Փոխարժեք: $ , ,
Սիրելի երիտասարդություն, ելե՛ք ոտքի, մի՛ թողեք ստրկացնեն ձեզ ու ձեր սերունդներին. Վահագն Չախալյան Ոմն Մագդա խոսում էր ռազմական հեղաշրջումից, բայց բերման է ենթարկվում Տարոնը. սադրանք՝ ակցիայի ժամանակ Ռուս միլիարդատերն աշխատանքի թեժ գիծ է բացում արցախցիներին օգնելու համար․ Բնակարանների վարձերը Երևանում և մոտ քաղաքներում կտրուկ բարձրացել են վերջին մեկ շաբաթում․ «Հետք» Արցախից բռնի տեղահանված 97 հազար 735 քաղաքացի արդեն հատել է Հայաստանի սահմանը ՀՀ-ն Արցախում ռասսայական խտրականության գործով հայց է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ Կառավարությունը Արցախից բռնի տեղահանված 27․396 մարդու տրամադր Ադրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանը Հայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը» Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզան

ՎԵՐՋՈՒՄ ԵՐԿՆՔԻՑ ԵՐԵՔ «ԲԱՅՐԱԿԹԱՐ» ԸՆԿԱՎ

Վերլուծություն

Կա­պի­տու­լյան­տի «հե­քի­ա­թը» «խա­ղա­ղու­թյան օ­րա­կար­գի» մա­սին տվեց ա­ռա­վել քան այ­լան­դակ պտուղ­ներ: Մա­զութս­տա­նի սուլ­թա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ Հա­յաս­տա­նը ո՛չ տա­րածք ու­նի, ո՛չ սահ­ման, Չա­վու­շօղ­լուն պա­հան­ջում է ոչ մի­այն Հա­յաս­տա­նի, այ­լև ողջ հա­յու­թյան, նե­րա­ռյալ սփյուռ­քի, լի­ա­կա­տար կա­պի­տու­լյա­ցի­ան: Նի­կոլն էլ ՄԱԿ-ի ամ­բի­ո­նից, վի­զը ծուռ, Ա­լի­և­ին խնդրում է ցույց տալ այն քար­տե­զը, ո­րը կբա­վա­րա­րի Ադր­բե­ջա­նին, դրա­նով իսկ հրա­պա­րա­կավ ա­ռևտ­րի հա­նե­լով ՀՀ ինք­նիշ­խան տա­րած­քը... Մղձա­վան­ջա­յին հե­քի­աթ, ո­րի վեր­ջում երկն­քից ընկ­նողն ա­մե­նև­ին էլ ե­րեք խնձոր չեն...

«ՕՁԸ» ՕԳ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ Է ՀԱՍ­ՆՈՒՄ ԻՐ «ՁԱ­ԳԻՆ»

Հենց այս­պես են բա­նա­ձև­ել Լև­ոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հար­ցազ­րույ­ցը Հ1-ին` բնա­կա­նա­բար «ձագ» ան­վա­նե­լով Նի­կո­լին:

Պաշ­տո­նա­թող նա­խա­գահ­նե­րի և կա­թո­ղի­կո­սի հան­դի­պու­մից հե­տո լրատ­վա­դաշ­տում ե­ղավ ար­տա­հոսք, որ մաս­նա­կից­նե­րից մե­կը ա­ռա­ջար­կեց հա­մախմբ­վել և սա­տա­րել Նի­կո­լի կա­պի­տու­լյա­ցի­ա­յին` ա­սե­լով, թե այլ ելք չկա: Դեռ «Կնքա­հայ­րը» ֆիլ­մից բո­լորս գի­տենք, որ դա­վա­ճա­նը հենց նա է, ով ա­ռա­ջինն ա­ռա­ջար­կում է հան­դի­պել թշնա­մու հետ: Եվ ա­հա Լև­ոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նը հրա­պա­րա­կայ­նաց­րեց իր ա­սե­լի­քը Հ1-ի ե­թե­րում: «Մեզ սպա­սում են ծանր լու­ծում­ներ, ցա­վոտ լու­ծում­ներ: Պայ­մա­նագ­րեր պի­տի կնքվեն և՛ Ադր­բե­ջա­նի, և՛ Թուր­քի­ա­յի հետ: Դա ոչ մե­կի քիմ­քին հա­ճո չի լի­նե­լու: Ե­թե չի ստո­րագր­վում փաս­տա­թուղթ, ե­թե հաշ­տու­թյուն չի կնքվում եր­կու հա­րև­ան­նե­րի հետ, 70 տար­վա ի­րո­ղու­թյու­նը չենք կա­րող վե­րա­կանգ­նել, պի­տի քա­րը քա­րի վրա եր­կիր կա­ռու­ցենք, շե­նաց­նենք եր­կի­րը»,- ա­սաց նա:

Ըստ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի` ին­ֆոր­մա­ցի­ա­յին տի­րա­պե­տում է մի­այն Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ու կու­սակ­ցու­թյան ղե­կա­վա­րու­թյու­նը. «Նի­կոլն է ու մեկ-երկու հո­գի գի­տեն, թե Ռու­սաս­տա­նը, Թուր­քի­ան ինչ են ա­ռա­ջար­կում, ԱՄՆ-ը ինչ խոր­հուրդ է տա­լիս: Ես, Քո­չա­րյա­նը, Սարգ­սյա­նը այդ ին­ֆոր­մա­ցի­ա­յին չենք տի­րա­պե­տում: Իմ ա­ռա­ջար­կի բուն ի­մաստն այն է, որ ընդ­դի­մու­թյան մե­ծա­գույն մա­սը կար­ծում է, որ ե­թե Նի­կո­լից կա­րո­ղա­նան ա­զատ­վել, ա­պա կա­րող ենք խու­սա­փել ցա­վոտ լու­ծում­նե­րից, սա մի­ամ­տու­թյուն է: Ով էլ գա, նույ­նը, գու­ցե և ա­վե­լի վատ փաս­տա­թուղթ է ստո­րագ­րե­լու: Բո­լոր լու­ծում­ներն էլ վատ են լի­նե­լու, պետք է դրան­ցից ընտ­րել ա­մե­նա­քիչ ցա­վա­լին»:

Այ­սինքն «հո­գե­հայ­րը» պնդում է, որ «հո­գե­զա­վա­կին» քշե­լու դեպ­քում լի­նե­լու է ա­վե­լի վատ, քան «հո­գե­զա­վա­կի» ա­ռա­ջար­կած բա­ցար­ձակ կա­պի­տու­լյա­ցի­ան: Թե­րևս հոտն ա­ռել է, որ Նի­կո­լի դուրս թռնե­լուն քիչ է մնա­ցել` չէ՞ որ Նի­կոլն ա­յո է ա­սել և՛ Պու­տի­նի, և՛ Շառլ Մի­շե­լի` ի­րա­րից տար­բեր­վող «խա­ղա­ղու­թյան պայ­մա­նագ­րե­րին», ու մոտ է պա­հը, որ պետք է «քցի» կա՛մ ռուս­նե­րին, կա՛մ Ա­րև­մուտ­քին: Իսկ «քցված» կող­մը, բնա­նա­կա­նա­բար, ձգտե­լու է պատ­ժել այդ «ճար­պիկ ռա­մի­կին», ին­չը թույլ կտա ա­րագ իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն կա­տա­րել:

Չգի­տենք` «մի­նուս Տեր-Պետ­րո­սյան» ֆոր­մա­տում ով կհա­մար­վի ընդ­դի­մու­թյան նա­խընտ­րե­լի հրա­պա­րա­կա­յին ա­ռաջ­նորդ, բայց պարզ է, որ նա­և տե­ղե­կատ­վու­թյան պա­կա­սի պայ­ման­նե­րում լա­վա­գույն, այ­սինքն` նվա­զա­գույն կո­րուստ­նե­րով լու­ծում­ներ կա­րե­լի է ակն­կա­լել քա­ղա­քա­կան գրոս­մայս­թեր Սերժ Սարգ­սյա­նից:

Իսկ օ­պե­րա­տիվ ա­ռու­մով Նի­կո­լի վեր­ջին` փա­րի­զյան հայ­տա­րա­րու­թյան վտանգ­նե­րը կարճ բա­նա­ձև­եց Ար­մեն Ա­շոտ­յա­նը.

«1. Ան­կախ պե­տու­թյուն­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն ստեղ­ծե­լու մա­սին 1991 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 8-ի հա­մա­ձայ­նագ­րի վրա հղում­ներ ա­նե­լը ե՛ւ տգի­տու­թյուն է, ե՛ւ դա­վա­ճա­նու­թյուն:

Տգի­տու­թյուն, ո­րով­հե­տեւ Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գույն խոր­հուրդն այն վա­վե­րաց­րել է վե­րա­պա­հում­նե­րով՝ հաշ­վի առ­նե­լով Ար­ցա­խի խնդի­րը:

Դա­վա­ճա­նու­թյուն, ո­րով­հե­տեւ օ­րա­կարգ է վե­րա­դարձ­վում անկ­լավ­նե­րի հար­ցը: Հի­շեց­նե՞մ, թե դա ինչ ար­հա­վիրք է Հա­յաս­տա­նի հա­մար:

2. Ի՞նչ է նշա­նա­կում. «Կար­ծում եմ՝ Ադր­բե­ջան-Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ քննար­կում­նե­րի մեկ­նար­կը կա­րող է օգ­տա­կար լի­նել: Այս հա­մա­տեքս­տում պի­տի ընդգ­ծեմ Ֆրան­սի­ա­յի դե­րը՝ որ­պես Ե­ԱՀԿ Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր»:

Այ­սինքն, Նի­կոլն ար­տերկ­րում հայ­տա­րա­րում է, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հար­ցով այ­լեւս ձեռ­քե­րը լվա­նում է` այն թող­նե­լով Ադր­բե­ջա­նի հետ один на один»:

ԱԺԲ-Ն` ՆԻ­ԿՈ­ԼԻ ԾՊՏՅԱԼ Ա­ՋԱ­ԿԻՑ

 

Chariq 

Իսկ ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րը բե­րե­ցին խայ­տա­ռա­կու­թյուն` 1-2 օր­վա երկ­րորդ խայ­տա­ռա­կու­թյու­նը: Ա­ռա­ջի­նը Թուր­քի­ա­յին քուրդ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րին ար­տա­հանձ­նելն էր, ո­րի շա­րու­նա­կու­թյու­նը կա­րող է լի­նել և Նի­կո­լի մնա­լու դեպ­քում ան­պայ­ման լի­նե­լու է հայ հե­րոս­նե­րի հանձ­նու­մը: «Ադեկ­վադ» մի­ա­բա­նու­թյան հիմ­նա­դիր Ար­թուր Դա­նի­ե­լյա­նի կար­ծի­քով. «Փա­շի­նյա­նը, քուրդ զի­նյալ­նե­րին ար­տա­հանձ­նե­լով Թուր­քի­ա, փոր­ձում է Էր­դո­ղա­նին կա­շա­ռած պա­հել, որ վեր­ջինս շա­րու­նա­կի զսպել Ա­լի­և­ին: Ի­րա­նում հրահր­ված ան­կար­գու­թյուն­ներն էլ թույլ են տա­լիս Ա­լի­և­ին են­թադ­րել, որ պա­հը շատ հար­մար է ան­տե­սել թե Ի­րա­նի և թե ԱՄՆ-ի դիր­քո­րու­շու­մը և կանգ­նեց­նել բո­լո­րին այն փաս­տի ա­ռաջ, որ «զան­գե­զու­րյան մի­ջանցքն» այ­լևս ի­րա­կա­նու­թյուն է»:

Ինչ վե­րա­բե­րում է ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րին, ա­պա ան­կախ նրա­նից` ՔՊ-ի քվե­ներն ի­րա­կան են, թե ընտ­րա­կեղ­ծի­քի ար­դյունք, Նի­կոլն իր թուրք տե­րե­րին ցույց տվեց զո­հա­բեր­վող բնակ­չու­թյան «աջակ­ցու­թյու­նը»: Քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան Ա­նի Կա­րա­պե­տյա­նի հա­մոզ­մամբ. «Նախ ա­սեմ, որ ինձ թվում է` ար­դեն բո­լո­րին պարզ դար­ձավ, թե Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ին­չու ռազ­մա­կան դրու­թյուն չհայ­տա­րա­րեց, ընդ ո­րում՝ երբ ըն­դա­մե­նը 3 օ­րում ու­նե­ցանք 300-ից ա­վել զոհ, ան­հայտ թվով ան­հետ կո­րած­ներ եւ գե­րի­ներ: Զուտ նրա հա­մար չհայ­տա­րար­վեց, որ ի­րենց պետք էր ա­մեն գնով ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­ներ կա­յաց­նել եւ ա­պա­ցու­ցել, որ դեռ Սի­սի­ա­նում, Իշ­խա­նա­սա­րում, Ա­րե­նի­ում ի­րենց ընտ­րող կա, եւ այդ մա­տա­ղա­ցու ընտ­րա­զանգ­վա­ծը մե­ծա­մաս­նու­թյուն է կազ­մում: Ո­չինչ, որ թուր­քը ներ­խու­ժել է մեր սու­վե­րեն տա­րածք, ո­չինչ, որ Ե­ռաբ­լու­րում նոր շի­րիմ­ներ ու­նենք, կա­րե­ւո­րը՝ նա մեր տղա­նե­րի տաք շի­րիմ­նե­րի վրա պա­հի իր իշ­խա­նու­թյու­նը եւ ի կա­տար ա­ծի բո­լոր այն պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք ստանձ­նել է կա­պի­տու­լյա­ցի­ոն փաս­տաթղ­թի ստո­րագր­մամբ: Ինչ վե­րա­բեր­ում է նրանց, ով­քեր ընտ­րել են ի­րենց դահ­ճին, ի­րենց տան դռնե­րը թուր­քի ա­ռաջ բա­ցո­ղին, ա­սեմ, որ խե­ղա­թյուր­ված հո­գե­բա­նու­թյան տեր ա­նա­ռողջ մար­դիկ են: Չեմ ու­զում խիստ կո­պիտ ո­րա­կա­վո­րում­ներ տալ, բայց թող պատ­րաստ­վեն տեր կանգ­նել ի­րենց ընտ­րու­թյա­նը՝ թուր­քին ի­րենց օ­ջախ­նե­րում դի­մա­վո­րե­լուն»:

Եվ այդ դրա­մա­տիկ ի­րա­վի­ճա­կում էլ տե­ռո­րիս­տա­կան ծա­գում ու­նե­ցող ԱԺԲ-ն հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի վատ­թա­րաց­ման խա­րույ­կին լրա­ցու­ցիչ «բեն­զին» է լցնում: ԱԺԲ-ի հան­րա­հավաք­նե­րին, ո­րոնց թա­փը գնա­լով պա­կա­սում է, քա­ղա­քա­կան կա­րե­լի է հա­մա­րել մի­այն ՀԱՊԿ-ից հրա­ժար­վե­լու և ԱՄՆ-ին դաշ­նակ­ցե­լու պա­հանջ­նե­րը: Մնա­ցյալ ա­մեն ինչ ար­դեն սադ­րան­քի տի­րու­թում է: Այս­պես, ա­մե­րի­կյան դրոշ­նե­րի ա­ռա­տու­թյու­նը ցույց է տա­լիս, որ «ռու­սա­կան սա­պո­գին» դեմ ար­տա­հայտ­վե­լով, նրանք «սա­պո­գա­պաշտ» են մնա­ցել, ըն­դա­մենն ու­զում են ռու­սա­կան «կիր­զը» փո­խա­րի­նել ա­մե­րի­կյան բրեն­դա­յին սա­պո­գով: Օ­տա­րա­մո­լու­թյան դո­զան այն­քան շատ է, որ պար­զա­պես զզվե­լի է:

Իսկ ընդ­հա­նուր առ­մամբ` տպա­վո­րու­թյուն, որ ԱԺԲ-ի մի­տինգ­նե­րը ոչ թե հա­յաս­տա­նյան քա­ղա­քա­կան ակ­ցի­ա են, այլ Ռու­սաս­տա­նի հա­կա­պա­տե­րազ­մա­կան ցույ­ցե­րի հայ­կա­կան «ֆի­լի­ալ» են, այն­քան շատ է թվարկ­վում, թե ՌԴ-ում որ քա­ղա­քում ցու­ցեր ե­ղան և քա­նի զին­կո­մի­սա­րի­ատ հրդեհ­վեց: Եվ դրա թագն ու պսա­կը ե­ղավ «Առանց Պու­տին Հա­յաս­տան» կար­գա­խոս-վան­կար­կու­մը... Այդ ի՞նչ պաշ­տոն ու­նի Պու­տի­նը ՀՀ-ում, որ ու­զում են «Առանց Պու­տին Հա­յաս­տան», այդ ի՞նչ աբ­սուրդ է, և ձե՞ր ինչ գործն է, թե ու­րիշ երկ­րի ղե­կա­վարն ով է:

Դրան նա­և գու­մար­վե­ցին ան­վարժ ռու­սե­րե­նով հա­կա­ռու­սա­կան ե­լույթ­նե­րը... Ե­րև­ի թե դրանք պետք են հա­մա­ցանց գցվե­լու հա­մար, որ­պես­զի հա­կա­հայ­կա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի «գրա­դու­սը» ՌԴ-ում բարձ­րաց­նեն: Ե­րև­ի ԱԺԲ-ական­նե­րը քիչ են հա­մա­րում ռու­սա­կան հե­ռուս­տա­ա­լիք­նե­րում հնչող հա­կա­հայ­կա­կան դրսև­ո­րում­նե­րը, և ու­զում են տար­բեր մար­կով­նե­րի և կո­րոտ­չեն­կո­նե­րի գոր­ծին սե­փա­կան լու­ման ա­վե­լաց­նել:

Իսկ չա­րիք Նի­կո­լին հե­ռաց­նե­լու պա­հանջ նրան­ցից այդ­պես էլ չլսե­ցինք: Մի նի­կոլ էլ սրանք են:

 ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ


Սիրելի երիտասարդություն, ելե՛ք ոտքի, մի՛ թողեք ստրկացնեն ձեզ ու ձեր սերունդներին. Վահագն ՉախալյանՈմն Մագդա խոսում էր ռազմական հեղաշրջումից, բայց բերման է ենթարկվում Տարոնը. սադրանք՝ ակցիայի ժամանակՌուս միլիարդատերն աշխատանքի թեժ գիծ է բացում արցախցիներին օգնելու համար․Բնակարանների վարձերը Երևանում և մոտ քաղաքներում կտրուկ բարձրացել են վերջին մեկ շաբաթում․ «Հետք»Արցախից բռնի տեղահանված 97 հազար 735 քաղաքացի արդեն հատել է Հայաստանի սահմանըՀՀ-ն Արցախում ռասսայական խտրականության գործով հայց է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմԿառավարությունը Արցախից բռնի տեղահանված 27․396 մարդու տրամադրԱդրբեջանցիները պղծել են «Դեդո-բաբոյի» հուշարձանըՀայաստանի գլխին ինչ կբերի Նիկոլի «խաղաղության պայմանագիրը»Ինչո՞ւ է Ալիեւին պետք այս երեք ամսվա պաուզանԱդրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է ներկայացնում Լևոն Մնացականյանին գերեվարելու մասինԻնչպես ադրբեջանցի ստաժորների գաղտնի բանակը ներթափանցեց գերմանական ժողովրդավարություն. ViceԱնցակետը հատածների, չհատածների մասին որևէ նյութ, անուն-ազգանուն մի հրապարակեք. Տիգրան ԱբրահամյանՓաշինյանը մի կողմից ճանաչում էր Ադրբեջանի ամբողջականությունը, մյուսից՝ շնորհավորում էր ԼՂՀ-ինՄեր տղերքի կռիվները իմ հաշվարկով մոտ 4–6 ամսով հետ գցեցին թշնամուն ՀՀ-ին հարվածելու իր պլաններումԴավիթ Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը՝ 4 ամիս ժամկետովՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շարունակում է արդի հարց մնալ. ԿրեմլԵվլախում ավարտվել է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը. հայտնի է՝ ինչ հարցեր են քննարկվելՈրտեղ է Դավիթ Բաբայանը իրականումԱդրբեջանցիները կալանավորել են «Հայաստան դաշինքի» պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի եղբորըԱլեն Սիմոնյանը հանդիպել է Գերագույն ռադայի նախագահի հետ. Միջազգային սկանդալ Մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը պաշտպանվելու ենՍոսեն որոշում է կայացրել ապրել ԱրցախումԹուրքական ընդդիմությունը հույս ունի հաղթել Էրդողանին՝ փոխարինելով առաջնորդինՀայկական քաղաքական կառույցը Ղարաբաղում ինքն իրեն ոչնչացրեց. Հաքան ՖիդանԹուրք հաղորդավարը հույս ունի, որ Փաշինյանը կմնա իշխանության ղեկինԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըՍամվել Շահրամանյանը ինքնասպան լիներ՝ ավելի ճիշտ էր. Անդրանիկ ՔոչարյանՊաշտոնապես հայտարարում ենք՝ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը «պաշտպանվելու են». ԱլիևՇահրամանյանը Բաքվի հետ բանակցություններ է վարում ԼՂ ղեկավարությանն Արցախից անվտանգ դուրս բերելու համարԵվլախում ընթանում է Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումըԲաքվի հետ կքննարկենք ԼՂ-ում խաղաղապահ առաքելության հարցը. ՊեսկովՓաշինյանի շնորհիվ հասանք էս օրին, 4 կռվի մասնակից եմ, դառա թափառական. արցախցիԱդրբեջանցիները գերեվարել են նաև Արշավիր ՂարամյանինՏիգրան Ուրիխանյանի գործը փոխանցվել է ԱԱԾ-ինԳերեվարվել է գեներալ-լեյտենանտ Լեւոն Մնացականյանը«Այսօրվա քաղաքական դաշտում ոչ ոք մարդկանց ոգեւորելու ուժ ու ունակություն չունի, բայց աղերսում ա ոտքի կանգնել, պայքարել, հայ լինել»․ Մհեր ՄկրտչյանՇատ շուտով կավարտվի Ադրբեջանը Նախիջևանի, Իրանի, Թուրքիայի հետ կապող տրանսպորտային միջանցքի կարևոր հատվածի շինարարությունը. ԱլիևՑանկալի կլինի, որ Արցախի զինծառայողները ծառայության ընդունվեն ՊՆ-ում. փոխնախարարՀայաստանում բանակում ծառայող քաղաքացիական անձանց ընտանիքները կկարողանան հույս դնել փոխհատուցման վրաԿայուն խաղաղության համար Հայաստան պետք է անվերապահ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը. Թուրքիայի ԱԱԽՌուսաստանը միշտ բաց է ԱՊՀ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման հարցում. ՇոյգուԹուրքիան մինչև 2028-ը երկաթուղի կկառուցի դեպի ՆախիջևանՍեպտեմբերի 29. Օրվա խորհուրդՀայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական պատվիրակությունները ժամանել են Տուլա. ՌԴ ՊՆ Հարց է ծագում, ո՞ւմ է ընդդիմությունն է կլոուն Հայկոն եւ ինչո՞վՑավում եմ, ընդունում եմ բոլոր մեղադրանքները ու գիտակցում եմ, որ ես էլ եմ մեղավոր. Փաշինյանի նախկին խոսնակԻնչպե՞ս Նիկոլը խաբեց ՎարդանյանինԻրականացվող ցեղասպանությունը Փաշինյանի հինգուկես տարվա վարած քաղաքականության հետեւանքն է. ԴԱՎԻԹ ՍԱՀԱԿՅԱՆՑԲոլորը սպասում են` Իրանը մի բան անի, հարձակվեն. Վան Համբարձումյան

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода