Ինչ քաղաքական հայացքներով է հայտնի Էբրահիմ Ռաիսին փոխարինող Մոհամմադ Մոհբերին. Բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում իրանցի քաղաքագետը Եթե, իրոք, կա մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանում, խնդրում եմ՝ գա. Լեո Նիկոլյան ԵՄ-ն մտադիր է Մոլդովայի և Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ սկսել հունիսի 25-ին. Politico Պահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն «Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո Նիկոլյանին Թուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունը ՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին Ադրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն Սիմոնյան ՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերին Զարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմաց

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Անդ­րա­դառ­նա­լով 44-օր­յա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քի եւ դրան գնա­հա­տա­կան տա­լու քրեա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յան շրջա­նա­կում դա­տա­խա­զա­կան վե­րահս­կո­ղութ­յա­նը` ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խազ ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆՆ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից հայ­տա­րա­րեց, թե` շատ տհաճ է, երբ ին­քը տե­ղե­կա­ցել է, որ, օ­րի­նակ, պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քում «բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րի կա­նայք ա­ռեւ­տուր են կա­տա­րել ո­րո­շա­կի քա­ղաք­նե­րում»։ ­Նա մաս­նա­վո­րա­պես ընդգ­ծել է. «Դա ես հա­մա­րում եմ պար­տութ­յան թիվ մեկ պատ­ճառ­նե­րից մե­կը»։ ­Դեռ մի կողմ թող­նենք, որ 44- օր­յա պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւանք­նե­րի մեջ ա­վե­լի լուրջ հար­ցե­րը թո­ղած` ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զը կանացի խանդ է դրսե­ւո­րում եւ հաշ­վում է պաշ­տոն­յա­նե­րի կա­նանց գնում­նե­րը, բայց հարց է ծա­գում` ե­թե ա­նուն­ներ չի տա­լիս, ա­պա ո՞ւմ նկա­տի ու­նի, հատ­կա­պես, որ 2020 թվա­կա­նի պա­տե­րազ­մի նա­խօր­յա­կին ու դրա ժա­մա­նակ երկ­րի «բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րը» ե­ղել են ՔՊ-ա­կան­նե­րը` ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նի գլխա­վո­րութ­յամբ: ­Չէ, այս­պես որ գնա, ՔՊ­–ա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից ա­վե­լի շուտ հենց Ա. ­Վար­դա­պետ­յանն է «փու­ռը» տա­լու այս իշ­խա­նութ­յա­նը:

Ի դեպ, ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զը Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում եւս մի ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յուն է ա­րել: ­Նա լրագ­րող­նե­րի հար­ցին ի պա­տաս­խան` նշել է, որ մար­դու ե­րե­սին թքե­լը խու­լի­գա­նութ­յուն չէ, այդ­տեղ հան­ցա­կազմ չկա: Ի­հար­կե, խոս­քը վե­րա­բե­րում էր ԱԺ նա­խա­գահ Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նի մոր նման վար­քագ­ծին: ­Բայց այս դեպ­քում, զար­մա­նա­լի է, թե ին­չի՞ հա­մար է ար­դեն 4 տա­րի դատ­վում Ապ­րիլ­յան եւ 44- օր­յա պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից, սփյուռ­քա­հայ ՀԱԿՈԲ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԸ: ­Հի­շեց­նենք, որ 2020 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րի 10-ի հայտ­նի ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ մի­ջա­դեպ էր տե­ղի ու­նե­ցել կա­ռա­վա­րութ­յան շեն­քում, եւ դե­ռեւս ­Փա­շին­յա­նի խոս­նակ ­Մա­նե ­Գե­ւորգ­յա­նի ուղ­ղութ­յամբ թքել էր պա­տե­րազ­մից նոր վե­րա­դար­ձած Հ. ­Պէր­պէ­րեա­նը, ին­չի հա­մար հա­րուց­վեց քրեա­կան գործ, եւ դա­տը շա­րու­նակ­վում է առ այ­սօր: Եվ հի­մա ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զին հարց է տա­լիս Հ. ­Պէր­պէ­րեա­նը. «Բա ինձ ին­չի՞ եր­կու ա­միս փա­կե­ցիք, ու չորս տա­րի է դա­տա­րան­ներ եմ գնում ու գա­լիս»: Իսկ այս հար­ցի պա­տաս­խա­նը կես­կա­տակ-կես­լուրջ տա­լիս է փաս­տա­բան ­Վա­հան ­Հով­հան­նիս­յա­նը. «Մար­դու աչ­քին թքե­լը հան­ցա­կազմ է՝ (վախ­տը գի­տի) կախ­ված թքա­տի­րոջ քա­ղա­քա­կան պատ­կա­նե­լիութ­յու­նից, զբա­ղեց­րած պաշ­տո­նից եւ կու­տա­կած ու ժայթ­քած թքի ծա­վա­լից»։

­Հատ­կան­շա­կան են այս օ­րե­րին ՔՊ-ա­կան­նե­րի ջղաձ­գում­նե­րը` ­Բագ­րատ սրբա­զա­նի գլխա­վո­րութ­յամբ դե­պի Ե­րե­ւան ե­կող եր­թի վե­րա­բեր­յալ: ­Բա­նը նույ­նիսկ հա­սել է նրան, որ ՔՊ-ա­կան պատ­գա­մա­վոր ՀՈՎԻԿ ԱՂԱԶԱՐՅԱՆԸ խոս­տո­վա­նում է. «Միշտ նա­խան­ձել եմ ինկ­վի­զի­ցիա­յի են­թարկ­ված­նե­րին, ո­րով­հե­տեւ նրանց աչ­քե­րից ճա­ռա­գել է ի­րենց ար­ժե­հա­մա­կար­գի ու գա­ղա­փար­նե­րի նկատ­մամբ հա­մոզ­վա­ծութ­յու­նը՝ ի տար­բե­րութ­յուն ի­րենց դա­հիճ­նե­րի, ո­րոնց պսպղուն աչ­քե­րի խոր­քում կեղծ բա­րե­պաշ­տութ­յուն է միայն»: «Քա­ղա­քա­ցու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան» ՀԿ նա­խա­գահ ­Կա­րեն ­Հե­քիմ­յա­նը հի­շեց­նում է, որ ինկ­վի­զի­ցիա­յի են­թարկ­վել են հե­րե­տի­կոս­նե­րը եւ ո­րոշ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ, ո­րոնք եւս հե­րե­տի­կոս­ներ էին, օ­րի­նակ` ­Ժան­նա դ'Ար­կը: ­Հե­տե­ւա­պես, նա ե­կել է հե­տեւ­յալ հա­մոզ­ման. «Ե­թե Ա­ղա­զար­յան ­Հո­վի­կը «նա­խան­ձում է ինկ­վի­զի­ցիա­յի են­թարկ­ված­նե­րին», ա­պա, տրա­մա­բա­նո­րեն` տեն­չում է իս­կա­կան հե­րե­տի­կոս դառ­նալ, իսկ ա­մե­նա­ճա­նաչ­ված քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ-հե­րե­տի­կո­սը ­Ժան­նա դ'Արկն է: ­Փաս­տե­րի պարզ հա­մադ­րու­մից ստաց­վում է, որ Ա­ղա­զար­յան Հո­վի­կը փա­փա­գում է ­Ժան­նա դ'Ար­կին նման­վել»: ­Մե­ղա՜, մե­ղա՜…

 

 Ինչ քաղաքական հայացքներով է հայտնի Էբրահիմ Ռաիսին փոխարինող Մոհամմադ Մոհբերին. Բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում իրանցի քաղաքագետը Մարկո Ռոյսին «Բորուսիայում» կարող է փոխարինել Էդուարդ ՍպերցյանըԵթե, իրոք, կա մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանում, խնդրում եմ՝ գա. Լեո ՆիկոլյանԵՄ-ն մտադիր է Մոլդովայի և Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ սկսել հունիսի 25-ին. PoliticoՊահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն«Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո ՆիկոլյանինԹուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունըՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակինԱդրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն ՍիմոնյանՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերինԶարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմացՓաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ)Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն ՍիմոնյանՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ. Ինչ վիճակում է եղել Իրանի նախագահի մարմինը կադրեր են հրապարակվել Թավրիզում վերջին հաժեշտն են տալիս Իրանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին Եթե ամսի 26-ին հայտարարվի, որ իմպիչմենթի ճանապարհով ենք գնում, կգնանք այդ ճանապարհով․ Գրիգորյան (տեսանյութ)Մայիսի 21-ի աստղագուշակ«Չէին թողնում գայի մոտդ», «Վայ, հողեմ դրանց գլուխը». Սրբազանի հանդիպումը կիրանցեցի Լենա տատիկի հետ (տեսանյութ)ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածելՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանով, ապա նույնքան կնվազիՈւՂԻՂ. Աժ նիստ. պատգամավորները օրինագծեր են քննարկումԷլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ՝ Երևանի և մարզերի մի շարք հասցեներումՕրվա խորհուրդ«Հրապարակ». Իշխանականների սիրելի ռեստորաններն ու փաբերը մեծ վնասներ են կրել«Ժողովուրդ». Ոստիկաններին հորդորել են համացանցում «բիրտ ուժ» կիրառել իրենց հասցեին վիրավորական գրառում անողներին Եվրեպա-ԱՄՆ խորը հակասության դրսեւորո՞ւմ է, թե՞ ինչ-որ նոր խաղ«Հրապարակ». ՀԱԿ-ը սպասում է իր հարցերի պատասխանին«Փաստ». Մարտի են նետվել իշխանական ֆեյքերը, որոնք մեծացնում են Սրբազան շարժման հետ կապված նյութերի դիտումները«Ժողովուրդ». Վարչապետի տիկնոջ հիմնադրամի «նվիրատուների» 30 տոկոսը անանուն ենԻնչ է սպասվում Ռաիսիի մահվանից հետո. Սեմյոն ԲաղդասարովԿործանված ուղղաթիռի վթարի վայրից հայտնաբերվել է Էբրահիմ Ռայիսիի մատանին (տեսանյութ)Ռուսական բանակն ամբողջությամբ գրավել է մեծ կարեւորության Նետայլովո բնակավայրը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Կտրվի առավել ակտիվ գործողությունների մեկնարկ«Փաստ». Նման «փաստարկներով» վաղը-մյուս օրն ի՞նչ են հանձնելուՄեկնարկող ԱԺ քառօրյայում ընդդիմադիրները սահմանազատման վերաբերյալ հարցեր կուղղեն ՍԴ դատավորի թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանին. «Ժողովուրդ»Ռոբոտների կռիվը. ռուսական դրոնը գարձակվել է ուկրաինական մարտական ​​ռոբոտի վրա (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱՄՆ-ում բացահայտել են Կիևի «մղձավանջային սցենարը»Աղետից հետո մեկ ժամ ողջ է եղել, կարողացել է հեռախոսային կապ հաստատել. Նոր մանրամասներ Ռաիսիի ողբերգական մահիցՍպանություն էր, ոչ թե պատահականություն. ինչ էր նախորդել ուղղաթիռի կործանմանը. ԲալասանյանՓոքրիկ բռնապետիկին դժվարությամբ, բայց հեռացնելու ենք. Չախալյանը դատարանից գնաց տնային կալանքիՍրբազանի ծննդյան յուրօրինակ նվերըԹուրքիայում սուգ է հայտարարվելՌաիսիին սպանելու եւս մեկ շարժառիթ«ՈՉՆՉԱՑՐԵԼ Է ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԵՐԻ ՈՒ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՄԵԾԱԹԻՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՈՒԺԵՐԻ». ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍ ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ռայիսիի երկու անգամ հետաձգված և այդպես էլ չկայացած այցը ՀայաստանՄԱԿ-ի ԱԽ-ում մեկ րոպե լռությամբ հարգել են Իրանի նախագահի, ԱԳ նախարարի և մյուս զոհերի հիշատակը2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԱՏԵԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԿԱՅԱՆԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԵրևանի Կապույտ մզկիթում տեղի կունենա հոգեհանգստյան արարողությունԻմ անձնական դիրքորոշումն է. Վարդան Մինասյանը` ՀՖՖ նախագահի ձեռքը չսեղմելու և մեդալից հրաժարվելու մասին «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՉԿԱՐՈՂԱՑԱՆ ՀԱՍՆԵԼ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ». ԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔԱՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆխ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода