Փոխարժեք: $ 396.02, 431.27, 5.71
Դուք վառ ապացույց եք նրա, թե ի՞ նչ է լինում, երբ առյուծների բանակը ղեկավարում են ոչխարները. Հենրիխ Դանիելյանը` ՔՊ–ին ՍԱՍի սասուն. մեր հզոր բանակին նայի այ տուֆտա. Արիանա Հովսեփյան Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը. ԱՄՆ սենատոր Սերժ Սարգսյանին որպես ընկեր, Արցախյան գոյամարտը, բանակին ուրացողը խոսում է բանակ ունենալ-չունենալուց. Տիգրան Վարդանյան Լավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է Իրանին Ռազմահայրենասիրական խմբակների, տարբեր դասընթացների դադարեցման կամ կասեցման ծրագիր գոյություն չունի․ Ժաննա Անդրեասյան Ադրբեջանը կրկին ամբողջությամբ անջատել է Արցախի գազամատակարարումը

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում կա­պի­տու­լյան­տի հո­գում, ե­թե ի­հար­կե այդ ճի­վաղն ընդ­հան­րա­պես հո­գի ու­նի: Նա ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ա­տե­լու­թյուն է տա­ծում պատ­գա­մա­վոր ԱՆ­ՆԱ ՄԿՐՏՉՅԱ­ՆԻ նկատ­մամբ: Ժա­մա­նա­կին Ա­ԱԾ-ին էր քսի տվել, որ քրգործ հա­րու­ցեն և հար­ցաքն­նու­թյուն­նե­րի կան­չեն այն հան­գա­ման­քի շուրջ, թե ար­դյոք մեկ օր­վա տար­բե­րու­թյամբ սխալ չէ գրված Ան­նա Մկրտչյա­նի ծննդյանն օ­րը: Հի­մա էլ ՆԳ նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը ստանձ­նած Վա­հիկ Ղա­զա­րյա­նի «դե­բյուտը» ե­ղավ այն, որ բարձ­րաս­տի­ճան ոս­տի­կան­ներ ու­ղար­կեց Ան­նա Մկրտչյա­նի ավ­տո­մե­քե­նան տու­գա­նա­յին հրա­պա­րակ տա­նե­լու` գլխա­վոր գե­րա­գույն դա­վա­ճա­նի շա­րա­սյա­նը «սիգ­նալ» տա­լու հա­մար: Զար­մա­նա­լի է, հա­զա­րա­վոր մար­դիկ ավ­տո­մե­քե­նա­յի ազ­դան­շա­նով «սյու­նյաց ող­ջույն» են հղում կա­պի­տու­լյան­տին, է՛լ ա­վե­լի շա­տե­րը դա ա­նում են սոց­ցան­ցե­րում լրիվ բաց տեքս­տով, բայց կա­պի­տու­լյան­տը նեղ­վեց հատ­կա­պես Ան­նա Մկրտչյա­նի «սիգ­նա­լից»... Իսկ պատ­մու­թյան շա­րու­նա­կու­թյու­նը ոչ մի­այն զար­մա­նա­լի է, այ­լև փսխե­լու աս­տի­ճա­նի նող­կա­լի` մե­քե­նան տու­գա­նա­յին հրա­պա­րակ տա­նելն ար­դա­րաց­նե­լու հա­մար ՔԿ-ն բա­ցար­ձակ սուտ հո­րի­նեց, իբր այդ մե­քե­նա­յով վրա­երթ և փա­խուստ է ե­ղել: Այդ կեղ­ծիքն էլ քա­րոզ­չա­մի­ջոց­նե­րին հասց­նե­լը հանձ­նա­րար­վեց ՔԿ խոս­նակ, նախ­կին գլխա­վոր դա­տա­խազ, դհոլ­չի Ար­թուր Դավ­թյա­նից «սդա­չի» մնա­ցած կեր­պա­րան­քին (կար­ծեմ, դրա ա­նու­նը Գոռ էր): Լավ, ձեր մո­գո­նած ստե­րը ո­րև­է սահ­ման չու­նե՞ն, թե՞ Նի­կո­լի մանկ­լա­վիկ­նե­րին թվում է, որ ի­րենց ստրկա­տե­րը հա­վերժ է... Յա՛խք:

Ոչ պա­կաս զար­մա­նա­լի պատ­մու­թյուն է ե­ղել ԱՐ­ՏԱԿ Ա­ՎԵ­ՏՅԱ­ՆԻ հետ, ով մոտ 20 տա­րի է՝ Գեր­մա­նի­ա­յում է ապ­րում: Ան­ցյալ տա­րի, երբ ար­ձա­կուրդ­նե­րին ե­կել էր Հա­յաս­տան, օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում բռնել է­ին ու «ծանր վի­րա­վո­րան­քի» հոդ­վա­ծով գործ հա­րու­ցել: Մի քա­նի ա­միս տև­եց, մին­չև գոր­ծը փա­կե­ցին, կա­րո­ղա­ցավ վե­րա­դառ­նալ իր գոր­ծե­րին: Այս պա­հին էլ Հա­յաս­տա­նում է և հի­մա է­լի են ոս­տի­կա­նու­թյուն կան­չել, այս ան­գամ՝ այս նկա­րը որ­պես cover pic դնե­լու հա­մար: Կադ­րը «Բա­նա­նի­ցա» շար­քի՝ «Դա­վա­ճա­նի տե­ղը կա­խա­ղա­նում է» մուլ­տից է: Զար­մա­նա­լի է, սրանք ար­դեն ա­պա­ցուց­ված փա՞ստ են հա­մա­րում, որ Նի­կո­լը դա­վա­ճան է, հա­մա­ձա՞յն չեն, որ դա­վա­ճա­նի տե­ղը կա­խա­ղանն է, թե՞ դա­վա­ճա­նու­թյու­նը սրանց հա­մար խրա­խու­սե­լի, պար­գև­ատ­րե­լու ար­ժա­նի ա­րարք է, որ ըն­կել են այդ տղա­յի հե­տև­ից... Ու գործ թխող այդ­պի­սի վայ-ոս­տի­կան­նե­րի զա­վակ­նե­րը պի­տի ա­սեն` հայ­րի­կը գոր­ծի՞ է գնա­ցել: Չէ, մեր երկ­րում ա­մեն ինչ թարս է դար­ձել և թարս էլ կմնա, մին­չև ազ­գո­վի չա­զատ­վենք կա­պի­տու­լյան­տից:

Սա­կայն հի­մա մեկ ու­րիշ զար­մա­նա­լի լուր` կա­պի­տու­լյան­տը չի գնա­լու Դա­վո­սի տնտե­սա­կան ֆո­րում: Մի­գու­ցե վա­խե­նում է, մի­գու­ցե վեր­նա­խա­վե­րի այդ ա­կում­բում նրան հա­մա­րել են չա­փա­զանց «խուր­դա», բայց փաստ է, որ ա­հա­գին բյու­ջե­տա­յին մի­ջոց­ներ կտնտես­վեն... Իսկ Դա­վո­սի շուրջ զար­մա­նա­լի սկան­դալ­ներ են պտտվում լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում և բլոգ­նե­րում: Մեկն այն է, որ Դա­վո­սի ֆո­րու­մի հիմ­նա­դիր ԿԼԱ­ՈՒՍ ՇՎԱԲՆ ար­գե­լել է պատ­վաստ­ված օ­դա­չու­նե­րին տե­ղա­փո­խել ֆո­րու­մի է­լի­տար մաս­նա­կից­նե­րին, պայ­մա­նա­վո­րե­լով դա անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րով: Հա­մե­նայն­դեպս, Ա­մե­րի­կյան Freedom Flyers` պատ­վաս­տում­նե­րի դեմ հան­դես ե­կող օ­դա­չու­նե­րի խմբի ղե­կա­վար Ջոշ Յո­դե­րը հայտ­նել է, որ հար­ցում­ներ է ստա­նում Դա­վո­սի վեր­նա­խա­վից, ո­րը հե­տաքրքր­ված է չպատ­վաստ­ված օ­դա­չու­նե­րի աշ­խա­տան­քի ըն­դու­նե­լով ի­րենց ճամ­փոր­դու­թյուն­նե­րի հա­մար: Ե­թե դա ճշմար­տու­թյուն է, ա­պա ստաց­վում է, որ Քո­վիդ 19-ի դեմ զանգ­վա­ծա­յին պատ­վաս­տում­նե­րը հրե­շա­վոր ո­ճիր է: Իսկ մյուս սկան­դալն այն է, որ Շվա­բին վե­րագր­վում է կոչ` ա­պաք­րե­ա­կա­նաց­նել ման­կապղ­ծու­թյու­նը... Կարճ ա­սած, ե­րա­նի գժե­րին, որ էլ չեն գժվի:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Դուք վառ ապացույց եք նրա, թե ի՞ նչ է լինում, երբ առյուծների բանակը ղեկավարում են ոչխարները. Հենրիխ Դանիելյանը` ՔՊ–ինՍԱՍի սասուն. մեր հզոր բանակին նայի այ տուֆտա. Արիանա ՀովսեփյանԱդրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը. ԱՄՆ սենատորՍերժ Սարգսյանին որպես ընկեր, Արցախյան գոյամարտը, բանակին ուրացողը խոսում է բանակ ունենալ-չունենալուց. Տիգրան ՎարդանյանԼավ ամոթն ինչ է, որ դուք չունեք, գոնե էս օրով լռեք ու պապանձվեք, կապիտուլյանտ վախկոտներ. Վահան Բաբայանը` Սասուն Միքայելյանին Վստահ եմ, որ Նիկոլը, հերթական անգամ չի հակադարձելու Ալիևին և չի պաշտպանելու հայ ժողովրդի շահերը. Արտակ Զաքարյան Սասուն Միքայելյանը կրկին աչքի ընկավ մարդկային ստորության եւ անբարոյականության հերթական «ռեկորդով». Արմեն Աշոտյան Թուրքիան կոչով դիմել է ԻրանինՌազմահայրենասիրական խմբակների, տարբեր դասընթացների դադարեցման կամ կասեցման ծրագիր գոյություն չունի․ Ժաննա ԱնդրեասյանԱդրբեջանը կրկին ամբողջությամբ անջատել է Արցախի գազամատակարարումըՍաակաշվիլին վեր է ածվել բույսիԷրդողանը հայտարարել է, որ իրավունք ունի առաջադրվելու նախագահական ընտրություններումՁմեռային դիետա․ մրգային բեռնաթափումՍերժ Սարգսյանն էքսկլյուզիվ տեսանյութ է հրապարակել իր ինստագրամյան էջումՄերկասառույցի պատճառով վթար է տեղի ունեցել «Չայնիի» ոլորաններում․ Mercedes-ը բախվել է քարե պարսպինԾնողների անվան տակ կարող են հայտնվել այլ մարդիկ․ Աղազարյանը՝ Եռաբլուրը զորքերով շրջափակելու մասինՀայտնի է Եգիպտոսի նախագահի օրակարգը Հայաստան կատարած այցի ընթացքումՄարտական ծառայության ոլորտում կանանց ներգրավածությունը պետք է մեծացնենք. ՓաշինյանՄի քանի եվրոպական ակումբ ինձնից հետաքրքրվել է Սպերցյանի մասին.ԿամոցիՀայոց բանակը չի պարտվել, դավադիր, թիկունքից հարվածող իշխանության աթոռները զավթածներն են պարտվելՄենք պետք է հրաժարվենք կենացային հայրենասիրությունից, երբ ճառերը և իրականությունը կիլոմետրերով շեղված են իրարից. ՓաշինյանՄեզ թվացել է, թե կարող ենք ապահովել պետության անվտանգությունը` սպային մղելով յոլա գնալու դաշտ. Նիկոլ ՓաշինյանՌԴ ԱԳՆ-ն Էրդողանին անվանել է «հատուկ տրամաչափի» առաջնորդ, որը չի ենթարկվում արտաքին ճնշմանըԵրևանը և Բաքուն պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն. ԱլիևՍպասվում է ձյուն և մառախուղ. Եղանակը ՀայաստանումԵգիպտոսի նախագահը ժամանեց ԵրևանԱնհապաղ փոխել Սահմանադրությունը և կիրառել օրենքի դիկտատուրա՝ իրավունքի գերակայությամբԲանակի վերածնունդ լինելու է. Տիգրան ԱբրահամյանԽիստ կարգապահություն է պետք բանակում, զինվել ու ուժեղանալ է պետք. զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Ուսից վիրավոր տղայիս հրամանատարությունը թողել, գնացել է, այդ վիճակում մնացել է մինչև առավոտ․ զոհված զինծառայողի մայր (տեսանյութ)Բանակը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար. ՓաշինյանՀՀ ՆԳ նախարարն ու ՌԴ դեսպանը քննարկել են ապագա անելիքներին վերաբերող հարցերԿիեւը փորձում է Պրիգոժինին սպանել «օրենքով գողերի» միջոցով. ուկրաինական աղբյուր«Կար ժամանակ, երբ ծնողները հանգիստ էին, որ իրենց որդիներն անցնում են տղամարդու կյանքի այս կարեւոր փուլը...»․ Գրիգոր ԴանիելյանՀայոց բանակի օրվա առիթով Մայր Աթոռում կատարվեց Հանրապետական մաղթանքԴուք դատավոր չեք. ԳՇ պետը վրդովվեց զինվորակական կացարանում բռկված հրդեհի և 15 զինծառայողների մահվան մեջ իր մեղավորության մասին հարցիցՄտածում եմ՝ տղաներին վերացրել են, որովհետեւ ինչ-որ բան են իմացել. Հայկի ընտանիքը չի հավատում պաշտոնական վարկածին․ News.am«Որդիս իմ համար ամենալավն է, բայց մյուսների որդիներից հաստատ ավելի լավը չէ, ինքը գիտի, որ պարտավոր է ծառայելու»․ Ռուբեն Մխիթարյան (ֆոտոՌուսաստանն ու Թուրքիան սկսել են գազային հանգույցի անվտանգության զգայուն հարցերի քննարկումը․ ՌԴ ԱԳՆՎերկանգնենք, որ նշելու, տոնելու ու իրար շնորհավորելու առիթ ունենաք.Նարեկ ՍամսոնյանՍերժ Սարգսյանի անունից ծաղկեպսակ է դրվել «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոնումԹրքահպատակ Իշխանությունները եկան Եռաբլուր, իսկ ծնողները չկարողացան ճեղքել այդ բազմահազարանոց ոստիկանական պատը. 2-3 photo անելուց հետո նրանք հեռացան. «Որդիների Կանչ» սոցիալ-հասարակական կազմակերպությունՇրջափակման մեջ գտնվող Արցախը՝ լուսանկարչի աչքերովՀայ ազգ, ոտքի ել. սերնդեսերունդ անիծվելու եք, ամեն օր 19 տարեկան են դնում հողը. զոհվածի մայր (Video)Ինչի՞ ես եկել, մեկ ա` բանակը քեզ համար ոչ մի բան է. զոհված զինծառայողի մայրը` չխոսկան Աղազարյանին (Video).168.amԻնքը սատանա է, գալիս է իր սպանած երեխեքի շիրիմներին, ինչի՞ էս ազգը սենց ուրացող դարձավ. զոհվածի հայր (Video).168.amԵրուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դիվանապետը մանրամասներ է հայտնել հայկական ռեստորանի վրա հարձակման դեպքի վերաբերյալԲանակի տոնը շնորհավորելուց առաջ մտածեք, թե քանի՞ անգամ եք ուրախացել, երբ մեր պատերազմած ու հաղթած գեներալներին ու հրամանատարներին ծաղրել են, ստորացրել են, ձերբակալել են.ՎԱՀՐԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆԵրուսաղեմում ծայրահեղականները հարձակվել են հայկական ռեստորանի վրա (Video).ArmenpressԱղոթել ենք, որ Տերն արցախցիների ոգին զորեղ պահի. Վեհափառ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода