Երբ վերջապես ընդդիմությունն անվստահություն կհայտնի Նիկոլին Երկրի 12 միլիարդ դոլարի վարկ-պարտքերը` ազգակործան քաղաքականության հետեւանք. Մարգարյան 2018 և 2021 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները մեզ տվել են մանդատ․ Փաշինյանի ուղերձը Բրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրա Այսօրվանից ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը ստանձնեցին Բերքաբեր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի սահմանազատված հատվածների պահպանությունը. Փաշինյան Նորից հայաստանյան գործերին բացահայտ խառնվեց ամերիկյան ԿՀՎ-ն Նիկոլը եւս մեկ անգամ հաստատեց. եթե ժողովուրդը օր կամ ժամ առաջ իրեն չհեռացնի, Հայաստանն անդունդի եզրից հայտնվելու է անդունդում Գռզոյանմանների կարապի երգը Սոցիալական ցանցի օգտատիրոջը մեղադրանք է ներկայացվել՝ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար․ նա ձերբակալվել է Նիկոլին լքեցին նաեւ գրպանային քաղաքագետնե՞րը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Յա՜խք... Իսկ ա­վե­լի ճիշտ` ԱԽՔ: Այս­պի­սի զար­մա­նա­լի տա­վա­րութ­յուն, ինչ­պի­սին է «ՎՃՌԱ­ԿԱՆ ՓՈԽ­ԶԻ­ՋՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ» լսած կա՞ք: Դա նար­կո­մա­նի հա­լու­ցի­նա­ցիա­ներ չեն, այլ տխրահռ­չակ Շառլ Մի­շե­լի խոս­նա­կի տա­րա­ծած տեքս­տի բաղ­կա­ցու­ցիչ մաս. «Գ­րի­գոր­յա­նը և Հա­ջի­ևը բա­նակ­ցութ­յուն­ներ են վա­րել ա­ռա­ջի­կա հնա­րա­վոր հան­դիպ­մա­նը հայ­–ադր­բե­ջա­նա­կան խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցի ա­ռաջմղ­ման հնա­րա­վոր կոնկ­րետ քայ­լե­րի շուրջ, ինչ­պի­սիք են սահ­ման­նե­րի դե­լի­մի­տա­ցիան, անվ­տան­գութ­յու­նը, կա­պը, հու­մա­նի­տար հար­ցե­րը և խա­ղա­ղութ­յան ա­վե­լի լայն պայ­մա­նա­գի­րը: Անհ­րա­ժեշտ են կոնկ­րետ գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ և վճ­ռա­կան փոխ­զի­ջու­մա­յին լու­ծում­ներ կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րով։ ԵՄ–ն կար­ծում է, որ Գ­րա­նա­դա­յում հնա­րա­վոր հան­դի­պու­մը պետք է օգ­տա­գործ­վի ինչ­պես Ե­րե­ւա­նի, այն­պես էլ Բաք­վի կող­մից տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յա­նը և միմ­յանց ինք­նիշ­խա­նութ­յա­նը ի­րենց հանձ­նա­ռութ­յու­նը հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն հաս­տա­տե­լու հա­մար՝ ա­վե­լի վաղ Պ­րա­հա­յում և Բր­յու­սե­լում ձեռք բեր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծութ­յուն­նե­րի հա­մա­ձայն»: Տո զահ­րու­մար ձեզ... Չ­նա­յած ե­թե 3 տա­րի ա­ռաջ հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նորդ­նե­րից մե­կի թեթև ձեռ­քով կա­պի­տուլ­յանտ Նի­կո­լը փաս­տա­ցի կնքվեց «քա­ջա­րի հո­ղա­տու», ո­րը «դա­վա­ճան չէ», էլ ԼԳԲՏ սի­րող Շառլ Մի­շե­լի վրա ին­չո՞ւ ենք զար­մա­նում...

Ե­թե կա­պի­տուլ­յան­տը չի հայտ­նում, թե ինչ է խո­սել իր թուրք «պա­պա­յի» հետ, ա­պա, ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, դա կա­րե­լի է հարց­նել թուր­քից:  Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ ԷՐ­ԴՈ­ՂԱ­ՆԸ Նա­խիջ­ևա­նից վե­րա­դառ­նա­լիս հայտ­նել է՝ ինչ է սեպ­տեմ­բե­րի 11–ի հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցում ա­սել Նի­կո­լին: Էր­դո­ղա­նը հայ­տա­րա­րել է Ադր­բե­ջա­նի և Հա­յաս­տա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում ա­ռա­ջըն­թա­ցի անհ­րա­ժեշ­տութ­յան մա­սին. «44–օր­յա պա­տե­րազ­մից հե­տո հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի նոր պա­տու­հան է բաց­վել տա­րա­ծաշր­ջա­նում մշտա­կան խա­ղա­ղութ­յուն և կա­յու­նութ­յուն հաս­տա­տե­լու հա­մար։ Մեր կար­ծի­քով՝ այս հնա­րա­վո­րութ­յու­նը պետք է գնա­հա­տել։ Մենք ակն­կա­լում ենք, որ Հա­յաս­տա­նը կդրսևո­րի ու­ժեղ կամք՝ գոր­ծըն­թա­ցը ձգձգե­լու փո­խա­րեն։ Այս ակն­կա­լի­քը ես հայտ­նել եմ նաև Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ պա­րոն Նի­կոլ Փա­շին­յա­նին, ո­րի հետ սեպ­տեմ­բե­րի 11–ին հե­ռա­խո­սով խո­սել եմ»։ Այ­սինքն` ե­թե Նի­կո­լը ձգի, ա­պա ին­քը Նի­կո­լի ա­կանջ­նե­րը կձգի: Էր­դո­ղա­նը հայ­տա­րա­րել է, որ ի­րենք չեն տես­նում որ­ևէ խնդիր, ո­րը չի կա­րող լուծ­վել, ե­թե հարգ­վեն Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յու­նը, ինք­նիշ­խա­նութ­յու­նը: Հի­մա հարց` այդ «տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նութ­յան» մեջ նկա­տի ու­նի՞ «Արևմտ­յան Ադր­բե­ջան» կո­չեց­յա­լը:

ԱՄՆ Սե­նա­տի ար­տա­քին հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ԲՈԲ ՄԵ­ՆԵՆ­ԴԵ­ՍԸ մի խումբ դե­մոկ­րատ և հան­րա­պե­տա­կան կոնգ­րե­սա­կան­նե­րի հետ ներ­կա­յաց­րել է «Հա­յե­րին Ադր­բե­ջա­նի ագ­րե­սիա­յից պաշտ­պա­նե­լու մա­սին» օ­րի­նա­գի­ծը, և ԱԺԲ­–ա­կան­նե­րը հրճվան­քով ա­մե­րիկ­յան դրոշ­ներ են ծա­ծա­նում: Մինչ­դեռ քա­ղա­քա­գետ Վա­հե Դավթ­յա­նը փաս­տում է, որ զար­մա­նա­լիո­րեն «Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը Հա­յաս­տա­նին հեռ­վից կոն­ֆետ են ցույց տա­լիս: Ա­վե­լի շուտ՝ կոն­ֆե­տի թուղ­թը»: Օ­րի­նագ­ծով նա­խա­տես­վում է 2024–2026 թթ. տա­րե­կան Հա­յաս­տա­նին տրա­մադ­րել $650 մլն­ է­ներ­գե­տիկ ո­լոր­տի զար­գաց­ման նպա­տակ­նե­րով: Քա­ղա­քա­գե­տը շեշ­տում է. «Փաս­տա­ցիո­րեն Միաց­յալ Նա­հանգ­նե­րը ցույց են տա­լիս՝ ինչ գին են պատ­րաստ վճա­րել Հա­յաս­տա­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի փո­փո­խութ­յան, ՀԱՊԿ­–ից ու ԵԱՏՄ­–ից դուրս գա­լու, հա­կա­ռու­սա­կան ու հա­կաի­րա­նա­կան պլաց­դարմ դառ­նա­լու դի­մաց: Ա­վե­լին՝  սա Ս­յու­նի­քով մի­ջանց­քի բաց­ման գինն է՝ հաշ­վի առ­նե­լով, թե ինչ մեծ նշա­նա­կութ­յուն կա­րող է ու­նե­նալ այս­պես կոչ­ված «Զան­գե­զուր­յան մի­ջանց­քը» Եվ­րո­պա–­Կով­կասԱ­սիա է­նեգտ­րանս­պոր­տա­յին դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման հա­մար»: Դե ինչ, միայն բիզ­նես և­ անձ­նա­կան ո­չինչ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸԵրբ վերջապես ընդդիմությունն անվստահություն կհայտնի ՆիկոլինԵրկրի 12 միլիարդ դոլարի վարկ-պարտքերը` ազգակործան քաղաքականության հետեւանք. Մարգարյան2018 և 2021 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները մեզ տվել են մանդատ․ Փաշինյանի ուղերձըԲրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրաԱյսօրվանից ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը ստանձնեցին Բերքաբեր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի սահմանազատված հատվածների պահպանությունը. ՓաշինյանՆորից հայաստանյան գործերին բացահայտ խառնվեց ամերիկյան ԿՀՎ-նՆիկոլը եւս մեկ անգամ հաստատեց. եթե ժողովուրդը օր կամ ժամ առաջ իրեն չհեռացնի, Հայաստանն անդունդի եզրից հայտնվելու է անդունդումԳռզոյանմանների կարապի երգըՍոցիալական ցանցի օգտատիրոջը մեղադրանք է ներկայացվել՝ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար․ նա ձերբակալվել էՆիկոլին լքեցին նաեւ գրպանային քաղաքագետնե՞րըՆիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս ուղերձով՝ ուղիղԱրդարադատության նախարարությունը Նիկոլի պետական դավաճանության աջակի՞ց«Սահմանազատման» հետ կապված իշխանության բոլոր թեզերը մանիպուլյատիվ են, հակաիրավական և հակասում են իրենք իրենց: Տավուշում Ադրբեջանն այսօր հերթական տարածքն է գրավել․ թյուրքագետՄ17-ԱԱ. Հովհաննես Հովհաննիսյանը` արծաթե մեդալակիր Դեսպանները պարբերաբար գալիս են խորհրդակցությունների․ Լավրովը` ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանին Մոսկվա կանչելու մասինՀանգիստ թողեք ինձ. Սոնա Շահգելդյանը դիմել է իրավապահներինՆռնակով բանկ ներխուժած անձը վնասազերծվել և ձերբակալվել էՌուսաստանը ելնում է նրանից, որ Զելենսկու լեգիտիմությունն ավարտվել է. ՊուտինՖՈՏՈ․ Երևանին մոտեցող ամպրոպըՊուտինը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ վարել կրակի դադարեցման շուրջ բանակցություններ․ ReutersՎարդենիսից մի խումբ անձանց մայիսի 26-ին կայանալիք հավաքին մասնակցելուն նյութապես շահագրգռելու կասկածանքով ձերբակալվել է Գեղարքունիքի մարզի մի բնակիչ (ձայնագրություն)Հայտնի էքստրասենսի թոռնիկի համար եւս հնչեց դպրոցական վերջին զանգըԱհա, թե ինչու էր Նիկոլի հին տան պատերն այդպես այլանդակվածՇՏԱՊ. Ժամը 21:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով հանդես կգաՀայաստանում, իրո՞ք, Մարդու իրավունքների պաշտպան կա. Զարմանք‼️ Կիրանցում ստորագրահավաք է, 31 անձի անունից քիչ առաջ հայտարարություն տարածվեց. նրանք իրենց ընտանիքներով հրաժարվում են փոխհատուցումներիցՎարորդը նաեւ հսկիչ է. Ընկեր ՓանջունիՀայաստանը չի կարող ընդունել 2027թ-ի ԱՊՀ խաղերըՇեֆի աչքին «մի բոլ» բարձրացել է. ԲամբասանքՄայիսի 27-ին Վրաստանի խորհրդարանը կսկսի օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի վրա վետոն վերացնելու ընթացակարգըԿառավարությունից հերքում են. Մհեր Գրիգորյանը չի մեկնել ԱշխաբադՈւկրաինացի զինվորականը գողացել է ուկրաինական տանկը և անցել ռուսների կողմը (Տեսանյութ)«Մայիսի 26-ին սկսվում ա».ՇՏԱՊ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՈՂՈՂՎԱԾ 8-ամյա երեխան 2-րդ հարկի պատուհանից ցած է ընկել․ նրան տեղափոխել են հիվանդանոցԱռաջնային օղակում այս պահին հաշվառված է ԼՂ-ից բռնի տեղահանված 734 հղիՉհասցրիր ապրել քեզ համար, շատ ափսոս. Նունե Եսայանը ցшվալի լուր է հայտնում«Բարսելոնան» պաշտոնանկ արեց ՉավիինԻնչ է պարզ դարձել կործանված ուղղաթիռի անձնակազմի զրույցների ձայնագրություններիցԱղոթում եմ, որ կարողանաք ոչ թե շրջանցել մարտահրավերները և փորձությունները, այլ՝ հաղթահարեք. Բագրատ Սրբազանը՝ շրջանավարտներինՏարադրամի փոխարժեքները մայիսի 24-ինՀայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է ՄոսկվաԻմ բողոքը միայն Փաշինյանի իշխանության դեմ է. Լեո Նիկոլյանը՝ իր դեմ կիրառված բռնության մասինԱդրբեջանական մեդիան Հայաստանն անվանում է «արհեստական պետություն»․ ամերիկացի լրագրողԱդրբեջանի ԱԺ-ում ակտիվ քննարկում են Բագրատ Սրբազանի գործունեությունը և ընթացող զարգացումներըՈղջունում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում առաջընթացը․ ԵԱՀԿ նախագահԳիշերը հրդեհ է բռնկվել Արծվիկ Մինասյանի որդու բնակարանումԱռանձին շրջաններում այդ թվում և Երևանում հնարավոր են ինտենսիվ անձրևներ և կարկուտՍպասելիքները շատ մեծ են, և մենք մտնում ենք որոշակիության փուլ. ՍրբազանԵրևանի և մարզերի մի շարք հասցեներում լույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода