Ինչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ը Պարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ Վերջին պատարագը Բերձորում 41-ամյա տղամարդուն ոստիկանները խոշտանգել են․ ահազանգ ոստիկանությանը Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Սոչի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետ Անկարան իր առջեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադին տապալելու նպատակ չի դնում. Էրդողան Էրդողանը Պուտինին եւ Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա հանդիպման ԿԳՄՍՆ-ն որոշել է հրաժարվել աշակերտի անբավարար գնահատման շեմից Տավուշում արձանագրվել է շան կատաղություն հիվանդության դեպք Ինչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ միայն բանջարեղեն ուտելու դեպքում


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Կյան­քը ու­րախ է, գնաճն էլ շատ լավ բան է: Ի՞նչ եք կար­ծում, ո՞վ է այդ զար­մա­նա­լի մտքի հե­ղի­նա­կը: Ճիշտ կռա­հե­ցիք` մեծն տնտե­սատ­գետ ՀՈ­ՎԻԿ Ա­ՂԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԸ. «Հիմ­նա­կա­նում կեն­սա­մա­կար­դա­կի վրա ազ­դու­մա էն նույն խա­վի վրա, ո­րոնք ի­րենց ե­կա­մուտ­նե­րը ստա­նում են պե­տա­կան բյու­ջե­ից՝ թո­շա­կա­ռու­ներ, ու­սու­ցիչ­ներ, պե­տա­կան ո­լոր­տի աշ­խա­տող­ներ… իսկ բո­լոր մյուս­նե­րի հա­մար նույ­նիսկ լա­վա­նա­լու է, ո­րով­հե­տև ի­րենց ապ­րանք­նե­րի, ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի գներն են ա­ճում, և, հե­տև­ա­բար, և՛ նրանց ե­կա­մուտ­նե­րը, և՛ աշ­խա­տա­վարձ­ե­րը կբարձ­րա­նան»: Մի­ա­ժա­մա­նակ Հո­վի­կը որ­պես պե­տու­թյան կող­մից սե­փա­կան քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ հո­գա­ծու­թյան ա­պա­ցույց վկա­յա­կո­չել է թո­շակ­նե­րի ա­ռա­ջի­կա բարձ­րա­ցու­մը: Զար­մա­նա­լի է` ին­չի՞ց է են­թադ­րում Ա­ղա­զա­րյա­նը, որ այս կամ այն սե­փա­կա­նա­տե­րը, ստա­նա­լով հա­վե­լյալ ե­կա­մուտ­ներ, շտա­պե­լու է բարձ­րաց­նել իր աշ­խա­տող­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը՝ փաս­տա­ցի նվա­զեց­նե­լով իր գեր­շա­հույթ­նե­րը: Կա՞ մշա­կած մե­խա­նիզմ, ո­րը կստի­պեր բիզ­նե­սին բարձ­րաց­նել աշ­խա­տա­վոր­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը: Չկա այդ­պի­սի գոր­ծի­քա­կազմ, հե­տև­ա­բար՝ Ա­ղա­զա­րյան Հո­վի­կը «տուֆ­տում» է. գռզո­նե­րը հարս­տա­նում են, գռզո­նե­րի մոտ ճոր­տի կար­գա­վի­ճա­կում հայտն­ված աշ­խա­տող քա­ղա­քա­ցի­նե­րը՝ աղ­քա­տա­նում: Բայց ՔՊ-ակա­նից էլ ի՞նչ սպա­սես:

Ա­պա­գա կա՛, կա՛ ա­պա­գա: Աչք­ներդ լույս, նի­կո­լա­զոմ­բի­ներ` Ա­ՐԱ­ՅԻԿ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԸ օ­գոս­տո­սի 2-ին հրա­վի­րել է Անվ­տան­գու­թյան խորհր­դի ընդ­լայն­ված նիստ` ԱԺ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ, և օ­րա­կար­գա­յին երկրորդ հար­ցը վե­րա­բե­րում էր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հետ կա­պող մի­ջանց­քին: Ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մը Ար­ցա­խում տե­ղա­կայ­ված խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի մի­ջո­ցով պա­հանջ է ներ­կա­յաց­րել ա­ռա­ջի­կա­յում եր­թև­ե­կու­թյու­նը նոր եր­թու­ղով կազ­մա­կեր­պե­լու վե­րա­բե­րյալ: Թե ինչ է դա նշա­նա­կում` բա­ցատ­րում է պատ­գա­մա­վոր Տիգ­րան Աբ­րա­հա­մյա­նը. «Պարզ, մատ­չե­լի լեզ­վով ա­սած, Ադր­բե­ջա­նը ա­ռա­ջի­կա­յում ան­ցա­կետ կտե­ղա­կա­յի դե­պի Բեր­ձոր, Ա­ղավ­նո, Սուս գնա­ցող հատ­վա­ծում և Հա­յաս­տա­նից Ար­ցախ շար­ժը կկազ­մա­կերպ­վի Ա­ՆԱ­ՎԱՐՏ ճա­նա­պար­հով: Հի­շեց­նեմ, որ ար­դեն տև­ա­կան ժա­մա­նակ է` Ադր­բե­ջա­նը Լա­չի­նի մի­ջանց­քին զու­գա­հեռ նոր՝ 32 կմ-ոց ճա­նա­պարհ է կա­ռու­ցում, ո­րը պետք է սկիզբ առ­նի ՀՀ Կոռ­նի­ձոր գյու­ղից ու շա­րու­նակ­վի դե­պի Շու­շի­ի շրջա­նի Մեծ շեն, Հին­շեն գյու­ղեր՝ շրջան­ցե­լով Բեր­ձոր քա­ղա­քը, Սուս և Ա­ղավ­նո գյու­ղե­րը: Այս պա­հին ճա­նա­պար­հի քիչ հատ­ված է աս­ֆալ­տա­պատ­ված, այ­սինքն՝ Ադր­բե­ջա­նը շար­ժը ուղ­ղոր­դում է գռուն­տա­յին՝ ա­նա­վարտ ճա­նա­պար­հով»: Դե ինչ, չզար­մա­նաք, ե­թե մի օր էլ Բա­քուն թե­լադ­րի, թե ինչ­պես պետք է Կոն­դից հաս­նեք Օ­պե­րա...

Տխրահռ­չակ ՔՊ-ական ՎԱ­ՀԱԳՆ Ա­ԼԵՔ­ՍԱ­ՆՅԱՆՆ էլ զար­մա­նա­լի­ո­րեն կրկին «քո­քեց» հնա­մաշ «բա­յա­թին», թե Սերժ Սարգ­սյա­նի օ­րոք բա­նակն ու­ներ հնա­մաշ զեն­քեր: Դրա առն­չու­թյամբ ՀՀԿ-ական Տիգ­րան Վար­դա­նյանն ի­րա­վա­ցի­ո­րեն նկա­տում է. «Երբ բա­ռա­չում ես, բա ին­չի՞ դրան զու­գա­հեռ չես ա­սում, որ մեր ԶՈւ-ում առ­կա են ոչ մի­այն 80-ական­նե­րի, այ­լև 90-ական­նե­րի և 2000-ական­նե­րի զի­նա­տե­սակ­ներ ու դրանց մո­դի­ֆի­կա­ցի­ա­նե­րը: Բա, որ էդ­քան ան­կեղծ ես, բա ին­չի՞ չեք հրա­պա­րա­կում Սերժ Սարգ­սյա­նի 2018-2024թթ. ՀՀ ԶՈւ ար­դի­ա­կա­նաց­ման ծրա­գի­րը: Չեք հրա­պա­րա­կում, ո­րով­հե­տև գի­տես, որ փո­ղո­ցում քայ­լես առն­վազն կգան ու կթքեն ե­րե­սիդ»: Տիգ­րան Վար­դա­նյա­նի պա­տաս­խա­նը նա­և զար­մա­նա­լի պա­տաս­խան է պա­րու­նա­կում, թե ով է այդ ՔՊ-ակա­նը. «Կար­ծեմ դու է­իր նեղ­վում, որ քեզ խոզ են ա­սում: Ես էլ եմ այդ կար­ծի­քին, որ քեզ չի կա­րե­լի խոզ ա­սել: Կար­ծում եմ, որ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը «խ» տա­ռը պա­տա­հա­բար խառ­նում են «բ» տա­ռի հետ: Ին­չև­ի­ցե խոզ, թե՞ բ**, ու­սա­պարկ, թե՞ տրյապ­կա, մի­և­նույն է դրա­նից քո գար­շե­լի է­ու­թյու­նը չի փոխ­վում»:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Ինչպես պարտվեցինք պատերազմում․ «Սուրմալուի» բացահայտումները և Արծրունի «Հաղթելու ենք»-ըՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալՎերջին պատարագը Բերձորում41-ամյա տղամարդուն ոստիկանները խոշտանգել են․ ահազանգ ոստիկանությանը Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Սոչի, որտեղ կհանդիպի Պուտինի հետԹուրքիայում Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի հետ կապված վարժանք են անումԱվստրիայում ուժեղ փոթորկի հետեւանքով զոհվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ երկու երեխաԱնկարան իր առջեւ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ Ասադին տապալելու նպատակ չի դնում. ԷրդողանԷրդողանը Պուտինին եւ Զելենսկուն հրավիրել է Թուրքիա հանդիպմանԿԳՄՍՆ-ն որոշել է հրաժարվել աշակերտի անբավարար գնահատման շեմիցՀԱՊԿ փրկարարները 2023 թվականին հատուկ զորավարժություններ կանցկացնեն Բելառուսի տարածքումՏավուշում արձանագրվել է շան կատաղություն հիվանդության դեպքԷրդողանը Զելենսկիին առաջարկել է Թուրքիայում կազմակերպել նրա հանդիպումը Պուտինի հետԻնչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ միայն բանջարեղեն ուտելու դեպքումՔննարկվում է «Սուրմալու»-ի պայթյունից տուժածներին ու զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու հարցըԵթե Իրանի տնտեսական օգուտները երաշխավորվեն, հնարավոր է հասնել միջուկային գործարքի վերականգնմանը. Իրանի ԱԳՆԵրեք դուստրերի կողմից սպանված Միխայիլ Խաչատուրյանի գործով հետաքննությունը վերսկսվել է. ՌԴ գլխավոր դատախազությունը չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունը Մեր տեղեկություններով հրավառ նյութեր եղել են նաև շենքի վերևի հարկերում. Փրկարար ծառայության տնօրեն Փլված սյուներ, ավերված տաղավարներ. «Սուրմալուի» պայթած շենքը՝ ներսից (Video)Քննարկվել է Սևանա լճում կողակ ձկնատեսակի վերականգնման գործընթացըՈ՞ր ապրանքն է ամենից շատ վաճառվում Հայաստանից. «Wildberries»-ը թվեր է ներկայացրելՀանրակրթական դպրոցներում հրաժարվել ենք անբավարար գնահատման շեմից․ Ժաննա Անդրեասյան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամեն բան անում են, որպեսզի արժեզրկեն ռուս խաղաղապահների ծառայությունը, Հայաստանն էլ այդ խայծը կուլ է տալիս. ԽՍՀՄ գեներալը ԱՀ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասինՈւսումնավարժանքներ Թուրքիայում՝ Մեծամորի ատոմակայանի հնարավոր վթարի դեպքումՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Հայ-վրացական սահմանին կհանդիպեն Հայաստանի ու Վրաստանի վարչապետներըԱրմեն Աշոտյան. ԻՆՉ ԿԼԻՆԵՐ, ԵԹԵ...Կասեցվել է Կենտրոնում գտնվող հանրային սննդի օբյեկտի գործունեությունըՓաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին կբացեն «Բարեկամություն» կամուրջը«Իմ նոր երգի տեսահոլովակի պրեմիերան կհետաձգվի՝ ստեղծված իրավիճակից ելնելով»․ Սարո Գեւորգյան2022թ. առաջին կիսամյակում բյուջեի կատարումը շեղվել է պլանից շուրջ 205 մլրդ դրամով․ «Լույս» հիմնադրամՄոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարքը ցավակցական հեռագիր է հղել վարչապետ ՓաշինյանինԳյումրիում ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ հնչեցրած անձը կալանավորվել էՎարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ԱՄՆ-ում տուն է գնել 585 հազ․ դոլարով՝ առանց վարկային միջոցների․ «Հետք»Արցախի ԱԽ քարտուղարը խաղաղապահներից պահանջել է արգելել ադրբեջանցի լրագրողների մուտքը ԱրցախԵրևանի մետրոպոլիտենի տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Հայաստանում Ղրղզստանի նախկին պատվավոր հյուպատոսըՊարզվել է Էջմիածնում կրակոցների հետևանքով մահացածի և վիրավորի ինքնությունը. նրանք հասակակիցներ ենԿալիֆորնիայում երկու փոքր ինքնաթիռներ են բախվել. կան զոհերՀՀ քաղաքացիները փորձել են Ռուսաստանից ԱՄԷ տեղափոխել 800 մլն ռուբլի արժողությամբ 225 կգ ոսկու ձուլակտոր. նրանք ձերբակալվել ենԱՄՆ-ն ևս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային. ReutersՊարզաբանում` Արագածի գիտական կենտրոնի տարածքը վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ«Դա քարոզչություն անելու տեղ չէր, հակաքարոզչությունն է ակտիվ սկսվել». Ավինյանը` իր աղմկահարույց հայտարարության մասինՌԴ ԱԻՆ ղեկավարը ցավակցել է «Սուրմալու»-ում պայթյունի կապակցությամբՀայտնի է Էջմիածնի կրակոցներից մահացածի ու վիրավորի ինքնությունը․ նրանք հասակակիցներ ենԱշխատանքներն այս պահին ընթանում են բուն էպիկենտրոնում. կախված երկաթբետոների կոնստրուկցիները, պանելները դժվարություններ են առաջացնում անհետ կորած քաղաքացուն գտնելու հարցում․ ՓԾ տնօրենՄինչև լուսադեմ հրշեջ-փրկարարները նորից օջախների մարման աշխատանքներ են արել. ԱԻՆ պաշտոնյաՌԴ մի շարք մարզերում արգելված է այցելել անտառներ. բարձր հրդեհավտանգ իրավիճակ էՀատուկ թուրքական դպրոց է հաճախել․ Ով է Թուրքիայում ընտրված հայ գավառապետը եւ ինչով է աչքի ընկել․ Բացառիկ մանրամասներ ներկայացնում Բագրատ ԷստուկյանըԷրդողանը մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել Լվովում իր բանակցությունների արդյունքներըԱլիևն ու նրա կինը ծնունդը նշելու են հանձնված Բերձորում․ իրենք արդեն դա հայտնել են․ Նաիրա Զոհրաբյան (Video)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ