Մոսկվան պատրաստվում է մեծ հարձակման, եւ ոչ միայն Ուկրաինայում

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=277013&l=am)՝ նոր ազ­դակ­ներ ստաց­վե­ցին նաեւ Մոսկ­վա­յից: Դ­րանք, ճիշտ է, ա­նուղ­ղա­կիո­րեն են մեզ վե­րա­բե­րում, բայց միայն ար­տա­քին տես­քից դա­տե­լով:

Այս­պես, ՌԴ նախ­կին նա­խա­գահ, Անվ­տան­գութ­յան խորհր­դի նա­խա­գահ Դ­միտ­րի Մեդ­վե­դեւը, ում վրա, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ դրված է ռու­սա­կան կոշտ քա­ղա­քա­կան նյո­ւանս­նե­րը հրա­պա­րա­կավ հնչեց­նե­լու ֆունկ­ցիա, մի քա­նի ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կավ: Նախ, որ Ռու­սաս­տա­նը մտա­ծում է իր շուրջ անվ­տան­գութ­յան ռեալ գո­տի ստեղ­ծե­լու մա­սին: Ճիշտ է, հիմ­նա­կան շեշ­տը նա դրեց նախ՝ Ռու­սաս­տա­նի հյու­սի­սա­յին հատ­վա­ծի վրա, ա­պա՝ Ուկ­րաի­նա­յի, սա­կայն տո­ղա­տա­կե­րից զգաց­վում էր, որ ընդ­հա­նուր ծրագ­րե­րը վե­րա­բե­րում են ՌԴ-ի հիմ­նա­կան վտան­գա­վոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րում նման գո­տի ու­նե­նա­լուն, եւ որ Հա­րա­վա­յին Կով­կասն էլ է այդ­պի­սին, հաս­կա­նա­լի է:

­Բուն ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ, ըստ Մեդ­վե­դեւի՝ պետք է հաս­նել Կիեւ. «Կ­լի­նի՞ Կիեւը։ Ա­յո, հա­վա­նա­բար դա պետք է լի­նի Կիեւը»: Ա­պա նաեւ. «Օ­դե­սա, ա­րի´ տուն: Մենք Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նութ­յու­նում եր­կար ենք սպա­սել Օ­դե­սա­յին»: Իսկ Ա­րեւ­մուտ­քի խառն­վե­լը, ըստ Մեդ­վե­դեւի, կնշա­նա­կի Եր­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազմ, ո­րին Ռու­սաս­տա­նը պատ­րաստ է գնալ:

Ընդ ո­րում, որ սրանք մեր­կա­պա­րա­նոց հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ չեն, գա­լիս է նաեւ հու­շե­լու այն աղ­մու­կը, որն այս պա­հին առ­կա է ա­րեւմտ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նա­յում եւ փոր­ձա­գի­տա­կան դաշ­տում: «Շոկ, զայ­րույթ եւ պա­տե­րազ­մից հոգ­նա­ծութ­յուն»,- այս­պես է The Guardian-ը գնա­հա­տում ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ներ­կա վի­ճա­կը՝ խո­սե­լով ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կում եւ երկ­րի ներ­սում ա­ռա­ջա­ցած խու­ճա­պա­յին տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րի մա­սին: The New York Times-ի գնա­հատ­մամբ, ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կում բա­րո­յա­կա­նութ­յան տո­տալ ան­կում է՝ կռվե­լու շար­ժա­ռիթ­նե­րի զրո­յաց­ման անկ­ման ֆո­նին: Նույն թե­ման զար­գաց­նե­լով, CNN-ը նաեւ պնդում է, թե Ռու­սաս­տա­նը հսկա­յա­կան զոր­քեր է կու­տա­կում ճա­կա­տա­յին գծի մոտ, եւ այս­պես շա­րու­նակ: Հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գետ­նե­րից, ԿՀՎ Լա­րի Ջոն­սոնն է պնդում, թե. «Ուկ­րաի­նա­կան զին­ված ու­ժե­րը խու­ճա­պի մեջ են եւ լիո­վին ի վի­ճա­կի չեն դի­մա­կա­յել ռու­սա­կան բա­նա­կի ա­րագ ա­ռաջ­խա­ղաց­մա­նը ողջ ճա­կա­տա­յին գծով: Ուկ­րաի­նան նույ­նիսկ չգի­տի, թե որ­տե­ղից է լի­նե­լու հա­ջորդ հար­վա­ծը»: ԱՄՆ բա­նա­կի պաշ­տո­նա­թող փոխգն­դա­պետ Դե­նիել Դեւի­սի խոս­քով՝ «Ուկ­րաի­նա­կան ռազ­մա­կան հրա­մա­նա­տա­րութ­յու­նը կորց­րել է վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը իր զոր­քե­րի նկատ­մամբ»: Նաեւ, որ՝ «Հա­ջորդ փուլն ա­վե­լի բարդ է լի­նե­լու»:

­Մին­չեւ իսկ Զե­լենս­կին էր օ­րերս հայ­տա­րա­րել Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յամբ ծայ­րա­հեղ ծանր ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին. «Ես վե­րա­դառ­նում եմ Խար­կո­վի շրջա­նի դիր­քե­րից: Ա­ռաջ­նագ­ծում ի­րա­վի­ճա­կը ծայ­րա­հեղ ծանր է մի քա­նի հատ­ված­նե­րում, հատ­կա­պես, որ­տեղ ռու­սա­կան զին­ված ու­ժե­րը կենտ­րո­նաց­րել են ի­րենց ռե­զերվ­նե­րի մեծ մա­սը»: Նույն մեծ ռե­զերվ­նե­րի թեզն ա­ռաջ է տա­րել ուկ­րաի­նա­կան հե­տա­խու­զութ­յան գլխա­վոր վար­չութ­յան պե­տի տե­ղա­կալ Ս­կի­բից­կին՝ պնդե­լով, թե ռուս­նե­րը Ուկ­րաի­նա­յի հետ սահ­մա­նի եր­կայն­քով (խոսքն այն սահ­ման­նե­րի մա­սին է, ո­րոնք պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում դեռ չեն փոխ­վել, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յան) տե­ղա­կա­յել են «Իս­կան­դեր» հա­մա­լի­րի 48 ար­ձակ­ման կա­յան՝ ընդ­հա­նուր 96 հրթիռ մեկ հա­մա­զար­կով: Ս­րա­նից զատ, նաեւ ի­րա­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը հաս­տա­տե­ցին, որ Ռու­սաս­տա­նին է փո­խանց­վել փոքր՝ մին­չեւ 700 կմ հե­ռա­հա­րութ­յան բա­լիս­տիկ հրթիռ­նե­րի մեծ խմբա­քա­նակ:

Այս ա­մե­նը, թե­րեւս, ակ­նար­կում է այն մա­սին, որ ռուս­նե­րը պատ­րաստ­վում են մեծ հար­ձակ­ման, ո­րի նպա­տա­կը Օ­դե­սա-­Կիեւ բնա­գիծն է: Բայց ե­թե վերջ­նա­կան նպա­տակն ընդ­հա­նուր անվ­տան­գութ­յան գո­տին է, ա­պա են­թադ­րե­լի է, որ այդ հար­ձա­կու­մը, թե­րեւս ար­դեն ոչ ռազ­մա­կան տես­քով, կըն­թա­նա նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ:

Իսկ ե­թե Ա­րեւ­մուտ­քում մտա­ծում են, որ կկա­րո­ղա­նան դա կան­խել Նի­կո­լին խա­ղար­կե­լով, դա ար­դեն ռեալ չէ եւ խո­սում է դիր­քե­րի եւ հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի թու­լութ­յան մա­սին:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

https://iravunk.com/sim/?p=277014&l=am/
ՍԻՄ կուսակցության հայտարարությունը երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ՍԻՄ նախագահը ընդունեց ՀՀ-ում Բելառուսի դեսպանատան խորհրդականին Հայկ Բաբուխանյան «ֆեմինիզմը, դա քայքայիչ աղանդ է...» Ուր կհասնի հրաժարականների շարքը․ Հաֵյկ Բաբուխանյան Համահայկական գրողների միությունը և «Հայրենիքի Ձայն» թերթի խմբագրակազմը ցավակցում են Հովհաննես Գալաջյանի ընտանիքի անդամներին և մտերիմներին ՀԳՄ նախագահը ցավակցություն է հայտնել Հովհաննես Գալաջյանի մահվան կապակցությամբ ՀԹԳՄ նախագահը ցավակցություն է հայտնել Հովհաննես Գալաջյանի մահվան կապակցությամբ Մահացել է«ԻՐԱՎՈՒՆՔ» թերթի գլխավոր խմբագիրը Խորհրդային Միության փլուզումից հետո մենք անընդհատ կորցնում ենք .Հայկ Բաբուխանյան Ինչ է տեղի ունեցել դեկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում կայացած խորհրդաժողովին Ինչ են ծրագրել Նիկոլն ու Ալիեւը․ Հայկ Բաբուխանյան Միջազգային մրցույթ-փառատոնին վարպետ Մնոն կներկայացնի քարակերտ «Հայոց այբուբենը» Власти Армении и Арцаха осознанно сделали так, чтобы арцахцы ушли - Айк Бабуханян Ահա պատճառը, թե ինչու է Նիկոլը սրում հարաբերություններն Աբխազիայի հետ. Հայկ Բաբուխանյան Դրեք ձեր մանդատներն ու դուրս եկեք, ամո՛թ է․ Հայկ Բաբուխանյան Айк Бабуханян: В Армении есть политические лидеры готовые отстаивать армяно — российские отношения и дружбу Հայկ Բաբուխանյանը ընդունեց հայտնի ռուս լրագրող Դարյա Ասլամովային ՍԻՄ նախագահը հանդիպեց Հայաստանի վետերանների միավորման հետ Քննարկվեց երկու Շարժումների համագործակցության հարցը Շարժման կողմից բազմիցս արված նախազգուշացումները սպասվող արհավիրքի մասին, ինչպես նաեւ դրանից խուսափելու մասին մեր նշված ճանապարհները անտեսվեցին Այսօր Հայաստանը դարձել է Արեւմուտքի զոհը. Բաբուխանյանի ելույթը Յալթայի միջազգային ֆորումին Մոսկվայում մեկնարկեց Յալթայի միջազգային ֆորումը Արցախցիներին պետք է թույլ տալ վերադառնալ իրենց օջախները ՍԻՄ 27-րդ  համաժողովը « ՈՒԺԵՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ՀԱՆՈՒՆ ՆՈՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆ» ՇԱՐԺՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԸ ՌԴ ՆԱԽԱԳԱՀ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՎԼԱԴԻՄԻՐՈՎԻՉ ՊՈՒՏԻՆԻՆ