Կառուցվածք

Կառուցվածք

  1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

    3.1 ՍԻՄ կուսակցությունն ունի հետևյալ կառուցվածքը`

    ա) Կուսակցության ընդհանուր ժողով (համաժողով)

    բ) Ներկայացուցիչների խորհուրդ

    գ) Նախագահություն

    դ) Կուսակցության նախագահ

    ե) Կուսակցության փոխնախագահ

    զ) Վերստուգիչ հանձնաժողով

    է) Հանձնաժողովներ և ծառայություններ
    ը) Մարզային բաժանմունքներ

    թ) Համայնքային  կազմակերպություններ

    ժ) Տարածքային  կազմակերպություններ
 

    ՍԻՄ կուսակցության ընտրովի մարմինների համար սահմանվում է հետևյալ թվաքանակը.

Կառույցի թվաքանակը       Ղեկավար մարմնի անդամների թիվը

 

3-10 հոգի                                1 հոգի

11-25 հոգի                              3 հոգի

26-100 հոգի                            5 հոգի

101-1000 հոգի                        7 հոգի

1000-ից ավելի                       9 հոգի

 

    ՍԻՄ կուսակցության ղեկավար մարմինների նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են մարզային բաժանմունքների լիազոր ներկայացուցիչները (նախագահները): 

    Ցանկացած ղեկավար մարմին կարող է իր որոշմամբ հրավիրել փակ նիստ, անհրաժեշտության դեպքում նույն որոշմամբ հաստատվում է հրավիրյալների ցանկը: