Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». Ադամյան Հարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակին Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ Արցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանում Արևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ Լապշին Բաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտում Նոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունից Սեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մինչ հան­րութ­յու­նը զար­ման­քից քար էր կտրել անկր­թութ­յան, տգի­տութ­յան, հա­կամ­շա­կույ­թի, սպոր­տաոչն­չաց­ման չնա­խա­րա­րութ­յան ձե­ռամբ դպրո­ցա­կան դա­սա­գիր­քը դե­բի­լի­զա­տո­րի վե­րա­ծե­լու առն­չութ­յամբ (հի­շեց­նենք, որ ներ­մու­ծել էին Մա­թեմ­յան ազ­գա­նու­նով Ա­դի, Բու­դի, Գու­դին, Դու­բին և Ե­գին ա­նու­նով պեր­սո­նաժ­նե­րի), պարզ­վեց, որ մի նոր սրկա­յութ­յուն է ար­վել բարձ­րա­գույն կրթութ­յան ո­լոր­տում: Բր­յու­սո­վի ան­վան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տո­րի ժ/պ, նի­կո­լահ­պա­տակ Դա­վիթ Գ­յուր­ջին­յա­նը ընդ­դի­մա­դիր հա­յացք­նե­րի հա­մար հե­ռաց­րել է հա­մալ­սա­րա­նից ԱՄՆ­-ի լա­վա­գույն գի­տակ, մի­ջազ­գայ­նա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻՆ: Մի­ջազ­գայ­նա­գե­տը գրում է. «Բր­յու­սո­վի ռեկ­տո­րը (ազ­գա­նու­նը չեմ հի­շում) ո­րո­շեց, որ ես 5 տա­րի ինս­տի­տու­տում 12.000 դրա­մով դա­սա­վան­դե­լուց հե­տո այլևս չպետք է այն­տեղ դա­սա­վան­դեմ ԱՄՆ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն, քա­նի որ ու­նեմ ընդ­դի­մա­դիր հա­յացք­ներ (բնա­կա­նա­բար լսա­րա­նում դրանք չեմ հնչեց­նում): Ով էլ ո­րո­շի դա­սա­վան­դել ա­ռար­կան, բո­լոր նյու­թե­րը պատ­րաստ եմ տրա­մադ­րել»: Դե ինչ ա­սես, սրանց մաս­նա­գետ­ներ պետք չեն, սրանց պետք են բա­ցա­ռա­պես նի­կո­լա­զոմ­բի Գու­դին­ներ և Դու­բին­ներ: Հատ­կա­պես երկ­րորդ տե­սա­կը, ո­րը ռու­սե­րեն дубина բա­ռից է սե­րում և ն­շա­նա­կում է ծայ­րա­հեղ բթա­միտ:

­Պարզ է, որ կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րին պրո­ֆե­սիո­նալ­նե­րը միայն խան­գա­րում են: Իսկ ե­թե մտնեք Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի լրատ­վա­կան կայք, ո­րը ղե­կա­վար­վում է ան­ձամբ ԱՆ­ՆԱ ՀԱ­ԿՈԲ­ՅԱ­ՆԻ կող­մից, ա­պա Ար­ցախ, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յուն, ԼՂՀ բա­ռերն այլևս հնա­րա­վոր չէ գտնել։ Հի­մա միայն ԼՂ-ն է ա­ռանց Հ: Այս­տե­ղից էլ եզ­րա­կա­ցութ­յուն, թե ին­չու Նի­կո­լը չի ​​շնոր­հա­վո­րում Ար­ցա­խի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին, քա­նի որ Ար­ցա­խը հան­րա­պե­տութ­յուն չի հա­մա­րում։ Բայց նա մի քա­նի ժամ անց շնոր­հա­վո­րեց Էր­դո­ղա­նին ու ե­կավ երդմ­նա­կա­լութ­յա­նը, քա­նի որ... Դե, եզ­րա­կա­ցութ­յունը թող­նենք ըն­թեր­ցո­ղին, թող ըն­թեր­ցո­ղը ո­րո­շի, ինչ ոչ կոն­վեն­ցիո­նալ բա­ռե­րով բնո­րո­շի սրանց, քան­զի գրա­կան հա­յե­րե­նը չի հե­րի­քում: Խո­շոր հաշ­վով սո­վո­րա­կան նի­կոլ են և վերջ, կա­պի­տուլ­յանտ, հո­ղա­տու ու դա­վա­ճան են և վերջ: Ս­րանց թուրք ան­վա­նելն էլ ա­նի­մաստ է` թուրք բա­ռից չեն նե­ղա­նում, համ էլ այդ հա­յա­խոս թշնա­մի­նե­րը թուր­քից էլ վատ­թար են: Իսկ կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րի ըն­տա­նե­կան կայ­քում պա­տահ­մամբ հայտն­վե­լիս էլ չմո­ռա­նաք հա­կա­գազ օգ­տա­գոր­ծել, որ­պես­զի չթու­նա­վոր­վեք:

­Պետ­դե­պար­տա­մեն­տի պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ՄԵԹ­ՅՈՒ ՄԻԼ­ԼԵ­ՐԸ զար­մա­նա­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց, ո­րը միա­ժա­մա­նակ կրկնա­կի չա­փա­նիշ­նե­րի օ­րի­նակ է. «Մենք կրկնում ենք Լա­չի­նի և Աղ­դա­մի ճա­նա­պարհ­նե­րի ան­հա­պաղ և միա­ժա­մա­նակ բաց­ման մեր կո­չը՝ ա­պա­հո­վե­լու անհ­րա­ժեշտ մար­դա­սի­րա­կան պա­րա­գա­նե­րի ա­ռա­քու­մը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի բնա­կիչ­նե­րին։ Մենք կոչ ենք ա­նում ղե­կա­վար­նե­րին, ինչ­պես որ պետ­քար­տու­ղարն ա­րել է իր հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րում, չձեռ­նար­կել գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ, ո­րոնք մե­ծաց­նում են լար­վա­ծութ­յու­նը կամ շե­ղում այդ նպա­տա­կից»: Եվ միա­ժա­մա­նակ. «Բա­ցի այդ, մենք մշտա­պես ընդգ­ծել ենք Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում եր­թու­ղի­նե­րի բաց­ման և կող­մե­րի միջև երկ­խո­սութ­յան անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը։ Թեև կար­ևոր է, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղն ու­նե­նա վստա­հե­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ այս գոր­ծըն­թա­ցի հա­մար, ինչ­պես նախ­կի­նում ենք ա­սել, մենք չենք ճա­նա­չում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը որ­պես ան­կախ և­ ինք­նիշ­խան պե­տութ­յուն, և հետ­ևա­բար չենք ճա­նա­չում, այս­պես կոչ­ված, նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան վեր­ջերս»: Չ­հաս­կա­ցանք, ե­թե չեք ճա­նա­չում ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը, ա­պա ինչ­պե՞ս «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղն ու­նե­նա վստա­հե­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». ԱդամյանՀարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակինԵ՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ«Ինտերի» գլխավոր տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինԱրցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանումԱրևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍտեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ ԼապշինԲաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտումՆոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունիցՍեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերըՀրատապ, հենց հիմա օդային ճանապարհ պիտի բացվի։ Մարդիկ մահանում են. Նաիրա ԶոհրաբյանԿոչ եմ անում օտարերկրյա դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպություններին հրատապ օգնել այս հարցում արցախահայությանը. Վահան ԲաբայանՕդային միջանցքը խիստ անհրաժեշտություն է և պետք է ամեն գնով գործարկել. Տիգրան ԱբրահամյանՎիճակը ծայրահեղ ծանր է և յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ է. Արտակ ԶաքարյանԱյդ դիրքում կարող են խաղալ Մխիթարյանը և Կլասենը. ԻնձագիՀայաստանն էքսպերեմենտալ լաբորատորիա չէ՛, որ ամեն մեկն ասի` մենք որ գանք... դու ո՞վ ես. ԵղիազարյանԻնչպես է պայթում Հայկազովի զորամասը. Սարսափազդու կադրեր. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՇՏԱՊ. Պայթել Հայկազովի զորամասի բենզալցակայանը, կան 200 զոհ ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներՇՏԱՊ. Արցախում ցիստերնով բենզին է պայթել, ասում են՝ ահագին տղամարդ է մահացելՆիկոլենց Սյամոն օգոստոսի 8֊ին և այսօր.Գագիկ ՀամբարյանԱլիեւը կրկին հայտարարում է «Զանգեզուրի միջանցքի» մասինՊատրոն Դավիթը ազատ արձակվեցԱրցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ՍտեփանակերտումԱլիևը հայտարարել է, թե իբր 1920 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզն «անջատել են Ադրբեջանից»Սկսած օպերացիան կարճ ժամանակում հաջողությամբ ավարտելը մեզ համար պարծանքի առիթ էր․ ԷրդողանԹուրքիան սպասում է ՀՀ-ի քայլերին խաղաղություն հաստատելու համար, նրանք պետք է սեղմեն մեկնած ձեռքըՌԴ ԱԳՆ-ի պատասխանը՝ Փաշինյանի հայտարարություններին17:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 6650 անձԱդրբեջանը հայտարարություն է տարածել Իվանյանում տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալՓաշինյանը փոխանակ եռակողմ հայտարարության կետերը կատարելու և ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը գալիք սերունդներին թողնելու, ենթարկվեց Արևմուտքի հորդորներին. ՌԴ ԱԳՆԿարող ենք ընդունել ԼՂ 40 000 բնակչի, այլ տեղեկություն չունեմ. կառավարության ներկայացուցիչՌուսաֆոբներին քշեցին ՌԴ դեսպանատան առջեւից, հակառուսական պաստառներն էլ հայտնվեցին աղբարկղումԼրագրող Դավիթ Սարգսյանը ձերբակալվեց«Զենք ունե՞ք»․ ադրբեջանցիները ստուգում են Արցախից Հայաստան եկող ավտոմեքենաները (տեսանյութ)ՌԴ-ն կապ չունի ՀՀ-ում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների հետ. ՌԴ ԱԳՆՀայաստանում ռուսական ընկերությունների աշխատանքի համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում. ՌԴ ԱԳՆԷդգար Սևիկյանը հրավիրվել է Հայաստանի ազգային հավաքականՓաստաբանները հորդորում են ՀՀ իրավասու պետական մարմիններին չհատել անդառնալիության կետը. հայտարարությունԿամ ապահովում ես երկրիդ ու քաղաքացուդ անվտանգությունը, կամ հեռանում. Հայտնի փաստաբանը շտապ հայտարարությամբ է հանդես եկելԱրցախն այսօր. Արյունոտ ԼուսանկարներԲնակարանների վարձակալության կոլապսը սկսված էԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սամանթա Փաուերը և Յուրի Քիմը ժամանել են Երևան (տեսանյութ)ՌԴ ՆԳՆ ղեկավարը ժամանել է ԵրևանՄարդ կա նույնիսկ տկլոր է դուրս եկել, առանց մի փոխնորդի. Իրավիճակը Ստեփանակերտի հրապարակումԶախարովա․ Մոսկվան առաջիկայում կպատասխանի Փաշինյանի հայտարարություններինՊեսկով․ Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հստակեցումներ չկանԿապանի «Սյունիք» օդանավակայանը կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթեր․ «Հետք»Երբ ու ինչպես է վրա հասնելու խաղաղությունը. Մտնում ենք վախի հաղթահարման շրջափուլԱռաջին կադրերը Իվանյանում ընթացող ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպումից (Photo)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода