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես հե­ռաց­րել են քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մոտ գտնվող բազ­մու­թյու­նից: Դե ինչ ա­սես այդ ե­րի­տա­սար­դին. Ա՛յ տղա, զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞ւ ես ձու նե­տում, չէ՞ որ Չարլ­զը ի­րա­կան թա­գա­վոր է` Վին­ձոր­նե­րի ար­քա­յա­կան տոհ­մից, նա քո հա­մար հո ինչ-որ Նի­կոլ չի՞... Չէ, բրի­տա­նա­ցիք լրիվ դեգ­րա­դաց­վել են` Լոն­դո­նի կե­սը կա՛մ Մու­հա­մեդ է, կա՛մ Ա­լի, բա­նը հա­սավ ոչ բրի­տա­նա­ցի վար­չա­պետ ու­նե­նա­լուն, բրի­տա­նա­կան պահ­պա­նո­ղա­կա­նու­թյան հայ­հա­յը գնա­ցել է, վայ­վայն է մնա­ցել` աշ­խար­հով մեկ բրի­տա­նա­կան դես­պա­նատ­նե­րի տա­նի­քին ԼԳԲՏ դրոշ են տնկում... Հի­մա էլ այդ տղան ա­պա­ցու­ցեց, որ կո­րել է պատ­կա­ռան­քը թա­գա­վո­րա­կան ըն­տա­նի­քի հան­դեպ: Զար­մա­նա­լի է` էդ խել­քով բրի­տա­նա­ցիք ինչ­պե՞ս են մին­չև հի­մա հա­վակ­նում աշ­խա­րհին տի­րե­լու:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ԹՐՔԱ­ՀԱՐՃ ՈՃ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ ՀՐԴԵ­ՀՈՒՄ Է ՊԵ­ՏԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸԱրձագանքս ադրբեջանցի պատվիրակների ելույթներին ԵԽԽՎ լիագումար նիստում. Հայկ ՄամիջանյանԱջակցությունս եմ հայտնում նման օրախնդրային նախաձեռնությանըԻմ քաշային բոլոր տարիքային մարզիկները կարող են մրցել ինձ հետ«Ուրախ 6-րդ տարեդարձ իմ սեր, իմ տիեզերք»․ Վաչե Թովմասյանի եւ դստեր լուսանկարներըՏիկին Ծատուրյանը այն եզակի հոգեբաններից է, ով 44-օրյա դաժան պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ մինչ օրս հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերելԱրցախի համար ամեն օր աղոթում եմ. ՍիբիլՊաշտպանություն խոսքով. բաներ, որոնք պետք է գաղտնի պահել ուրիշներից...«Մեզ ջնջել չե՛ք կարող»․ Շերի եւ Էրիկ Էսրայելյանի հոդվածը Newsweek-ի համարԲժիշկ, արմատներով Արցախցի Վարազդատ Ստեփանյանը եւս միանում էՌուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը Արցախի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձության մասինԵլույթս ԵԽԽՎ լիագումար նիստին. Հայկ ՄամիջանյանՄի օր իշխանությունը կհայտարարի, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դեսպանատան կարիքը չունի. Բագրատյան.NEWS.amԻնչ խնդիրներ կարող են զարգանալ ինքնուրույն վիտամինային հավելումներ ընդունելու դեպքումԲայդենի կինը պատմել է, թե ինչու է նախագահի երդմնակալության համար ընտրել Markarian ապրանքանիշի հանդերձանքըՈւշադիր եղեք, թե ինչ եք գնում. մրգերին ամրացված կպչուն պիտակների նշանակությունըԱրդյո՞ք չի կարելի վառվող մոմից մոմ վառել․ սա պետք է բոլորն իմանանՈվքեր են Բերձորի միջանցքն արգելափակած ադրբեջանցիներըՍուրեն Պապիկյանը մի շարք հանձնարարականներ է տվել կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներինՊամելա Անդերսոնը հայտարարել է, որ Ստալոնեն բնակարան և Porsche է առաջարկել իր ընկերուհին դառնալու համարԱլիեւը փորձել է հավաստիացնել Ֆրանսիայի դեսպանին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ոչ մի շրջափակում չկաԵՄ դիտորդական առաքելության նպատակը Իրանի և Ռուսաստանի դեմ հետախուզություն իրականացնելն է. ՇարմազանովՀանկարծ չգնաք, չլրացնեք ձեր տվյալները.Սամվել ՄարտիրոսյանՉավուշօղլուին վրդովեցրել է Թուրքիայի մասնատված քարտեզըԵՄ-ի փորձերը՝ ամեն կերպ ամրապնդվել ՀՀ-ում, կարող է վնասել հայերի ու ադրբեջանցիների շահերին. ՌԴ ԱԳՆՄի օր էլ կարթնանանք ու կտեսնենք, թե ինչպես է Դավոյան Արփին՝ Խաչատչյան Վիգենի կամ Գռզոյի ձեռքը բռնած, ծաղիկներ շաղ տալիս ադրբեջանական տանկերի ճանապարհին՝ «Փառք՝ Իլհամին» վանկարկելով.Armenian infoՆիկոլը բացահայտել է Ազատի ողբերգության «մեղավորներին».Armenian infoԴոլարի փոխարժեքը նվազել է. եվրոն թանկացել էԿլուբնիկով, տրուսիկ-մայկա գաղափարները իրագործելով բանակը լիարժեք կազմաքանդվեց. Արդարադատության գեներալ-մայոր Միանում եմ նախաձեռնությունը, քանի որ այս իրավիճակում սա եւս մեկ լծակ կարող է լինել՝ ԶՈՒ-ում կանխելու այս ողբերգական էջերի շղթանԶինծառայողի ծնողն է գնացել ու զորամասի հոսանքը քաշել, պատկերացրեք՝ բանակում ինչ վիճակ է. ԱԺ պատգամավորՆիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցությունԴատախազությունը պահանջում է Սեյրան Օհանյանից բռնագանձել 1 մլրդ 78 մլն դրամ և մի շարք անշարժ գույքեր«Յանդեքս» նստելը դառնում է վտանգավոր, ընկերության վարորդը կարող է լինել օրինակ հարբեցող կամ գող, իսկ ընկերությունը նրանց համար պատասխանատվություն չի կրումԻ՞նչ եք անում, ո՞վ է ընդհանրապես ղեկավարում Հայաստանը, ինչ-որ մեկը ղեկավարո՞ւմ է, թե՞ ոչ, հատկապես ՊՆ-ն. ԽՍՀՄ գեներալի ապտակըԲրիտանացի դերասանը ճանաչվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ տղամարդըՖինլանդիայում մահացության ռեկորդային աճ է գրանցվելԻ վերջո, մրցույթ եղե՞լ է, թե՞՝ ոչ․ Սերժ Սարգսյանի ու «Ֆլեշ»-ի Բարսեղի գործով վկա է հարցաքննվումՀայ-թուրքական սահմանից հարցնում եմ Էրդողանին՝ ինչո՞ւ չեք բացում այն. Կարո ՓայլանՍերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստԿարող է աբսուրդ թվալ, բայց նախորդ շաբաթվա ողբերգությունը կրթության հարց է. ԴՆԹ-ի մակարդակով չի աշխատում. Փաշինյան20 տարեկան լակոտ ինձ մատով կանչեց, չգնացի․ 4 հոգով վազեցին հետևիցս, բերեցին, գցեցին մեքենայի մեջԳայանեի նախաձեռնությունը նաեւ օգնություն կլինի շատ կառույցների, ինչու չէ հենց պետությանը, որպեսզի խուսափենք ցավալի ու ողբերգական դեպքերից.նա կարող է ձեռքը պուլսին պահելՕնիկ Գասպարյանը, Ջալալ Հարությունյանը դավաճանել են մեր տղերքին, երկիրը տվել են թուրքին «Վիլյառեալի» մարզական տնօրենը` Սպերցյանի նկատմամբ ակումբի հետաքրքրության մասինԵկատերինբուրգում ձերբակալել են հայ համայնքի ղեկավարին՝ եկեղեցու բակում հավաք անցկացնելու համարՄխիթարյանը`ամենաարդյունավետ կիսապաշտպանների ցանկումԵրևանի մետրոպոլիտենի բոլոր կայարաններում 3 օր հնչելու են Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործություններըՀՀ քաղաքացիները կկարողանան ԱՄԷ այցելել առանց մուտքի արտոնագրի

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.65 431.46 5.73
Ереван погода