ՈւՂԻՂ. ՌԴ ԱԳՆ հատուկ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի ճեպազրույցը «8-0 ՀԱՇՎՈՎ ՀԱՂԹԵՑԻ ԹՈՒՐՔ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՍ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՆԱՐԵԿ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ Արյունարբու դև Ռահուն է մոլեգնում.Հնդիկ տղայի սարսափազդու կանխատեսումը Ձերբակալվել է ՌԴ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը Ընդդիմությունն ԱԺ-ում գրանցվում և մասնակցում է օրենքների քվեարկություններին, գուշակեք՝ ինչու. ԱԺ 1 նիստից բացակայության դեպքում աշխատավարձից պահվում է շուրջ 24 հազար դրամ. Ալեն Սիմոնյան Պապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ Փաշինյանին Զատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին «ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։ Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումար Կարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆ

Պետք է համաձայնել Լավրովի պահանջին` ուղղված հայաստանյան իշխանություններին. ՀՀ նախկին վարչապետ

Ներքաղաքական

«Ի­րա­վունք»-ը զրու­ցել է ՀՀ նախ­կին վար­չա­պետ, ԱԺ նախ­կին նա­խա­գահ ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ հետ:

«ԱՌԻԹԸ ԲԱՑ ՉԵՆ ԹՈՂՆՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՁԱԽՈՂՈՒՄՆԵՐԸ ՎԵՐԱԳՐԵԼ ՌԴ-ԻՆ»

— ԱԽ քար­տու­ղար Ար­մեն Գ­րի­գոր­յա­նը հայտ­նել է, որ «Զ­վարթ­նոց» օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րին ա­ռա­ջի­կա­յում կհա­նեն, իսկ այդ ծա­ռա­յութ­յու­նը կմա­տու­ցեն բա­ցա­ռա­պես հայ­կա­կան ու­ժե­րը: ­Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յան տե­սա­կե­տից ի՞նչ վտանգ­նե­րով են հղի իշ­խա­նութ­յան բա­ցա­հայտ հա­կա­ռու­սա­կան քայ­լե­րը:

— Ինք­նին փաստն այն մեկ­նա­բա­նութ­յամբ, որ ­Հա­յաս­տա­նի ինս­տի­տու­ցիո­նալ կա­րո­ղութ­յուն­նե­րը բա­վա­րար են «Զ­վարթ­նոց» օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում սե­փա­կան ու­ժե­րով սահ­մա­նա­պահ ծա­ռա­յութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար, ան­հիմն չէ: ­Բայց խոս­քը դրա մա­սին չէ, խոս­քը նրա մա­սին է, որ այդ քայ­լը հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը նա­խա­ձեռ­նում են հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ա­մե­նա­լար­ված փու­լում, այ­սինքն՝ դժվար է չէ՞ են­թադ­րել, որ սրա­նից մի 10 տա­րի ա­ռաջ ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը կամ ­Հա­յաս­տան պե­տութ­յու­նը «Զ­վարթ­նոց» օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում սե­փա­կան ու­ժե­րով սահ­մա­նա­պահ ծա­ռա­յութ­յուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու կա­րո­ղութ­յուն­ներ չու­ներ: Ի­հար­կե ու­ներ, բայց չէր գնում այդ ճա­նա­պար­հով, ո­րով­հե­տեւ կար հայ-ռու­սա­կան ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րութ­յան ի­մաս­տա­վոր­ված ըն­կա­լում: Հե­տե­ւա­բար խոսքն այն մա­սին է, թե ին­չո՞ւ հենց հի­մա, ին­չո՞ւ հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի այ­սօր­վա լար­վա­ծութ­յան ֆո­նին գնալ նման քայ­լի: ­Չէ՞ որ, երբ երկ­րի վար­չա­պե­տը, հատ­կա­պես մյուն­խեն­յան հան­դի­պում­նե­րից հե­տո, հայ­տա­րա­րում է, թե ­Հա­յաս­տա­նը «սա­ռեց­րել է» իր մաս­նակ­ցութ­յու­նը ՀԱՊԿ կա­ռույ­ցում, թե­պետ նաեւ նշում է, որ ա­ռայժմ ՀԱՊԿ-ը լքե­լու խնդիր չի քննարկ­վում, այ­դու­հան­դերձ պետք է գի­տակ­ցի, որ նման հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը ռու­սա­կան ղե­կա­վա­րութ­յան մոտ կա­րող են ա­ռա­ջաց­նել լուրջ մտա­հո­գութ­յուն­ներ՝ այն ա­ռու­մով, որ ռու­սա­կան կող­մը կա­րող է, եւ ոչ ան­հիմն, դրանք ո­րա­կել ոչ թե քա­ղա­քա­կան հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ՝ է­մո­ցիո­նալ հեն­քով, այլ, ինչ­պես որ ­Լավ­րո­վը նշեց, ­Հա­յաս­տա­նի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող մտած­ված քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն՝ ուղղ­ված ­Ռու­սաս­տա­նին ­Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սից դուրս մղե­լուն: Այս ֆո­նին խո­սել «Զ­վարթ­նո­ցից» ռուս սահ­մա­նա­պահ­նե­րի դուրս հրա­վի­րե­լու խնդրի մա­սին` այն հիմ­նա­վոր­մամբ, թե մենք այ­լեւս ու­նակ ենք այդ ծա­ռա­յութ­յու­նը սե­փա­կան կա­րո­ղութ­յու­նով ի­րա­կա­նաց­նել, հա­մա­ձայ­նեք, ա­վե­լի քան խնդրա­հա­րույց է: Մեծ ի­մաս­տով, կար­ծում եմ՝ խնդի­րն առնչ­վում է ­Հա­յաս­տան-­Ռու­սաս­տան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ե՛ւ բո­վան­դա­կութ­յա­նը, ե՛ւ ո­րա­կին: ­Բանն այն է, որ 2018թ.­-ից հե­տո ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ՀՀ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը հե­տե­ւո­ղա­կա­նո­րեն գնում են ­Հա­յաս­տան-­Ռու­սաս­տան փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը վատ­թա­րաց­նե­լու ճա­նա­պար­հով: Ա­ռի­թը բաց չեն թող­նում սե­փա­կան ան­գոր­ծութ­յու­նը եւ ձա­խո­ղում­նե­րը վե­րագ­րել ­Ռու­սաս­տա­նին:

— Ի՞նչ նկա­տի ու­նեք:

— ­Բո­լո­րո­վին թարմ օ­րի­նակ, ­Ներ­քին ­Հան­դում վեր­ջին մի­ջա­դե­պի վե­րա­բեր­յալ իշ­խա­նա­կան մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը: Ինչ­պես գի­տեք, այդ մի­ջա­դե­պի հե­տե­ւան­քով տվե­ցինք 4 զոհ: Իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի պաշ­տո­նա­կան մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը հե­տեւ­յալն էր՝ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նի այդ հատ­վա­ծում տե­ղա­կայ­ված են ռու­սա­կան սահ­մա­նա­պահ ու­ժե­րը, ո­րոնց ան­տար­բե­րութ­յան հե­տե­ւան­քով էլ տե­ղի ու­նե­ցավ այդ ցա­վա­լի մի­ջա­դե­պը: Ա­վե­լին, պարզ­վում է, որ այն­տեղ ռու­սա­կան սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րի գտնվե­լու պատ­ճա­ռով դե­պի սահ­մա­նի այդ հատ­ված մուտք չու­նի ԵՄ դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յու­նը, եւ արդ­յուն­քում մենք ու­նե­ցանք մարդ­կա­յին կո­րուստ­ներ: Այ­սինքն՝ պետք է են­թադ­րել, որ ե­թե այն­տեղ լի­նեին եվ­րո­պա­ցի դի­տորդ­նե­րը, ա­պա ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը տե­ղի չէին ու­նե­նա: Ի­րա­վի­ճա­կից ան­տեղ­յակ մեր քա­ղա­քա­ցուն հրամց­վում են ակն­հայտ կեղծ մեկ­նա­բա­նութ­յուն­ներ: ­Մինչ­դեռ ի­րա­կա­նութ­յունն այն է, որ ­Ներ­քին ­Հան­դի տա­րած­քում տե­ղա­կայ­ված է ըն­դա­մե­նը մեկ ռու­սա­կան սահ­մա­նա­պահ կետ, այլ ոչ թե սահ­մա­նա­պահ զո­րա­միա­վո­րում: ­Սահ­մա­նա­պահ կե­տը չի կա­րող ստանձ­նել սահ­մա­նի պահ­պա­նութ­յան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը: ­Սահ­մա­նի պահ­պա­նութ­յու­նը սահ­մա­նի այդ հատ­վա­ծը պահ­պա­նող հայ­կա­կան զին­ված զո­րա­միա­վոր­ման խնդիրն է, եւ ե­թե սահ­մա­նին տե­ղի են ու­նե­ցել ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­ներ, ա­պա դրանց կանխ­ման պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը տվյալ դեպ­քում վե­րա­պահ­ված է բա­ցա­ռա­պես հայ­կա­կան զին­ված ու­ժե­րին: ­Հե­տե­ւա­բար ­Ներ­քին ­Հան­դում տե­ղի ու­նե­ցա­ծը ներ­կա­յաց­նել, որ­պես ռու­սա­կան ու­ժե­րի ան­տար­բե­րութ­յան կամ բաց­թող­ման արդ­յունք, ոչ այլ ինչ է, քան պար­զու­նակ սուտ: ­Բայց այս դե­զին­ֆոր­մա­ցիա­յի ի­րա­կան նպա­տա­կը ոչ միայն ռու­սա­կան ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յու­նը ՀՀ-ում ա­նի­մաստ եւ ոչ օգտա­կար ներ­կա­յաց­նելն է, այ­լեւ այդ ֆո­նին սահ­ման­նե­րի պահ­պա­նութ­յան խնդրում հե­ռա­դի­տակ­նե­րով զին­ված ԵՄ քա­ղա­քա­ցիա­կան դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յան նա­խա­պատ­վե­լիութ­յու­նը հիմ­նա­վո­րելն է:

«ԱՆԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԵՄ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ԵՎՐԱԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԵՂԻ ԻԴԵԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ»

— Իսկ ինչ­պե՞ս եք վե­րա­բեր­վում եվ­րո­պա­կան դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յան ներ­կա­յութ­յա­նը ՀՀ սահ­ման­նե­րին:

— Ես, ի տար­բե­րութ­յուն շա­տե­րի, այդ ա­ռա­քե­լութ­յա­նը դեմ չեմ, ա­ռա­վել եւս, ե­թե այդ ա­ռա­քե­լութ­յան գոր­ծու­նեութ­յու­նը նպաս­տում է ­Հա­յաս­տան-ԵՄ վստա­հե­լի փոխ­հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ձե­ւա­վոր­մա­նը: Ինչ վե­րա­բեր­ում է այն պնդում­նե­րին, որ այդ ա­ռա­քե­լութ­յան ի­րա­կան նպա­տա­կը հե­տա­խու­զա­կան տվյալ­նե­րի հա­վա­քագ­րումն է, թույլ տվեք նկա­տել, որ, ցա­վոք, Հա­յաս­տանն այն պե­տութ­յու­նը չէ, ո­րում հա­տուկ տվյալ­ներ հա­վա­քագ­րե­լու նպա­տա­կով այդ­պի­սի կա­ռույց­նե­րի մի­ջո­ցով փոր­ձեն գոր­ծել: ­Կան գոր­ծա­կա­լական ցան­ցերն օգ­տա­գոր­ծե­լու ա­վե­լի կա­տար­յալ մի­ջոց­ներ: ­Սա­կայն, ես ան­թույ­լատ­րե­լի եմ հա­մա­րում ԵՄ դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յան ան­տե­ղի ի­դեա­լա­կա­նա­ցու­մը, այն էլ` ռու­սա­կան սահ­մա­նա­պահ ու­ժե­րի  հա­մե­մա­տութ­յամբ: Ա­ռա­վել եւս ի­րա­կա­նութ­յունն այն է, որ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նի այն հատ­ված­նե­րում, որ­տեղ մուտք ու­նեն ԵՄ դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յան ներ­կա­յա­ցուցնչ­նե­րը՝ ­Վար­դե­նիս, ­Սոթք եւ այլն, ու­նե­ցել ենք ադր­բե­ջա­նա­կան ու­ժե­րի կող­մից հրահր­ված բազ­մա­թիվ ռազ­մա­կան բա­խում­ներ, ո­րոնք հե­ռա­դի­տակ­նե­րով զին­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը կան­խել չեն կա­րո­ղա­ցել: Այս ֆո­նին ակն­հայտ է, որ մա­նի­պուլ­յա­ցիա­նե­րով իշ­խա­նութ­յան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը փոր­ձում են ձե­ւա­վո­րել կար­ծիք, թե ռու­սա­կան սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րն ան­գոր­ծութ­յան են մատն­ված կամ ան­տար­բեր են հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կին: Ուս­տի, կար­ծում եմ, պետք է հա­մա­ձայ­նել ­Լավ­րո­վի պա­հան­ջին` ուղղ­ված հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին, որ ժա­մա­նակն է հստա­կութ­յուն մտցնել ­Ռու­սաս­տա­նի եւ հետ­խորհր­դա­յին տա­րած­քում ՌԴ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան եւ տնտե­սա­կան հե­տաքրք­րութ­յուն­նե­րի լույ­սի նե­քո ձե­ւա­վոր­ված կա­ռույց­նե­րի հետ ­Հա­յաս­տա­նի տար­վող քա­ղա­քա­կա­նութ­յան մեջ: Հ­նա­րա­վոր չէ օգտ­վել ԵԱՏՄ ըն­ձե­ռած հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րից, ա­պա­հո­վել ՀՆԱ-ի եւ ար­տա­հան­ման ծա­վալ­նե­րի ան­նա­խա­դեպ աճ եւ միա­ժա­մա­նակ հայ­տա­րա­րել, որ ՌԴ-ի ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յու­նը ­Հա­յաս­տա­նում անվ­տան­գա­յին սպառ­նա­լիք է:

Այս ա­ռու­մով ես ցան­կա­նում եմ խնդիրն այդ­պես ներ­կա­յաց­նող­նե­րին մեկ հարց ու­ղել. ­Թուր­քիան այն պե­տութ­յունն է, ո­րը եր­բեք կաշ­կանդ­ված չի ե­ղել իր հա­րե­ւան փոքր պե­տութ­յուն­նե­րի տա­րածք ռազ­մա­կան ներ­խու­ժում ի­րա­կա­նաց­նե­լու խնդրում: ­Սի­րիան եւ ­Կիպ­րո­սը դրա վառ օ­րի­նակ­ներն են: ­Թուր­քա­կան քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րութ­յունն ա­ռի­թը բաց չի թող­նում խո­սել, այս­պես կոչ­ված, ‹‹­Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քը›› բա­ցե­լու անհ­րա­ժեշ­տութ­յան մա­սին: Ընդամենը օ­րեր ա­ռաջ ­Թուր­քիա­յի փո­խարտ­գործ­նա­խա­րա­րը բաց տեքս­տով հայ­տա­րա­րեց, որ այդ մի­ջանց­քը նրանց անհ­րա­ժեշտ է թուր­քա­կան աշ­խարհն Ա­նա­տո­լիա­յից մին­չեւ ­Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա ամ­բող­ջաց­նե­լու հա­մար: ­Հարց. ի՞նչն է կաշ­կան­դում ­Թուր­քիա­յին ռազ­մա­կան ներ­խուժ­մամբ լու­ծել իր հա­մար ռազ­մա­վա­րա­կան կա­րե­ւո­րութ­յուն ու­նե­ցող այդ մի­ջանց­քի խնդի­րը: Առն­վազն պետք է միա­միտ լի­նել՝ չգի­տակ­ցե­լու հա­մար, որ ­Թուր­քիա­յի աս­պա­տա­կութ­յան ա­մե­նագլ­խա­վոր խո­չըն­դո­տը ռու­սա­կան ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յունն է ՀՀ-ում: Այս ֆո­նին ինչ­պե՞ս կա­րե­լի է մեկ­նա­բա­նել ռու­սա­կան ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յու­նը անվ­տան­գա­յին սպառ­նա­լիք ներ­կա­յաց­նե­լու իշ­խա­նութ­յան փոր­ձե­րը: ­Կա­րո՞ղ է իշ­խա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րից ո­րե­ւէ մե­կը հո­դա­բաշխ մեկ­նա­բա­նել:

­Գի­տեք, ես իր ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րոջ հան­դեպ ռու­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ ոչ միայն հիա­ցած չեմ, այ­լեւ խո­րը ան­բա­վա­րար­վա­ծութ­յուն ու­նեմ եւ ա­ռիթ եմ ու­նե­ցել հրա­պա­րա­կավ ներ­կա­յաց­նել իմ պրե­տեն­զիա­նե­րը` ուղղ­ված ռու­սա­կան կող­մին: ­Բայց միա­ժա­մա­նակ պետք է գի­տակ­ցենք, որ վերջ­նա­կան հաշ­վար­կում գետ­նի վրա` հա­րա­վա­յին ուղ­ղութ­յամբ, ռազ­մա­վա­րա­կան իր նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու ա­ռու­մով, ­Հա­յաս­տա­նը ՌԴ-ի բնա­կան դաշ­նա­կիցն է: Այլ հարց է, որ պա­րա­գա­նե­րի բե­րու­մով ­Ռու­սաս­տա­նը կաշ­կանդ­ված է թե՛ Ադր­բե­ջա­նի եւ թե՛ ­Թուր­քիա­յի հետ իր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում, ես նկա­տի ու­նեմ Ուկ­րա­յի­նա­յի հետ ռազ­մա­կան առ­ճա­կատ­ման արդ­յուն­քում ­Ռու­սաս­տա­նի ու Ա­րեւ­մուտ­քի մի­ջեւ փաս­տա­ցի ձե­ւա­վոր­ված «եր­կաթ­յա վա­րա­գույ­րի» պա­րա­գան: ՌԴ-ն­ իր տնտե­սա­կան կա­րո­ղութ­յուն­նե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար ստիպ­ված է իր ողջ ռազ­մատն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յունն ուղ­ղել դե­պի ­Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վի երկր­ներ, աֆ­րիկ­յան երկր­ներ, դե­պի հա­րա­վա­յին Ա­սիա­յի երկր­ներ, այ­սինքն՝ նա ու­զած, թե չու­զած դա­տա­պարտ­ված է ­Թուր­քիա­յի ու Ադր­բե­ջա­նի հետ իր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը կար­գա­վո­րե­լուն, ստիպ­ված է ո­րոշ բա­ներ նե­րել, կուլ տալ, քա­նի որ այդ երկր­նե­րի մի­ջո­ցով է հնա­րա­վոր ի­րա­կա­նաց­նել տնտե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նութ­յան աշ­խար­հագ­րութ­յան կտրուկ եւ պար­տադր­ված փո­փո­խութ­յու­նը: Այն հան­գա­ման­քը, որ Ադր­բե­ջա­նը բա­ցա­հայտ օգ­նում է Ուկ­րաի­նա­յին, այ­լեւս հայտ­նի է նաեւ ռազ­մամ­թերք տրա­մադ­րե­լու դեպ­քե­րի մա­սին, իսկ ­Ռու­սաս­տա­նը հան­դուր­ժում է այդ ա­մե­նը, խո­սում է այն մա­սին, որ նրան օդ ու ջրի պես ­պետք է ա­պա­հո­վել իր ան­խա­փան ել­քը դե­պի Ի­րան եւ դե­պի Հնդ­կա­կան օվ­կիա­նոս:

­Հիմ­նա­կան նպա­տա­կը, ո­րը հե­տապն­դում է Ա­րեւ­մուտ­քը, ­Ռու­սաս­տա­նին տնտե­սա­պես ծնկի բե­րե­լով՝ հաս­նելն է նրա ստրա­տե­գիա­կան պար­տութ­յա­նը՝ դրա­նից բխող գլո­բալ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան հե­տե­ւանք­նե­րով: ­Սա է Ա­րեւ­մուտք-ՌԴ առ­ճա­կատ­ման ողջ ի­մաս­տը: Բ­նա­կան է, որ ­Ռու­սաս­տա­նը պետք է փոր­ձի այդ ա­մե­նին դի­մագ­րա­վել, այդ թվում՝ տնտե­սա­կան նոր գոր­ծըն­կեր­ներ եւ շու­կա­ներ գտնե­լու մի­ջո­ցով: ­Ռու­սաս­տա­նի հա­մար այդ ճա­կա­տագ­րա­կան խնդիր­նե­րի լուծ­ման գոր­ծում, հա­մե­նայն­դեպս, զար­գա­ցում­նե­րի ներ­կա փու­լում, մեր ո­խե­րիմ հա­րե­ւան­ներն ու­նեն ռազ­մա­վա­րա­կան դե­րա­կա­տա­րում: ­Բայց ակն­հայտ է, որ այդ ա­մե­նը չի կա­րող կա­տար­վել ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նակ­ցի անվ­տան­գութ­յան հաշ­վին: Ա­հա այս հար­ցում է, որ պետք է փոր­ձենք գտնել մեր եւ մեր դաշ­նակ­ցի անվ­տան­գա­յին ռիս­կե­րի բա­լան­սա­վոր­ման բա­նա­ձե­ւը: ­Դա հեշտ գործ չէ, բայց մի բան ակն­հայտ է՝ այդ բա­նա­ձե­ւը ռու­սաս­տա­նին մեջ­քով շուռ գա­լը, նրան մեր­ժե­լը չէ:

Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆՈւՂԻՂ. ՌԴ ԱԳՆ հատուկ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի ճեպազրույցը«8-0 ՀԱՇՎՈՎ ՀԱՂԹԵՑԻ ԹՈՒՐՔ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻՍ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՆԱՐԵԿ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆԱրյունարբու դև Ռահուն է մոլեգնում.Հնդիկ տղայի սարսափազդու կանխատեսումըՁերբակալվել է ՌԴ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալըԸնդդիմությունն ԱԺ-ում գրանցվում և մասնակցում է օրենքների քվեարկություններին, գուշակեք՝ ինչու. ԱԺ 1 նիստից բացակայության դեպքում աշխատավարձից պահվում է շուրջ 24 հազար դրամ. Ալեն ՍիմոնյանՊապ թագավորի օրոք հայոց բանակի թիվը հասնում էր 90.000-ի. Վարազդատ Հարությունյանը՝ ՓաշինյանինԶատուլինը հայտնել է՝ ըստ Փաշինյանի՝ ՀԱՊԿ որ 2 երկիրն է 2020-ին օգնել Բաքվին«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումարԿարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆԿարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետՕրվա խորհուրդՍրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարությունԴեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. ՄակրոնՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով«Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները«Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել«Ժողովուրդ». Արփի Դավոյանը ցանկանում է ընդլայնե՞լ Գլխավոր դատախազի լիազորությունները«Հրապարակ». Բագրատ Սրբազանը համաձայնել է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում. Ո՞ւմ թեկնածություններն են քննարկվել«Փաստ». Տիգրանաշենո՞ւմ էլ են կադաստրային վկայականները տրվել «ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա»«Ժողովուրդ». Երեւանի ավագանու անդամներն այլեւս հանրային ծառայող չեն կարող լինենԲագրատ սրբազաանին սպառնում Գռզոն եւ Էրդողանի ընտանեկան թերթըԱրևմուտքը ցանկանում է, որ Վրաստանը «երկրորդ ճակատ» բացի Ռուսաստանի դեմ. Իրակլի Կոբախիձե«Հրապարակ». Կիրանցեցիների վրա «աշխատում են» ուժայինները«Փաստ». Ինչո՞ւ են անձրևների արդյունքում Երևանում «գետեր» ու «լճեր» առաջանումՓրփուրներից կախված Փաշինյանը թե՛ մասնատում է Հայաստանը, թե՛ ահռելի պետական պարտք է կուտակել, թե՛ հարստացրել թիմակիցներին. «Ժողովուրդ»Անհայտ թռչող օբյեկտ Ստավրոպոլի երկնքում (Տեսանյութ)ԱՄՆ-ը պարտվում է Երրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանին և Չինաստանին. The HillՌաիսիին ուղեկցող ուղղաթիռում գտնված պաշտոնյան պատմել է մանրամասներըՄեր ազգն ի՞նչ մեղք է գործել,որ Նիկոլի նման փառասեր ու անգրագետ ղեկավար է իշխում մեր երկրում. ՇարմազանովԼավ հիշեք այս օրերը, տարիներ հետո սրա համար եւս ներողության աղերսներ են լինելուՆիկո՛լ, Պապի քաղաքականությունը հանգեցրեց ինքնիշխանության կորստի. ՇարմազանովՀրաչյա Ղեւոնդյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց. դատավոր Արղամանյանին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդությունՁեզ համար այս ծանր օրերին մենք Ձեր կողքին ենք. Հենրիխ Դանիելյանը՝ Իրանի բարեկամ ժողովրդինՆա «գողացել է» Ազնավուրի ձայնը. ֆրանսիական շանսոնի հսկան բեմում է 100 տարեկանում՝ Տիտիանոյի դեմքովԹուրքիան պարտավոր է հատուցում տալու. Յակոբ ԱյնթապլեանՉկա հեռանկար, որ այս իշխանությունը նույն 2018-ի ձեւաչափով հեռացվի. Հրանտ ՄիքայելյանՀավանականությունն առավել քան մեծ է, որ մինչ 2026 թվականը չեն լինի ընտրություններ. Հայկ ԱյվազյանԻնչ ուզում են` թող ասեն. Արա ՌոստոմյանԲրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է խորհրդարանը ցրելու մասինՇտապ. սպառողին թունավորո՞ւմ են նամշած պանրովԱռանց մշակույթի` ժողովուրդը դատապարտված է վաղվա օր չունենալուն. Գարեգին ԴավթյանԿիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասումԻնչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումըՀատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը հանձնարարություն է ստացել. Սամվել ՆիկոյանՊետրակովը` Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվածների ցուցակի մասին Ժամանակը կգա կտեսնեք, որ ես ճիշտ էի, շատերը` սխալ. ՇարմազանովՄեր պայքարը շարունակվում է. «Կամք»-ականները` կրկին լինելու են կառավարության դիմացԱմեն ինչի պատրաստ ենք, միայն այս շարժումը հաջողության հասնի. Սերժ ՍարգսյանԸնկեր Փանջունի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода