$ 396.02, 431.27, 5.71
ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են Կանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am «Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­սում եք` դե­մոկ­րա­տի­ա­յի բաս­տի­ո՞ն, հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե՞ր: Զահ­րու­մար ձեզ: Ընդ­հան­րա­պես ո­րև­է պե­տու­թյուն այն­քա­նով է քա­ղա­քա­կիրթ, որ­քա­նով տար­րա­կան հար­մա­րա­վե­տու­թյուն է ստեղ­ծում սայ­լա­կով տե­ղա­շարժ­վող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար: Իսկ որ նի­կո­լա­կան «Նոր Հա­յաս­տա­նը» զար­մա­նա­լի­ո­րեն բա­ցար­ձակ քա­ղա­քա­կիրթ չէ` ե­րև­ում է հաշ­ման­դամ­նե­րի հար­ցե­րով զբաղ­վող հնա­գույն ՀԿ-ի` «Ունի­սո­նի» ղե­կա­վար ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ԼԱ­ՎԵՐ­ԴՅԱ­ՆԻ նկա­րագ­րա­ծից. «Ինչո՞ւ եմ ես և սայ­լակ օգ­տա­գոր­ծող այլ ե­րաժշ­տա­սեր­ներ զրկված նման հա­մերգ­ներ ունկնդ­րե­լուց: Վեր­ջերս վե­րե­լակ տե­ղադ­րե­ցին «Արամ Խա­չատ­րյան» հա­մեր­գաս­րա­հում, մեծ շու­քով բա­ցումն ա­րե­ցին: Ա­հա­գին ու­րա­խա­ցա: Այ­սօր պարզ­վեց, որ վե­րե­լա­կը «դեռ չի աշ­խա­տում»: Հա­վե­լեմ, որ ան­հայտ է մուտ­քի աս­տի­ճան­նե­րի մոտ նախ­կի­նում տե­ղադր­վող շար­ժա­կան թե­քա­հար­թա­կի ճա­կա­տա­գի­րը: Մի խոս­քով, շենք մտնել հնա­րա­վոր չէ, պար­տեր` հնա­րա­վոր չէ, ամ­ֆի­թատ­րոն` ևս: Բայց ա­սում են` ե­կեք, մի բան կա­նենք: Ի՞նչ են ա­նե­լու: Սայ­լա­կիս քա­շը 130 կգ է գու­մա­րած սե­փա­կան քաշս...»: Լավ, հե­տո՞... հան­կարծ չա­սեք, թե «նախ­կին­ներն» են մե­ղա­վոր, որ նույ­նիսկ շար­ժա­կան թե­քա­հար­թակն էլ չկա:

Քա­ղա­քա­կիրթ բա­նե­րի մա­սին գլուխ ար­դու­կել սի­րող ՎԱ­ՀԱՆ ՔԵ­ՐՈ­ԲՅԱՆՆ էլ այս ան­գամ զար­մա­նա­լի­ո­րեն ո­րո­շեց սե­փա­կան գլու­խը գո­վելով զբաղ­վել. «Երկու տա­րի է, ինչ ծա­ռա­յում եմ ժո­ղովր­դիս նա­խա­րա­րի դե­րում: Ա­մեն ա­ռա­վոտ ինձ աշ­խա­տան­քի տա­րել են սե­րը և նվիր­վա­ծու­թյու­նը՝ իմ ժո­ղովր­դի նկատ­մամբ, մեր հայ­րե­նի­քի ա­զա­տու­թյան հա­մար զոհ­ված նա­հա­տակ­նե­րի սուրբ հի­շա­տակն ու վառ ա­պա­գա­յի հա­վա­տը…»: Զար­մա­նա­լի է, հատ­կա­պես ին­չո՞ւմն է կա­յա­նում Քե­րո­բյան Վա­հա­նի ծա­ռա­յու­թյու­նը...  Որ տնտե­սու­թյու­նը շա­րու­նա­կա­բար ան­կո՞ւմ է ապ­րում, վե­րամ­բարձ թվե՞ր են կրակ­վում, իսկ Լար­սով գյուղմ­թերք տե­ղա­փո­խե­լը վա­ղուց դար­ձել է ան­հա­սա­նե­լի ե­րա­զանք այն դեպ­քում, երբ նույն թուր­քե­րի կամ վրա­ցի­նե­րի ֆու­ռե­րի հա­մար ոչ մի խո­չըն­դոտ չի ստեղծ­վում: Սերդ ու նվիր­վա­ծու­թյունդ քե՛զ պա­հիր, «լարսդ» քա­շիր, այ­լա­պես շա­րու­նա­կա­բար Լար­սում լռված ա­մե­նա­մեծ ֆու­ռի ծան­րու­թյունն ու­նե­ցող քար ես գցում և՛ տնտե­սու­թյան, և՛ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բա­րե­կե­ցու­թյան վրա, ա­մեն օր նի­կո­լու­թյուն ես ա­նում երկ­րի ու քա­ղա­քա­ցու հան­դեպ:

Տես­նել Ե­րև­անն ու նոր մեռ­նել` ՀԱՊԿ ե­րև­ա­նյան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վից հե­տո վե­րա­դառ­նա­լով Մինսկ, ո­րև­է հի­վան­դու­թյամբ չտա­ռա­պող, Բե­լա­­ռու­սի ա­ռողջ և ա­ռույգ ԱԳ նա­խա­րար ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՄԱ­ԿԵ­ՅԸ զար­մա­նա­լի­ո­րեն հան­կար­ծա­մահ ե­ղավ: Բրի­տա­նա­կան The Daily Mirror թեր­թը տե­ղե­կաց­նում է, որ Բե­լա­ռու­սի արտ­գործ­նա­խա­րար Վլա­դի­միր Մա­կե­յի անս­պա­սե­լի եւ ա­ռեղծ­վա­ծա­յին մա­հը վրա հա­սավ Հռո­մի Պա­պի բա­նագ­նաց Ան­տե Յո­զի­չի հետ Ուկ­րա­ի­նա­յում հա­կա­մար­տու­թյու­նը դա­դա­րեց­նե­լու գաղտ­նի խա­ղա­ղու­թյան ծրա­գիր քննար­կե­լու հենց հա­ջորդ օ­րը: Նա­եւ, նո­յեմ­բե­րի 28-ին Մա­կե­յը հան­դի­պում ու­ներ ՌԴ արտ­գործ­նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վի հետ: Նյու­թում նշվում է, որ Մա­կե­յը Մինս­կի և Ա­րև­մուտ­քի մի­ջև հա­ղոր­դակ­ցու­թյան մի­ակ հիմ­նա­կան ա­լիքն էր, ին­չի մա­սին, ի դեպ, ա­վե­լի վաղ հայտ­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք: Նա­եւ այն կա­սած­նե­րի մա­սին, թե` «Պա­տա­հա­կա՞ն է նրա անս­պա­սե­լի մա­հը: Թե՞ ինչ-որ մե­կը նրան դուրս է հա­նել, որ խոս­տա­ցա­ծը չկա­տա­րեց: Կամ մի­գու­ցե ընդ­հա­կա­ռա­կը` նրան կաս­կա­ծում է­ին «տե­ղե­կատ­վու­թյան ար­տա­հոս­քի» մեջ»: Կարճ ա­սած` զար­մա­նա­լի և մութ պատ­մու­թյուն է: Եվ ընդ­հան­րա­պես հա­մաշ­խար­հա­յին «մեծ խա­ղում» զար­մա­նա­լի ու անս­պա­սե­լի բա­ներ վեր­ջերս շատ են լի­նում: Օ­րի­նակ` Ռոթ­շիդ­նե­րի կան­խա­տե­սումն ար­տա­ցո­լող The Economist հան­դե­սի 2023-ի շա­պի­կը զար­մա­նա­լի­ո­րեն խո­տան դար­ձավ դեռ մին­չև 2023-ի գա­լուս­տը` այդ­տեղ պատ­կեր­ված ա­ռանց­քա­յին դեմ­քե­րից մե­կի հրա­ժա­րա­կա­նի հե­տև­ան­քով...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում էԱդրբեջանի ԱԳՆ-ն քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել զերծ մնալ Իրան մեկնելուց Զենքի մատակարարմամբ զբաղվող Դավիթ Գալստյանը (Պատրոն Դավո) ձերբակալված է.Tert.am

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода