Փոխարժեք: $ , ,
Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ Շարմազանով Օքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառը Եթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ Այնթապլեան Նախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք» Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել է Վերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ Այնթապլեան Բացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունը Առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի Այս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան «Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Յա՜խք... Իսկ ա­վե­լի ճիշտ` ԱԽՔ: Այս­պի­սի զար­մա­նա­լի տա­վա­րութ­յուն, ինչ­պի­սին է «ՎՃՌԱ­ԿԱՆ ՓՈԽ­ԶԻ­ՋՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ» լսած կա՞ք: Դա նար­կո­մա­նի հա­լու­ցի­նա­ցիա­ներ չեն, այլ տխրահռ­չակ Շառլ Մի­շե­լի խոս­նա­կի տա­րա­ծած տեքս­տի բաղ­կա­ցու­ցիչ մաս. «Գ­րի­գոր­յա­նը և Հա­ջի­ևը բա­նակ­ցութ­յուն­ներ են վա­րել ա­ռա­ջի­կա հնա­րա­վոր հան­դիպ­մա­նը հայ­–ադր­բե­ջա­նա­կան խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցի ա­ռաջմղ­ման հնա­րա­վոր կոնկ­րետ քայ­լե­րի շուրջ, ինչ­պի­սիք են սահ­ման­նե­րի դե­լի­մի­տա­ցիան, անվ­տան­գութ­յու­նը, կա­պը, հու­մա­նի­տար հար­ցե­րը և խա­ղա­ղութ­յան ա­վե­լի լայն պայ­մա­նա­գի­րը: Անհ­րա­ժեշտ են կոնկ­րետ գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ և վճ­ռա­կան փոխ­զի­ջու­մա­յին լու­ծում­ներ կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րով։ ԵՄ–ն կար­ծում է, որ Գ­րա­նա­դա­յում հնա­րա­վոր հան­դի­պու­մը պետք է օգ­տա­գործ­վի ինչ­պես Ե­րե­ւա­նի, այն­պես էլ Բաք­վի կող­մից տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յա­նը և միմ­յանց ինք­նիշ­խա­նութ­յա­նը ի­րենց հանձ­նա­ռութ­յու­նը հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն հաս­տա­տե­լու հա­մար՝ ա­վե­լի վաղ Պ­րա­հա­յում և Բր­յու­սե­լում ձեռք բեր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի հա­մա­ձայն»: Տո զահ­րու­մար ձեզ... Չ­նա­յած ե­թե 3 տա­րի ա­ռաջ հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նորդ­նե­րից մե­կի թեթև ձեռ­քով կա­պի­տուլ­յանտ Նի­կո­լը փաս­տա­ցի կնքվեց «քա­ջա­րի հո­ղա­տու», ո­րը «դա­վա­ճան չէ», էլ ԼԳԲՏ սի­րող Շառլ Մի­շե­լի վրա ին­չո՞ւ ենք զար­մա­նում...

Ե­թե կա­պի­տուլ­յան­տը չի հայտ­նում, թե ինչ է խո­սել իր թուրք «պա­պա­յի» հետ, ա­պա, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, դա կա­րե­լի է հարց­նել թուր­քից:  Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ ԷՐ­ԴՈ­ՂԱ­ՆԸ Նա­խիջ­ևա­նից վե­րա­դառ­նա­լիս հայտ­նել է՝ ինչ է սեպ­տեմ­բե­րի 11–ի հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցում ա­սել Նի­կո­լին: Էր­դո­ղա­նը հայ­տա­րա­րել է Ադր­բե­ջա­նի և Հա­յաս­տա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում ա­ռա­ջըն­թա­ցի անհ­րա­ժեշ­տութ­յան մա­սին. «44–օր­յա պա­տե­րազ­մից հե­տո հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի նոր պա­տու­հան է բաց­վել տա­րա­ծաշր­ջա­նում մշտա­կան խա­ղա­ղութ­յուն և կա­յու­նութ­յուն հաս­տա­տե­լու հա­մար։ Մեր կար­ծի­քով՝ այս հնա­րա­վո­րութ­յու­նը պետք է գնա­հա­տել։ Մենք ակն­կա­լում ենք, որ Հա­յաս­տա­նը կդրսևո­րի ու­ժեղ կամք՝ գոր­ծըն­թա­ցը ձգձգե­լու փո­խա­րեն։ Այս ակն­կա­լի­քը ես հայտ­նել եմ նաև Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ պա­րոն Նի­կոլ Փա­շին­յա­նին, ո­րի հետ սեպ­տեմ­բե­րի 11–ին հե­ռա­խո­սով խո­սել եմ»։ Այ­սինքն` ե­թե Նի­կո­լը ձգի, ա­պա ին­քը Նի­կո­լի ա­կանջ­նե­րը կձգի: Էր­դո­ղա­նը հայ­տա­րա­րել է, որ ի­րենք չեն տես­նում որ­ևէ խնդիր, ո­րը չի կա­րող լուծ­վել, ե­թե հարգ­վեն Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը, ինք­նիշ­խա­նութ­յու­նը: Հի­մա հարց` այդ «տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յան» մեջ նկա­տի ու­նի՞ «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» կո­չեց­յա­լը:

ԱՄՆ Սե­նա­տի ար­տա­քին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ԲՈԲ ՄԵ­ՆԵՆ­ԴԵ­ՍԸ մի խումբ դե­մոկ­րատ և հան­րա­պե­տա­կան կոնգ­րե­սա­կան­նե­րի հետ ներ­կա­յաց­րել է «Հա­յե­րին Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սիա­յից պաշտ­պա­նե­լու մա­սին» օ­րի­նա­գի­ծը, և ԱԺԲ­–ա­կան­նե­րը հրճվան­քով ա­մե­րիկ­յան դրոշ­ներ են ծա­ծա­նում: Մինչ­դեռ քա­ղա­քա­գետ Վա­հե Դավթ­յա­նը փաս­տում է, որ զար­մա­նա­լիո­րեն «Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը Հա­յաս­տա­նին հեռ­վից կոն­ֆետ են ցույց տա­լիս: Ա­վե­լի շուտ՝ կոն­ֆե­տի թուղ­թը»: Օ­րի­նագ­ծով նա­խա­տես­վում է 2024–2026 թթ. տա­րե­կան Հա­յաս­տա­նին տրա­մադ­րել $650 մլն­ է­ներ­գե­տիկ ո­լոր­տի զար­գաց­ման նպա­տակ­նե­րով: Քա­ղա­քա­գե­տը շեշ­տում է. «Փաս­տա­ցիո­րեն Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը ցույց են տա­լիս՝ ինչ գին են պատ­րաստ վճա­րել Հա­յաս­տա­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի փո­փո­խութ­յան, ՀԱՊԿ­–ից ու ԵԱՏՄ­–ից դուրս գա­լու, հա­կա­ռու­սա­կան ու հա­կաի­րա­նա­կան պլաց­դարմ դառ­նա­լու դի­մաց: Ա­վե­լին՝  սա Ս­յու­նի­քով մի­ջանց­քի բաց­ման գինն է՝ հաշ­վի առ­նե­լով, թե ինչ մեծ նշա­նա­կութ­յուն կա­րող է ու­նե­նալ այս­պես կոչ­ված «Զան­գե­զուր­յան մի­ջանց­քը» Եվ­րո­պա–­Կով­կասԱ­սիա է­նեգտ­րանս­պոր­տա­յին դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման հա­մար»: Դե ինչ, միայն բիզ­նես և­ անձ­նա­կան ո­չինչ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ ՇարմազանովՕքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառըԵթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ ԱյնթապլեանՆախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք»Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել էՎերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ ԱյնթապլեանԲացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունըԱռանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԱյս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան«Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)Մարդու իրավունքները Հայաստանում «մահացել են». ՀՀԿ ակցիան՝ ՄԻՊ գրասենյակի մոտԱվդիևկայի ճակատամարտը. Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ հարձակումը (Քարտեզ)Ամանորյա ամենահամեղ դեսերտ «Մանդարիններ ձյան վրա»Բրիտանիայում հիմա էլ դավադրություն է պատրաստվում վարչապետ Սունակի դեմ՝ Ջոնսոնին հետ բերելու համարԻԻՀ խորհրդարանը հավանություն է տվել տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՌԴ-ի հետ համագործակցության օրինագծինԱրցախցին երկընտրանքի մեջ էր՝ մեռնել սեփական հողում, թե փրկվել․ Արցախի ՄԻՊՄիհրան Ծառուկյանը մшհացած պարուսույցի հետ ընթրել է օրեր առաջ.նա հրապարակել է լուսանկարը.starnews.amԿրեմլը մանրամասներ է հայտնել Պուտին-Նեթանյահու հեռախոսազրույցիցՈւկրաինական հակամարտությունը Ռուսաստանին ավելի ուժեղ է դարձրել. ԼավրովԱՐՑԱԽԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸՈւկրաինան, ի տարբերություն ՌԴ-ի, ապագա չունի. ՊուտինԱդրբեջանը Շուշիում ոչնչացնում է հայկական հետքըՀռոմի պապը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի գերիներին ազատ արձակելու որոշումըՔանի ունենք քաղբանտարկյալներ, մենք նրանց հետ բանտարկված ենք. Տաթեւ ԱրցախԱրցախի ԱԺ-ն վճռակամ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի հազարավոր հայորդիների արյունով ու քրտինքով իրացված իրավունքներն ու ազատությունը․ հայտարարություն1991-ին Արցախի անկախությանը «այո» քվեարկածներն ի՞նչ իմանային,որ տասնամյակներ անց Փաշինյանը նրանց հանձնելու է Ալիեւին. Էդուարդ ՇարմազանովԾաղկաձորի ռեստորաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել․ կրակն ու ծուխը տեսանելի են մի քանի 100 մետրիցԽոշոր ավտովթար` Կոտայքի մարզում.կան զոհեր, տուժել է հայտնի էքստրասենսըԽարոշի չխաղալ, ոչ մի կուսակցական մուկ ու ձուկ չի պլստալու. Ովքեր են Փաշինյանի թիրախումԱպացույցներ` մահից հետո կյանքի գոյության մասինԳիտնականներն առաջին անգամ արձանագրել են, թե ինչ է ապրում մարդը մահից առաջ վերջին վայրկյաններինԻնչու ՔՊ-ն չընտրեց Հայկուհի Հարությունյանին եւ, թե ինչպես ընդդիմության թեկնածու Մանվել Բադալյանը դարձավ իշխանությունների ընտրյալը․ Հովիկ Աղազարյանը փակագծեր է բացում ՀՀ զինված ուժերի նվագախումբը 31 տարեկան էԵրբևիցե չէի պատկերացնում՝ մեր ժողովուրդը այսքան համերաշխ կընդունի Արցախի կորուստը․ Սենոր ՀասրաթյանԵթե Դուք ծնվել եք որևէ ամսի 10-ին, ապա իմացեք, որ դուք...Իրանը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր է պատրաստումՄոսկվայում կանցկացվի «Ռուսաստան-Հայաստան» առաջին հանրային ֆորումըՌԴ-ում ակտիվիստները դիմել են իշխանություններին՝ կոչ անելով մեդալ և բնակարան շնորհել աշակերտներին փրկած Օֆելյա ՄկրտչյանինՀայաստանն ու Թուրքիան մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկել Անիի կամրջի վերականգնման ուղղությամբԵրբեք մի խմեք գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը․ ահա՝ ինչուԻ՞նչ պետք է լինի ամանորյա սեղանին, որպեսզի 2024 թվականը հաջողակ լինիՊուտինն ասել է՝ ինչից է կախված Ռուսաստանի ապագանԱշխատելու ենք տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար. Բաքվում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանՍթեյք ընդամենը մի քանի րոպեում. Օրվա բաղադրատոմսԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 10-ինԹուրքիան անում է հնարավորը, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրվի. ԱԳՆԱրևմուտքին երբեք չի հաջողվի ջախջախել Ռուսաստանին․ ՊուտինԴեկտեմբերը նման է դժոխքի այս երեք նշանների համարԳագիկ Սուրենյանը «ռոմանտիկ» գրառում է կատարելՆոր մանրամասներ բլոգերի վերաբերյալ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода