Հանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման Աբովյան Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴ Միանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարություն Ստեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի Թովմասյան Եկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն Պետրոսյան Բերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերը «Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարը Օգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը «Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարը


Ոչ մի­այն գյու­ղե­րը դառ­նում են սահ­մա­նա­մերձ, այ­լեւ ան­մի­ջա­պես դի­տարկ­ման տակ են հայտն­վում թշնա­մու ու­ժե­րի կող­մից. Մեհրաբյան

Ներքաղաքական

Լա­չի­նի մի­ջանց­քով այ­սօր գոր­ծող ճա­նա­պար­հով անց­նում են էներ­գա­կիր տա­րան­ցիկ ու­ղի­նե­րը, մաս­նա­վո­րա­պես՝ էլեկտ­րաէ­ներ­գի­ա­յի, կա­պի եւ հե­ռուս­տա­տե­սու­թյան մա­լուխ­նե­րը, ինչ­պես նա­եւ գա­զա­տար­նե­րը: Այս մա­սին հի­շեց­նում է ՀՀԿ խորհր­դի ան­դամ ՆԱ­ՐԻ­ՆԵ ՄԵՀ­ՐԱ­ԲՅԱ­ՆԸ եւ ընդգ­ծում, որ այն ստա­ցել է «կյան­քի ճա­նա­պարհ» անու­նը ոչ մի­այն այն պարզ պատ­ճա­ռով, որ այդ ճա­նա­պար­հը Հա­յաս­տա­նը կա­պում է Ար­ցա­խի հետ,  այլ՝ պար­զա­պես, այդ ու­ղի­ով լուծ­վում են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան եւ Ար­ցա­խի հա­մար կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող խնդիր­ներ:

— Այս ճա­նա­պար­հին, որ­պես այ­լընտ­րանք, առա­ջարկ­վե­լու է նոր ճա­նա­պարհ, ին­չի շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներն ադր­բե­ջա­նա­կան կողմն ակ­տի­վո­րեն իրա­կա­նաց­նում է: Այս առու­մով ի՞նչ վտանգ­ներ եք տես­նում:

— Այդ ճա­նա­պար­հի կա­ռու­ցու­մը որը դե­ռեւս քննարկ­վում է, կա­րող է լուրջ սպառ­նա­լիք­ներ ներ­կա­յաց­նել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հա­մար՝ այն պարզ պատ­ճա­ռով, որ ան­մի­ջա­կա­նո­րեն առնչ­վե­լու է մաս­նա­վո­րա­պես՝ Սյու­նի­քի մար­զի հետ: Ստեղծ­ված իրա­վի­ճա­կից կա­րող ենք են­թադ­րու­թյուն­ներ անել, որ վստա­հա­բար Գո­րի­սի շրջա­կայ­քով կտե­ղա­կայ­վեն ադր­բե­ջա­նա­կան ռազ­մա­կան ու­ժեր: Այ­սինքն՝ այդ ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծում ան­մի­ջա­պես լի­նե­լու է թշնա­մու ազ­դե­ցու­թյու­նը: Ստաց­վում է, որ ոչ մի­այն գյու­ղե­րը դառ­նում են սահ­մա­նա­մերձ, այ­լեւ ան­մի­ջա­պես դի­տարկ­ման տակ են հայտն­վում թշնա­մու ու­ժե­րի կող­մից:

— Ձեր գնա­հատ­մամբ՝ ստեղծ­ված իրա­վի­ճա­կի լու­ծու­մը ինչ­պի­սի՞ ձե­ւա­չա­փում փնտրել եւ ո՞րը կա­րող է լի­նել:

— Պետք է հնա­րա­վո­րու­թյու­նը բաց չթող­նել եւ վե­րա­կեն­դա­նաց­նել Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի ձե­ւա­չա­փը, քա­նի որ սա այն հար­թակն է, որի շրջա­նա­կում կա կոն­սե­նսուս` երեք հիմ­նա­րար սկզբունք­նե­րի հար­ցում, որոն­ցից մեկն էլ ազ­գե­րի ինք­նո­րոշ­ման իրա­վունքն է: Սա այն սկզբունքն է, որը բխում է Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան շա­հե­րից: Չենք կա­րող նա­եւ ստվե­րել Ար­ցա­խի կար­գա­վի­ճա­կի հար­ցը: Կար­ծես թե, դուրս է մնա­ցել կա­րե­ւո­րա­գույն օրա­կար­գա­յին խնդիր­նե­րից, թե ինչ կար­գա­վի­ճակ է ստա­նա­լու Ար­ցա­խը, ում կազ­մում է լի­նե­լու եւ ինչ­պես է լի­նե­լու:

— Դուք հղում եք անում ԵԱՀԿ Մինս­կի խմբի ձե­ւա­չա­փին, որի վե­րա­բե­րյալ Ռու­սաս­տանն ասում է, որ մյուս եր­կու հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը հրա­ժար­վում են իրենց հետ աշ­խա­տել այս ձե­ւա­չա­փում, իսկ Ադր­բե­ջանն առ­հա­սա­րակ հայ­տա­րա­րում է, որ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գա­հու­թյունն այ­լեւս գո­յու­թյուն չու­նի: Հե­տե­ւա­պես, հա­ջող­վե­լո՞ւ է «հո­գե­դարձ» անել այս ձե­ւա­չա­փին:

— Բազ­միցս հոր­դո­րել ենք, որ այս գոր­ծող հար­թա­կը, որը կա­րող է փոք­րի­շա­տե մեզ նպա­տա­կա­հար­մար ար­դյունք­ներ բե­րել, մի՛ քնեց­րեք: Մինչ­դեռ այ­սօր հեր­թա­կան կորստ­ված հնա­րա­վո­րու­թյան ակա­նա­տեսն ենք եւ, ցա­վոք, այդ­պի­սի օրի­նակ­նե­րը բազ­մա­թիվ են: Դրա հա­մար անհ­րա­ժեշտ է նա­խե­ւա­ռաջ սկսել երկ­կող­մա­նի բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թաց ԵԱՀԿ Մինս­կի խմբի բո­լոր հա­մա­նա­խա­գահ պե­տու­թյուն­նե­րի հետ:

— Ամեն կող­մից գու­ժում են, որ հու­լի­սի 1–ը կա­րող է ճա­կա­տագ­րա­կան լի­նել Բեր­ձո­րի եւ Աղավ­նո­յի հա­մար: Այն, ինչ չի անում իշ­խա­նու­թյունը, ար­դեն պարզ է, իսկ ի՞նչ կա­րե­լի է ակն­կա­լել ընդ­դի­մու­թյու­նից, որը հու­լի­սի 1–ին նոր պատ­րաստ­վում է եւս մի հան­րա­հա­վաք անել:

— Առա­ջար­կում եմ բո­լորս էլ իրա­տե­սա­կան լի­նենք: Իհար­կե, այս փու­լում շատ բա­ներ այ­լեւս փո­խել հնա­րա­վոր չէ, քա­նի որ չու­նենք բա­նա­կի, ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան, տնտե­սա­կան սո­ցի­ա­լա­կան լուծ­ված խնդիր­նե­րի ծաղ­կա­բույ­լը: Ի դեպ, հա­ջորդ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հա­մար էլ իրա­պես շատ բարդ է լի­նե­լու լու­ծել այդ խնդիր­նե­րը: Այն­պես որ, քա­նի դեռ այդ խնդիր­նե­րը լուծ­ված չեն, վե­րամ­բարձ խոս­տում­ներ տա­լը պո­պու­լիս­տա­կան կլի­նի: Բա­ցի այդ, այս­տեղ կա եր­կու շատ կա­րե­ւոր կոմ­պո­նենտ. մենք չգի­տենք, թե ինչ է բա­նակց­վում, որ­պես­զի խոս­տա­նան, թե ինչ կլի­նի կամ չի լի­նի: Տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րի վե­րա­բե­րյալ չու­նենք իրա­կան պատ­կեր: Այս առու­մով չգի­տեմ, թե ինչ կկա­րո­ղա­նանք հետ բե­րել, բայց գո­նե կկա­րո­ղա­նանք կա­սեց­նել այն անի­վը, որը, անխ­նա, ձնագն­դի էֆեկ­տով մե­ծա­նա­լով, ոչն­չաց­նում է ճա­նա­պար­հին ամեն ինչ: Օրի­նակ` Լա­չի­նի հետ կապ­ված ինչն է մեզ խան­գա­րում, որ­պես­զի հենց այ­սօր կազմ­վեր մի­ջազ­գա­յին լրատ­վա­կան գոր­ծու­նե­ու­թյուն իրա­կա­նաց­նող­նե­րի խումբ,  կհրա­վիր­վեին BBC–ից, «Նյու Յորք Թայմ­սից» եւ աշ­խար­հառ­չակ այլ լրատ­վա­կան­նե­րից ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի, ով­քեր կգնա­յին եւ հենց տե­ղում կփաս­տագ­րե­ին այն ամ­բողջ պատմ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյու­նը, որն այս պա­հին առ­կա է այն­տեղ: Ի՞նչն է մեզ խան­գա­րում, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նանք այդ ամ­բող­ջը վա­վե­րագ­րել, դուրս հա­նել այն­տե­ղից խաչ­քա­րե­րը, որ­պես­զի մշա­կու­թա­յին վան­դա­լիզ­մի չեն­թարկ­վի: Չէ որ այն ամենը, ինչ հի­մա կկա­րո­ղա­նանք վա­վե­րագ­րել եւ փաս­տագ­րել հե­տա­գա­յում կա­րող է ապա­ցույց լի­նել՝ մեր իրա­վա­ցի­ու­թյու­նը փաս­տե­լու հա­մար:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Ռուս խաղաղապահներից բացի Արցախում այլ երկրների խաղաղապահների ներգրավումը կարող է «պայթեցնել» տարածաշրջանը. ԲաբայանՀանկարծ «չշեղվեք», թե չէ կարող է ձեր բարեկամ թուրքերը բարկանան. Արման ԱբովյանՍուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները սկիզբ են առել դեռեւս ամիսներ առաջ. ՀՅԴՄիանում ենք դեսպան ​Էդգար Ղազարյանի առաջարկներին. հայտարարությունԱրփինե Դալալյանը ավարում է մարզական կարիերանՍտեփանակերտի Ազատամարտիկների պուրակում տեղի կունենա «Եղբորս» երգի շնորհանդեսըՆիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայրենազրկման հոմանիշ է դարձել մեզ համար. Թագուհի ԹովմասյանԵկեք Աղավնո եւ ես երաշխավորում եմ, որ կբեկենք գործողությունների ընթացքը. Սուրեն ՊետրոսյանԲերձորը, Սուսն ու Աղավնոն թշնամուն զիջելը նշանակում է նրա համար ևս մեկ հաղթանակի օր ապահովել. ՈսկանյանԻրանը գլխավոր հյուպատոս է նշանակել Կապանում Օգոստոսի առաջին տասնօրյակում հայկական զինված ուժերը տվել են 2 զոհ, 21 վիրավոր․ Սենոր ՀասրաթյանԲերձորի Սբ. Համբարձման եկեղեցու վրայից հեռացվում են խաչերըՈր դեպքերում է մակարոնեղենը վտանգավոր և ինչպես նվազագույնի հասցնել նման մթերքի հասցրած վնասըՎրաստանը չի միանա Ռուսաստանի դեմ պատերազմին. Կախա Կալաձե«Շատ գեղեցիկ զույգ»․ Նունե Եսայանի եւ Ավո Խալաթյանի ջերմ լուսանկարըՄոսկվան հայտարարել է մինչև օգոստոսի վերջ Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ բարձր մակարդակի հանդիպման մասին«Մենք կանգնած ենք գոյաբանական բնույթի սպառնալիքների առջև, շատ կարևոր է հեռու մնալ դեմագոգներից, սադրիչներից, սուտի հայրենասերներից». Արցախի ԱԳ նախարարՕգոստոսի 12-ին կմեկնարկի «Սիմֆոնիկ Երեւան» փառատոնը«Սեր»․ Գեւորգ Մկրտչյանի եւ սիրելիի ջերմ լուսանկարըԳրիգորի Լեպսը մոտ կես միլիոն ռուբլի է ծախսել պլաստիկ վիրահատությունների վրաՄենչի դուստրն անդրադարձել է նշանը հետ տալու թեմային․ կապշեք, երբ իմանաք՝ ինչ է ասել (լուսանկար, տեսանյութ).Starnews.amԼուի XV-ի կերպարում․ հրապարակվել է Ջոնի Դեփի լուսանկարը «Ժաննա Դյուբարի» ֆիլմից Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների նոր հանդիպումը կարող է կայանալ Կարսում. ԶԼՄԱղվան Հովսեփյանը 100 մլն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի․ դատարանը բավարարեց միջնորդությունըՀայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա. ԱԳՆ303 անձ Հայաստանից դեռևս անհայտ կորած է համարվում հակամարտության 2020 թ. սրացման հետևանքով. ԿԽՄԿՊարեկներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել մայրաքաղաքումԽաչատուր Քոքոբելյանի հոր առեւանգման փաստով քիչ առաջ ձերբակալվել է ՀՅԴ ԳՄ անդամ Սուրեն ՄանուկյանըԸնթանում է Աղվան Հովսեփյանի գործով հրատապ դատական նիստը. ՈՒՂԻՂԴոլարի, եվրոյի և ռուբլու փոխարժեքը՝ փոխանակման կետերումԼեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մասին քննադատությունն արդարացված չէ. ՌԴ ԱԳՆExclusive. «Ասում են՝ հայերենս «քաղցր» է հնչում»․ Մարգարիտա Պոզոյանը՝ հայերեն երգելու, Հայաստանում կայանալիք համերգների, Սթիվեն Սիգալի հետ հանդիպման ու Դոլինայի մասինՔննարկվել են Հենրիկ Սիրավյանի «Պատմություն եւ ներկա» որմնանկարի պահպանության հարցերըԿառավարությունը 8 մարզում աշնանացան ցորենի մշակության ծախսերը մասնակի կփոխհատուցիՊավել Պրիլուչնիի եւ Զեփյուռ Բրուտյանի հարսանիքը տեղի կունենա ՀայաստանումA Haber-ը տեղեկացրել է Երեւանի եւ Անկարայի երկխոսության շրջանակում հերթական հանդիպման մասին20 մլն դրամ՝ Օհան Դուրյանի արձանի պատրաստման եւ տեղադրման համար. Կառավարության որոշումՀենրիխ Մխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել ընկերական խաղումԻնչպե՞ս է այսուհետ ստուգվելու վարորդների սթափությունը. Կառավարության նոր որոշումըՍպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ«Ռուսական դելտակրոն». գիտնականները Ռուսաստանում հայտնաբերել են կորոնավիրուսի նոր տեսակԲրուքլին Բեքհեմի կինը հայտնել է սկեսուրի՝ Վիկտորյա Բեքհեմի հետ «սառը պատերազմի» «պատճառը» (լուսանկարներ)Նարգիզ Զակիրովան հայտարարել է իր հղիության մասինԲոլորը խոսում են իմ անհավանական վարկանիշի մասին. Արեստովիչը ցանկանում է Ուկրաինայի նախագահ դառնալԱդրբեջանն ավարտվել է Բերձորը շրջանցող նոր մայրուղու շինարարությունըԲաքվում ցեխային հրաբուխ է ժայթքել«Ժողովուրդ». Իմանալով, որ Աղավնոյից պետք է բնակիչները հեռանան, այնտեղ ներդրումներ են արվել Խոսքը մոտ 300 հազար ԱՄՆ դոլար ներդրման մասին է ոչ պետական միջոցներից...Քիմ Քարդաշյանն ու Apple-ը թողարկել են անլար ականջակալներ Այսօրվա հոսանքազրկումների մասինՕգոստոսի 14-ին կնշվի Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը, այդ օրը կկատարվի Խաղողօրհնեքի արարողություն
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ