Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս Ղազարյանին Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Մեզ զար­մաց­րեց ՌԴ-ՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆԸ, ո­րը հայ­տա­րա­րեց, որ Մոսկ­վա­յում սար­սա­փե­լի ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղութ­յան ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ոչ մի քա­ղա­քա­ցի չի տու­ժել: Զար­մա­նա­լիո­րեն այդ պա­հին ար­դեն հայ­տա­րար­վել էր, որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի է ան­հետ կո­րել ա­հա­բեկ­չութ­յան դեպ­քի վայ­րից, իսկ նրա ա­մու­սի­նը, ո­րը զար­մա­նա­լիո­րեն ադր­բե­ջան­ցի էր, զոհ­վել է «Կ­րո­կու­սում»: Զար­մա­նա­լիո­րեն մեկ օր պա­հանջ­վեց ՀՀ ԱԳՆ-ից, որ­պես­զի հեր­քի այդ տե­ղե­կութ­յու­նը եւ հաս­տա­տի, որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցի է զոհ­վել: Մ­նում է զար­մա­նալ ԱԳՆ-ի եւ ՌԴ-ում ՀՀ դես­պա­նա­տան մաս­նա­գի­տա­կան զրո­յա­կան պատ­րաստ­վա­ծութ­յան վրա, ու էդ խել­քով ու­զում են մի ամ­բողջ երկ­րի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն վա­րել, դրա հա­մար էլ արդ­յունք­նե­րը այս­քան տխուր են:

­Մեզ զար­մաց­րին այն ե­րեք ան­հաս­կա­նա­լի կեր­պար­նե­րը, ո­րոնք ներ­կա­յա­ցան «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» կազ­մա­կեր­պութ­յան ան­դամ­ներ եւ գրո­հե­ցին Նոր Նոր­քի ոս­տի­կա­նութ­յու­նը: Ն­րանք զար­մա­նա­լիո­րեն նռնա­կը պայ­թեց­րին այն­պես, որ ի­րենք իսկ վի­րա­վոր­վե­ցին, թեեւ հայ­տա­րա­րում էին, թե իբր «կռված» տղա­ներ են: Իսկ ա­մե­նա­զար­մա­նա­լին այն է, թե ի՞նչ էին նրանք ու­զում Նոր Նոր­քի ոս­տի­կա­նութ­յան բա­ժան­մուն­քից, ի՞նչ ի­մաստ ու­ներ այն գրո­հել, այդ­պես էլ զար­մա­նա­լիո­րեն պարզ չդար­ձավ:

­Մեզ զար­մաց­րեց Հա­յաս­տա­նի փա­ռա­պանծ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ո­րը բլո­գեր եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նին բռնում էր այն­պես, կար­ծես թե «Կ­րո­կու­սում» ա­հա­բեկ­չութ­յուն ի­րա­կանաց­նող­նե­րից մեկը լի­ներ: Զար­մա­նա­լի է նաեւ, որ Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նը կա­լա­նա­վոր­ված է «խու­լի­գա­նութ­յան» հոդ­վա­ծով, իսկ նրա խու­լի­գա­նութ­յունն ընդ­ա­մենն այն էր, որ նա քննա­դա­տել էր Նի­կո­լին: Զար­մա­նա­լի է նաեւ Հա­յաս­տա­նի «ա­մե­նաար­դար» դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը, ո­րով Նա­րեկ Սամ­սոն­յա­նը ա­զա­տազրկ­վեց եր­կու ամ­սով: Եվ վեր­ջա­պես զար­մա­նա­լի է, որ ժա­մա­նա­կին Նի­կոլն ա­սում էր, որ ի­րեն քննա­դա­տե­լուն ու ծաղ­րե­լուն չի ար­ձա­գան­քի, քա­նի որ դա կլի­նի խոս­քի ա­զա­տութ­յան սահ­մա­նա­փա­կում, ե­րե­ւի թե Նի­կո­լի նյար­դե­րը տե­ղին են տա­լիս:

­Կա այս­պի­սի զա­րմա­նա­լի կեր­պար, ով ամ­բողջ կյան­քը ու­ներ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ազ­գա­նու­նը, սա­կայն ՀՀ, այս­պես կոչ­ված, նա­խա­գահ դառ­նա­լուց հե­տո դար­ձավ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ: Ա­հա այս ծաղրան­կա­րա­յին կեր­պա­րը այն­քան բան ու գործ չու­նի, որ 5 րո­պե ան­ձամբ օգ­նում է փո­ղո­ցում կանգ­նած ար­տա­սահ­ման­յան զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին տաք­սի կան­չել: Սա­կայն ան­գամ տաք­սու դիս­պետ­չե­րութ­յուն ա­նելն իր մոտ զար­մա­նա­լիո­րեն չի ստաց­վում, քա­նի որ ՀՀ նա­խա­գա­հը տաք­սու վա­րոր­դին ա­սում է, որ նա էլ ա­սի ոս­տի­կա­նութ­յա­նը, որ թույլ տան կանգ­նել Վա­հա­գին ու­ղեկ­ցող մե­քե­նա­նե­րի կող­քին, փո­խա­նակ դա ա­սի իր ու­ղեկ­ցող ոս­տի­կան­նե­րին: Զար­մա­նա­լի է, թե ին­չո՞վ է զբաղ­ված մի ամ­բողջ ժո­ղո­վուրդ ու պե­տութ­յուն լի­նել-չլի­նե­լու եզ­րին հասց­րած Վա­հագն Խա­չա­տուր­յա­նը: Ու չզար­մա­նաք, ե­թե մի օր էլ սա ռես­տո­րան­նե­րում շվեյ­ցա­րի դեր սկսի կա­տա­րել` ու­ղեկ­ցե­լով ար­տա­սահ­ման­յան զբո­սաշր­ջիկ­նե­րին:

 Մենք դեմ չենք, որ հաղորդումը հեռարձակվի ուղիղ եթերի ռեժիմով, բայց Մայր Աթոռն ինքն է որոշում, թե ով պիտի ներկայացնի եկեղեցու դիրքորոշումները․ Եսայի քահանա Արթենյան՝ Պետրոս ՂազարյանինԵրեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода