Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական Անցավ բաժանման 3 կանոն

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

ՆԻԿՈԼԸ ու իր թայ­ֆեն սար­սա­փե­լի աս­տի­ճա­նի վա­խե­ցած են: Օ­րերս կա­ռա­վա­րութ­յան մի շեն­քից մյու­սը անց­նե­լու հա­մար ­Նի­կո­լը 50 մետ­րը ան­ցավ մոտ 50 թիկ­նա­պահ­նե­րի ու­ղեկ­ցութ­յամբ, իսկ ԱԼԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆԸ Ե­րե­ւաի փո­ղոց­նե­րով եր­թե­ւե­կե­լիս նույն­պես ի­րեն շրջա­պա­տում է մի քա­նի թիկ­նա­պա­հա­կան եւ ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նա­նե­րով: ­Զար­մա­նա­լի է, ե­թե այդ­քան վա­խե­ցած եք, ին­չո՞ւ չեք դա­դա­րեց­նում ձեր հա­կա­հայ­կա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը: Ին­չո՞ւ չեք թող­նում-գնում…

­Հա­յաս­տան պաշ­տո­նա­կան այ­ցով այ­ցե­լած Վ­րաս­տա­նի վար­չա­պետ ԻՐԱԿԼԻ ԿՈԲԱՁԵՆ հա­վա­նա­բար զար­մա­ցել էր, որ իր այ­ցե­լութ­յու­նը Ե­ղեռ­նի հու­շար­ձան, ըստ էութ­յան, չէր լու­սա­բան­վել. այս­պես` վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նա­կան կայ­քում ըն­դա­մե­նը նշված է, որ «Ի­րակ­լի ­Կո­բա­խի­ձեն այ­ցե­լել է ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի հու­շա­հա­մա­լիր»: Այ­սինքն` ­Նի­կո­լը նույ­նիսկ վա­խե­նում է ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան հա­մա­լի­րը ճիշտ ան­վա­նել, դրա փո­խա­րեն նշե­լով «Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի հա­մա­լիր»: ­Կո­բա­ձեի այ­ցի օ­րա­կար­գում չկար նաեւ Ա­մե­նայն հա­յոց կա­թո­ղի­կո­սի հետ հան­դի­պու­մը: Մ­նում է զար­մա­նալ, որ ե­թե ­Նի­կո­լը ­Ցե­ղաս­պա­նութ­յուն բա­ռը չի ար­տա­բե­րում թուր­քե­րի ա­հից, ա­պա խա­չից վա­խե­նում է ե­րե­ւի թե սա­տա­նա­յի ա­հի՞ց:

­Ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րի «Զ­վարթ­նոց» օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից օ­գոս­տո­սի 1-ից հա­նե­լու ո­րոշ­ման հիմ­նա­վոր­ման մեջ ՀՀ ԱԳՆ-ն ն­շում էր, թե ­Հա­յաս­տա­նը ար­դեն իսկ ու­նի հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­ներ եւ կա­րո­ղութ­յուն­ներ սահ­մա­նի պահ­պան­ման հար­ցը ինք­նու­րույն լու­ծե­լու հա­մար: ­Սա­կայն պարզ­վեց, որ ՀՀ սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րը նոր-նոր հայ­տա­րա­րութ­յուն են տա­լիս Զ­վարթ­նո­ցում սահ­մա­նա­պահ գոր­ծու­նեութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար կրտսեր սպա­յա­կան կազ­մը հա­վա­քագ­րե­լու նպա­տա­կով: Այ­սինքն` «փո­ղո­ցից» մարդ­կանց են հա­վա­քագ­րում օ­դա­նա­վա­կա­յա­նի սահ­մա­նա­պահ ծա­ռա­յութ­յան հա­մար: Այս­պի­սով, ԱԳՆ-ն ­հեր­թա­կան ան­գամ սուտ ա­սաց, երբ նշում էր, որ ­Հա­յաս­տա­նը ար­դեն իսկ ու­նի փո­խա­րին­ման հնա­րա­վո­րութ­յուն. իսկ այն, որ փո­ղո­ցից մար­դիկ զբա­ղեց­նում են այս կամ այն պաշ­տո­նը 2018 թվա­կա­նից հե­տո, երբ ­Նի­կոլն ու նի­կո­լա­կան­նե­րը զբա­ղեց­րին երկ­րի ղե­կա­վար պաշ­տոն­նե­րը այ­լեւս զար­մա­նա­լի չէ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ չմիա­ցավ ՀԱՊԿ խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի հայ­տա­րա­րութ­յա­նը, ո­րով դա­տա­պարտ­վում էր «Կ­րո­կուս սի­թի հո­լում» տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չութ­յու­նը: ­Լավ, այդ ինչ­քա՞ն է ստրկա­ցած ­Նի­կո­լը իր ա­րեւմտ­յան հրա­հան­գիչ­նե­րից, որ ան­գամ խու­սա­փում է դա­տա­պար­տել այն, ինչ դա­տա­պար­տել են հենց իր կար­գադ­րիչ­նե­րը Ա­րեւ­մուտ­քից. հե­տո էլ վեր­ջինս զար­մա­նա­լիո­րեն հարց­նում է, թե ի՞նչն է ա­նում սխալ, որ ռուս­նե­րը նրան չեն ըն­դու­նում: ­Նախ­կի­նում կա­տա­րած հար­յու­րա­վոր սխալ­նե­րին ա­վե­լա­ցավ եւս մե­կը: ­Զար­մա­նա­լի է, ­Նի­կո­լը իս­կա­պես չի՞ հաս­կա­նում, թե ինչն է սխալ ա­նում ՌԴ-ի հան­դեպ, թե՞ ի­րեն դնում է ռե­տի­նե խո­ղո­վա­կի տեղ:

­Մեզ զար­մաց­րեց ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, որն իբր ­Թուր­քիա­յի հետ լավ չի: ­Սա­կայն օ­րերս Ֆ­րան­սիան ­Թուր­քիա­յին հանձ­նեց վեր­ջի­նիս կող­մից պա­հանջ­ված մի քրդի: Այս խեղճ մար­դուն ­Թուր­քիա­յում սպա­սում են կտտանք­ներ եւ ան­մարդ­կա­յին սար­սա­փե­լի վե­րա­բեր­մունք: Այդ կա­պակ­ցութ­յամբ ­Փա­րի­զի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում նույ­նիսկ զանգ­վա­ծա­յին կռիվ ե­ղավ քրդե­րի ու Ֆ­րան­սիա­յի անվ­տան­գութ­յան աշ­խա­տա­կից­նե­րի մի­ջեւ: Ա­հա այս­պի­սի զար­մա­նա­լի ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յուն ու մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հար­գանք է դրսե­ւո­րում Ֆ­րան­սիան: Իսկ ­Մակ­րոնն ու Էր­դո­ղա­նը, թեեւ ա­ռե­րե­ւույթ ի­րար վի­րա­վո­րում են եւ փո­խա­դարձ մե­ղադ­րանք­ներ շռայ­լում, սա­կայն տա­կից քրդե­րի հաշ­վին միմ­յանց լա­վութ­յուն են ա­նում:

 

 Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետԻնչո՞վ է ազգային արժեհամակարգը խանգարում քայքայիչ ուժերին. «Փաստ»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода