Փոխարժեք: $ , ,
Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ Շարմազանով Օքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառը Եթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ Այնթապլեան Նախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք» Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել է Վերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ Այնթապլեան Բացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունը Առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի Այս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան «Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի ա­վե­լի քան 60 պատ­գա­մա­վոր­ներ ԵՄ ար­տա­քին գոր­ծե­րի և­ անվ­տան­գութ­յան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան հար­ցե­րով բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ԺՈ­ԶԵՊ ԲՈ­ՐԵ­ԼԻՑ պա­հան­ջել են պատ­ժա­մի­ջոց­ներ սահ­մա­նել Բաք­վի դեմ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում ռազ­մա­կան ագ­րե­սիա­յի հա­մար: Այս մա­սին գրել է Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի պաշտ­պա­նութ­յան և­ անվ­տան­գութ­յան են­թա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նա­տա­լի Լո­ւա­զոն (Ֆ­րան­սիա)։ «Եվ­րա­խորհր­դա­րա­նի ա­վե­լի քան 60 պատ­գա­մա­վոր­ներ ա­ջակ­ցել են ինձ և պա­հան­ջում են, որ Եվ­րո­պան պատ­ժա­մի­ջոց­ներ կի­րա­ռի Իլ­համ Ա­լի­ևի ռե­ժի­մի նկատ­մամբ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հայ ժո­ղովր­դի վրա նրա հար­ձակ­ման հա­մար»,– գ­րել է Լո­ւա­զոն: Ն­րա հրա­պա­րա­կած նա­մա­կում պատ­գա­մա­վոր­նե­րը կոչ են ա­նում ԵՄ­–ին մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել էթ­նիկ զտում­ներ և նոր պա­տե­րազմ թույլ չտա­լու հա­մար: Բայց զար­մա­նա­լիո­րեն, իսկ ա­վե­լի շուտ` օ­րի­նա­չա­փո­րեն, Բո­րե­լը ձև­ է ա­րել, որ չի լսում, չի տե­սել... Ճիշտ ու ճիշտ ռու­սա­կան ա­ռա­կի ո­ճով. «А Вась­­ка слу­­ша­­ет да ест»: Եր­ևի թե Բաք­վի սև խա­վիա­րը և գա­զը շատ հա­մեղ են, այդ պատ­ճա­ռով էլ սույն եվ­րաբ­յու­րոկ­րա­տը խա­ղեր է տա­լիս. «Ադր­բե­ջա­նը պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն է կրում ա­պա­հո­վե­լու Ղա­րա­բա­ղի հա­յե­րի ի­րա­վունք­ներն ու անվ­տան­գութ­յու­նը, նե­րառ­յալ՝ ա­ռանց ա­հա­բեկ­ման կամ խտրա­կա­նութ­յան ի­րենց տնե­րում ապ­րե­լու ի­րա­վուն­քը: Քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չութ­յան բռնի տե­ղա­հա­նու­մը ռազ­մա­կան կամ այլ մի­ջոց­նե­րով կհան­դի­պի ԵՄ­–ի խիստ ար­ձա­գան­քին»: Եվ Եվ­րա­միութ­յու­նը պատ­րաստ է հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը էլ ա­վե­լի վատ­թա­րա­նա։ Ինչ­պի­սի՜ հո­գա­տա­րութ­յուն...

­Քա­ղա­քա­գետ ԱՐԱ ՊՈ­ՂՈՍ­ՅԱՆՆ էլ մատ­նան­շում ՔՊ­–ի այն հան­ցա­կազ­մը, որն ակն­հայտ է, սա­կայն ո­մանք զար­մա­նա­լիո­րեն չեն ու­զում տես­նել. «Գի­տե՞ք թե որն է դա­վա­ճա­նութ­յու­նը։ Ա­սեմ. երբ գի­տես, որ մեծ, չա­փա­զանց մեծ պա­տե­րազմ է սպաս­վում, ու թույլ ես տա­լիս որ 120.000 մարդ ցե­ղաս­պա­նութ­յան են­թարկ­վի, մի բան էլ` առն­վազն 8000 հո­գա­նոց մար­տու­նակ զո­րա­բա­նակ թույլ ես տա­լիս զի­նա­թափ­վի։ Հայ­կա­կան բա­նա­կը զրկվում է իր 8000 մար­տու­նակ մա­սից, բա մեծ պա­տե­րազ­մին ո՞նց եք դի­մադ­րե­լու։ Պա­տե­րազ­մը շա­բաթ­նե­րի, լա­վա­գույն դեպ­քում գու­ցե ա­միս­նե­րի հարց է, իսկ դուք, սի­րե­լի «պո­լի­ծի­կա­յով» չզբաղ­վող սառ­նա­սիր­տներ, այդ դա­վա­ճա­նութ­յան մաս­նա­կից եք։ Թուր­քը չի թաքց­նում, նե­ղութ­յուն տվեք ձեզ ու ու­սում­նա­սի­րեք նրանց տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տը, հարց­րեք ձեր սահ­մա­նա­պահ հա­րա­զատ­նե­րին, թե ինչ վի­ճակ է ի­րենց մոտ... Ժա­մա­նա­կը գնաց…»: Իսկ ո՞վ է ա­սել, որ սրանք դի­մադ­րե­լու են, սրանք, քաղ­բան­տարկ­յալ Ա­շոտ­յա­նի ա­սած, ի­ջեց­րել են ոչ միայն նշա­ձո­ղը, այլև` շալ­վա­րը:

­Վո՛ւյ, քո­ռա­նամ, տե­սեք թե ինչ է գրում Կ­րեմ­լի կայ­քը մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նի և ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՊՈՒ­ՏԻ­ՆԻ հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցի մա­սին. «Իլ­համ Ա­լի­ևը նե­րո­ղութ­յուն է խնդրել և խո­րը ցա­վակ­ցութ­յուն հայտ­նել սեպ­տեմ­բե­րի 20–ին Ղա­րա­բա­ղում ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ կոն­տին­գեն­տի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ող­բեր­գա­կան մահ­վան կա­պակ­ցութ­յամբ։ Ընդգծ­վել է, որ տե­ղի ու­նե­ցա­ծի ա­ռա­վել ման­րակր­կիտ քննութ­յուն է ի­րա­կա­նաց­վե­լու, և բո­լոր մե­ղա­վոր­նե­րը պատ­շաճ պա­տիժ են ստա­նա­լու։ Այդ կա­պակ­ցութ­յամբ եր­կու երկր­նե­րի գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յուն­նե­րը սերտ կա­պի մեջ են։ Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գա­հը նաև պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն է հայտ­նել ֆի­նան­սա­կան օգ­նութ­յուն ցու­ցա­բե­րել զոհ­ված­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին»: Հաս­կա­ցա՞ք, քստմնե­լի սպա­նութ­յան պատ­վի­րա­տուն այս ան­գամ էլ, ինչ­պես 2020–ին, ո­րո­շել է պրծնել նե­րո­ղութ­յու­նով և ս­պան­ված զին­ծա­ռաա­յող­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին փող տա­լով: Հի­մա ի՞նչ, հար­գե­լի ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կից­ներ, մա­զու­թա­յին սուլ­թա­նա­տը նո­րի՞ց նե­րո­ղութ­յու­նով ու փո­ղո՞վ է պրծնե­լու, չե՞ք պատ­ժե­լու այդ ոճ­րա­գործ «պե­տութ­յա­նը»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Փաշինյանը փաստացի հայ ազգի թշնամին է ու այս ամենն արել է պայմանավորված. Էդուարդ ՇարմազանովՕքսֆորդի բառարանը ընտրել է տարվա բառըԵթե ընդդիմադիրները միասնական չեն, ի՞նչ է իրենց նպատակը, կուսակցապաշտությո՞ւն. Հակոբ ԱյնթապլեանՆախկին նախագահական ինքնաթիռը դուրս է բերվել աերոդրոմից․ «Հետք»Թալին-Երևան ճանապարհին «Nissan»-ը կողաշրջվել և հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում․ 21-ամյա վարորդը հոսպիտալացվել էՎերջ պետք է դրվի երկիրը թալանելուն. Յակոբ ԱյնթապլեանԲացահայտվել է ամուսների կողմից առցանց եղանակով թմրամիջոցների ապօրինի հսկայածավալ շրջանառության և փողերի լվացման դեպք. Հայտնի է նրանց ինքնությունըԱռանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ․ օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԱյս բովանդակությամբ փաստաթղթի ստորագրումը մոռացության է տանում Արցախը․ Վարդան Օսկանյան«Վագների» զգալի ուժեր նոր կազմակերպչական ձևաչափով նորից Բախմուտում են (Տեսանյութ)Մարդու իրավունքները Հայաստանում «մահացել են». ՀՀԿ ակցիան՝ ՄԻՊ գրասենյակի մոտԱվդիևկայի ճակատամարտը. Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ հարձակումը (Քարտեզ)Ամանորյա ամենահամեղ դեսերտ «Մանդարիններ ձյան վրա»Բրիտանիայում հիմա էլ դավադրություն է պատրաստվում վարչապետ Սունակի դեմ՝ Ջոնսոնին հետ բերելու համարԻԻՀ խորհրդարանը հավանություն է տվել տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ՌԴ-ի հետ համագործակցության օրինագծինԱրցախցին երկընտրանքի մեջ էր՝ մեռնել սեփական հողում, թե փրկվել․ Արցախի ՄԻՊՄիհրան Ծառուկյանը մшհացած պարուսույցի հետ ընթրել է օրեր առաջ.նա հրապարակել է լուսանկարը.starnews.amԿրեմլը մանրամասներ է հայտնել Պուտին-Նեթանյահու հեռախոսազրույցիցՈւկրաինական հակամարտությունը Ռուսաստանին ավելի ուժեղ է դարձրել. ԼավրովԱՐՑԱԽԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒՂԵՐՁԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸՈւկրաինան, ի տարբերություն ՌԴ-ի, ապագա չունի. ՊուտինԱդրբեջանը Շուշիում ոչնչացնում է հայկական հետքըՀռոմի պապը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի գերիներին ազատ արձակելու որոշումըՔանի ունենք քաղբանտարկյալներ, մենք նրանց հետ բանտարկված ենք. Տաթեւ ԱրցախԱրցախի ԱԺ-ն վճռակամ է պաշտպանելու հայ ժողովրդի հազարավոր հայորդիների արյունով ու քրտինքով իրացված իրավունքներն ու ազատությունը․ հայտարարություն1991-ին Արցախի անկախությանը «այո» քվեարկածներն ի՞նչ իմանային,որ տասնամյակներ անց Փաշինյանը նրանց հանձնելու է Ալիեւին. Էդուարդ ՇարմազանովԾաղկաձորի ռեստորաններից մեկում հրդեհ է բռնկվել․ կրակն ու ծուխը տեսանելի են մի քանի 100 մետրիցԽոշոր ավտովթար` Կոտայքի մարզում.կան զոհեր, տուժել է հայտնի էքստրասենսըԽարոշի չխաղալ, ոչ մի կուսակցական մուկ ու ձուկ չի պլստալու. Ովքեր են Փաշինյանի թիրախումԱպացույցներ` մահից հետո կյանքի գոյության մասինԳիտնականներն առաջին անգամ արձանագրել են, թե ինչ է ապրում մարդը մահից առաջ վերջին վայրկյաններինԻնչու ՔՊ-ն չընտրեց Հայկուհի Հարությունյանին եւ, թե ինչպես ընդդիմության թեկնածու Մանվել Բադալյանը դարձավ իշխանությունների ընտրյալը․ Հովիկ Աղազարյանը փակագծեր է բացում ՀՀ զինված ուժերի նվագախումբը 31 տարեկան էԵրբևիցե չէի պատկերացնում՝ մեր ժողովուրդը այսքան համերաշխ կընդունի Արցախի կորուստը․ Սենոր ՀասրաթյանԵթե Դուք ծնվել եք որևէ ամսի 10-ին, ապա իմացեք, որ դուք...Իրանը Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր է պատրաստումՄոսկվայում կանցկացվի «Ռուսաստան-Հայաստան» առաջին հանրային ֆորումըՌԴ-ում ակտիվիստները դիմել են իշխանություններին՝ կոչ անելով մեդալ և բնակարան շնորհել աշակերտներին փրկած Օֆելյա ՄկրտչյանինՀայաստանն ու Թուրքիան մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկել Անիի կամրջի վերականգնման ուղղությամբԵրբեք մի խմեք գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը․ ահա՝ ինչուԻ՞նչ պետք է լինի ամանորյա սեղանին, որպեսզի 2024 թվականը հաջողակ լինիՊուտինն ասել է՝ ինչից է կախված Ռուսաստանի ապագանԱշխատելու ենք տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համար. Բաքվում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանՍթեյք ընդամենը մի քանի րոպեում. Օրվա բաղադրատոմսԻնչ փոխարժեքներ են սահմանվել տարադրամի շուկայում դեկտեմբերի 10-ինԹուրքիան անում է հնարավորը, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրվի. ԱԳՆԱրևմուտքին երբեք չի հաջողվի ջախջախել Ռուսաստանին․ ՊուտինԴեկտեմբերը նման է դժոխքի այս երեք նշանների համարԳագիկ Սուրենյանը «ռոմանտիկ» գրառում է կատարելՆոր մանրամասներ բլոգերի վերաբերյալ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода