Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական Անցավ բաժանման 3 կանոն

Խարկովի ազատագրման օպերացիան շատ մոտ է

Վերլուծություն

Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ուր­սու­լա ֆոն դեր Լե­յե­նի եւ ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղար Էն­թո­նի Բ­լին­քե­նի կող­մից (https://iravunk.com/?p=279849&l=am) Հա­յաս­տա­նին ուղղ­վե­լիք հնա­րա­վոր գե­ղե­ցիկ խոս­տում­նե­րին պետք է նա­յել այս կող­մից: Ո՞վ կա­րող է պատ­կե­րաց­նել, որ գա­զի հա­մար Ա­լիե­ւի ա­ռաջ ծնկի ե­կած, Եվ­րո­պա­յում քա­նիցս կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ մե­ղադր­ված տի­կին Ուր­սու­լան կա­րող է ընդ­դեմ Ա­լիե­ւի եւ Հա­յաս­տա­նի օգ­տին ո­րե­ւէ բան ա­նել: Բ­լին­քե­նի պա­րա­գա­յում էլ ա­վե­լի լուրջ է. ի­րա­վի­ճա­կը, որն այս պա­հին հա­սու­նա­ցել է ԱՄՆ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի շուրջ, կարճ ա­սած, բա­ցի քա­րոզ­չա­կա­նից, Վա­շինգ­տո­նին ար­տա­քին հար­թա­կում ա­վե­լի կոնկ­րետ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի ո­րե­ւէ ռեալ հնա­րա­վո­րութ­յուն չի տա­լիս: Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քի, Ուկ­րաի­նա­յի թե­մա­ներն ար­դեն իսկ Բ­լին­քե­նի հա­մար նա­խընտ­րա­կան պայ­քա­րի տե­սանկ­յու­նից դար­ձել են լրջա­գույն խոչըն­դոտ: Դ­րան գու­մար­վել է մոս­կով­յան ա­հա­բեկ­չութ­յան պատ­մութ­յու­նը, ո­րի հետ կապ­ված պետք է ար­դա­րաց­նեն Կիե­ւին, ու դա նոր խնդիր է դար­ձել: Այդ­քա­նով հան­դերձ, լո՞ւրջ է, որ մի նոր խաղ էլ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում սկսեն:

­Չէ, ե­թե հա­ջող­վի պա­տե­րազմ սար­քել՝ դրան չխառն­վե­լով, կա­րող է Բայ­դե­նին օգ­նել: Բայց այս դեպ­քում Ա­լիե­ւի հարցն է. կցան­կա­նա՞ այս խա­ռը պա­հին Ռու­սաս­տա­նի հետ խո­րը հա­կա­սութ­յան, ե­թե ոչ՝ թշնա­ման­քի մեջ մտնել, ան­կախ նրա­նից, որ Նի­կո­լը բա­ցա­հայտ հա­կա­ռու­սա­կա­նութ­յուն է ա­ռաջ տա­նում:

Ի­հար­կե, այս բո­լոր հար­ցե­րի հետ կապ­ված, ուկ­րաի­նա­կան խա­ղա­տախ­տակն է մնում լա­վա­գույն ին­դի­կա­տո­րը: Ռուս­նե­րի դիր­քե՞րն են լավ, ու­րեմն Ա­լիեւն ի­րեն պետք է որ շատ զգույշ պա­հի: Ու այս պա­հին փաստն այն է, որ ռուս­նե­րի ռազ­մա­կան դիր­քե­րը ոչ թե պար­զա­պես նա­խա­պատ­վե­լի են, այլ ա­րեւմտ­յան շատ աղբ­յուր­ներ սկսել են լրջո­րեն խո­սել տար­վա ըն­թաց­քում պա­տե­րազ­մի ա­վար­տի մեծ հա­վա­նա­կա­նութ­յան մա­սին:

­Բուն ռազ­մա­կան ա­ռու­մով այս ի­րա­վի­ճակն է: Ռու­սա­կան ու­ժե­րը վերսկ­սել են Ավ­դեեւ­կա­յի, Չա­սով Յա­րի ուղ­ղութ­յամբ հար­ձա­կում­նե­րը, եւ այս պա­հին ռեալ ա­ռա­ջըն­թաց կա: Ա­վե­լի կոնկ­րետ, լուրջ սպառ­նա­լիք­նե­ր են կախ­ված ուկ­րաի­նա­կան այն­պի­սի ռազ­մա­վա­րա­կան դիր­քե­րի վրա, ո­րոնց անկ­ման դեպ­քում ռու­սա­կան բա­նա­կը կա­րող է ան­գամ խո­րը ներ­թա­փանց­ման օ­պե­րա­ցիա­նե­րի անց­նել: Ա­ռա­վել եւս, որ այս ըն­թաց­քում ուկ­րաի­նա­կան ու­ժե­րը շա­րու­նա­կում են մեծ ա­րա­գութ­յամբ ան­կում ապ­րել՝ թվարկ­ված ուղ­ղութ­յու­ննե­րում ստիպ­ված լի­նե­լով կու­տա­կե­լով առ­կա ռե­զերվ­նե­րը:

­Սա­կայն մեկ լրջա­գույն խնդիր եւս վեր­ջին օ­րե­րին սկսել է նկատ­վել: Ռուս­նե­րը շա­րու­նա­կում են ակ­տիվ հար­ված­ներն Ուկ­րաի­նա­յի գրե­թե ողջ տա­րած­քով մեկ: Ու հե­տաքր­քիրն այն է, որ բո­լոր հա­ղոր­դագ­րութ­յուն­նե­րում Խար­կո­վի ա­նու­նը շո­շափ­վում է: Բա­ցի այդ, Խար­կո­վին ար­դեն հար­վա­ծում է նաեւ ռու­սա­կան ռազ­մա­ճա­կա­տա­յին ա­վիա­ցիան՝ կա­ռա­վար­վող ա­վիա­ռում­բե­րով, ին­չը մինչ այս չկար: Ռուս­նե­րը ռում­բե­րի հե­ռա­հա­րութ­յու­նը եւ տրա­մա­չա­փը վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս նկա­տե­լիո­րեն մե­ծա­ցրել են: Բայց հա­զիվ թե դա է միակ պատ­ճա­ռը, որ հար­ված­ներն ուղղ­վում են հենց Խար­կո­վին: Եվս մեկ փաստ. բա­ցի բուն քա­ղա­քից, վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս գրե­թե չդա­դա­րող հրե­տա­նա-հրթի­ռա­յին հար­ված­նե­րի տակ է նաեւ Խար­կո­վի մար­զի ՌԴ-ին հա­րա­կից գո­տին, ա­վե­լի ճիշտ՝ միան­գա­մայն կոնկ­րետ հատ­ված­ներ: Եվ սա այն դեպ­քում, երբ ուկ­րաի­նա­կան ռազ­մա­կան աղբ­յուր­նե­րը քա­նիցս խո­սել են Խար­կո­վին հա­րա­կից ՌԴ Բել­գո­րո­դի մար­զում ռու­սա­կան մեծ ու­ժե­րի կու­տա­կում­նե­րի մա­սին: Այ­սինքն, ի­րոք կան լուրջ ու­ժեր, հրե­տա­նին ակ­տի­վո­րեն մշա­կում է ա­ռաջ­նա­գի­ծը, ա­վիա­ցիան՝ թի­կուն­քա­յին բա­զա­ներն ու ռազ­մաարդ­յու­նա­բե­րա­կան, է­ներ­գե­տիկ օբ­յեկտ­նե­րը: Իսկ տե­ղի ուկ­րաի­նա­կան ու­ժե­րը սահ­մա­նա­փակ են, ռե­զերվ­նե­րը այլ ճա­կատ­նե­րում են կաշ­կանդ­ված մար­տե­րի մեջ: Որ­պես կա­նոն, նման ի­րա­վի­ճակ­նե­րը յու­րա­հա­տուկ են մեծ հար­ձա­կում­նե­րին նա­խոր­դող փու­լին: Մի խոս­քով, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ Խար­կո­վի ա­զա­տագր­ման օ­պե­րա­ցիան շատ մոտ է:Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետԻնչո՞վ է ազգային արժեհամակարգը խանգարում քայքայիչ ուժերին. «Փաստ»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода