Երբ վերջապես ընդդիմությունն անվստահություն կհայտնի Նիկոլին Երկրի 12 միլիարդ դոլարի վարկ-պարտքերը` ազգակործան քաղաքականության հետեւանք. Մարգարյան 2018 և 2021 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները մեզ տվել են մանդատ․ Փաշինյանի ուղերձը Բրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրա Այսօրվանից ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը ստանձնեցին Բերքաբեր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի սահմանազատված հատվածների պահպանությունը. Փաշինյան Նորից հայաստանյան գործերին բացահայտ խառնվեց ամերիկյան ԿՀՎ-ն Նիկոլը եւս մեկ անգամ հաստատեց. եթե ժողովուրդը օր կամ ժամ առաջ իրեն չհեռացնի, Հայաստանն անդունդի եզրից հայտնվելու է անդունդում Գռզոյանմանների կարապի երգը Սոցիալական ցանցի օգտատիրոջը մեղադրանք է ներկայացվել՝ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար․ նա ձերբակալվել է Նիկոլին լքեցին նաեւ գրպանային քաղաքագետնե՞րը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

ԱԺԲ գա­ղա­փա­րա­խոս ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ ո­րո­շել է բան­տում ժա­մա­նա­կ չվատ­նել և զ­բաղ­վել հա­յե­ցա­կար­գա­յին աշ­խա­տութ­յուն­ներ գրե­լով ու ար­դեն լույս է ըն­ծա­յել «Պե­տութ­յան ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը եւ ազ­գի ու պե­տա­կա­նութ­յան ճա­կա­տա­գի­րը» հոդ­վա­ծը: Այդ­տեղ մաս­նա­վո­րա­պես կար­դում ենք. «Ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը կան­խո­րո­շում է տվյալ պե­տութ­յան ար­տա­քին ու ներ­քին ռազ­մա­վա­րութ­յու­նը և դ­րանք սպա­սար­կող վեր­նա­խա­վի ո­րա­կը: Ըստ այդմ՝ այն կան­խո­րո­շում է տվյալ պե­տութ­յան և­ ազ­գի ճա­կա­տա­գի­րը: Օ­րի­նակ՝ օ­կու­պա­ցիոն ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կար­գը եր­բեք չի կա­րող ծնել պա­սիո­նար ռազ­մա­վա­րութ­յուն և­ ընտ­րա­խավ, այլ ըն­դա­մե­նը օ­կու­պան­տին սպա­սար­կող ռազ­մա­վա­րութ­յուն և վեր­նա­խավ»: Մեջ­բե­րու­մը ճշգրտո­րեն նկա­րագ­րում է գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նի իշ­խա­նա­վա­րութ­յան 5 տա­րի­նե­րը, սա­կայն զար­մա­նա­լիո­րեն Ա­վե­տիս­յա­նը «օ­կու­պա­ցիոն ի­րա­վա­քա­ղա­քա­կան հա­յե­ցա­կարգ» կա­տե­գո­րիան տա­րա­ծում է Եր­րորդ հան­րա­պե­տութ­յան ամ­բողջ պատ­մութ­յան և ժա­ռան­գութ­յան վրա: Եվ փաս­տա­ցի ար­ժեզր­կում է ա­ռա­վել քան 30 տար­վա ճա­նա­պար­հը, ու ստաց­վում է փչա­ցած ժա­մա­ցույ­ցի պես մի բան, որը օ­րը եր­կու ան­գամ ճիշտ ժա­մա­նակ է ցույց տա­լիս: Դե ինչ, ՊՊԾ գունդ գրա­ված «ծռե­րը» սկզբուն­քո­րեն չեն կա­րող «դզվել», և ն­րանց ծա­վա­լած պայ­քա­րից էլ դժվար թե «դուզ» բան ստաց­վի:

Իսկ տխրահռ­չակ ԳՌԶՈՆ արդ­յոք չի՞ ու­զում «մանթ­րա­ժից» սու­լել: Զար­մա­նա­լի է, բայց ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զութ­յան հան­րա­յին կա­պե­րի բաժ­նից հայտ­նել են, որ Սերժ Սարգս­յա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման ըն­թաց­քում գեր­մա­նա­կան Բա­դեն–­Բա­դեն այ­ցե­լե­լու, այդ թռիչք­նե­րի նպա­տակն ու պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի հնա­րա­վոր վատ­նու­մը ստու­գե­լու նպա­տա­կով հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծը կարճ­վել է. ներ­կա­յաց­ված նյու­թե­րում հան­ցա­կազմ չի հայտ­նա­բեր­վել: Սա նշա­նա­կում է, որ ստա­խոս և զր­պար­տիչ Գռ­զո­յի մա­տը մի ան­հար­մար տեղ է մնա­ցել: Նի­կո­լի սրտի դա­տա­խազ Ան­նա Վար­դա­պետ­յա­նի հիմ­նար­կը շատ է ջա­նա­ցել բա­վա­րա­րել Գռ­զո­յի ակն­կա­լիք­նե­րը, բայց չեն կա­րո­ղա­ցել: Եվ չնա­յած ձեռ­նարկ­վել է հնար­վո­րինն ու անհ­նա­րի­նը՝ «ձվի մեջ մազ գտնե­լու», սա­կայն ոչն­չով չեն կա­րո­ղա­ցել հիմ­նա­վո­րել ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գա­հի հաս­ցեին հնչեց­րած նի­կո­լա­պատ­վեր կեղ­տոտ մե­ղադ­րանք­նե­րը, քան­զի պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րի ոչ մի վատ­նում էլ տե­ղի չի ու­նե­ցել, և նա­խա­գահն էլ կա­զի­նո­նե­րում չի խա­ղա­ցել: Հա, Գռ­զոն թող ձեն տա և Զա­րու­հի Փոս­տան­ջա­նին, ով նույն հո­րին­վա­ծը նաև եվ­րո­պա­կան բարձր ամ­բիոն­նե­րից է հնչեց­րել: Թող միա­սին սու­լեն:

Ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՐՍԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆՆ էլ ա­հա­զան­գում է զար­մա­նա­լի և զազ­րե­լի եր­ևույ­թի մա­սին. «Ար­դեն 3-րդ մար­զի դպրո­ցի տնօ­րենն է դի­մում ինձ` որ­պես փաս­տա­բա­նի, խորհր­դատ­վութ­յուն հայ­ցե­լով, թե ինչ կա­րող են ա­նել, երբ մարզ­պե­տա­րան­նե­րից ստի­պում են դպրո­ցի կո­լեկ­տի­վով Եր­ևա­նում մաս­նակ­ցել իշ­խող քա­ղա­քա­կան ու­ժի կող­մից կազ­մա­կերպ­վող Եր­ևա­նի ա­վա­գա­նու նա­խընտ­րա­կան հա­վաք­–եր­թին: Տ­նօ­րեն­նե­րը մաս­նա­վո­րա­պես հե­տաքրքր­վում են, թե ինչ­պես կա­րող են պաշտ­պա­նել աշ­խա­տող­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րը, երբ մարզ­պե­տա­րա­նի պաշ­տոն­յան ի­րա­գոր­ծի պատ­ժե­լու սպառ­նա­լի­քը՝ ե­թե ու­սուց­չա­կան կո­լեկ­տի­վը չմաս­նակ­ցի այդ հա­վաք­–եր­թին: Ն­րանց տրա­մադ­րել եմ ի­րա­վա­կան խորհր­դատ­վութ­յուն, ո­րի շրջա­նակ­նե­րում նաև խոր­հուրդ եմ տվել հա­վաք­–եր­թին մաս­նակ­ցե­լու պար­տադ­րան­քի վե­րա­բեր­յալ հա­վա­քել ա­պա­ցույց­ներ, օ­րի­նակ՝ ձայ­նագ­րութ­յուն­ներ և­ այլն»: Այդ հոր­դո­րը լրիվ տե­ղին է, քան­զի ման­կա­վարժ­նե­րին նի­կո­լաստ­րուկ դարձ­նե­լը այս թրքա­հար­ճե­րին վռնդե­լուց հե­տո պար­տա­դիր է: Զի ման­կա­վար­ժին ստրկաց­նե­լը հե­տապն­դում է նաև ստրուկ­նե­րի սե­րունդ դաս­տիա­րա­կե­լու նպա­տակ: Իսկ ինչ­պես ա­սում էր մեծն Փա­րա­ջա­նո­վը` ստրկութ­յու­նը սկսվում է հա­մա­կերպ­վե­լուց:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸԵրբ վերջապես ընդդիմությունն անվստահություն կհայտնի ՆիկոլինԵրկրի 12 միլիարդ դոլարի վարկ-պարտքերը` ազգակործան քաղաքականության հետեւանք. Մարգարյան2018 և 2021 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները մեզ տվել են մանդատ․ Փաշինյանի ուղերձըԲրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրաԱյսօրվանից ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը ստանձնեցին Բերքաբեր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի սահմանազատված հատվածների պահպանությունը. ՓաշինյանՆորից հայաստանյան գործերին բացահայտ խառնվեց ամերիկյան ԿՀՎ-նՆիկոլը եւս մեկ անգամ հաստատեց. եթե ժողովուրդը օր կամ ժամ առաջ իրեն չհեռացնի, Հայաստանն անդունդի եզրից հայտնվելու է անդունդումԳռզոյանմանների կարապի երգըՍոցիալական ցանցի օգտատիրոջը մեղադրանք է ներկայացվել՝ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար․ նա ձերբակալվել էՆիկոլին լքեցին նաեւ գրպանային քաղաքագետնե՞րըՆիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս ուղերձով՝ ուղիղԱրդարադատության նախարարությունը Նիկոլի պետական դավաճանության աջակի՞ց«Սահմանազատման» հետ կապված իշխանության բոլոր թեզերը մանիպուլյատիվ են, հակաիրավական և հակասում են իրենք իրենց: Տավուշում Ադրբեջանն այսօր հերթական տարածքն է գրավել․ թյուրքագետՄ17-ԱԱ. Հովհաննես Հովհաննիսյանը` արծաթե մեդալակիր Դեսպանները պարբերաբար գալիս են խորհրդակցությունների․ Լավրովը` ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանին Մոսկվա կանչելու մասինՀանգիստ թողեք ինձ. Սոնա Շահգելդյանը դիմել է իրավապահներինՆռնակով բանկ ներխուժած անձը վնասազերծվել և ձերբակալվել էՌուսաստանը ելնում է նրանից, որ Զելենսկու լեգիտիմությունն ավարտվել է. ՊուտինՖՈՏՈ․ Երևանին մոտեցող ամպրոպըՊուտինը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ վարել կրակի դադարեցման շուրջ բանակցություններ․ ReutersՎարդենիսից մի խումբ անձանց մայիսի 26-ին կայանալիք հավաքին մասնակցելուն նյութապես շահագրգռելու կասկածանքով ձերբակալվել է Գեղարքունիքի մարզի մի բնակիչ (ձայնագրություն)Հայտնի էքստրասենսի թոռնիկի համար եւս հնչեց դպրոցական վերջին զանգըԱհա, թե ինչու էր Նիկոլի հին տան պատերն այդպես այլանդակվածՇՏԱՊ. Ժամը 21:00-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով հանդես կգաՀայաստանում, իրո՞ք, Մարդու իրավունքների պաշտպան կա. Զարմանք‼️ Կիրանցում ստորագրահավաք է, 31 անձի անունից քիչ առաջ հայտարարություն տարածվեց. նրանք իրենց ընտանիքներով հրաժարվում են փոխհատուցումներիցՎարորդը նաեւ հսկիչ է. Ընկեր ՓանջունիՀայաստանը չի կարող ընդունել 2027թ-ի ԱՊՀ խաղերըՇեֆի աչքին «մի բոլ» բարձրացել է. ԲամբասանքՄայիսի 27-ին Վրաստանի խորհրդարանը կսկսի օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի վրա վետոն վերացնելու ընթացակարգըԿառավարությունից հերքում են. Մհեր Գրիգորյանը չի մեկնել ԱշխաբադՈւկրաինացի զինվորականը գողացել է ուկրաինական տանկը և անցել ռուսների կողմը (Տեսանյութ)«Մայիսի 26-ին սկսվում ա».ՇՏԱՊ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՈՂՈՂՎԱԾ 8-ամյա երեխան 2-րդ հարկի պատուհանից ցած է ընկել․ նրան տեղափոխել են հիվանդանոցԱռաջնային օղակում այս պահին հաշվառված է ԼՂ-ից բռնի տեղահանված 734 հղիՉհասցրիր ապրել քեզ համար, շատ ափսոս. Նունե Եսայանը ցшվալի լուր է հայտնում«Բարսելոնան» պաշտոնանկ արեց ՉավիինԻնչ է պարզ դարձել կործանված ուղղաթիռի անձնակազմի զրույցների ձայնագրություններիցԱղոթում եմ, որ կարողանաք ոչ թե շրջանցել մարտահրավերները և փորձությունները, այլ՝ հաղթահարեք. Բագրատ Սրբազանը՝ շրջանավարտներինՏարադրամի փոխարժեքները մայիսի 24-ինՀայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է ՄոսկվաԻմ բողոքը միայն Փաշինյանի իշխանության դեմ է. Լեո Նիկոլյանը՝ իր դեմ կիրառված բռնության մասինԱդրբեջանական մեդիան Հայաստանն անվանում է «արհեստական պետություն»․ ամերիկացի լրագրողԱդրբեջանի ԱԺ-ում ակտիվ քննարկում են Բագրատ Սրբազանի գործունեությունը և ընթացող զարգացումներըՈղջունում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում առաջընթացը․ ԵԱՀԿ նախագահԳիշերը հրդեհ է բռնկվել Արծվիկ Մինասյանի որդու բնակարանումԱռանձին շրջաններում այդ թվում և Երևանում հնարավոր են ինտենսիվ անձրևներ և կարկուտՍպասելիքները շատ մեծ են, և մենք մտնում ենք որոշակիության փուլ. ՍրբազանԵրևանի և մարզերի մի շարք հասցեներում լույս չի լինի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода