Փոխարժեք: $ , ,
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». Ադամյան Հարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակին Ե՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ Արցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանում Արևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ Լապշին Բաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտում Նոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունից Սեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերը

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի է` ՏԻԳ­ՐԱՆ Ա­ՎԻ­ՆՅԱ­ՆԸ հա­մոզ­մունք բարձ­րա­ձայ­նեց` իբր ե­րև­ան­ցի­նե­րին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը չի հե­տաքրք­րում: Տղա ջան, ե­թե շրջա­պա­տումդ լի­քը նի­կո­լի վաս­տակ­ներ կան և ա­պա­քա­ղա­քա­կան հա­վեր, դա չի նշա­նա­կում, որ ե­րև­ան­ցի­ներն այդ­պի­սին են: Նա­և այդ­պի­սի բա­նե­րի հա­մար է, որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը դու­ռը դեմ­քիդ են շխկցնում և լու­սա­մուտ­նե­րից քեզ ան­պա­տիվ խոս­քեր հղում: Սա­կայն դա քիչ է, «Ակա­նա­տես» դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լու­թյու­նը հա­ղոր­դում է ներ­կա­յաց­րել ՀՀ գլխա­վոր դա­տա­խա­զու­թյուն՝ ՀՀ Քրե­ա­կան օ­րենսգր­քի 236-րդ հոդ­վա­ծով սահ­ման­ված՝ քայ­լեր­թե­րին մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով նյու­թա­պես շա­հագրգ­ռե­լու հան­ցա­կազ­մի տար­րե­րի առն­չու­թյամբ. «Promo host գո­վազ­դա­յին տեխ­նո­լո­գի­ա­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­թյունն իր ինս­տագ­րա­մյան չա­տում հա­վա­քագ­րում է աղ­ջիկ­նե­րի՝ գու­մա­րի դի­մաց «Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան քա­րոզ­չա­կան եր­թե­րին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար: Մաս­նա­կից աղ­ջիկ­նե­րին հանձ­նա­րար­վում է կրել սպի­տակ շա­պիկ­ներ և ջին­սե տա­բատ­ներ: Նույն տես­քով քա­րո­զար­շա­վին մաս­նակ­ցում են «Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը: ...Մաս­նա­կից աղ­ջիկ­նե­րին 1 ժամ­վա հա­մար վճար­վում է 1000 դրամ փոխ­հա­տու­ցում: Գու­մար­նե­րը փո­խանց­վում են ան­կան­խիկ ե­ղա­նա­կով՝ մաս­նա­կից­նե­րի բան­կա­յին քար­տե­րին փո­խանց­ման մի­ջո­ցով»: Դե ինչ ա­սես... Բա որ ե­րև­ան­ցի­նե­րը կի­և­ցի­նե­րից օ­րի­նակ վերց­նեն` սպի­տակ­շա­պի­կա­վոր­նե­րին դի­մա­վո­րե­լու հար­ցով...

Սեպ­տեմ­բե­րի 2-ի մեծ հան­րա­հա­վա­քը ոչ մի­այն հույ­սեր արթ­նաց­րեց, այ­լև ա­ռիթ ե­ղավ, որ­պես­զի մար­դիկ վեր­հի­շեն Հա­յաս­տա­նի ճիշտ քար­տե­զի ուր­վագ­ծե­րը: «Ինքնիշ­խան Հա­յաս­տա­նը սա է»` ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ ԿԱ­ՐԵՆ ՎՐԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱ­ՆԻ պաս­տա­ռը շատ պեր­ճա­խոս է: Բա­րե­բախ­տա­բար, դպրո­ցում գո­նե ռազ­մա­գի­տու­թյան դա­սագր­քե­րում այդ քար­տե­զը պահ­պան­վել է, ին­չը գո­հու­նա­կու­թյամբ ար­ձա­նագ­րեց պաշ­տո­նա­թող ոս­տի­կան, ոս­տի­կա­նու­թյան գե­նե­րա­լի որ­դի Ալ­բերտ Ու­նու­սյա­նը: Իսկ կի­նո­ռե­ժի­սոր Ար­շակ Զա­քա­րյա­նը նա­և իր բիզ­նե­սում գնաց զո­հո­ղու­թյուն­նե­րի` հայ­տա­րա­րե­լով. «ԱՐԻ ռես­տո­րա­նը դա­դա­րեց­նում է հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը բո­լոր այն մա­տա­կա­րար ու ար­տադ­րող ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րոնց ապ­րան­քա­նի­շի, ապ­րան­քի, կամ պի­տա­կի վրա կա Հա­յաս­տա­նի կի­սատ (առանց Ար­ցա­խի) քար­տե­զի նկար պատ­կեր կամ փո­րագ­րու­թյուն…»: Կար­ծես թե աք­սի­ոմ է, որ ցան­կա­ցած ար­ժա­նա­պա­տիվ հայ հենց այս քար­տեզն է ըն­դու­նում, այլ ոչ թե կա­պի­տու­լյան­տի 29,7 հա­զա­րա­նոց կռճո­նը, ո­րով Ար­ցա­խը Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում է: Եվ քա­նի դեռ այս քար­տե­զը կի­րառ­վում է, հա­յե­րը հի­շում են կո­րուս­տը հետ բե­րե­լու պար­տա­վո­րու­թյու­նը: Բայց ա­վաղ, ա­մեն մի «յան» հայ չէ. Հրա­չյա Ա­ճա­ռյա­նը մի­ան­գա­մայն ի­րա­վա­ցի էր:

Ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը դե­ռևս չի ար­ձա­գան­քել Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի մի­ջև խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի վե­րա­բե­րյալ  հայ­կա­կան կող­մի նոր ա­ռա­ջարկ­նե­րին, լրագ­րող­նե­րի հետ զրույ­ցում այս մա­սին ա­սաց կա­պի­տու­լյան­տի տե­ղա­կալ ՄՀԵՐ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ: «Իմ ու­նե­ցած տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով` դե­ռևս ար­ձա­գանք չկա վեր­ջին ա­ռա­ջար­կի վե­րա­բե­րյալ»,- ա­սաց Գրի­գո­րյա­նը՝ պա­տաս­խա­նե­լով լրագ­րո­ղի հար­ցին, թե ար­դյոք Ադր­բե­ջա­նը ար­ձա­գան­քել է խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րի վե­րա­բե­րյալ  Հա­յաս­տա­նի վեր­ջերս փո­խանց­ված ա­ռա­ջարկ­նե­րին: Զար­մա­նա­լի է, բայց ին­չո՞ւ պետք է ար­ձա­գան­քի, երբ ՔՊ-ական ամ­բողջ դա­վա­ճա­նախմ­բի ջան­քե­րով Բա­քուն դար­ձել է թե­լադ­րող, այն էլ` հաբռ­գած թե­լադ­րող: Չէ՞ որ սրանց խայ­տա­ռակ թի­մի «Ասեք` կա­նենք» կար­գա­խոսն ուղղ­ված է ոչ մի­այն ե­րև­ան­ցի­նե­րին, այլ նա­խև­ա­ռաջ Ա­լի­և­ին ու Էր­դո­ղա­նին: Այն­պես որ, Ստամ­բու­լի սուլ­թա­նը և Բաք­վի կու­սա­կա­լը կա­սեն, սրանք էլ կա­նեն:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...Ո՞ւմ պատվիրով եւ ո՞ւր են տանում ՌԴ-ին հիմնական թշնամի համարող իշխանությունները եւ նմանատիպ հռետորաբանությամբ հանդես եկող «ընդդիմությունը». ԱդամյանՀարգանքի տուրք՝ Արցախում զոհված ռուս խաղաղապահների հիշատակինԵ՛Վ ՆԻԿՈԼԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, Ե՛Վ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ«Ինտերի» գլխավոր տնօրենը` Մխիթարյանի հետ նոր պայմանագիր կնքելու մասինԱրցախի ՄԻՊ-ի գրասենյակը բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ տեղեկություններ է ստանումԱրևմուտքը ցանկանում է ՌԴ-ին դուրս մղել Հարավային Կովկասից․ Կոլոկոլցևը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպմանըՍտեփանակերտում պայթյունը Ադրբեջանի կողմից իրականացված ահաբեկչություն է․ ԼապշինԲաքուն և Անկարան փաստաթղթեր են ստորագրել երկաթուղային հաղորդակցության և կանաչ էներգիայի ոլորտումՆոր կադրեր Ստեփանակերտի պայթյունիցՍեփական հողում գերի ընկնելու վախը ստիպում է հեռանալ կենդանի դիակներիս. Բռնի գաղթի իրական աչքերըՀրատապ, հենց հիմա օդային ճանապարհ պիտի բացվի։ Մարդիկ մահանում են. Նաիրա ԶոհրաբյանԿոչ եմ անում օտարերկրյա դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպություններին հրատապ օգնել այս հարցում արցախահայությանը. Վահան ԲաբայանՕդային միջանցքը խիստ անհրաժեշտություն է և պետք է ամեն գնով գործարկել. Տիգրան ԱբրահամյանՎիճակը ծայրահեղ ծանր է և յուրաքանչյուր րոպեն որոշիչ է. Արտակ ԶաքարյանԱյդ դիրքում կարող են խաղալ Մխիթարյանը և Կլասենը. ԻնձագիՀայաստանն էքսպերեմենտալ լաբորատորիա չէ՛, որ ամեն մեկն ասի` մենք որ գանք... դու ո՞վ ես. ԵղիազարյանԻնչպես է պայթում Հայկազովի զորամասը. Սարսափազդու կադրեր. ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՇՏԱՊ. Պայթել Հայկազովի զորամասի բենզալցակայանը, կան 200 զոհ ու վիրավորներ, այդ թվում երեխաներՇՏԱՊ. Արցախում ցիստերնով բենզին է պայթել, ասում են՝ ահագին տղամարդ է մահացելՆիկոլենց Սյամոն օգոստոսի 8֊ին և այսօր.Գագիկ ՀամբարյանԱլիեւը կրկին հայտարարում է «Զանգեզուրի միջանցքի» մասինՊատրոն Դավիթը ազատ արձակվեցԱրցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ՍտեփանակերտումԱլիևը հայտարարել է, թե իբր 1920 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզն «անջատել են Ադրբեջանից»Սկսած օպերացիան կարճ ժամանակում հաջողությամբ ավարտելը մեզ համար պարծանքի առիթ էր․ ԷրդողանԹուրքիան սպասում է ՀՀ-ի քայլերին խաղաղություն հաստատելու համար, նրանք պետք է սեղմեն մեկնած ձեռքըՌԴ ԱԳՆ-ի պատասխանը՝ Փաշինյանի հայտարարություններին17:00 դրությամբ ԼՂ-ից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 6650 անձԱդրբեջանը հայտարարություն է տարածել Իվանյանում տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալՓաշինյանը փոխանակ եռակողմ հայտարարության կետերը կատարելու և ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը գալիք սերունդներին թողնելու, ենթարկվեց Արևմուտքի հորդորներին. ՌԴ ԱԳՆԿարող ենք ընդունել ԼՂ 40 000 բնակչի, այլ տեղեկություն չունեմ. կառավարության ներկայացուցիչՌուսաֆոբներին քշեցին ՌԴ դեսպանատան առջեւից, հակառուսական պաստառներն էլ հայտնվեցին աղբարկղումԼրագրող Դավիթ Սարգսյանը ձերբակալվեց«Զենք ունե՞ք»․ ադրբեջանցիները ստուգում են Արցախից Հայաստան եկող ավտոմեքենաները (տեսանյութ)ՌԴ-ն կապ չունի ՀՀ-ում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների հետ. ՌԴ ԱԳՆՀայաստանում ռուսական ընկերությունների աշխատանքի համար արհեստական դժվարություններ են ստեղծվում. ՌԴ ԱԳՆԷդգար Սևիկյանը հրավիրվել է Հայաստանի ազգային հավաքականՓաստաբանները հորդորում են ՀՀ իրավասու պետական մարմիններին չհատել անդառնալիության կետը. հայտարարությունԿամ ապահովում ես երկրիդ ու քաղաքացուդ անվտանգությունը, կամ հեռանում. Հայտնի փաստաբանը շտապ հայտարարությամբ է հանդես եկելԱրցախն այսօր. Արյունոտ ԼուսանկարներԲնակարանների վարձակալության կոլապսը սկսված էԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Սամանթա Փաուերը և Յուրի Քիմը ժամանել են Երևան (տեսանյութ)ՌԴ ՆԳՆ ղեկավարը ժամանել է ԵրևանՄարդ կա նույնիսկ տկլոր է դուրս եկել, առանց մի փոխնորդի. Իրավիճակը Ստեփանակերտի հրապարակումԶախարովա․ Մոսկվան առաջիկայում կպատասխանի Փաշինյանի հայտարարություններինՊեսկով․ Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ հստակեցումներ չկանԿապանի «Սյունիք» օդանավակայանը կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթեր․ «Հետք»Երբ ու ինչպես է վրա հասնելու խաղաղությունը. Մտնում ենք վախի հաղթահարման շրջափուլԱռաջին կադրերը Իվանյանում ընթացող ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերի հանդիպումից (Photo)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода