ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով «Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. Բաբայան Ե՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. Բաբուխանյան Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահ Փաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ Կարապետյան Երբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետը Կուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարը Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհում Անգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանք Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում է

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Մինչ հան­րութ­յու­նը զար­ման­քից քար էր կտրել անկր­թութ­յան, տգի­տութ­յան, հա­կամ­շա­կույ­թի, սպոր­տաոչն­չաց­ման չնա­խա­րա­րութ­յան ձե­ռամբ դպրո­ցա­կան դա­սա­գիր­քը դե­բի­լի­զա­տո­րի վե­րա­ծե­լու առն­չութ­յամբ (հի­շեց­նենք, որ ներ­մու­ծել էին Մա­թեմ­յան ազ­գա­նու­նով Ա­դի, Բու­դի, Գու­դին, Դու­բին և Ե­գին ա­նու­նով պեր­սո­նաժ­նե­րի), պարզ­վեց, որ մի նոր սրկա­յութ­յուն է ար­վել բարձ­րա­գույն կրթութ­յան ո­լոր­տում: Բր­յու­սո­վի ան­վան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տո­րի ժ/պ, նի­կո­լահ­պա­տակ Դա­վիթ Գ­յուր­ջին­յա­նը ընդ­դի­մա­դիր հա­յացք­նե­րի հա­մար հե­ռաց­րել է հա­մալ­սա­րա­նից ԱՄՆ­-ի լա­վա­գույն գի­տակ, մի­ջազ­գայ­նա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻՆ: Մի­ջազ­գայ­նա­գե­տը գրում է. «Բր­յու­սո­վի ռեկ­տո­րը (ազ­գա­նու­նը չեմ հի­շում) ո­րո­շեց, որ ես 5 տա­րի ինս­տի­տու­տում 12.000 դրա­մով դա­սա­վան­դե­լուց հե­տո այլևս չպետք է այն­տեղ դա­սա­վան­դեմ ԱՄՆ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն, քա­նի որ ու­նեմ ընդ­դի­մա­դիր հա­յացք­ներ (բնա­կա­նա­բար լսա­րա­նում դրանք չեմ հնչեց­նում): Ով էլ ո­րո­շի դա­սա­վան­դել ա­ռար­կան, բո­լոր նյու­թե­րը պատ­րաստ եմ տրա­մադ­րել»: Դե ինչ ա­սես, սրանց մաս­նա­գետ­ներ պետք չեն, սրանց պետք են բա­ցա­ռա­պես նի­կո­լա­զոմ­բի Գու­դին­ներ և Դու­բին­ներ: Հատ­կա­պես երկ­րորդ տե­սա­կը, ո­րը ռու­սե­րեն дубина բա­ռից է սե­րում և ն­շա­նա­կում է ծայ­րա­հեղ բթա­միտ:

­Պարզ է, որ կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րին պրո­ֆե­սիո­նալ­նե­րը միայն խան­գա­րում են: Իսկ ե­թե մտնեք Նի­կո­լի ըն­տա­նի­քի լրատ­վա­կան կայք, ո­րը ղե­կա­վար­վում է ան­ձամբ ԱՆ­ՆԱ ՀԱ­ԿՈԲ­ՅԱ­ՆԻ կող­մից, ա­պա Ար­ցախ, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յուն, ԼՂՀ բա­ռերն այլևս հնա­րա­վոր չէ գտնել։ Հի­մա միայն ԼՂ-ն է ա­ռանց Հ: Այս­տե­ղից էլ եզ­րա­կա­ցութ­յուն, թե ին­չու Նի­կո­լը չի ​​շնոր­հա­վո­րում Ար­ցա­խի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին, քա­նի որ Ար­ցա­խը հան­րա­պե­տութ­յուն չի հա­մա­րում։ Բայց նա մի քա­նի ժամ անց շնոր­հա­վո­րեց Էր­դո­ղա­նին ու ե­կավ երդմ­նա­կա­լութ­յա­նը, քա­նի որ... Դե, եզ­րա­կա­ցութ­յունը թող­նենք ըն­թեր­ցո­ղին, թող ըն­թեր­ցո­ղը ո­րո­շի, ինչ ոչ կոն­վեն­ցիո­նալ բա­ռե­րով բնո­րո­շի սրանց, քան­զի գրա­կան հա­յե­րե­նը չի հե­րի­քում: Խո­շոր հաշ­վով սո­վո­րա­կան նի­կոլ են և վերջ, կա­պի­տուլ­յանտ, հո­ղա­տու ու դա­վա­ճան են և վերջ: Ս­րանց թուրք ան­վա­նելն էլ ա­նի­մաստ է` թուրք բա­ռից չեն նե­ղա­նում, համ էլ այդ հա­յա­խոս թշնա­մի­նե­րը թուր­քից էլ վատ­թար են: Իսկ կա­պի­տուլ­յանտ­նե­րի ըն­տա­նե­կան կայ­քում պա­տահ­մամբ հայտն­վե­լիս էլ չմո­ռա­նաք հա­կա­գազ օգ­տա­գոր­ծել, որ­պես­զի չթու­նա­վոր­վեք:

­Պետ­դե­պար­տա­մեն­տի պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ՄԵԹ­ՅՈՒ ՄԻԼ­ԼԵ­ՐԸ զար­մա­նա­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց, ո­րը միա­ժա­մա­նակ կրկնա­կի չա­փա­նիշ­նե­րի օ­րի­նակ է. «Մենք կրկնում ենք Լա­չի­նի և Աղ­դա­մի ճա­նա­պարհ­նե­րի ան­հա­պաղ և միա­ժա­մա­նակ բաց­ման մեր կո­չը՝ ա­պա­հո­վե­լու անհ­րա­ժեշտ մար­դա­սի­րա­կան պա­րա­գա­նե­րի ա­ռա­քու­մը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի բնա­կիչ­նե­րին։ Մենք կոչ ենք ա­նում ղե­կա­վար­նե­րին, ինչ­պես որ պետ­քար­տու­ղարն ա­րել է իր հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րում, չձեռ­նար­կել գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ, ո­րոնք մե­ծաց­նում են լար­վա­ծութ­յու­նը կամ շե­ղում այդ նպա­տա­կից»: Եվ միա­ժա­մա­նակ. «Բա­ցի այդ, մենք մշտա­պես ընդգ­ծել ենք Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում եր­թու­ղի­նե­րի բաց­ման և կող­մե­րի միջև երկ­խո­սութ­յան անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը։ Թեև կար­ևոր է, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղն ու­նե­նա վստա­հե­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ այս գոր­ծըն­թա­ցի հա­մար, ինչ­պես նախ­կի­նում ենք ա­սել, մենք չենք ճա­նա­չում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը որ­պես ան­կախ և­ ինք­նիշ­խան պե­տութ­յուն, և հետ­ևա­բար չենք ճա­նա­չում, այս­պես կոչ­ված, նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան վեր­ջերս»: Չ­հաս­կա­ցանք, ե­թե չեք ճա­նա­չում ընտ­րութ­յուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը, ա­պա ինչ­պե՞ս «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղն ու­նե­նա վստա­հե­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

ԵՄ-ի դրոշը պաչպչելով ման են գալիս՝ դառնում են անկախական. Շարմազանով«Не смешите мои тапочки». Շարժումը մարեց այն ժամանակ, երբ հայտարարվեց, որ Փաշինյանին տրվում է մեկ ժամ ժամանակ հեռանալու համար. ԲաբայանԵ՛վ Արթուր Վարդանյանի, ե՛ւ Վահագն Չախալյանի դեպքում իրականացվում է շատ կարծր քաղաքական հետապնդում. ԲաբուխանյանԵՎՐՈ-2024. Ֆրանսիան և Նիդերլանդները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանի ազատազրկումը քաղաքական հետապնդում է. ՀՃԿ նախագահՓաստաթղթեր են կեղծվել. վերադարձված գերիներին տարե՛ք բժշկական զննության. Արշակ ԿարապետյանԵրբ ընդունենք ինոագենտների օրենքը, կտեսնեք՝ ովքեր են ԱԺ-ում ելույթ ունեցողներն ու գործող վարչապետըԿուսակցության նախագահ Խաչիկ Ասրյանը վարում էր Արշակ Կարապետյանի կուսակցության հիմնադիր համագումարըԵՎՐՈ-2024. Ավստրիան հաղթեց Լեհաստանին(տեսանյութ)Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհումԱնգամ աչքի առաջ կրկնվող պատմությունից դաս քաղել չկարողացանքԵՎՐՈ-2024. Ուկրաինան կամային հաղթանակ տարավ(տեսանյութ)Տրանսպորտի ուղեվարձը հունվարից կթանկանա. նախագիծն օրակարգում էՖիքսվել է ФАБ-3000 ավիառումբի նոր հարվածը ուկրաինական հենակետին (Տեսանյութ)ՌԴ-ն պատրաստ է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսության, Ուկրաինան պետք է լինի օրակարգում․ ՊեսկովՊաղեստինը ճանաչելու Երևանի որոշումը լուրջ հետևանքներ կունենա ՀՀ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների վրաՌուսաստանը պատրաստ է Եվրասիայում անվտանգության հարցերը քննարկել բոլոր կողմերի, այդ թվում՝ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ. ՊուտինՏեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞նԲելառուսը բողոքի նոտա է հղել Հայաստանին Հայտնի է, թե երբ կթանկանա Երևանի հասարակական տրանսպորտի ուղեվարձը Նոր դաժան մանրամասներ են հայտնի դարձել 4 մարդու կյանք խլած վթարիցՔՊ-ականներին ավելի շատ անհանգստացրել է շեֆի անսովոր ուրախ տրամադրությունը. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԹուրքից թուրքը. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՍուրո, ինչո՞ւ գացիրԱշխարհ կանգնիր, իջնող կա. ԶԱՐՄԱՆՔԹուրքիայի ԱԳՆ-ն ողջունում է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու՝ Հայաստանի որոշումըԱյժմ այնպիսի պահ է, որ պետք է շեշտենք, թե որտե՞ղ ենք եւ ո՞ւմ հետեւից ենք գնում. Գագիկ ՀարությունյանՀՐԱՏԱՊ. ԽՈՇՈՐ ՀՐԴԵՀ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԿԻՐՃՈՒՄԵրևանում ձևավորվել է Արցախի թեմի գրասենյակըԱդրբեջանի խորհրդարանը խնդրել է Ալիևին արտահերթ ընտրություններ նշանակելԲագրատ Սրբազանը Ոսկեպարում չի գտել ցանկապատը, որը Փաշինյանը ցույց է տվել սյունեցիներին (տեսանյութ)Շահրամանյանի մեքենան առևանգելը քաղաքական ուղերձ էր Բաքվին, որ հրամանները կատարում են (տեսանյութ)Հուլիսի 1-ից կարգելվի 15 տոննա և ավելի մեծ բեռնվածությամբ տրանսպորտային միջոցների մուտքը ԷջմիածինՑանկապատ չկա, խաբել են ձեզ, դեռ մեզ մոտ նման բան չկա, գոյություն չունի. ոսկեպարցի«Բոլորս քեզ այնքան շատ ենք սիրում». Քեյթ Միդլթոնն արքայազն Ուիլյամին շնորհավորել է 42-ամյակի կապակցությամբ՝ հրապարակելով ուշագրավ լուսանկարԱրցախի նախագահի մեքենան քրեական վարույթի շրջանակում ենք առգրավել, մնացածը նախաքննական գաղտնիք է (տեսանյութ)«Օրիո'րդ, որտեղ սովորել եք, մենք դաս ենք տվել», «Սրա համար ԵՄ պառլամենտում ձեզ դիտողություն կտային» (տեսանյութ)«Մեր գործողություններն ամբողջովին իրավաչափ են»․ հատուկջոկատայիններն առգրավել են Արցախի նախագահի ծառայողական մեքենանՌԴ-ն պատրաստ է աջակցել Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորմանը. Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանՈՒՂԻՂ․ Առանց արտաքին վեկտորի, ո՞ւր ես գնում, սրբազան ջան․ Հայկ ԲաբուխանյանՀովհաննես Ազոյանն էլ, պարզվում է, եկել էր ԱԺ և ուզում էր դեպի Եվրոպա գնալ (տեսանյութ)ՇՏԱՊԵՔ. Աստղիկ ԲԿ առաջատար մասնագետները Տաշիրում ենՄի լավ բան կա՝ ակնհայտ է մեր հարևանի` Թուրքիայի մերձեցումը ԵՄ-ին. ՔՊ պատգամավոր (տեսանյութ)Ծեծկռտուք՝ Չարենցավանում․ ապտակելուց սկսված կռվի մասնակիցների թիվը անցնում է 1 տասնյակըՇՏԱՊ. Իրավապահներն այս պահին կոտրում են Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության դարպասներըՀունիսի 21-ի աստղագուշակԱռանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիԴիմակավորված ոստիկանները կոտրում են Արցախի ներկայացուցչության դուռը. կադրերԻսրայելը ՀՀ դեսպանին կանչել է ԱԳՆ և «խիստ նկատողություն» հայտնելԱդրբեջանցիների դիրքերը՝ Ոսկեպարի եկեղեցու տարածքից (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода