Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս Ղազարյանին Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել մեր խո­րագ­րի գլխա­վոր հե­րոս­նե­րից մե­կը` նի­կո­լա­կան պատ­գա­մա­վոր ՀՈՎԻԿ ԱՂԱԶԱՐՅԱՆԸ: Ս­րա հետ կապ­ված են մի շարք դա­տա­կան գոր­ծեր, այդ թվում` 44-օր­յա պա­տե­րազ­մում զոհ­ված­նե­րի ծնող­նե­րին ներ­կա­յաց­վել է մե­ղադ­րանք` Ա­ղա­զար­յա­նին չա­փա­լա­խե­լու վե­րա­բեր­յալ, իսկ աղ­մկա­հա­րույց կար­տո­ֆի­լ վա­ճա­ռող­նե­րի հան­դեպ Ա­ղա­զար­յա­նի խու­լի­գա­նա­կան պահ­ված­քը մնաց ան­պատ­ժե­լի: Դ­րա փո­խա­րեն` երկ­րից ար­տա­գաղ­թեց կար­տո­ֆիլ վա­ճա­ռո­ղը, իսկ Հո­վիկ Ա­ղա­զար­յա­նը այդ կա­պակ­ցութ­յամբ զար­մա­նա­լի ցի­նիզ­մով ար­տա­հայտ­վեց. «Մի քա­նի հա­զար­նե­րից մեկն է, ոչ մի սար­սա­փե­լի բան չկա»: Ա­հա այս­պես զար­մա­նա­լիո­րեն ան­թա­քույց կեր­պով ՔՊ-շկա­նե­րը խոս­տո­վա­նում են, որ ի­րենց նպա­տակն է հա­յա­թա­փել Հա­յաս­տա­նը:

­Մեզ շա­րու­նա­կում է զար­մաց­նել Ե­րե­ւա­նի 9 տո­կո­սա­նոց կի­սա­քա­ղա­քա­պետ ՏԻԳՐԱՆՉԻԿ ԱՎԻՆՅԱՆԸ: Այս ան­գամ սա ո­րո­շեց ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թար­կել Թու­ման­յան փո­ղո­ցի ծա­ռե­րը, իսկ երբ բնակ­չութ­յու­նը փոր­ձեց դի­մադ­րել, ա­պա նրա աշ­խա­տա­կից­նե­րը սկսե­ցին հրմշտել բնա­կիչ­նե­րին, հայ­հո­յել, եւ այդ ա­մե­նը Ե­րե­ւա­նի կենտ­րո­նում: Զար­մա­նա­լի կլի­ներ, ե­թե ոս­տի­կա­նութ­յու­նը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան են­թար­կեր քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի խու­լի­գան­նե­րին, սա­կայն այս ա­ռու­մով զար­մա­նա­լու ա­ռիթ չու­նե­ցանք:

­Մեզ զար­մաց­րեց իր լկտի պահ­ված­քով ու ակն­հայտ սադ­րիչ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րով ա­ռանձ­նա­ցած ԱԼԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆԸ: Այս մե­կը իր ա­րեւմտ­յան հրա­հան­գիչ­նե­րին ան­սահ­ման նվիր­վա­ծութ­յու­նը ցու­ցադ­րե­լու հա­մար հան­դի­պեց Ա­րեւ­մուտ­քի կո­շիկ լպստող բե­լա­ռու­սա­կան ընդ­դի­մութ­յան ա­ռաջ­նոր­դու­հու հետ եւ քննար­կեց այդ ընդ­դի­մութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից մե­կին ՀՀ-ում քա­ղա­քա­կան ա­պաս­տան տա­լու հար­ցը: Դ­րան ի պա­տաս­խան` Բե­լա­ռու­սը ար­գե­լեց հայ­կա­կան ա­նո­րակ ալ­կո­հո­լա­յին խմիչք­նե­րի մուտ­քը իր եր­կիր: Արդ­յուն­քում` Ա­լե­նի այդ զար­մա­նա­լիո­րեն ան­հե­ռա­տես պահ­ված­քի հա­մար տու­ժե­ցին հայ­կա­կան ար­տադ­րող­նե­րը: Օ­րի­նակ` ՄԱՊ ըն­կե­րութ­յու­նը, ո­րի ար­տադ­րած գի­նու մեջ հայտ­նա­բեր­վե­ցին նոր­մա­տիվ­նե­րի խախ­տում­ներ:

­Մեզ զար­մաց­րեց Հա­յաս­տա­նի ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՆ, ո­րը, չգի­տես ին­չու, աշ­խար­հում էլ ու­րիշ թիմ չգտավ եւ անց­կաց­րեց ըն­կերա­կան հան­դի­պում Կո­սո­վո­յի թի­մի հետ: Արդ­յուն­քում` զար­մա­նա­լիո­րեն պարտ­վեց եւ միա­ժա­մա­նակ ձեռք բե­րեց աշ­խար­հի այն կե­սի զայ­րույ­թը, ո­րը չի ճա­նա­չում Կո­սո­վո­յի ան­կա­խութ­յու­նը: Ա­վե­լին, չգի­տես ին­չու, Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի ֆուտ­բո­լիստ­նե­րը դաշտ դուրս ե­կան ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի, այլ նաեւ Կո­սո­վո­յի դրոշ­նե­րը հա­մազ­գես­տին եւ այդ­պես խա­ղա­ցին ա­ռա­ջին խա­ղա­կե­սը: Սա­կայն երկ­րորդ խա­ղա­կե­սի սկզբից նրանց հա­մազ­գես­տից Կո­սո­վո­յի դրո­շը ան­հե­տա­ցավ, դրա­նով ար­դեն հա­վա­նա­­բար Ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիան ա­ռաջ բե­րեց աշ­խար­հի մյուս կե­սի զայ­րույ­թը, ո­րը ճա­նա­չում է Կո­սո­վո­յի անկա­խութ­յու­նը: Արդ­յուն­քում` Հա­յաս­տա­նի Ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիան զայ­րա­ց­րեց ամ­բողջ աշ­խար­հին: Պետք է ու­նե­նալ զար­մա­նա­լի ու­ղե­ղա­յին կա­րո­ղութ­յուն­ներ` այդ­պի­սի արդ­յունք ձեռք բե­րե­լու հա­մար:

 

 Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս ՂազարյանինԵրեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода