ՌՈ պետը քննարկել է հանցագործությունների կանխարգելման հարցը, հանձնարարականներ տվել Հատապտուղների ամենօրյա գործածությունն օգնում է երկարացնել կյանքը․ հետազոտություն Գիտնականները Լուսնի վրա քարանձավ են հայտնաբերել Մոսկվան մնում է Երևանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը. ՀՀ-ում ՌԴ առևտրային ներկայացուցիչ Մասկը ամսական 45 մլն դոլար կհատկացնի Թրամփի վերընտրմանն աջակցող հանձնաժողովին Հայտնի է Օլիմպիական խաղերում Հայաստանի դրոշակակիրը Բռնություն կիրառած ոչ մի ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել․ Ռուբեն Մելիքյան Ստեփանակերտի քաղաքապետն ազատության մեջ է Բայդենը հայտարարել է, որ պատրաստ է Թրամփի հետ հերթական բանավեճին Դադարեցնում եմ Երևանի մետրոպոլիտենի մամուլի քարտուղարի պարտականությունների կատարումը․ մետրոպոլիտենի հետ կապված 2 երազանք ունեմ․ Տաթև Խաչատրյան

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Վո՛ւյ... Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի թա­գա­վոր ՉԱՐԼԶ III–Ը և Ալ­ժի­րի նա­խա­գահ Աբ­դել­մա­ջիդ Տե­բու­նը շնոր­հա­վո­րանք­ներ են հղել Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի ա­ռաջ­նորդ Կիմ Չեն Ը­նին՝ իր երկ­րի հիմ­նադր­ման օր­վա կա­պակ­ցութ­յամբ, հայտ­նում է Կո­րեա­յի կենտ­րո­նա­կան լրատ­վա­կան գոր­ծա­կա­լութ­յու­նը։ Չարլզ III–ը սեպ­տեմ­բե­րի 9–ին իր շնոր­հա­վո­րանքն է հղել՝ ԿԺԴՀ­–ի ժո­ղովր­դին «պայ­ծառ ա­պա­գա­յի» մաղ­թանք­ներ հայտ­նե­լով: Զար­մա­ցա՞ծ եք, որ բրի­տա­նա­կան թա­գա­վո­րը շնոր­հա­վո­րել է «ա­հա­վոր բռնա­պե­տին», ո­րին ան­պատ­կե­րաց­նե­լի է, որ շնոր­հա­վո­րեն ԱՄՆ կամ եվ­րո­պա­կան որ­ևէ երկ­րի նա­խա­գահ: Դե ե­թե նա­խա­գահ բա­ռը ստու­գա­բա­նենք հենց հա­յե­րե­նով, ա­պա այն նշա­նա­կում է մինչև գահ կանգ­նա­ծը: Նա­խա­գահ­նե­րին չի կա­րե­լի, իսկ Չարլզ թա­գա­վո­րին կա­րե­լի է, զի նա ոչ թե մինչև գահ է, այլ հենց գա­հին է նստած: Դե թա­գա­վոր է, ի­րա­կան թա­գա­վոր, այլ ոչ թե «թա­գա­վոր տղա» մեր ռա­բի­զա­կան ի­մաս­տով, և­ որ­պես թա­գա­վոր ա­վե­լի լավ գի­տի` ում շնոր­հա­վո­րել, իսկ ում` ոչ: Դե մի բան գի­տի, ին­չը չի հաս­նում ի­մա­նալ նա­խա­գահ­նե­րին, այդ թվում և` ծե­րուկ Բայ­դե­նին, որ շնոր­հա­վո­րում է Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի ա­ռաջ­նոր­դին: Ինչ­պես ա­սում է մեր ժո­ղո­վուր­դը` թա­գա­վորն ապ­րած կե­նա:

Օ­րերս տա­րած­վեց լու­րը, որ Նի­կո­լի թիկ­նա­զո­րի պետ Սար­գիս Հով­հան­նիս­յա­նը զրկվեց իր պաշ­տո­նից, քան­զի Նի­կո­լը լե­ղա­ճաք էր ե­ղել իր ննջա­րա­նից ըն­դա­մե­նը 300 մետր հե­ռա­վո­րութ­յան վրա ՀՐԱ­ՎԱ­ՌՈՒ­ԹՅՈՒՆ գմփցնե­լուց: Հ­րա­վա­ռութ­յունն ի­րա­կա­նաց­րել է «Գոլդ ֆա­յեր» ՍՊԸ-ն, ո­րի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին հենց այդ ե­րե­կո­յան հրա­վի­րել են ոս­տի­կա­նութ­յուն եւ տու­գա­նել են, զար­մա­նա­լիո­րեն, ըն­դա­մե­նը 100 հա­զար ՀՀ դրա­մով: «Դ­վին» հյու­րա­նո­ցի սե­փա­կա­նա­տեր Ար­տակ Թով­մաս­յա­նը, ո­րի սե­փա­կան տա­րած­քում հնչե­ցին «պայթ­յու­նե­րը», պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան չեն­թարկ­վեց: Իսկ հու­նիս ամ­սին ՔՊ պատ­գա­մա­վոր Սի­սակ Գաբ­րիել­յա­նը ա­ռա­ջար­կել էր կա­նո­նա­կար­գել հրա­գոր­ծա­կան նյու­թե­րի ար­տադ­րութ­յու­նը, ներ­մու­ծումն ու առևտ­րի ի­րա­կա­նաց­ման ո­լոր­տը։ Այ­սինքն՝ ե­թե հրա­վա­ռութ­յուն է Հա­յաս­տա­նում, ու­րեմն դա պետք է լի­նի պե­տա­կան կամ հա­մայնք­նա­յին նշա­նա­կութ­յան տոն օ­րե­րին՝ պե­տութ­յան կամ հա­մայն­քի մաս­նակ­ցութ­յամբ կար­ևոր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ժա­մա­նակ: Սի­սակ Գաբ­րիել­յա­նը հայ­տա­րա­րել էր. «Հար­սա­նիք­նե­րում այ­լեւս հրա­վա­ռութ­յուն չի լի­նե­լու, մենք փաս­տա­ցի այն­պես ենք ա­նում, որ մար­դիկ չկա­րո­ղա­նան գնել հրա­վա­ռութ­յուն»։ Ս­տաց­վում է, որ ՔՊ­–ա­կան պատ­գա­մա­վո­րի ա­ռա­ջարկն ու հայ­տա­րա­րութ­յու­նը ո­չինչ է, հրա­վա­ռութ­յուն­նե­րը կա­յին և կան:

Իսկ ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՎԵ­ՏԻՔ ԻՇ­ԽԱՆ­ՅԱՆԸ գրում է մի զար­մա­նա­լի, պա­րա­դոք­սալ բան «Վե­րա­դարձ դե­պի միջ­նա­դար: Ե­թե միջ­նա­դա­րում, Ար­ցախն ան­կախ էր, իր մե­լի­քութ­յուն­նե­րով, ա­պա այ­սօր՝ իր նոր ընտր­ված նա­խա­գա­հով, ԱԺ­ով։ Կար­ծես թե, դեռևս գո­յութ­յուն ու­նի նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յուն՝ իր նա­խա­գա­հով, վար­չա­պե­տով, ԱԺ նա­խա­գա­հով։ Եվ նրան­ցից ոչ ոք չշնոր­հա­վո­րեց Ար­ցա­խի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին։ Փո­խա­րե­նը Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հին շնոր­հա­վո­րեց Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին II–ը։ Սա նշա­նա­կում է, որ Հա­յաս­տան` որ­պես պե­տութ­յուն, գո­յութ­յուն չու­նի, և պե­տութ­յան դերն, ինչ­պես միջ­նա­դա­րում, կա­տա­րում է Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին»։ Դե ինչ, «մեր­ժիստ­ներ», ձեր «դըմփ–­դըմփ–­հո՛ւ»–ով ոչ միայն կորս­տի մատ­նե­ցիք Ար­ցա­խի 75 տո­կո­սը և գե­րեզ­մա­նե­ցիք 5000 զին­վո­րի, այլև մեզ գլո­րե­ցիք միջ­նա­դար: Եր­ևի, ձեր ու­ղեղ­նե­րին հա­սու չէր, թե ինչ է պե­տութ­յունն ու պա­տա­կա­նութ­յու­նը, եր­ևի այ­սօր էլ հա­սու չէ, միայն թե փոր­ներդ կուշտ լի­նի, և տակ­ներդ` չոր: Ու զար­մա­նա­լիո­րեն գլխի չեք ընկ­նում, որ մի օր յա­թա­ղա­նը ձեր կուշտ փո­րերն է պատ­ռե­լու:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 ՌՈ պետը քննարկել է հանցագործությունների կանխարգելման հարցը, հանձնարարականներ տվելՄխիթարյանն ասում է ինձ, թե ինչն եմ անում ճիշտ և ինչն եմ անում սխալ. ՍպերցյանՀատապտուղների ամենօրյա գործածությունն օգնում է երկարացնել կյանքը․ հետազոտությունԳիտնականները Լուսնի վրա քարանձավ են հայտնաբերելՄոսկվան մնում է Երևանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը. ՀՀ-ում ՌԴ առևտրային ներկայացուցիչՌոնալդուի xG-ն ամենացածրն է եղել Եվրո-2024-ումՄասկը ամսական 45 մլն դոլար կհատկացնի Թրամփի վերընտրմանն աջակցող հանձնաժողովինՀայտնի է Օլիմպիական խաղերում Հայաստանի դրոշակակիրըԲռնություն կիրառած ոչ մի ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել․ Ռուբեն ՄելիքյանՍտեփանակերտի քաղաքապետն ազատության մեջ էԲայդենը հայտարարել է, որ պատրաստ է Թրամփի հետ հերթական բանավեճինԴադարեցնում եմ Երևանի մետրոպոլիտենի մամուլի քարտուղարի պարտականությունների կատարումը․ մետրոպոլիտենի հետ կապված 2 երազանք ունեմ․ Տաթև ԽաչատրյանՀայաստանը գլխացավ է դառնալու Եվրոպայի համար․ Թաթուլ ՄանասերյանՄետրոյում ժետոններ այլևս չեն լինիՈւՂԻՂ. Մամիկոն Ասլանյանը ազատ է արձակվում 2,7 տարվա կալանքից հետոՍուրեն Պապիկյանը հետևել է ատեստավորման գործընթացին, հանձնարարել ավելացնել կրակային պարապմունքներըՄամիկոն Ասլանյանն ազատ արձակվեց Վարդաշեն ՔԿՀ-իցՊերեսն ինձ հավատում էր առաջին օրից. Մբապեի առաջին մեկնաբանությունը ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսնակ Մեթյու Միլլերը խոսել է Հայաստանի նոր զիջումների մասինՍկանդալ. Ռաիսիի մահն օգտագործելով թուրքական անօդաչուն Իրանում հետախուզական նկարահանումներ է արելՈւՂԻՂ. Մամիկոն Ասլանյանը ազատ է արձակվում 2,7 տարվա կալանքից հետոՈվ է «Ոսկե գնդակի» գլխավոր հավակնորդը. Վինիսիուսի շանսերը նվազել ենՕրբանը ԵՄ առաջնորդներին ուղարկել է իր՝ ռուս-ուկրաինական «խաղաղության ծրագիրը» Ի՞նչ, Խորենացին այս մարդկանց չափ խելք չունե՞ր, երբ գրում էր «Հայոց պատմությունը». Գուրգեն ՄելիքյանՏավուշի մարզպետը փորձում է կեղտոտ ջրից մաքուր դուրս գալ. Ազգային ճակատԲոլոր դատավորները, ովքեր իշխանությանը կծառայեն, թող հիշեն Դանիբեկյանի օրինակը. Վահան Հովհաննիսյան«Տավուշը հանուն հայրենիքի» շարժումը սեպտեմբերի սկզբին կակտիվանաՀ Ր Ա Վ Ե Ր Օրբանի «խաղաղության առաքելության» պատճառով՝ ԵՄ-ն մտադիր է բոյկոտել Հունգարիայի գագաթնաժողովը. PoliticoՕրվա խորհուրդ. հուլիսի 16Ադրբեջանցի սահմանապահներն արդեն Կիրանցի տարածքում են. Sputnik ԱրմենիաԲայդենը հայտնել է, որ չի հրաժարվի Թրամփի հետ նոր բանավեճերից սեպտեմբերինԱնկախ բոլոր մարտահրավերներից, Հայաստանը հավատարիմ մնաց կայուն զարգացման նպատակների խոստմանըԵրևանի կենտրոնում բացվել է Յունիբանկի  «Բայրոն» մասնաճյուղըԽուզարկել են Անի Խաչատրյանի մեքենանՌուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ պատվիրկություն կմեկնի ԹբիլիսիԲԴԽ-ն դադարեցրեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորություններըՀնարավոր են աննշան դրամական մուտքեր. հուլիսի 16-ի աստղագուշակՀուլիսի 16-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են. Ռուբլին էժանացել էԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինՀնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Այս գիշեր հրաշագործ գիշեր էԷս փոփոխությանը երկար եմ սպասել. Ռոմելա ՍարգսյանԱննա Դանիբեկյանի լիազորությունները դադարեցվեցինԵրևանի բազմաթիվ հասցեներում նորից ջուր չի լինիՓաշինյանին հարց տված երիտասարդի անհետացման հետքերով․ «Հրապարակ»Իսպանացիները տոնում իրենց թիմի հաղթանակը Եվրո-2024-ում. հավաքականը ժամանել է Մադրիդ (Տեսանյութ)Լույս չի լինելու«Հրապարակ». Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է Ալիեւին համոզել«Փաստ». «Ահա այսպիսի չնաշխարհիկ պադավատապետություն»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода