Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». Ադամյան Հարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակին Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ Արցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանում Արևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ Լապշին Բաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտում Նոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունից Սեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Վո՛ւյ... Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի թա­գա­վոր ՉԱՐԼԶ III–Ը և Ալ­ժի­րի նա­խա­գահ Աբ­դել­մա­ջիդ Տե­բու­նը շնոր­հա­վո­րանք­ներ են հղել Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի ա­ռաջ­նորդ Կիմ Չեն Ը­նին՝ իր երկ­րի հիմ­նադր­ման օր­վա կա­պակ­ցութ­յամբ, հայտ­նում է Կո­րեա­յի կենտ­րո­նա­կան լրատ­վա­կան գոր­ծա­կա­լութ­յու­նը։ Չարլզ III–ը սեպ­տեմ­բե­րի 9–ին իր շնոր­հա­վո­րանքն է հղել՝ ԿԺԴՀ­–ի ժո­ղովր­դին «պայ­ծառ ա­պա­գա­յի» մաղ­թանք­ներ հայտ­նե­լով: Զար­մա­ցա՞ծ եք, որ բրի­տա­նա­կան թա­գա­վո­րը շնոր­հա­վո­րել է «ա­հա­վոր բռնա­պե­տին», ո­րին ան­պատ­կե­րաց­նե­լի է, որ շնոր­հա­վո­րեն ԱՄՆ կամ եվ­րո­պա­կան որ­ևէ երկ­րի նա­խա­գահ: Դե ե­թե նա­խա­գահ բա­ռը ստու­գա­բա­նենք հենց հա­յե­րե­նով, ա­պա այն նշա­նա­կում է մինչև գահ կանգ­նա­ծը: Նա­խա­գահ­նե­րին չի կա­րե­լի, իսկ Չարլզ թա­գա­վո­րին կա­րե­լի է, զի նա ոչ թե մինչև գահ է, այլ հենց գա­հին է նստած: Դե թա­գա­վոր է, ի­րա­կան թա­գա­վոր, այլ ոչ թե «թա­գա­վոր տղա» մեր ռա­բի­զա­կան ի­մաս­տով, և­ որ­պես թա­գա­վոր ա­վե­լի լավ գի­տի` ում շնոր­հա­վո­րել, իսկ ում` ոչ: Դե մի բան գի­տի, ին­չը չի հաս­նում ի­մա­նալ նա­խա­գահ­նե­րին, այդ թվում և` ծե­րուկ Բայ­դե­նին, որ շնոր­հա­վո­րում է Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի ա­ռաջ­նոր­դին: Ինչ­պես ա­սում է մեր ժո­ղո­վուր­դը` թա­գա­վորն ապ­րած կե­նա:

Օ­րերս տա­րած­վեց լու­րը, որ Նի­կո­լի թիկ­նա­զո­րի պետ Սար­գիս Հով­հան­նիս­յա­նը զրկվեց իր պաշ­տո­նից, քան­զի Նի­կո­լը լե­ղա­ճաք էր ե­ղել իր ննջա­րա­նից ըն­դա­մե­նը 300 մետր հե­ռա­վո­րութ­յան վրա ՀՐԱ­ՎԱ­ՌՈՒ­ԹՅՈՒՆ գմփցնե­լուց: Հ­րա­վա­ռութ­յունն ի­րա­կա­նաց­րել է «Գոլդ ֆա­յեր» ՍՊԸ-ն, ո­րի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին հենց այդ ե­րե­կո­յան հրա­վի­րել են ոս­տի­կա­նութ­յուն եւ տու­գա­նել են, զար­մա­նա­լիո­րեն, ըն­դա­մե­նը 100 հա­զար ՀՀ դրա­մով: «Դ­վին» հյու­րա­նո­ցի սե­փա­կա­նա­տեր Ար­տակ Թով­մաս­յա­նը, ո­րի սե­փա­կան տա­րած­քում հնչե­ցին «պայթ­յու­նե­րը», պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան չեն­թարկ­վեց: Իսկ հու­նիս ամ­սին ՔՊ պատ­գա­մա­վոր Սի­սակ Գաբ­րիել­յա­նը ա­ռա­ջար­կել էր կա­նո­նա­կար­գել հրա­գոր­ծա­կան նյու­թե­րի ար­տադ­րութ­յու­նը, ներ­մու­ծումն ու առևտ­րի ի­րա­կա­նաց­ման ո­լոր­տը։ Այ­սինքն՝ ե­թե հրա­վա­ռութ­յուն է Հա­յաս­տա­նում, ու­րեմն դա պետք է լի­նի պե­տա­կան կամ հա­մայնք­նա­յին նշա­նա­կութ­յան տոն օ­րե­րին՝ պե­տութ­յան կամ հա­մայն­քի մաս­նակ­ցութ­յամբ կար­ևոր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ժա­մա­նակ: Սի­սակ Գաբ­րիել­յա­նը հայ­տա­րա­րել էր. «Հար­սա­նիք­նե­րում այ­լեւս հրա­վա­ռութ­յուն չի լի­նե­լու, մենք փաս­տա­ցի այն­պես ենք ա­նում, որ մար­դիկ չկա­րո­ղա­նան գնել հրա­վա­ռութ­յուն»։ Ս­տաց­վում է, որ ՔՊ­–ա­կան պատ­գա­մա­վո­րի ա­ռա­ջարկն ու հայ­տա­րա­րութ­յու­նը ո­չինչ է, հրա­վա­ռութ­յուն­նե­րը կա­յին և կան:

Իսկ ի­րա­վա­պաշտ­պան ԱՎԵ­ՏԻՔ ԻՇ­ԽԱՆ­ՅԱՆԸ գրում է մի զար­մա­նա­լի, պա­րա­դոք­սալ բան «Վե­րա­դարձ դե­պի միջ­նա­դար: Ե­թե միջ­նա­դա­րում, Ար­ցախն ան­կախ էր, իր մե­լի­քութ­յուն­նե­րով, ա­պա այ­սօր՝ իր նոր ընտր­ված նա­խա­գա­հով, ԱԺ­ով։ Կար­ծես թե, դեռևս գո­յութ­յուն ու­նի նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յուն՝ իր նա­խա­գա­հով, վար­չա­պե­տով, ԱԺ նա­խա­գա­հով։ Եվ նրան­ցից ոչ ոք չշնոր­հա­վո­րեց Ար­ցա­խի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին։ Փո­խա­րե­նը Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հին շնոր­հա­վո­րեց Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին II–ը։ Սա նշա­նա­կում է, որ Հա­յաս­տան` որ­պես պե­տութ­յուն, գո­յութ­յուն չու­նի, և պե­տութ­յան դերն, ինչ­պես միջ­նա­դա­րում, կա­տա­րում է Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին»։ Դե ինչ, «մեր­ժիստ­ներ», ձեր «դըմփ–­դըմփ–­հո՛ւ»–ով ոչ միայն կորս­տի մատ­նե­ցիք Ար­ցա­խի 75 տո­կո­սը և գե­րեզ­մա­նե­ցիք 5000 զին­վո­րի, այլև մեզ գլո­րե­ցիք միջ­նա­դար: Եր­ևի, ձեր ու­ղեղ­նե­րին հա­սու չէր, թե ինչ է պե­տութ­յունն ու պա­տա­կա­նութ­յու­նը, եր­ևի այ­սօր էլ հա­սու չէ, միայն թե փոր­ներդ կուշտ լի­նի, և տակ­ներդ` չոր: Ու զար­մա­նա­լիո­րեն գլխի չեք ընկ­նում, որ մի օր յա­թա­ղա­նը ձեր կուշտ փո­րերն է պատ­ռե­լու:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». ԱդամյանՀարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակինԵ՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ«Ինտերի» գլխավոր տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինԱրցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանումԱրևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍտեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ ԼապշինԲաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտումՆոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունիցՍեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերըՀրատապ, հենց հիմա օդային ճանապարհ պիտի բացվի։ Մարդիկ մահանում են. Նաիրա ԶոհրաբյանԿոչ եմ անում օտարերկրյա դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպություններին հրատապ օգնել այս հարցում արցախահայությանը. Վահան ԲաբայանՕդային միջանցքը խիստ անհրաժեշտություն է և պետք է ամեն գնով գործարկել. Տիգրան ԱբրահամյանՎիճակը ծայրահեղ ծանր է և յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ է. Արտակ ԶաքարյանԱյդ դիրքում կարող են խաղալ Մխիթարյանը և Կլասենը. ԻնձագիՀայաստանն էքսպերեմենտալ լաբորատորիա չէ՛, որ ամեն մեկն ասի` մենք որ գանք... դու ո՞վ ես. ԵղիազարյանԻնչպես է պայթում Հայկազովի զորամասը. Սարսափազդու կադրեր. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՇՏԱՊ. Պայթել Հայկազովի զորամասի բենզալցակայանը, կան 200 զոհ ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներՇՏԱՊ. Արցախում ցիստերնով բենզին է պայթել, ասում են՝ ահագին տղամարդ է մահացելՆիկոլենց Սյամոն օգոստոսի 8֊ին և այսօր.Գագիկ ՀամբարյանԱլիեւը կրկին հայտարարում է «Զանգեզուրի միջանցքի» մասինՊատրոն Դավիթը ազատ արձակվեցԱրցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ՍտեփանակերտումԱլիևը հայտարարել է, թե իբր 1920 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզն «անջատել են Ադրբեջանից»Սկսած օպերացիան կարճ ժամանակում հաջողությամբ ավարտելը մեզ համար պարծանքի առիթ էր․ ԷրդողանԹուրքիան սպասում է ՀՀ-ի քայլերին խաղաղություն հաստատելու համար, նրանք պետք է սեղմեն մեկնած ձեռքըՌԴ ԱԳՆ-ի պատասխանը՝ Փաշինյանի հայտարարություններին17:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 6650 անձԱդրբեջանը հայտարարություն է տարածել Իվանյանում տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալՓաշինյանը փոխանակ եռակողմ հայտարարության կետերը կատարելու և ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը գալիք սերունդներին թողնելու, ենթարկվեց Արևմուտքի հորդորներին. ՌԴ ԱԳՆԿարող ենք ընդունել ԼՂ 40 000 բնակչի, այլ տեղեկություն չունեմ. կառավարության ներկայացուցիչՌուսաֆոբներին քշեցին ՌԴ դեսպանատան առջեւից, հակառուսական պաստառներն էլ հայտնվեցին աղբարկղումԼրագրող Դավիթ Սարգսյանը ձերբակալվեց«Զենք ունե՞ք»․ ադրբեջանցիները ստուգում են Արցախից Հայաստան եկող ավտոմեքենաները (տեսանյութ)ՌԴ-ն կապ չունի ՀՀ-ում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների հետ. ՌԴ ԱԳՆՀայաստանում ռուսական ընկերությունների աշխատանքի համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում. ՌԴ ԱԳՆԷդգար Սևիկյանը հրավիրվել է Հայաստանի ազգային հավաքականՓաստաբանները հորդորում են ՀՀ իրավասու պետական մարմիններին չհատել անդառնալիության կետը. հայտարարությունԿամ ապահովում ես երկրիդ ու քաղաքացուդ անվտանգությունը, կամ հեռանում. Հայտնի փաստաբանը շտապ հայտարարությամբ է հանդես եկելԱրցախն այսօր. Արյունոտ ԼուսանկարներԲնակարանների վարձակալության կոլապսը սկսված էԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սամանթա Փաուերը և Յուրի Քիմը ժամանել են Երևան (տեսանյութ)ՌԴ ՆԳՆ ղեկավարը ժամանել է ԵրևանՄարդ կա նույնիսկ տկլոր է դուրս եկել, առանց մի փոխնորդի. Իրավիճակը Ստեփանակերտի հրապարակումԶախարովա․ Մոսկվան առաջիկայում կպատասխանի Փաշինյանի հայտարարություններինՊեսկով․ Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հստակեցումներ չկանԿապանի «Սյունիք» օդանավակայանը կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթեր․ «Հետք»Երբ ու ինչպես է վրա հասնելու խաղաղությունը. Մտնում ենք վախի հաղթահարման շրջափուլԱռաջին կադրերը Իվանյանում ընթացող ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպումից (Photo)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода