Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». Ադամյան Հարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակին Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ Արցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանում Արևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ Լապշին Բաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտում Նոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունից Սեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

ԱԺԲ գա­ղա­փա­րա­խոս ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ ո­րո­շել է բան­տում ժա­մա­նա­կ չվատ­նել և զ­բաղ­վել հա­յե­ցա­կար­գա­յին աշ­խա­տութ­յուն­ներ գրե­լով ու ար­դեն լույս է ըն­ծա­յել «Պե­տութ­յան ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը եւ ազ­գի ու պե­տա­կա­նութ­յան ճա­կա­տա­գի­րը» հոդ­վա­ծը: Այդ­տեղ մաս­նա­վո­րա­պես կար­դում ենք. «Ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը կան­խո­րո­շում է տվյալ պե­տութ­յան ար­տա­քին ու ներ­քին ռազ­մա­վա­րութ­յու­նը և դ­րանք սպա­սար­կող վեր­նա­խա­վի ո­րա­կը: Ըստ այդմ՝ այն կան­խո­րո­շում է տվյալ պե­տութ­յան և­ ազ­գի ճա­կա­տա­գի­րը: Օ­րի­նակ՝ օ­կու­պա­ցիոն ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը եր­բեք չի կա­րող ծնել պա­սիո­նար ռազ­մա­վա­րութ­յուն և­ ընտ­րա­խավ, այլ ըն­դա­մե­նը օ­կու­պան­տին սպա­սար­կող ռազ­մա­վա­րութ­յուն և վեր­նա­խավ»: Մեջ­բե­րու­մը ճշգրտո­րեն նկա­րագ­րում է գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նի իշ­խա­նա­վա­րութ­յան 5 տա­րի­նե­րը, սա­կայն զար­մա­նա­լիո­րեն Ա­վե­տիս­յա­նը «օ­կու­պա­ցիոն ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կարգ» կա­տե­գո­րիան տա­րա­ծում է Եր­րորդ հան­րա­պե­տութ­յան ամ­բողջ պատ­մութ­յան և ժա­ռան­գութ­յան վրա: Եվ փաս­տա­ցի ար­ժեզր­կում է ա­ռա­վել քան 30 տար­վա ճա­նա­պար­հը, ու ստաց­վում է փչա­ցած ժա­մա­ցույ­ցի պես մի բան, որը օ­րը եր­կու ան­գամ ճիշտ ժա­մա­նակ է ցույց տա­լիս: Դե ինչ, ՊՊԾ գունդ գրա­ված «ծռե­րը» սկզբուն­քո­րեն չեն կա­րող «դզվել», և ն­րանց ծա­վա­լած պայ­քա­րից էլ դժվար թե «դուզ» բան ստաց­վի:

Իսկ տխրահռ­չակ ԳՌԶՈՆ արդ­յոք չի՞ ու­զում «մանթ­րա­ժից» սու­լել: Զար­մա­նա­լի է, բայց ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յան հան­րա­յին կա­պե­րի բաժ­նից հայտ­նել են, որ Սերժ Սարգս­յա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման ըն­թաց­քում գեր­մա­նա­կան Բա­դեն–­Բա­դեն այ­ցե­լե­լու, այդ թռիչք­նե­րի նպա­տակն ու պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի հնա­րա­վոր վատ­նու­մը ստու­գե­լու նպա­տա­կով հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծը կարճ­վել է. ներ­կա­յաց­ված նյու­թե­րում հան­ցա­կազմ չի հայտ­նա­բեր­վել: Սա նշա­նա­կում է, որ ստա­խոս և զր­պար­տիչ Գռ­զո­յի մա­տը մի ան­հար­մար տեղ է մնա­ցել: Նի­կո­լի սրտի դա­տա­խազ Ան­նա Վար­դա­պետ­յա­նի հիմ­նար­կը շատ է ջա­նա­ցել բա­վա­րա­րել Գռ­զո­յի ակն­կա­լիք­նե­րը, բայց չեն կա­րո­ղա­ցել: Եվ չնա­յած ձեռ­նարկ­վել է հնար­վո­րինն ու անհ­նա­րի­նը՝ «ձվի մեջ մազ գտնե­լու», սա­կայն ոչն­չով չեն կա­րո­ղա­ցել հիմ­նա­վո­րել ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի հաս­ցեին հնչեց­րած նի­կո­լա­պատ­վեր կեղ­տոտ մե­ղադ­րանք­նե­րը, քան­զի պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի ոչ մի վատ­նում էլ տե­ղի չի ու­նե­ցել, և նա­խա­գահն էլ կա­զի­նո­նե­րում չի խա­ղա­ցել: Հա, Գռ­զոն թող ձեն տա և Զա­րու­հի Փոս­տան­ջա­նին, ով նույն հո­րին­վա­ծը նաև եվ­րո­պա­կան բարձր ամ­բիոն­նե­րից է հնչեց­րել: Թող միա­սին սու­լեն:

Ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՐՍԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆՆ էլ ա­հա­զան­գում է զար­մա­նա­լի և զազ­րե­լի եր­ևույ­թի մա­սին. «Ար­դեն 3-րդ մար­զի դպրո­ցի տնօ­րենն է դի­մում ինձ` որ­պես փաս­տա­բա­նի, խորհր­դատ­վութ­յուն հայ­ցե­լով, թե ինչ կա­րող են ա­նել, երբ մարզ­պե­տա­րան­նե­րից ստի­պում են դպրո­ցի կո­լեկ­տի­վով Եր­ևա­նում մաս­նակ­ցել իշ­խող քա­ղա­քա­կան ու­ժի կող­մից կազ­մա­կերպ­վող Եր­ևա­նի ա­վա­գա­նու նա­խընտ­րա­կան հա­վաք­–եր­թին: Տ­նօ­րեն­նե­րը մաս­նա­վո­րա­պես հե­տաքրքր­վում են, թե ինչ­պես կա­րող են պաշտ­պա­նել աշ­խա­տող­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րը, երբ մարզ­պե­տա­րա­նի պաշ­տոն­յան ի­րա­գոր­ծի պատ­ժե­լու սպառ­նա­լի­քը՝ ե­թե ու­սուց­չա­կան կո­լեկ­տի­վը չմաս­նակ­ցի այդ հա­վաք­–եր­թին: Ն­րանց տրա­մադ­րել եմ ի­րա­վա­կան խորհր­դատ­վութ­յուն, ո­րի շրջա­նակ­նե­րում նաև խոր­հուրդ եմ տվել հա­վաք­–եր­թին մաս­նակ­ցե­լու պար­տադ­րան­քի վե­րա­բեր­յալ հա­վա­քել ա­պա­ցույց­ներ, օ­րի­նակ՝ ձայ­նագ­րութ­յուն­ներ և­ այլն»: Այդ հոր­դո­րը լրիվ տե­ղին է, քան­զի ման­կա­վարժ­նե­րին նի­կո­լաստ­րուկ դարձ­նե­լը այս թրքա­հար­ճե­րին վռնդե­լուց հե­տո պար­տա­դիր է: Զի ման­կա­վար­ժին ստրկաց­նե­լը հե­տապն­դում է նաև ստրուկ­նե­րի սե­րունդ դաս­տիա­րա­կե­լու նպա­տակ: Իսկ ինչ­պես ա­սում էր մեծն Փա­րա­ջա­նո­վը` ստրկութ­յու­նը սկսվում է հա­մա­կերպ­վե­լուց:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». ԱդամյանՀարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակինԵ՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ«Ինտերի» գլխավոր տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինԱրցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանումԱրևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍտեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ ԼապշինԲաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտումՆոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունիցՍեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերըՀրատապ, հենց հիմա օդային ճանապարհ պիտի բացվի։ Մարդիկ մահանում են. Նաիրա ԶոհրաբյանԿոչ եմ անում օտարերկրյա դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպություններին հրատապ օգնել այս հարցում արցախահայությանը. Վահան ԲաբայանՕդային միջանցքը խիստ անհրաժեշտություն է և պետք է ամեն գնով գործարկել. Տիգրան ԱբրահամյանՎիճակը ծայրահեղ ծանր է և յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ է. Արտակ ԶաքարյանԱյդ դիրքում կարող են խաղալ Մխիթարյանը և Կլասենը. ԻնձագիՀայաստանն էքսպերեմենտալ լաբորատորիա չէ՛, որ ամեն մեկն ասի` մենք որ գանք... դու ո՞վ ես. ԵղիազարյանԻնչպես է պայթում Հայկազովի զորամասը. Սարսափազդու կադրեր. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՇՏԱՊ. Պայթել Հայկազովի զորամասի բենզալցակայանը, կան 200 զոհ ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներՇՏԱՊ. Արցախում ցիստերնով բենզին է պայթել, ասում են՝ ահագին տղամարդ է մահացելՆիկոլենց Սյամոն օգոստոսի 8֊ին և այսօր.Գագիկ ՀամբարյանԱլիեւը կրկին հայտարարում է «Զանգեզուրի միջանցքի» մասինՊատրոն Դավիթը ազատ արձակվեցԱրցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ՍտեփանակերտումԱլիևը հայտարարել է, թե իբր 1920 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզն «անջատել են Ադրբեջանից»Սկսած օպերացիան կարճ ժամանակում հաջողությամբ ավարտելը մեզ համար պարծանքի առիթ էր․ ԷրդողանԹուրքիան սպասում է ՀՀ-ի քայլերին խաղաղություն հաստատելու համար, նրանք պետք է սեղմեն մեկնած ձեռքըՌԴ ԱԳՆ-ի պատասխանը՝ Փաշինյանի հայտարարություններին17:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 6650 անձԱդրբեջանը հայտարարություն է տարածել Իվանյանում տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալՓաշինյանը փոխանակ եռակողմ հայտարարության կետերը կատարելու և ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը գալիք սերունդներին թողնելու, ենթարկվեց Արևմուտքի հորդորներին. ՌԴ ԱԳՆԿարող ենք ընդունել ԼՂ 40 000 բնակչի, այլ տեղեկություն չունեմ. կառավարության ներկայացուցիչՌուսաֆոբներին քշեցին ՌԴ դեսպանատան առջեւից, հակառուսական պաստառներն էլ հայտնվեցին աղբարկղումԼրագրող Դավիթ Սարգսյանը ձերբակալվեց«Զենք ունե՞ք»․ ադրբեջանցիները ստուգում են Արցախից Հայաստան եկող ավտոմեքենաները (տեսանյութ)ՌԴ-ն կապ չունի ՀՀ-ում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների հետ. ՌԴ ԱԳՆՀայաստանում ռուսական ընկերությունների աշխատանքի համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում. ՌԴ ԱԳՆԷդգար Սևիկյանը հրավիրվել է Հայաստանի ազգային հավաքականՓաստաբանները հորդորում են ՀՀ իրավասու պետական մարմիններին չհատել անդառնալիության կետը. հայտարարությունԿամ ապահովում ես երկրիդ ու քաղաքացուդ անվտանգությունը, կամ հեռանում. Հայտնի փաստաբանը շտապ հայտարարությամբ է հանդես եկելԱրցախն այսօր. Արյունոտ ԼուսանկարներԲնակարանների վարձակալության կոլապսը սկսված էԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սամանթա Փաուերը և Յուրի Քիմը ժամանել են Երևան (տեսանյութ)ՌԴ ՆԳՆ ղեկավարը ժամանել է ԵրևանՄարդ կա նույնիսկ տկլոր է դուրս եկել, առանց մի փոխնորդի. Իրավիճակը Ստեփանակերտի հրապարակումԶախարովա․ Մոսկվան առաջիկայում կպատասխանի Փաշինյանի հայտարարություններինՊեսկով․ Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հստակեցումներ չկանԿապանի «Սյունիք» օդանավակայանը կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթեր․ «Հետք»Երբ ու ինչպես է վրա հասնելու խաղաղությունը. Մտնում ենք վախի հաղթահարման շրջափուլԱռաջին կադրերը Իվանյանում ընթացող ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպումից (Photo)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода