Մահացել է Սեյրան Սարոյանը «Չեք ուզո՞ւմ Շարմազանովին, Աշոտյանին, Սերժ Սարգսյանին, ուրեմն՝ կդիմավորեք Ալիևին, Մեհրիբանին, Էրդողանին, Չավուշօղլուին, ի՞նչ ասեմ». Էդուարդ Շարմազանով Փաշինյանը պարգեւատրել է փոխչեմպիոն շախմատիստներին, նրանցից Գաբրիել Սարգսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը չեն գնացել հանդիպմանը Հայաստանում տեղի կունենա Sensor միջազգային երաժշտական փառատոնը Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Վրաստանին՝ խնդրելով սկսել ծովով բեռնափոխադրումներ Ռուսաստանի ուղղությամբ Ինչո՞ւ զոհված զինվորների դիերը հայտնվեցին նկուղում. ԱՆ ՊԱԳ նախկին պետը փակագծեր է բացում Հայկոյիս համար տուն պետք է սարքեի, հուշաղբյուր եմ սարքել. խաչքարի բացում՝ ի հիշատակ ավագ լեյտենանտ Ղարսյանի Հրաշագործ ջուրը. Լուսավորչի ճգնատեղին Տիմատիի նախկին սիրելի Ալյոնա Շիշկովան լուրջ վնասվածք է ստացել Առաջիկա շաբաթներին սպասում ենք, որ Հայաստանը կտրամադրի «Զանգեզուրի միջանցքի» երթուղին. Ալիև


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

«Սպա­րա­պետ» ՊԻՍ­ԿԵՄ ՍՈՒ­ՐՈ­ՅԻ Գլխա­վոր շտա­բի մի պաշ­տո­նյա (անու­նը կա­րև­որ չէ) լրագ­րող­նե­րի հետ զրույ­ցում զար­մա­նա­լի­ո­րեն հա­մո­զում էր, որ պաշտ­պա­նու­թյան ներ­կա­յիս նա­խա­րա­րի ջան­քե­րով, բա­նակ զո­րա­կոչ­վող պար­տա­դիր ժամ­կե­տա­յին զին­ծա­ռա­յող­նե­րը նախ 5 ամիս ժամ­կե­տով ծա­ռա­յու­թյուն կկրեն ու­սում­նա­կան հրաձ­գա­յին գու­մար­տակ­նե­րում, որից հե­տո մի­այն կա­րող են ընդգրկ­վել մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թյուն կրող ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րում: Լրագ­րող­նե­րից մեկն ար­ձա­գան­քեց, որ նախ­կի­նում էլ է այդ կար­գը գոր­ծել, սա­կայն նի­կո­լա­պաշ­տո­նյան կրկին պնդեց, որ դա նո­րու­թյուն է: Դրա առն­չու­թյամբ պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյա­նը նկա­տում է. «Հի­մա ինձ կհա­մո­զեն, որ ես տա­րի­նե­րով ոչ թե նույն ու­սում­նա­կան գու­մար­տակ­ներ եմ այ­ցե­լել, նույն 5 ամի­սը հե­տև­ել, թե ով ին­չով է զբաղ­վում, այլ դա ուղ­ղա­կի երազ է եղել: Հա­զա­րա­վոր մար­դիկ են ԳՇ պաշ­տո­նյա­յի նկա­րագ­րած սխե­մա­յով զո­րա­կոչ­վել բա­նակ, առա­ջին 5 ամիսն անց­կաց­րել ու­սում­նա­կան գու­մար­տակ­նե­րում, ապա նոր մի­այն հա­մալ­րել մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թյուն կրող հրաձ­գա­յին գու­մար­տակ­նե­րը»: Ախր սրանց որ թող­նես,կա­սեն, որ Հա­յոց պատ­մու­թյու­նը 2018-ին նոր է սկսվել, օրի­նակ հա­յոց այ­բու­բե­նը ստեղ­ծել (ավե­լի ճիշտ` վե­րա­կանգ­նել) է ոչ թե Մես­րոպ Մաշ­տո­ցը, այլ ինչ-որ քրջոտ ՔՊ-ական…

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան տա­րածք մտնող մայ­րու­ղա­յին բարձր ճնշման ԳԱ­ԶԱ­ՏԱՐ ԽՈ­ՂՈ­ՎԱ­ԿԻ վրա տեխ­նի­կա­կան աշ­խա­տանք­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված՝ ս.թ. հու­նի­սի 29-ից մին­չև հու­լի­սի 5-ն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հան­րա­պե­տու­թյան ողջ տա­րած­քում դա­դա­րեց­վե­լու է գա­զա­մա­տա­կա­րա­րու­մը:

«Արցախ­գազ» ՓԲ ըն­կե­րու­թյունն այս առ­թիվ հայ­ցում է իր բո­լոր բա­ժա­նորդ­նե­րի նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը և հոր­դո­րում հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար պլա­նա­վո­րել գա­զաս­պա­ռու­մը՝ պահ­պա­նե­լով անվ­տան­գու­թյան բո­լոր կա­նոն­նե­րը: Աշ­խա­տանք­նե­րի ավար­տի և գա­զա­մա­տա­կա­րար­ման վե­րա­կանգն­ման մա­սին հան­րու­թյու­նը լրա­ցու­ցիչ կտե­ղե­կաց­վի: Հի­մա հարց` ար­դյո՞ք դա զար­մա­նա­լի­ո­րեն չի հա­մընկ­նում այն պա­հի հետ, որ կա­պի­տու­լյան­տը բա­ցե­ի­բաց խո­սում է Աղավ­նոն և Բեր­ձո­րը հանձ­նե­լու մա­սին, իսկ մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տի խա­ղա­մոլ բռնա­պե­տի­կը սպառ­նում է պա­տե­րազ­մով… Ար­դյո՞ք հա­մընկ­նու­մը պա­տա­հա­կան է, թե՞ նման­վում է սա­տա­նա­յի` կամր­ջի վրա պար բռնե­լուն:

Կա­պի­տու­լյան­տի օգ­նա­կան ԱՆ­ՆԱ ՎԱՐ­ԴԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ, որին խուն­տան պատ­րաստ­վում է ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խազ կար­գել, ան­կեղ­ծա­ցել է: Բա­ցատ­րե­լով «դա­տա­խազ» եզ­րույ­թի «խոր­հուր­դը», որ լա­տի­նե­րե­նից թարգ­մա­նա­բար հո­գալ, հոգ տա­նել է նշա­նա­կում՝ այդ աղջ­նակն ասել է. «Իսկ ո՞ւմ մա­սին պետք է հոգ տա­նի դա­տա­խա­զը: Ինձ հա­մար պա­տաս­խա­նը շատ պարզ է՝ մար­դու, այն մար­դու, ում ամե­նօ­րյա աշ­խա­տան­քի շնոր­հիվ գո­յու­թյուն ու­նի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը: Դա­տա­խա­զու­թյու­նը պետք է լի­նի այդ մար­դու իրա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան երաշ­խա­վո­րը, պետք է հոգ տա­նի…»: Դե ինչ, զար­մա­նա­լի ան­կեղ­ծու­թյամբ նա խոս­տո­վա­նեց, որ դառ­նա­լու է Նի­կո­լի իրա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան երաշ­խա­վո­րը, հոգ է տա­նե­լու, Նի­կո­լը բո­լոր մի­ջոց­նե­րով կա­րո­ղա­նա պաշտ­պա­նել իրեն ու իր աթո­ռը: Իսկ ի՞նչ է անե­լու Ան­նա Վար­դա­պե­տյա­նի կող­մից «մարդ» կարգ­ված կա­պի­տու­լյան­տը` շա­րու­նա­կե­լու է հար­կա­տու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հաշ­վին ոչն­չաց­նել պե­տու­թյու­նը, և զգա­լու է Ան­նա­յի կա­րի­քը՝ սե­փա­կան հան­ցանք­նե­րի հա­մար այ­լոց դա­տե­լու, ար­դա­րու­թյան ձայ­նը լռեց­նե­լու, թուր­քի կամ­քը կա­տա­րե­լու…

Մահացել է Սեյրան Սարոյանը«Չեք ուզո՞ւմ Շարմազանովին, Աշոտյանին, Սերժ Սարգսյանին, ուրեմն՝ կդիմավորեք Ալիևին, Մեհրիբանին, Էրդողանին, Չավուշօղլուին, ի՞նչ ասեմ». Էդուարդ ՇարմազանովՓաշինյանը պարգեւատրել է փոխչեմպիոն շախմատիստներին, նրանցից Գաբրիել Սարգսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը չեն գնացել հանդիպմանըՀայաստանում տեղի կունենա Sensor միջազգային երաժշտական փառատոնը Հայաստանի կառավարությունը դիմել է Վրաստանին՝ խնդրելով սկսել ծովով բեռնափոխադրումներ Ռուսաստանի ուղղությամբԻնչո՞ւ զոհված զինվորների դիերը հայտնվեցին նկուղում. ԱՆ ՊԱԳ նախկին պետը փակագծեր է բացումՀայկոյիս համար տուն պետք է սարքեի, հուշաղբյուր եմ սարքել. խաչքարի բացում՝ ի հիշատակ ավագ լեյտենանտ ՂարսյանիՀրաշագործ ջուրը. Լուսավորչի ճգնատեղինՏիմատիի նախկին սիրելի Ալյոնա Շիշկովան լուրջ վնասվածք է ստացելԱռաջիկա շաբաթներին սպասում ենք, որ Հայաստանը կտրամադրի «Զանգեզուրի միջանցքի» երթուղին. ԱլիևՀեռանում են՝ վերադառնալու հույսով. ինչ իրավիճակ է հիմա ԲերձորումՀայտնի են պետական բուհերի տարբեր բաժիններում թափուր տեղերի վերջնական տվյալներըԴավիթ Մանոյան. «Աթոռը գցելը եւ մազերը քաշելն իմ իմպրովիզացիան էին»Արցախում ինտերնետը վերականգնվել է. ինչ էր տեղի ունեցելԱյլապես ձեր ու մեր լռությունը հանցակցի կեցվացք է, հանցավոր լռություն. Անահիտ Մութաֆյան«Ծովի կողքին միշտ խաղաղ է»․ Զարուհի Բաբայան (ֆոտո)ՈՒԵՖԱ. Անչելոտի, Գվարդիոլա թե Կլոպ. Ով կճանաչվի լավագույնը«Ласковый май»֊ը Գինեսի ռեկորդների գրքում էՈՒԵՖԱ. Տարվա լավագույն ֆուտբոլիստի հավակնորդները Ադրբեջանի և Իրանի սահմանին փոխհրաձգություն է տեղի ունեցելՍիրիայի ընդդիմադիր խմբերն այրել են Թուրքիայի դրոշները (տեսանյութ)Դոլարի, եվրոյի, ռուբլու փոխարժեքները շարունակում են նվազել․ ԿԲԿիևը կարող է Զապորոժիեի ԱԷԿ-ն օգտագործել նոր սադրանքի համար. ՄԱԿ-ում ՌԴ ներկայացուցիչՍտոլտենբերգը կհանդիպի Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարների հետՈչ ոք չի կարող կանգնեցնել մեզ. Ալիևը կրկին թշնամի է անվանել հայերինՌԴ-ում կորոնավիրուսով վարակման 27 810 դեպք են հայտնաբերել մեկ օրում. դա առավելագույնն Է մարտի 21-ից ի վերԿիևի դպրոցներում այս տարվանից ռուսաց լեզու չի դասավանդվիԱրթուր Վանեցյանի որդին նշանադրվել է Արցախի պաշտոնյայի դստեր հետ (լուսանկար)․ Hraparak.amՇուրջ 2500 հաշմանդամություն ունեցող անձ հնարավորություն կունենա օգտվել անձնական օգնականի ծառայությունիցՈւկրաինայում անգլերենին նոր կարգավիճակ կտրվիՆախկին իշխանության ժամանակ տաքուկ իշխանական անկյուններում ծվարած և այդ նույն իշխանության բարիքներից օգտված յուրաքանչյուր մարդ իրավունք չունի այսօր նման ելույթներ ունենա. Վահան ԲաբայանՕդի ջերմաստիճանը կհասնի +40․․․+42 աստիճանի«Միասին կարող ենք»․ Հայաստանում կիրականացվի «Ֆրեսկո» արդի արվեստի եւ հոգեւոր ֆիլմերի 9-րդ միջազգային փառատոնըՈւրվական փառատոնն այս տարի կանցկացվի ԴիլիջանումՕգոստոսի 15-ին ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և Վանաձորի որոշ հասցեների գազամատակարարումըՈւկրաինայի զինված ուժերի հարվածների հետևանքով վնասվել Է ԶԱԷԿ-ի հովացման համակարգը. ՌԴ ՊՆ4515 տարի առաջ Հայկը հաղթեց Բելին, հաղթանակները կրկնել է պետք. Թագուհի ԹովմասյանԿարո՞ղ ա ինձ հանձնեն Ադրբեջանին 44 օրյա պատերազմի մասնակից լինելու համար. Արթուր ՎարդանյանՎաշինգտոնի և Կիևի գործողությունները միջուկային աղետի վտանգ են ներկայացնում, պատասխանատու կլինեն Բայդենն ու Զելենսկին․ ՎոլոդինՇնչառական վարակներից են շատ բողոքել․քանի կանչ է ստացել շտապօգնությունն ամռան ընթացքումՉինաստանում նոր վտանգավոր վիրուսի բռնկում է գրանցվել Աթաթուրքի նկարով դպրոցական պայուսակ՝ Երևանի խանութներումԻնչու՞ է վտանգավոր պլաստմասսե սպասքի կրկնակի օգտագործումը«Հանրապետական» մարզադաշտը կարող է որակազրկվել. Ֆուտբոլի ֆեդերացիան զգուշացնում է Որոնվում է 48-ամյա տղամարդը, որը գերեզմանատանն անառակաբարո գործողություն է արել 9-ամյա տղայի նկատմամբուրքիայի կողմից ահաբեկիչներին Իրանի սահմանի մոտակայք տեղափոխելը «կրակի հետ խաղ է»«Փյունիկ». Խաղադաշտ մուտք գործելն ինքնահաստատվելու լավագույն միջոցը չէԹուրքիան պայքարում է Սիրիան մասնատել ցանկացողների դեմ․ Չավուշօղլու Որոնք են ամռանը քաշի ավելացման հիմնական պատճառներըԳազավորված ըմպելիքն արտադրվել է կեղտոտ արտադրամասում
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ