Պապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը ՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». Զախարովա Կամանդյուշին «մեգա» ծրագիր է ներկայացնելու. Հայտնի է քավորը Ադրբեջանական ԶԼՄ-երը աղմուկ են բարձրացրել այն կապակցությամբ, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերի պաշտոնական նամակներում Արայիկ Հարությունյանին դիմում էին, որպես «ԼՂՀ նախագահ» Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միության Արթուր Վանեցյանը ՄՈՆՈԼԻՏ Է քաղաքական օլիմպում, դուք ճշտեք Ձեր տեղը՝ ապագա Ձեր կամերում.... Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր է ընտրվել հայազգի Մարիա Գաբրիելյանը Ինչու է քրեական հեղինակության որդին հաշվեհարդար սկսել Սևանի ավագանու անդամի դեմ․ հայտնի է կրակոցի բուն պատճառը․ ուշագրավ մանրամասներ. Armlur.am Ու՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասը 409 մլն դրամ հատկացվեց ԱԱԾ-ին

Պուտինի այցը Փհենյան շատ բան փոխեց աշխարհում

Վերլուծություն

Այն, որ ի­րոք աշ­խար­հում գե­րակ­տիվ տեմ­պե­րով փո­փո­խութ­յուն­ներ են ըն­թա­նում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=286581&l=am), հեր­թա­կան ցու­ցի­չը դար­ձավ ՌԴ նա­խա­գա­հի այ­ցը Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա: Եվ թող չթվա, թե Հս. Կո­րեան մեզա­նից հե­ռու-հե­ռա­վոր ինչ-որ բան է. այս այ­ցի է­ֆեկտ­նե­րը կզգան շա­տե­րը, ե­րե­ւի նաեւ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նը:

­Նախ, սպա­սե­լիք­նե­րը, ո­րոնք այս այ­ցի շե­մին հայտ­նել էինք մեր հրա­պա­րակ­ման մեջ, ար­դա­րա­ցան: Ա­ռանց­քա­յին բա­ղադ­րիչ դար­ձավ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան մա­սին պայ­մա­նա­գի­րը, ո­րով կող­մերն ընդ­հուպ` պատ­րաս­տա­կա­մութ­յուն հայտ­նե­ցին անհ­րա­ժեշ­տութ­յան դեպ­քում մի­մյանց մին­չեւ իսկ ռազ­մա­կան օգ­նութ­յան հաս­նել: Այս պա­հը դեռ վե­րա­բե­րում է Մոսկ­վա­յին եւ Փ­հեն­յա­նին: Բայց այն, ինչ կա սրա տակ, վե­րա­բե­րում է շատ-շա­տե­րին: Ինչ­պես են­թադ­րել էինք, սա Հս. Կո­րեա­յի հա­մար նշա­նա­կում է տասն­ամ­յակ­ներ բլո­կա­դա­յի պաշ­տո­նա­կան ճեղ­քում: Բայց ա­հա Ռու­սաս­տա­նի դիր­քե­րից պատ­կե­րը մի փոքր այլ է: Այս­պես, այդ պայ­մա­նագ­րով Ռու­սաս­տա­նը, փաս­տա­ցի, հայ­տա­րա­րեց, որ այլեւս մտա­դիր չէ հետ­եւել Արեւ­մուտ­քի կող­մից սահ­ման­ված պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րին թե՛ ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գութ­յան խորհր­դի մի­ջո­ցով, թե՛ ա­ռանց դրա, ո­րոնք խիստ սահ­մա­նա­փա­կում են Հս. Կո­րեա­յի հետ փոխ­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը։ Այս քայ­լից հե­տո երկ­կողմ աս­պեկ­տում բաց­վում են հո­րի­զոն­ներ՝ ան­սահ­ման եւ փոխ­շա­հա­վետ կա­պեր՝ օ­րի­նա­կան աշ­խա­տան­քա­յին միգ­րա­ցիա­յից մինչեւ եր­կու երկր­նե­րում առեւտ­րի եւ­ արդ­յու­նա­բե­րութ­յան զար­գա­ցում: Ռու­սաս­տա­նին պա­կա­սող ռազ­մամ­թեր­քի մա­տա­կա­րա­րում` ար­կեր, հա­մա­զար­կա­յին կա­յանք­ներ եւ հրթիռ­ներ: Վեր­ջա­պես, ինչ­պես ակ­նար­կեց ռու­սա­կան աղբ­յուր­նե­րից մե­կը` Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա­յի կոր­պու­սը կա­րո՞ղ է հայտն­վել (կամ ար­դեն հայտն­վե՞լ է) Խար­կո­վի մա­տույց­նե­րում, պարզ կդառ­նա մոտ ա­պա­գա­յում: Ու այն, որ հե­տե­ւեց Կիե­ւի նյար­դա­յին ռեակ­ցիան, թե այս ի՞նչ բան է. «Ար­գե­լող գոր­ծիք­ներն ընդ­հան­րա­պես չեն աշ­խա­տում։ Սա նշա­նա­կում է, որ գործ­նա­կա­նում այլեւս կա­նոն­ներ չկան», նշա­նա­կում է, որ հե­տե­ւանք­նե­րը լավ են պատ­կե­րաց­նում: Չ­նա­յած, Պու­տի­նի վեր­ջին ա­ռա­ջար­կը դեռ ու­ժի մեջ է:

­Բայց էլ ա­վե­լի էա­կան է այս «մե­դա­լի երկ­րորդ ե­րե­սը»: Այս­պի­սով, Ռու­սաս­տա­նը, ըստ էութ­յան, հրա­ժար­վեց իր քայ­լե­րը ՄԱԿ-ի կամ ա­րեւմտ­յան ինչ-ինչ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի հետ կա­պե­լու ռազ­մա­վա­րութ­յու­նից, այ­սինքն, նաեւ, ի­րեն պատ­րաստ է հա­մա­րում այդ կտրուկ քայ­լին գնալ: Ի­հար­կե, ներ­կա աշ­խար­հում ՄԱԿ-ը­ եւ նրա ԱԽ-ն դար­ձել են Ա­րեւ­մուտ­քի ձեռ­քին եր­կի­մաստ գոր­ծիք. պետք ե­ղավ` խո­սում են ՄԱԿ-ի կա­նո­նա­կար­գե­րից, պետք ե­ղավ` հան­գիստ հրա­ժար­վում են դրա­նից, ա­պա հի­մա Մոսկ­վան պարզ ցույց տվեց, որ ին­քը եւս անց­նում է այդ կուր­սին. կա­նի այն, ին­չը բա­ցա­ռա­պես ի­րեն է ձեռն­տու: Իսկ դա ար­դեն միայն հյու­սիս­կո­րեա­կան ուղ­ղութ­յանը չի վե­րա­բե­րում, սա վե­րա­բե­րում է բո­լոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րին:
Երկ­րոր­դը: Պու­տի­նը հայ­տա­րա­րեց, որ Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեան կա­րող է դառ­նալ ա­ռա­ջին երկր­նե­րից մե­կը, ո­րը կստա­նա ժա­մա­նա­կա­կից սպա­ռա­զի­նութ­յան հա­մա­կար­գեր՝ ի պա­տաս­խան Ուկ­րաի­նա­յին Արեւ­մուտ­քի մա­տա­կա­րա­րում­նե­րի։ Դա կփո­խի ու­ժե­րի հա­րա­բե­րակ­ցութ­յու­նը ոչ միայն տա­րա­ծաշր­ջա­նում, այ­լեւ` աշ­խար­հում։ Ե­թե ​​նախ­կի­նում Փ­հեն­յա­նի հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը հրթի­ռով Վա­շինգ­տոն հաս­նե­լու մտադ­րութ­յան մա­սին զուտ տե­սա­կան էին, ա­պա այժմ դա միայն քա­ղա­քա­կան կամ­քի խնդիր է։ Կա­րիք չկա ա­սե­լու, թե ինչ են զգում հի­մա Սեու­լում եւ Տո­կիո­յում, ա­սենք նաեւ Վա­շինգ­տո­նում, եւ հի­մա ստիպ­ված են լի­նե­լու խա­ղա­ղօվ­կիա­նոս­յան ճա­կատն ու­ժե­ղաց­նել` ի հա­շիվ եվ­րո­պա­կա­նի: Էլ չա­սած, որ Նե­թան­յա­հուն ի­րենն է պնդում` հար­ձակ­վում եմ Հեզ­բոլ­լա­հի վրա. եւս մեկ ծանր գլխա­ցա­վանք:

Իսկ ա­հա Պե­կի­նի հա­մար դա հրա­շա­լի լուր է. նաեւ իր կող­քին է կանգ­նե­լու տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հզոր խա­ղա­ցող­նե­րից մե­կը, ընդ ո­րում` հզո­րութ­յան պա­շարն էա­պես մե­ծաց­նե­լու պո­տենց­իա­լով: Եվ այսքանից հետո ՌԴ նախագահի հայտարարությունը, թե` կփոխեն միջուկային դոկտրինը` թույլատրելով սովորական պատերազմներում տակտիկական եւ մինի հզորության միջուկային լիցկերի կիրառում, վերջին նախազգուշացումն է Արեւմուտքին:Պապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունըՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». ԶախարովաԿամանդյուշին «մեգա» ծրագիր է ներկայացնելու. Հայտնի է քավորըԱդրբեջանական ԶԼՄ-երը աղմուկ են բարձրացրել այն կապակցությամբ, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերի պաշտոնական նամակներում Արայիկ Հարությունյանին դիմում էին, որպես «ԼՂՀ նախագահ»Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միությանԱրթուր Վանեցյանը ՄՈՆՈԼԻՏ Է քաղաքական օլիմպում, դուք ճշտեք Ձեր տեղը՝ ապագա Ձեր կամերում....Մամարդաշվիլին` աշխարհի ամենաթանկ դարպասապահ.TransfermarktՍիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր է ընտրվել հայազգի Մարիա ԳաբրիելյանըԻնչու է քրեական հեղինակության որդին հաշվեհարդար սկսել Սևանի ավագանու անդամի դեմ․ հայտնի է կրակոցի բուն պատճառը․ ուշագրավ մանրամասներ. Armlur.am ԵՎՐՈ-2024. Լավագույն գոլը հայտնի է(տեսանյութ)Մեսսիին ներողություն խնդրելու կոչ անելու համար փոխնախարարին ազատել են աշխատանքից ԱԳՆ-ն հերքում է. ադրբեջանական կողմն է մերժել հանդիպման առաջարկըՈւ՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասը409 մլն դրամ հատկացվեց ԱԱԾ-ինՄխիթարյանի նոր լուսանկարները` նոր մրցաշրջանին ընդառաջ(ֆոտո)Բագրատ Սրբազանին աջակցություն հայտնելու պատճառով ՀՀ իշխանությունները Վիրահայոց թեմին զրկել են կարմիր պետհամարանիշներից․ մանրամասներ. Armlur.amԱշակերտների թիվը նվազել է․ դարձյալ դպրոց է փակվումՀնարավոր է նույնիսկ չհասկանաք՝ ինչպես են ձեր գումարներն անցել ուրիշի ձեռքը․ Սամվել Մարտիրոսյանը զգուշացնում էԵրբ եւ ինչու է լրտեսության մեջ մեղադրվող Սարգիս Գալստանը նշանակվել. Օկուպացված Արցախի նախագահի փաստաբանը փակագծեր է բացումՀայաստանի ֆուտբոլի ընտրանին ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում 97-րդն է2-րդ հոդվածից հետո ՔԿ-ն վերջապես կստուգի՝ արդյոք Սերգեյ Բագրատյանի կնոջ ՍՊԸ-ն ընդլայնել է ավազի արդյունահանման բիզնեսըՓաշինյանը չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հարցին, իսկ Ալիևը բութ մատն է վերև պարզելԴԱԺԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Երեք երեխա ուներ, նրանցից մեկի աչքի առաջ էլ իրեն uպանել են․ ինչ են պատմում ավագանու անդամի uպանության մասինՓաշինյանն ու Ալիևը ժամանել են Բլենհեյմ պալատՈվ է իրականում «նշանառության» տակ` որդի՞ն, թե՞ հայրըՀայաստանը, Եվրամիություն մտնելով, կկորցնի ինքնիշխանությունը. այդպես են խաղի կանոնները. ԱյվազյանԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ է. Տիգրան ԱբրահամյանՓելոսին կարծում է, որ Բայդենը չի կարողանա հաղթել նախագահական ընտրություններում. CNNՏարադրամի փոխարժեքները՝ հուլիսի 18-ի դրությամբՀերթը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հավաքական ապագայինն էՍԱՍ սուպերմարկետը Եհովայի վկաների պաշտոնական մատակարա՞ր ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ոնց պաշտպանել բանկային քարտը, որ գումարը ողջ չգողանան վրայիցՈՒՂԻՂ․ Կառավարության նիստՋուր չի լինելուԼավրովը նշել է, թե որ դեպքում կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը Զվարթնոցում սարսափելի հերթ է, մարդիկ ժամերով սպասում են, որ անցնեն անձնագրային ստուգումըՀՀ ՊՆ-ում ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչ կաշխատի. ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ էԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱստղագուշակ՝ հուլիսի 18-ի համարՌոսսելխոզնադզորն արգելել է հայկական պտուղ-բանջարեղենի ներմուծումը ՌուսաստանՕրվա խորհուրդ. հուլիսի 18«Փաստ». Ինչո՞ւ մերժվեցին պատերազմը դադարեցնելու բոլոր առաջարկները«Հրապարակ». «Նիսյայով բուժում»՝ հիվանդանոցների հաշվին«Փաստ». Իշխանավորները վայելքների մեջ են«Ժողովուրդ». Նախկինում նախագահ Արմեն Սարգսյանի օգնականը` ԿԳՄՍՆ-ի հետ 1,8 մլրդ դրամ արժողությամբ պայմանագրի կողմ«Հրապարակ». Իշխանության վարկանիշը բարձրացնելու փոքրիկ շանսը«Փաստ». Իշխանություններն սկսելու են Ռուսաստանին սիրաշահե՞լ«Ժողովուրդ». Պատգամավորի կինը ոչ միայն հանքն է ընդլայնում, այլև միաժամանակ դասավանդում է 5 բուհերումՌուսական գրոհային խմբերը նորից մտել են Սումիի մարզի տարածք
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода