Փոխարժեք: $ , ,
Մատուցվել է Սբ Պատարագ՝ հիշատակությամբ «Տնտեսի» առակի «Նոր դիվանագիտական ​​թրենդ». Բայդենը համբուրել է Իտալիայի վարչապետի գլուխը (տեսանյութ) Պակիստանի 24-րդ վարչապետ է դարձել 72-ամյա Շեհբազ Շարիֆը Քննարկել ենք Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտող խնդիրները Բաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին ականապատ տարածքների քարտեզները չտալու մեջ «Հուսով ենք՝ Երևանը գիտակցում է այս նախագծի ողջ օգուտը». Ալիևի ներկայացուցիչ Գերմանիան պատրաստվում է ՌԴ-ի հետ պատերազմի. Մեդվեդևը՝ գերմանացի զինվորականների խոսակցության մասին Ինչպես ներկել ձվերը քրքումով 2024 թվականի Զատիկի համար Եկեղեցու կողքով անցնելիս անպայմա՞ն է խաչակնքել Հայաստանի ո՞ր գյուղերն է այս կամ այն կերպ վերահսկում Ադրբեջանի ԶՈւ-ն

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

ՔՊ-ական օ­լի­գարխ ԱՐ­ՍԵ­ՆՅԱՆ ԳՈՒ­ԳՈՆ զար­մա­նա­լի­ո­րեն փի­լի­սո­փա­յել է ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս «սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյուն» կոչ­վող ե­րև­ույ­թի վե­րա­բե­րյալ. «Սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյու­նը, ճիշտ ա, գրա­վիչ ա, բայց ար­դյու­նա­վետ չի ին­քը: Սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյու­նը չի կա­ռուց­վում` հարս­տու­թյուն վե­րա­բաշ­խե­լով, սո­ցի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թյան լա­վա­գույն լու­ծու­մը հարս­տու­թյուն ստեղ­ծելն ա, աղ­քատ­նե­րին հարս­տաց­նելն ա, ոչ թե հա­րուստ­նե­րին աղ­քա­տաց­նե­լը՝ իմ կար­ծի­քով»: Զար­մա­նա­լի է, այդ ի՞նչ է պա­տա­հել, որ Գու­գոն հան­կարծ ո­րո­շել է հան­դես գալ ընդ­դեմ «թա­լա­նի՛ր թա­լա­նող­նե­րի» բոլ­շև­ի­կյան լո­զուն­գի, ո­րը քա­նիցս հրա­պա­րակ­նե­րում հնչեց­րել է Նի­կո­լը` ժե­խե­րի ա­կան­ջին «լապ­շա» կա­խե­լիս: Չլի­նի՞ Գռզո­յին «վրա­երթ» ա­նե­լուց հե­տո հի­մա էլ աչք է տնկել Գու­գո­յի փո­ղե­րի վրա... Ին­չև­է, սույն օ­լի­գար­խը փաս­տա­ցի ա­սում է՝ իմ փո­ղե­րին ձեռք մի՛ տվեք, ում ինչ ու­զում եք ա­րեք, կու­զեք՝ հարս­տաց­րեք, կու­զեք՝ աղ­քա­տաց­րեք, բայց փո­ղե­րիս հան­կարծ չկպնեք: Հե­տաքր­քիր է, Է­ռա­տոն այդ ի՞նչ օ­յին է դրել Նի­կո­լի գլխին, որ հի­մա Գու­գոն կան­խավ բա­ցա­կան­չում է «վա՛խ, փո­ղերս»: Ի­հար­կե, ո­րո­շա­կի ա­ռու­մով պո­զի­տիվ է, որ Գու­գոն դեմ է բոլ­շև­իզ­մին, սա­կայն զար­մա­նա­լի­ո­րեն չենք տես­նում շարժ` նի­կո­լա­բոլ­շև­իկ­նե­րին տա­պա­լե­լու ուղ­ղու­թյամբ:

Գու­գո­յի ե­րե­սից զար­մա­նա­լի­ո­րեն «քաշ­վեց» թուր­քե­րի առ­ջև խո­նարհ­վող ԼՈՒ­ԼՈՒՆ: Լու­լո­ւի փոր­ձե­րը՝ Ար­սե­նյան Գու­գո­յին պար­զա­բա­նե­լու թան­կար­ժեք կտավ­նե­րի գնա­յին նյո­ւանս­նե­րը, ա­վարտ­վել են նրա հաս­ցե­ին թուր­քե­րին նույն­պես շատ սի­րող Ռու­բեն Ռու­բի­նյա­նի հնչեց­րած ծաղ­րա­կան ռեպ­լի­կով. «Տի­կի՛ն Բա­դա­լյան, ձեր կյան­քում թան­կար­ժեք կտավ տե­սե՞լ եք, որ քննար­կում եք»: Լու­լո­ւի տե­սած սա­կա­վա­թիվ կա­տե­գո­րի­ա­նե­րի մեջ չխո­րա­նանք` 18+ տի­րույ­թի ռիս­կե­րից խու­սա­փե­լու նկա­տա­ռու­մով, սա­կայն Ռու­բի­նյա­նը տվյալ պա­րա­գա­յում զար­մա­նա­լի­ո­րեն հաս­տա­տեց այն կա­նո­նը, որ փչա­ցած ժա­մա­ցույցն էլ օ­րը եր­կու ան­գամ ճիշտ ժա­մա­նակ է ցույց տա­լիս: Ա­յո՛, Ռու­բոն ի­րա­վա­ցի էր` Լու­լուն խո­սում է բա­նե­րից, ո­րոն­ցից ո­չինչ չի հաս­կա­նում... Ռսի ա­սած` «и смех, и грех», որ իր վար­ժա­պե­տի կող­մից «մարտն­չող անգ­րա­գետ» ո­րակ­ված Լու­լուն մի­լի­ար­դա­տեր մե­կին բա­ցատ­րում է, թե թան­կար­ժեք կտավն ինչ է: Նույն հա­ջո­ղու­թյամբ կա­րող է խրատ տալ ՔՊ-ական­նե­րի կող­մից շատ սիր­ված Սո­րոս պա­պի­ին, թե ինչ­պես բազ­մա­պատ­կել սե­փա­կան ֆի­նան­սա­կան կա­րո­ղու­թյու­նը: Դե, ե­թե ՔՊ-ական­նե­րը հու­մո­րի զգա­ցու­մից իս­պառ զուրկ չլի­նե­ին, ա­պա թե­րևս ծի­ծա­ղից տակ­նե­րը «լու­լու» կա­նե­ին:

Մեծ Բրի­տա­նի­ա­յում էլ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը ձեր­բա­կա­լել է մի ե­րի­տա­սար­դի, ո­րը Լու­տո­նում զբոս­նե­լիս ձու է նե­տել ՉԱՐԼԶ III ԹԱ­ԳԱ­ՎՈ­ՐԻ կող­մը: Բեդ­ֆորդ­շի­րի ոս­տի­կա­նու­թյու­նը հայտ­նել է, որ 20-ն անց կաս­կա­ծյա­լը կա­լա­նա­վոր­ված է սո­վո­րա­կան հար­ձակ­ման կաս­կա­ծան­քով այն բա­նից հե­տո, երբ ա­ռա­վո­տյան ձեր­բա­կալ­վել է Սուրբ Գե­որ­գի­ի հրա­պա­րա­կում: Անվ­տան­գու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րը թա­գա­վո­րին ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես հե­ռաց­րել են քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մոտ գտնվող բազ­մու­թյու­նից: Դե ինչ ա­սես այդ ե­րի­տա­սար­դին. Ա՛յ տղա, զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞ւ ես ձու նե­տում, չէ՞ որ Չարլ­զը ի­րա­կան թա­գա­վոր է` Վին­ձոր­նե­րի ար­քա­յա­կան տոհ­մից, նա քո հա­մար հո ինչ-որ Նի­կոլ չի՞... Չէ, բրի­տա­նա­ցիք լրիվ դեգ­րա­դաց­վել են` Լոն­դո­նի կե­սը կա՛մ Մու­հա­մեդ է, կա՛մ Ա­լի, բա­նը հա­սավ ոչ բրի­տա­նա­ցի վար­չա­պետ ու­նե­նա­լուն, բրի­տա­նա­կան պահ­պա­նո­ղա­կա­նու­թյան հայ­հա­յը գնա­ցել է, վայ­վայն է մնա­ցել` աշ­խար­հով մեկ բրի­տա­նա­կան դես­պա­նատ­նե­րի տա­նի­քին ԼԳԲՏ դրոշ են տնկում... Հի­մա էլ այդ տղան ա­պա­ցու­ցեց, որ կո­րել է պատ­կա­ռան­քը թա­գա­վո­րա­կան ըն­տա­նի­քի հան­դեպ: Զար­մա­նա­լի է` էդ խել­քով բրի­տա­նա­ցիք ինչ­պե՞ս են մին­չև հի­մա հա­վակ­նում աշ­խա­րհին տի­րե­լու:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Մատուցվել է Սբ Պատարագ՝ հիշատակությամբ «Տնտեսի» առակիՄինչեւ ուկրաինական պատերազմը Նիկոլը Պուտինին դուր գալու համար ջանք ու եռանդ չէր խնայում. Շարմազանով«Նոր դիվանագիտական ​​թրենդ». Բայդենը համբուրել է Իտալիայի վարչապետի գլուխը (տեսանյութ)Պակիստանի 24-րդ վարչապետ է դարձել 72-ամյա Շեհբազ ՇարիֆըՔննարկել ենք Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտող խնդիրներըԲաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին ականապատ տարածքների քարտեզները չտալու մեջ«Հուսով ենք՝ Երևանը գիտակցում է այս նախագծի ողջ օգուտը». Ալիևի ներկայացուցիչԳերմանիան պատրաստվում է ՌԴ-ի հետ պատերազմի. Մեդվեդևը՝ գերմանացի զինվորականների խոսակցության մասինՀՀԿ երիտասարդները մասնակցում են Սոչիում անցկացվող միջազգային փառատոնինԻնչպես ներկել ձվերը քրքումով 2024 թվականի Զատիկի համարԵկեղեցու կողքով անցնելիս անպայմա՞ն է խաչակնքելՀայաստանի ո՞ր գյուղերն է այս կամ այն կերպ վերահսկում Ադրբեջանի ԶՈւ-նԵրևանի կենդանաբանական այգում ապառաժ քարերը պոկվել ու թափվել են պոնիների պահման տարածքԿենդանակերպի 3 նշան, որոնց կյանքը մարտի 1-ից կտրուկ կփոխվիՌԴ և Թուրքիայի արտգործնախարարներն անդրադարձել են Կովկասում խաղաղության գործընթացին Շուտով կզրկվենք նաեւ Հայրենիք գաղափարից, իհարկե եթե՝ ինչպես 30 տարի առաջ, հանդուրժենք ու չընդվզենք. Ալլա ՀակոբյանԲիլ Գեյթսը, Ռիհաննան, Ցուկերբերգը` Ասիայի ամենահարուստ մարդու որդու նախահարսանեկան երեկույթինՍթափվեք, Փաշինյանը դավաճան է եւ տանում է Հայաստանն ամբողջովին ոչնչացման. Մարգարիտա ՍիմոնյանԿանանց զբաղվածության առումով աշխարհում առաջին տեղում Հայաստանն էԱնի Կարապետյանի գործով դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 4-ինՀունաստանը զորք չի ուղարկի Ուկրաինա. ԱԳ նախարար29 ԱՄՅԱ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻԿ ԳՈՌ ԵՐԻՑՅԱՆԸ ռինգում որևէ պարտություն չի կրելԸնդդիմադիր համարող կուսակցություններն ու անձինք չե՞ն ուզում ցույց տալ, որ համաձայն չեն Արեւմուտքի հրահանգով իրականացվող հակառուսական քայլերի հետ. ԱյվազյանRubymar նավըը խորտակվում է հուսիթների հարվածից հետո (Տեսանյութ)Օրվա խորհուրդ. Մարտի 3. Պահք օր 21Ձկան ֆիլե պիստակի սոուսով. Սպարտակ Նազարյանի հեղինակային կերակրատեսակը հատուկ «Իրավունքի» ընթերցողների համարՍա կարող է հավակնել «տարվա գողությունը» կարգավիճակին (Տեսանյութ)ՖՈՏՈ. 2024 թվականի ամենանորաձև պայուսակներըԱյս հաղթանակս նվիրում եմ անմահ հերոս եղբորս ՏԱՐՈՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԻՆ.ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՆՈՐԸՆԾԱ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԱՐՄԱՆ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ Ձուկ համեմված բանջարեղենով. Շեֆ խոհարար Սպարտակ Նազարյանի հեղինակային աղցանըԹել Ավիվում հակակառավարական ցույցի մասնակիցներն ընտրությունների անցկացում են պահանջումԵրևանում սեփական տան թիթեղյա տանիքի վրայով անցնող էլեկտրալարերը և գազախողովակները պատուհաս են դարձել բնակիչների համար․ կա հրդեհի վտանգԹրամփը հաղթել է Միսսուրիում, Միչիգանում և Այդահոյում Հանրապետական ​​կուսակցության կոկուսներումՍրբությունը շներին մի՛ տվեք և ձեր մարգարիտը խոզերի առաջ մի՛ գցեք, որպեսզի ոտնակոխ չանեն դրանք և շրջվելով՝ ձեզ չպատառոտենԱռյուծներն ու 2024 թվականի մարտի ևս 3 գլխավոր հաջողակ կենդանակերպի նշաններըԱյսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշում է Տնտեսի կիրակինՄարտ ամսվա եղանակի կանխատեսումըՔՊ-ականներին մոտ կանգնածները ահուսարսափի մեջ են. Պատճառը Փաշինյանի նոր հրահանգն էԱվդեևկան ռուսական մասշտաբային հարձակման միայն սկիզբն է. ուկրաինական հրամանատար (ՎԻԴԵՈ)Հրապարակվել են Իրանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներըԵրրորդ համաշխարհային պատերազմը օրեցօր մոտենում է. Ֆլորիան ՖիլիպպոԵրևանի Ջրաշեն թաղամասում այրվել են թանրատան տանիք և կուտակված վառելափայտՄենք եվրոպացի զինվորներ չենք ուղարկի Ուկրաինա. ՇոլցԳագաուզիան, հետևելով Մերձդնեստրին, օգնության համար դիմեց ՌուսաստանինԱմերիկյան առանցքային տեխնոլոգիաները Ռուսաստանի տրամադրության տակ են. The Washington TimesԺողովուրդների եղբայրությունը եղել և մնում է Ռուսաստանի գլխավոր հենարանն ու առավելությունը. ՊուտինԱՄՆ-ն է պայթեցրել է Հյուսիսային հոսքը. Ռոբերտ Քենեդի «Ահա և իմ աղջիկը, բարի գալուստ մեր ընտանիք, Միա»․ Անահիտ Սիմոնյան (լուսանկար)Ինգուշեթիայի անվտանգության ուժերը իսկական մարտ են մղում ԻԳԻԼ-ական ահաբեկիչների հետ (Տեսանյութ)Ուկրաինական բանակի պաշտպանությունը «զարմանալիորեն» թույլ է. New York

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода