Փոխարժեք: $ 395.59, 415.41, 6.28
Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն Աշոտյան ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄ ԶԱՐ­ՄԱՆՔ Ինչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazine Բրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել «Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.am ԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔ Ռուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. Պեսկով Թյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարար Սեվաստոպոլի պետական համալսարանը հայտարարում է նախապատրաստական դասընթացների սկիզբ ՀայաստանումՇԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

Վերլուծություն

Կա­պի­տու­լյան­տին թե­րևս թվում է, որ կա­րող և՛ ռուս­նե­րին, և՛ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րին, և՛ թուր­քե­րին ու առ­հա­սա­րակ բո­լո­րին դնել իր դյու­րա­հա­վատ ժե­խե­րի տեղ ու «ֆռաց­նել»: Ռուս­նե­րին ու ան­ձամբ Պու­տի­նին հա­վա­տար­մու­թյան եր­դում­ներ է տա­լիս, բայց մի­ա­ժա­մա­նակ իր գրպա­նա­յին «շա­կալ­նե­րին» քսի է տա­լիս ռուս­նե­րի դեմ: Ընդ ո­րում, այդ գրպա­նա­յին­նե­րի մեջ կան ոչ մի­այն ար­տա­խորհր­դա­րա­նա­կան­ներ, այ­լև մի­ան­գա­մայն ՔՊ-ական­ներ, օ­րի­նակ` «գե­նե­րալ» Մել­քո­նյան Գա­գոն...

Օ­ՏԱ­ՐԵՐԿ­ՐՅԱ ԴՐՈՇ­ՆԵ­ՐԻ ՎԱԿ­ԽԱ­ՆԱ­ԼԻ­Ա

Պու­տի­նի և ՀԱՊԿ-ի գալս­տյանն ըն­դա­ռաջ մայ­րա­քա­ղա­քում տա­րա­տե­սակ եր­թե­րի, ցույ­ցե­րի, հան­րա­հա­վաք­նե­րի և այլ ակ­ցի­ա­նե­րի պա­կաս չկա: Ծռա­շեղ­ված ԱԺԲ-ական­ներ, սո­րո­սա­կան­ներ, ե­սի­մին­չա­կան­ներ... Մե­կը մյու­սից լու­սանց­քա­յին, մե­կը մյու­սից ճղճղան: Ու օ­տա­րերկ­րյա դրոշ­նե­րի այն­պի­սի ա­ռա­տու­թյուն, որ հա­րա­զատ Ե­ռա­գույ­նը գրե­թե չի ե­րև­ում: Լավ, գլու­խը քա­րը, թե ինչ­պի­սի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան պատ­կե­րա­ցում­ներ ու­նեք, ում եք սի­րում և ում` ա­տում, բայց դուք հա՞յ եք, թե՞ ինչ եք: Ին­չո՞ւ է հե­տին պլան մղված ՀՀ պե­տա­կան դրո­շը: 30 տա­րում այդ­պես էլ չսո­վո­րե­ցիք պե­տա­կա­նա­մե­տու­թյուն, հար­գանք պե­տա­կան խորհր­դա­նիշ­նե­րի նկատ­մամբ, ե­րև­ի մե­ծա­մաս­նու­թյունդ այդ օ­տար դրոշ­նե­րի ներ­կա­յաց­րած պե­տու­թյուն­ներն էլ չեք սի­րում, այլ սի­րում եք այն փո­ղը, որ ստա­նում եք մի­մո­սու­թյան հա­մար... Օ­տա­րա­մետ փո­ղա­մետ­ներ, ինչ­քա՛ն նող­կա­լի եք, իս­կա­կան շա­կալ­ներ: Ձեզ նույ­նիսկ Նի­կո­լի պես ճի­վաղն է շատ:

Սա­կայն մի կողմ դնե­լով փսխե­լու ռեֆ­լեք­սը` վե­րա­դառ­նանք վեր­լու­ծա­կան դաշտ: Ի՞նչ է ա­նում Նի­կո­լը` մի կող­մից, ցու­ցադ­րում է ռսա­պաշ­տու­թյուն, մյուս կող­մից` աս­պա­րեզ բաց թող­նում հա­կա­ռու­սա­կան ա­մե­նա­ագ­րե­սիվ տար­րե­րին: Ին­չո՞ւ է այդ­պես ա­նում: Ե­թե հա­մոզ­ված լի­ներ, թե Ռու­սաս­տա­նի և հա­վա­քա­կան Ա­րև­մուտ­քի հա­կա­մար­տու­թյու­նում ով հաղ­թող կլի­նի, ան­վե­րա­պա­հո­րեն կնետ­վեր ա­պա­գա հաղ­թո­ղի գիր­կը, որ­պես­զի պահ­պա­նի իր իշ­խա­նու­թյու­նը ու դրա­նով նա­և` կյան­քը: Բայց ստույգ չգի­տի, դրա հա­մար էլ խա­ղում է այդ ան­բա­րո, մանր չար­չի­ին ու գրպա­նա­հա­տին հա­րիր խա­ղը: Ճիշտ է, կա նա­և գեր­տե­րու­թյուն, որն իր կար­գա­վի­ճա­կը պա­հե­լու է բո­լոր տար­բե­րակ­նե­րում` Չի­նաս­տա­նը, բայց այն այդ­քան էլ ակն­հայտ ներ­կա­յաց­ված չէ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում, համ էլ չի­նա­ցի­նե­րի ին­չի՞ն է պետք նման մանր ժու­լի­կը: Ուս­տի մնում է «գեղ­ցի­ա­կան շուստ­րի­ու­թյու­նը» ռուս­նե­րի և Ա­րև­մուտ­քի մի­ջև` ցան­կա­ցած պա­հի օ­դում դի­մա­կա­փոխ լի­նե­լու թիվ մեկ պատ­րաս­տու­թյամբ:

Ի դեպ, փո­ղո­ցա­յին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րում կա ևս մեկ դե­րա­կա­տար, ո­րի հա­մե­մատ խամ­րում են և՛ ԱԺԲ-ն, և՛ սո­րո­սա­կան­նե­րը, և՛ մյուս­նե­րը: Վե­րին Լար­սի խայ­տա­ռակ վի­ճա­կի առն­չու­թյամբ ի­րենց դժգո­հու­թյու­նը ՌԴ նա­խա­գա­հին ու­զում են ներ­կա­յաց­նել բեռ­նա­փո­խադ­րող­նե­րը: Թե ով է նրանց բո­ղո­քի «մե­նեջ­մենթն» ի­րա­գոր­ծում` ա­ռայժմ պարզ չէ, սա­կայն նրանք ի վի­ճա­կի են կո­լափ­սի են­թար­կել ամ­բողջ եր­թև­ե­կու­թյու­նը: Կա­սեք` նրանք ա­պա­քա­ղա­քա­կա՞ն են: Բայց չէ՞ որ ժա­մա­նա­կին «Էլեկտ­րիկ Ե­րև­անն» էլ էր ներ­կա­յա­նում ա­պա­քա­ղա­քա­կան, մինչ­դեռ փոր­ձա­գետ­նե­րի մի մա­սի կող­մից այ­նու­հետ ո­րակ­վեց «մայ­դա­նի» ա­ռա­ջին փորձ, իսկ թարմ հետ­քե­րում ռու­սա­կան ո­րոշ ԶԼՄ-ներ այն կո­չում է­ին «էլեկտ­րա­մայ­դան»:

Դե, պա­տաս­խա­նը կտես­նենք` ՀԱՊԿ-ն է՞լ կո­րակ­վի «դժբախտ և դժգույն», թե՞ ոչ: Պու­տի­նի այ­ցը կդառ­նա՞ շրջա­դար­ձա­յին, թե՞ ոչ: Իսկ մինչ այդ, տիտ­ղո­սա­յին ընդ­դի­մու­թյու­նը կտրուկ ո­րև­է քայլ չի ա­նում: Սպա­սում է զար­գա­ցում­նե­րի:

ՔԻՉ ՏԵ­ՍԱ­ՆԵ­ԼԻ ՎԵ­ՐԱ­ԴԱ­ՍԱ­ՎՈ­ՐՈՒՄ­ՆԵՐ

Debil

Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նում փոր­ձե­լով հիմ­նա­վո­րել չզե­կուց­վող հար­ցե­րի գո­յու­թյան, այդ գոր­ծի­քա­կազ­մի ներդր­ման նպա­տա­կա­հար­մա­րու­թյու­նը՝ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նը, մաս­նա­վո­րա­պես ա­սել է. «Աստված մի ա­րաս­ցե, վաղն ինչ-որ մի նոր իշ­խա­նու­թյուն ա ձև­ա­վոր­վում, որն ու­զում ա հրա­պա­րա­կա­յին, ա­յո, հրա­պա­րա­կա­յին… մութ ու­ժե­րը, մութ ու­ժե­րը հետ են գա­լիս, և ու­զում ա հրա­պա­րա­կա­յին քննար­կում­նե­րից զերծ մնա, ինչ-որ բա­ներ կոծ­կի չզե­կուց­վող հար­ցե­րով, ընդ­դի­մու­թյու­նը միշտ հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նի՝ այդ հար­ցը բար­ձա­ձայ­նե­լու և ա­վե­լի մեծ նույ­նիսկ աղ­մուկ բարձ­րաց­նե­լու հար­ցի վե­րա­բե­րյալ, քան ա­սենք, ե­թե հարցն ի սկզբան­ե զե­կուց­վող լի­ներ…»: Ա­վին­յա­նի խոս­քում ա­կա­մա ար­տա­ցոլ­վել են նրա են­թա­գի­տակ­ցա­կան վա­խե­րը, ո­րոնց աղ­բյու­րը բնազդ­ներն են. սար­սա­փում է այն մտքից, որ վա­ղը կա­րող է իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն լի­նել:

Այդ սար­սա­փը պա­տել է ամ­բողջ ՔՊ-ին: Ընդ­դի­մու­թյան ա­մեն մի քայ­լում, լրատ­վա­հոս­քե­րում, ար­տա­հոս­քե­րում, ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծիչ­նե­րի ա­մեն մի խոս­քում երկ­րորդ-երրորդ աս­տառն են փնտրում: Մի­ա­ժա­մա­նակ նա­և քա­րոզ­չա­կան դաշ­տում «մու­տի­լով­կա­ներ» են ե­փում ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րի և ա­ռան­ձին գոր­ծիչ­նե­րի դեմ: Ու նման է, որ բնազ­դա­բար ա­ռա­վել վախ են տա­ծում «դան­դաղ շտա­պող» քա­ղա­քա­կան գրոս­մայս­թեր Սերժ Սարգ­սյա­նի հան­դեպ: Հի­մա էլ նի­կո­լա­ծին հա­կա­ռու­սա­կան վակ­խա­նա­լի­ա­յի ֆո­նին կրկին վե­րա­կեն­դա­նաց­նում են այն մի­ֆը, իբր Սերժ Սարգ­սյա­նը 2013-ին մի գի­շեր­վա մեջ Հա­յաս­տա­նը «դա­վադ­րա­բար» տա­րավ Ե­ԱՏՄ: Դրա առն­չու­թյամբ ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ Ա­շո­տյա­նը հան­դես է գա­լիս ծա­վա­լուն հոդ­վա­ծով, ուր դի­մե­լով ըն­թեր­ցո­ղին` ա­սում է. «Ձեզ նա­եւ հա­վե­լյալ տե­ղե­կատ­վու­թյուն­ներ կհա­ղոր­դեմ ո­րոշ շրջա­նակ­նե­րի կող­մից մեր հա­սա­րա­կու­թյան մի հատ­վա­ծի մոտ ամ­րապն­դած՝ «Սեր­ժը մի գի­շեր­վա մեջ Հա­յաս­տա­նը տա­րավ Մաք­սա­յին մի­ու­թյուն» հե­քի­ա­թի վե­րա­բե­րյալ: Ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի մի մա­սին ան­ձամբ եմ ա­կա­նա­տես ու մաս­նա­կից ե­ղել եւ ո­րոշ դրվագ­ներ կպատ­մեմ ա­ռա­ջին ան­գամ»:

Նա լրա­ցու­ցիչ մե­խեր է խփում «այդ մի­ֆի դա­գա­ղին»` նշե­լով. «Ինչ վե­րա­բե­րում է Հա­յաս­տա­նի՝ Մաք­սա­յին մի­ու­թյանն ան­դա­մակ­ցու­թյան հար­ցին, ա­պա կա­րող եմ ու­ղիղ պնդել, որ այդ­պի­սի ցան­կու­թյուն մեր եր­կի­րը հայտ­նել է դե­ռեւս Դմիտ­րի Մեդ­վե­դե­ւի` որ­պես ՌԴ նա­խա­գահի, պաշ­տո­նա­վար­ման ըն­թաց­քում, այ­սինքն՝ մին­չեւ 2013 թվա­կա­նը»:

ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գա­հը հա­տուկ շեշ­տում է. «Ի դեպ Ռու­սաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րովը 2018 թվա­կա­նի ապ­րի­լի 9-ին ա­սել է, որ «Հա­յաս­տանն իր օ­րի­նա­կով ա­պա­ցու­ցում է, որ ա­մե­նե­ւին ա­նի­մաստ չէ զար­գաց­նել հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը բո­լոր ուղ­ղու­թյուն­նե­րով»:

Լավ­րովն այդ մա­սին ա­սել է՝ Ռու­սաս­տա­նի ԱԳՆ կայ­քում հրա­պա­րակ­ված հարց ու պա­տաս­խա­նի մեջ. «Չի կա­րե­լի հետ­խորհր­դա­յին երկր­նե­րին դնել կեղծ ընտ­րու­թյան առ­ջեւ՝ կամ Ա­րեւ­մուտ­քի, կամ՝ Ռու­սաս­տա­նի հետ: Դա չա­փա­զանց քա­ղա­քա­կա­նաց­ված մո­տե­ցում է: Կար­ծում եմ, ճիշտ ուղ­ղու­թյամբ քայլ էր այն, որ Հա­յաս­տա­նը պնդեց Եվ­րա­մի­ու­թյան հետ ու­նե­նալ այն­պի­սի հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ, ո­րոնք ճա­նա­չում են նրա ի­րա­վունք­ներն ու պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րը այլ ին­տեգ­րա­ցի­ոն գոր­ծըն­թաց­նե­րում»:

Խո­րա­նալ այ­սօր­վա Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թյան թշվառ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեջ, որ­տեղ չկա ո՛չ գի­տե­լիք, ո՛չ սկզբունք, որ­տեղ ին­ֆոր­մա­ցի­ոն լրա­հոսն այն մա­սին է, թե ինչ­պես է Նի­կոլ Փա­շի­նյանն Ա­րեւ­մուտ­քում բո­ղո­քում Ռու­սաս­տա­նից, իսկ Ռու­սաս­տա­նում՝ Ա­րեւ­մուտ­քից, սպրդում է ոչ մի­այն ոչ պաշ­տո­նա­կան, այլ հա­ճախ նա­եւ՝ պաշ­տո­նա­կան խո­ղո­վակ­նե­րով»: Եվ. «Այո, Սերժ Սարգ­սյա­նի իշ­խա­նու­թյունն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ի­մաս­տով ոչ թե ինչ-որ մե­կինն էր, այլ բա­ցա­ռա­պես հայ­կա­կան էր, Հա­յաս­տա­նինն էր ու Ար­ցա­խի­նը: Գու­ցե այս­տե՞ղ կրկին փնտրեք 2018 թվա­կա­նի իշ­խա­նա­զավթ­ման ըն­թաց­քում Սերժ Սարգ­սյա­նի «գնա­լու մա­սին» գե­ո­պո­լի­տիկ կոն­սեն­սու­սի ար­մատ­նե­րը…»:

Իսկ այ­սօր ում հետ ինչ քննար­կում ես` ան­պայ­ման «աշխար­հա­քա­ղա­քա­կան տե­րեր» են փնտրում: Դե ե­թե դաշ­տը շա­կալ­նե­րով է լցված, տե­րե­րի փնտրտու­քը հաս­կա­նա­լի է: Մար­դիկ մո­ռա­ցել են, թե ինչ է նշա­նա­կում երկ­րի ի­րա­կան ղե­կա­վար:

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆrarest names in the world

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Պետության, ազգի, Արցախի հիմքերը քանդողների հետ «կառուցողական աշխատանքի» դաշտ չկա. Արմեն ԱշոտյանՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՎԱՃԱՆԻԶՄԱԱ-2022. Պորտուգալիա- Շվեյցարիա` 6:1. Պորտուգալացիները քառորդ եզրափակչում են (տեսանյութ)ԱԱ-2022. Մարոկոն պայքարից դուրս թողեց Իսպանիայի հավաքականին(տեսանյութ)ԶԱՐ­ՄԱՆՔԻնչու՞ են հարսանեկան մատանին կրում մատնեմատի վրա․ Պատճառը ձեզ կզարմացնի.graziamagazineԲրիտանիայում ձերբակալել են տղամարդուն, որը Չարլզ III-ի վրա ձու է նետել«Օրենքով գող» Արմեն Ղազարյանը՝ «Պզո»-ն ազատ է արձակվել. Armlur.amԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՌուսաստանը կիրականացնի հատուկ ռազմական գործողության նպատակները, որոնք դրել է իր առջև. ՊեսկովԹյուրըմբռնումը, որ հնարավոր է հասնել ՀՀ անվտանգությանն Արցախի հաշվին, հիմարություն է, այն էլ շատ վտանգավոր․Արցախի նախկին ԱԳՆ նախարարՍեվաստոպոլի պետական համալսարանը հայտարարում է նախապատրաստական դասընթացների սկիզբ ՀայաստանումԱյրվում է Ադրբեջանի Պետական ​​սահմանապահ ծառայության ակադեմիայի շենքը (Video)ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐՄասնագետը ներկայացրել է պարզ ու արդյունավետ միջոց ավելորդ քաշից ազատվելու համարՄեր տգետները կրկնում են Պուշկինին «հակահայ» սարքելու ադրբեջանական թեզերը. Աբգար ԱփինյանՓաշինյանն ու կինը երեխայի անունից հայց են ստորագրել, որ երեխան դատի տա իրենց քաղաքական հակառակորդին․ ամոթ է. Սամսոնյան (Video)Բաքուն առաջարկում է նաև Երևանում անցկացնել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպումԱյն, ինչ արժե գնել հենց հիմա Ամանորի սեղանի համար.wday.ruԳուգոն, զգալով սեփական ֆինանսերի գլխին կախվելիք հնարավոր վտանգը, բոյկոտում է Նիկոլի հեղափոխական թեզերն ու *ռից օյին հանում.Armenian info«Տիկի՛ն Բադալյան, ձեր կյանքում թանկարժեք կտավ տեսել եք, որ քննարկում եք». Ռուբինյան Ռուբոն ստորացրել է Լուլուին.Armenian infoՀունգարիան աճուրդի էր հանել Գուրգեն Մարգարյանի արյունը․ ՀՀ-ն հա՞շտ է այդ որոշման հետ․ Աննա ԳրիգորյանԵրևանում շտապօգնության բժշկի մոտ հայտնաբերվել է թմրամիջոց. նա հայտնել է, որ այն իրենն է, անձնական օգտագործման համարՁերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետի տեղակալ Վահե ՆիկոյանըԲրազիլիայի հավաքականի ռեկորդներըՊարոնա´յք, անվտանգության պատասխանատուներ, հասարակությունը պատասխաններ է ակնկալում ՁեզանիցԱրցախում նախատեսվում է զինծառայությունից ազատել նաև 44-օրյա պատերազմում զոհվածների եղբայրներինՀարյուրավոր դիակներ, փլուզված շենքեր, արնաշախաղ քաղաքացիներ. Որտեղ էր Շիրակի թեմի առաջնորդը 34 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ինՌԴ «Պետծառայություններ»-ի օգտատերերի տվյալների արտահո՞սք է եղել․ «Ռոստելեկոմ»-ը հերքում է տեղեկությունըՏարածաշրջանում գնաճի ամենացածր տեմպերն արձանագրվել են ՀայաստանումՀայտնի են դարձել Ռոնալդուի՝ նոր ակումբ տեղափոխվելու մանրամասներըՀերիք է խորհրդարանական ընդդիմության վրա «բոչկա գլորեք», սկսեք Նիկոլին հեռացնելու գործընթացը. Էդուարդ ՇարմազանովՄհեր Արմենիան և կինը բաժանվե՞լ ենԸնդդիմությունը կտավների առումով պրոբլեմ չունի․ Վիգեն ԽաչատրյանՀՀ-Ադրբեջան սահմանը կապ չունի ԼՂ հիմնախնդրի հետ․ մեր դիրքորոշումը համապատասխանո՞ւմ է Լավրովի ասածին«ՀՀ բանկերը դադարեցրել են Արցախում ծառայող սպաների հիփոթեքի սպասարկումը». Հակոբ ՃաղարյանԿարող ա ինչ-որ մեկը լավ զգա, երբ երևա՝ ինչքան հարկ է վճարում․ հնարավոր է՝ նման կարգավորում լինիԷ հետո՞․ հո մարդիկ կրակը չե՞ն ընկել, որ տանը նկար ունեն․ Արսենյանը՝ Թունյանին«2018-ի իշխանափոխության ջատագովները չուզեցին ապրել իրենց կերտած Հայաստանում, այս օրերին Լոսում, բազմոցներին պառկած գովերգում են Եվրատեսիլյան հանդերձանք հագած Երևանը…»Ռուսաստանը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ասադ-Էրդողան հանդիպման համարԵրևանում ԲԿ-ներից մեկի շտապօգնության բժշկի մոտ թմրամիջոց է հայտնաբերվելԱմբողջ գիշեր լաց եմ եղել․ Նեյմարը խոսել է վնասվածքի մասինԴեկտեմբերի 9-ին կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստԽորվաթիան 11 ֊մետրանոցներով հաղթեց ճապոնացիներինԽորհրդարանը քննարկեց մինչև 2024 թվականը կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը դադարեցնող նախագիծըԱԱ 2022․ այսօր կկայանան փլեյ-օֆֆի վերջին հանդիպումներըԻնտերը հաղթել է ընկերական խաղում․ Մխիթարյանը՝ գոլի հեղինակ (տեսանյութ)ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին ղժղժացողները նոր արհավիրք են նախապատրաստումԼույս չի լինիԵրկվորյակներ, այսօր կոնֆլիկտի մեջ մի ընկեք․ Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի տարբեր նշաններին այսօր՝ դեկտեմբերի 6-ին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 395.59 415.41 6.28
Ереван погода