Պապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը ՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». Զախարովա Կամանդյուշին «մեգա» ծրագիր է ներկայացնելու. Հայտնի է քավորը Ադրբեջանական ԶԼՄ-երը աղմուկ են բարձրացրել այն կապակցությամբ, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերի պաշտոնական նամակներում Արայիկ Հարությունյանին դիմում էին, որպես «ԼՂՀ նախագահ» Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միության Արթուր Վանեցյանը ՄՈՆՈԼԻՏ Է քաղաքական օլիմպում, դուք ճշտեք Ձեր տեղը՝ ապագա Ձեր կամերում.... Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր է ընտրվել հայազգի Մարիա Գաբրիելյանը Ինչու է քրեական հեղինակության որդին հաշվեհարդար սկսել Սևանի ավագանու անդամի դեմ․ հայտնի է կրակոցի բուն պատճառը․ ուշագրավ մանրամասներ. Armlur.am Ու՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասը 409 մլն դրամ հատկացվեց ԱԱԾ-ին

Տեսնես սրանք խաբելուց բացի էլ բան գիտե՞ն

Տնտեսություն

Օ­րերս էկո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րար Գ­եւորգ Պա­պո­յանն ըն­դու­նել էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում Ուկ­րաի­նա­յի գոր­ծե­րի ժա­մա­նա­կա­վոր հա­վա­տար­մա­տար Վա­լե­րի Լո­բա­չին։ Քն­նարկ­վել են եր­կու երկր­նե­րի միջեւ առեւտ­րատն­տե­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի զար­գաց­մանն ու առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռութ­յան ծա­վալ­նե­րի ա­վե­լաց­մա­նը վե­րա­բե­րող մի շարք հար­ցեր, ա­սում են պաշ­տո­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը:

Եվ ա­հա,­Պա­պո­յա­նը հան­դես ե­կավ հեր­թա­կան աբ­սուրդ հայ­տա­րա­րութ­յամբ, թեեւ դա կա­րե­լի է հա­մա­րել դի­տա­վոր­յալ այ­ցե­լո­ւին թյու­րի­մա­ցութ­յան մեջ գցե­լու փորձ: «Մենք գնում ենք տնտե­սութ­յան դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման ճա­նա­պար­հով՝ զար­գաց­նե­լով հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը տար­բեր երկր­նե­րի հետ եւ, ի­հար­կե, պահ­պա­նե­լով հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը ա­վան­դա­կան գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ»:

­Թե որն է այս հայ­տա­րա­րութ­յան կեղ­ծի­քը, դեռ կհաս­նենք: Մինչ այդ, նկա­տենք, որ ինչ-որ տեղ Պա­պո­յա­նին մե­ղադ­րել էլ պետք չէ. «խեղճ տղան» որ­տե­ղի՞ց ի­մա­նա, թե ի­րա­կան դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա աս­վա­ծը որն է. վե­րեւ­նե­րում ա­սել են՝ կա­սես դի­վեր­սի­ֆի­կաց­նում ենք, նա էլ կրկնում է՝ չնա­յե­լով, որ դրա­նով այ­լոց է թյու­րի­մա­ցութ­յան մեջ գցում:

­Հի­մա բուն հար­ցը՝ ի­րա­կա­նում հա­յաս­տան­յան տնտե­սութ­յու­նը գո­նե մա­զա­չափ դի­վեր­սի­ֆի­կաց­վել՞ է: Պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րութ­յունն այս տար­վա` մաս­նա­վո­րա­պես հուն­վար-ապ­րի­լի հետ կապ­ված վեր­ջին տվյալ­նե­րը ներ­կա­յաց­րել է այլ երկր­նե­րի հետ Հա­յաս­տա­նի փո­խա­դարձ ա­ռեւ­տու­րը, որն էլ դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա աս­վա­ծի կամ դրա բա­ցա­կա­յութ­յան հիմ­նա­կան ցու­ցիչ­նե­րից է:

Այս­պի­սով, այդ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին ա­ռեւ­տուրն ու­նե­ցել է բա­ռա­ցիո­րեն ֆան­տաս­տիկ թռիչք՝ ան­ցած տար­վա 5,8 մի­լիարդ դո­լա­րից հաս­նե­լով 13,7 մի­լիար­դի. ա­ճը 2,4 ան­գամ: Այդ թվում՝ ԱՊՀ երկր­նե­րի հետ ա­ճը՝ 2,9 ան­գամ, ԵԱՏՄ երկր­նե­րի հետ՝ 3,0 ան­գամ, ՌԴ-ի հետ՝ 3,1 ան­գամ: ԵԱՏՄ երկր­նե­րից միակ ան­կու­մը Բելա­ռու­սի հետ է. մոտ 23 տո­կոս: Չ­նա­յած` լավ է, մենք Լու­կա­շեն­կո­յի հետ «մա­տաղ ու­տե­լու» էլ չենք գնա, ուր մնաց՝ հետն ա­ռեւ­տուր ա­նենք: Փո­խա­րե­նը, ԵԱՏՄ մեկ այլ խո­շոր երկ­րի՝ Ղա­զախս­տա­նի հար­ցում ա­մեն բան փայ­լուն է. մոտ 60 տո­կո­սա­նոց աճ. Նի­կո­լը, չմո­ռա­նանք, ի տար­բե­րութ­յուն Լու­կա­շեն­կո­յի, Տո­կաե­ւին շատ է սի­րում: Դա էլ կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, վեր­ջին հաշ­վով Տո­կաե­ւը թյուր­քա­կան ծա­գում ու­նի, ինչ­պե՞ս կա­րող է չսի­րել: Չ­նա­յած, այս ա­մենն էա­կան չէ. ԱՊՀ եւ ԵԱՏՄ երկր­նե­րի հետ ու­նենք այն­պի­սի փոքր ա­ռեւտ­րաշր­ջա­նա­ռութ­յուն (մի քա­նի տասն­յակ մի­լիո­նի կար­գի), որ այն ընդ­հա­նու­րի վրա քիչ է­ֆեկտ է թող­նում: Էլ չա­սած, որ ինչ­քան էլ Լու­կա­շեն­կո­յին Նի­կո­լը չի սի­րում, մեկ է, Բելա­ռու­սի հետ ա­ռեւ­տուրն այս պա­հին էլ ա­վե­լի քան կրկնա­կի բարձ է Ղա­զախս­տա­նի հետ ա­ռեւտ­րից:

Այս թվերն ար­դեն իսկ հու­շում են, որ դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա աս­վա­ծը չու­նենք: Ան­ցած տա­րի Ռու­սաս­տա­նին էր բա­ժին ըն­կել Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին ա­ռեւտ­րի 35,2 տո­կո­սը, այս տա­րի այդ «մո­նո­պո­լիս­տա­կան» դիր­քե­րը մի բան էլ խո­րա­ցել են՝ հաս­նե­լով մոտ 46 տո­կո­սի. սա դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա չէ, այլ՝ ընդգծ­ված ա­ռա­ջա­տար ուղ­ղութ­յան կտրուկ խո­րա­ցում:

Ի­րա­կան դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա կու­նե­նա­յինք, ե­թե զար­գա­նար եվ­րո­պա­կան, ա­մե­րիկ­յան կամ չի­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նը: Մինչ­դեռ ԵՄ-ի հետ ու­նենք մոտ 25 տո­կո­սի կար­գի ան­կում, ԱՄՆ-ի հետ՝ մոտ 40 տո­կոս (ա­հա եւ Ա­լե­նի եվ­րո­պա­կան ե­րա­զան­քը): Միակ լավ բա­նը չի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ է՝ մոտ 61 տո­կոս, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նից ար­տա­հան­ման 4,4 ան­գա­մա­նոց ա­ճով: Բայց սրա հետ հաս­տատ Պա­պո­յա­նը կապ չու­նի. խոս­քը ՌԴ-­Հա­յաս­տան-­Չի­նաս­տան վե­րար­տա­հան­ման օ­ղա­կի մա­սին է:

Ոչ պա­կաս ցնցող աճ կա նաեւ Է­մի­րատնե­րի հետ ա­ռեւտ­րում՝ 7,6 ան­գամ կամ 2,8 մի­լիարդ դո­լա­րի: Նույն բանն է, Հա­յաս­տանն այս­տեղ կապ չու­նի, սա Ռու­սաս­տան-Է­մի­րատ­ներ ա­ռեւտ­րի հարց է, իսկ «մա­քուր» Հա­յաս­տան-Է­մի­րատ­ներ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում մի բան էլ ան­կում կա, եւ ու­նենք չնչին թվեր:

­Կարճ ա­սած, այդ­պես էլ չգտանք ո­րե­ւէ եր­կիր, ո­րի հետ Հա­յաս­տանն ու­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ռեալ աճ, եւ խոս­քը նշա­նա­կա­լից թվե­րի մա­սին է, հենց որն էլ հնա­րա­վոր կլի­ներ դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա հա­մա­րել: Փո­խա­րե­նը, կրկնենք, ու­նենք «մո­նո­պո­լիս­տա­կան» ուղ­ղութ­յամբ «մո­նո­պո­լիա­յի» միան­գա­մայն կտրուկ խո­րա­ցում:

Ու­րեմն, ին­չո՞ւ է Պա­պո­յա­նը Ուկ­րաի­նա­յի ներ­կա­յա­ցուց­չին թյու­րի­մա­ցութ­յան մեջ գցում: Շա՞հ ու­նի. դա էլ հա­զիվ թե. ուկ­րաի­նա­կան գրե­թե մե­ռած տնտե­սութ­յու­նից ո­րե­ւէ լուրջ մարդ ակն­կա­լիք ու­նե­նալ չի կա­րող: Թե՞ մեր չի­նով­նի­կութ­յու­նը նման բա­ներ է ա­նում նո­րից ու նո­րից մեր հիմ­նա­կան «մո­նո­պո­լիստ» ա­ռեւտ­րա­յին գոր­ծըն­կե­րոջն ա­վե­լորդ ան­գամ զայ­րաց­նե­լու հա­մար՝ «սե­փա­կան մա­տով սե­փա­կան աչ­քը հա­նե­լու» սկզբուն­քով: Ով ի­մա­նա, Նի­կո­լեն­ցից ինչ ա­սես սպա­սե­լի է:

Ս.ԱԲՐԱՄՅԱՆՊապիկյանն ու ԵՄ դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունըՀՐԱՏԱՊ.«Կիևը Պուտինի վրա մահափորձ է կազմակերպել». ԶախարովաԿամանդյուշին «մեգա» ծրագիր է ներկայացնելու. Հայտնի է քավորըԱդրբեջանական ԶԼՄ-երը աղմուկ են բարձրացրել այն կապակցությամբ, որ ՌԴ խաղաղապահ ուժերի պաշտոնական նամակներում Արայիկ Հարությունյանին դիմում էին, որպես «ԼՂՀ նախագահ»Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է ԵՄ-ն վերածել պաշտպանական միությանԱրթուր Վանեցյանը ՄՈՆՈԼԻՏ Է քաղաքական օլիմպում, դուք ճշտեք Ձեր տեղը՝ ապագա Ձեր կամերում....Մամարդաշվիլին` աշխարհի ամենաթանկ դարպասապահ.TransfermarktՍիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր է ընտրվել հայազգի Մարիա ԳաբրիելյանըtestԻնչու է քրեական հեղինակության որդին հաշվեհարդար սկսել Սևանի ավագանու անդամի դեմ․ հայտնի է կրակոցի բուն պատճառը․ ուշագրավ մանրամասներ. Armlur.am ԵՎՐՈ-2024. Լավագույն գոլը հայտնի է(տեսանյութ)Մեսսիին ներողություն խնդրելու կոչ անելու համար փոխնախարարին ազատել են աշխատանքից ԱԳՆ-ն հերքում է. ադրբեջանական կողմն է մերժել հանդիպման առաջարկըՈւ՞մ է պատկանում 250 հեկտար տարածքով Ֆրանսիական թաղամասը409 մլն դրամ հատկացվեց ԱԱԾ-ինՄխիթարյանի նոր լուսանկարները` նոր մրցաշրջանին ընդառաջ(ֆոտո)Բագրատ Սրբազանին աջակցություն հայտնելու պատճառով ՀՀ իշխանությունները Վիրահայոց թեմին զրկել են կարմիր պետհամարանիշներից․ մանրամասներ. Armlur.amԱշակերտների թիվը նվազել է․ դարձյալ դպրոց է փակվումՀնարավոր է նույնիսկ չհասկանաք՝ ինչպես են ձեր գումարներն անցել ուրիշի ձեռքը․ Սամվել Մարտիրոսյանը զգուշացնում էԵրբ եւ ինչու է լրտեսության մեջ մեղադրվող Սարգիս Գալստանը նշանակվել. Օկուպացված Արցախի նախագահի փաստաբանը փակագծեր է բացումՀայաստանի ֆուտբոլի ընտրանին ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում 97-րդն է2-րդ հոդվածից հետո ՔԿ-ն վերջապես կստուգի՝ արդյոք Սերգեյ Բագրատյանի կնոջ ՍՊԸ-ն ընդլայնել է ավազի արդյունահանման բիզնեսըՓաշինյանը չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հարցին, իսկ Ալիևը բութ մատն է վերև պարզելԴԱԺԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Երեք երեխա ուներ, նրանցից մեկի աչքի առաջ էլ իրեն uպանել են․ ինչ են պատմում ավագանու անդամի uպանության մասինՓաշինյանն ու Ալիևը ժամանել են Բլենհեյմ պալատՈվ է իրականում «նշանառության» տակ` որդի՞ն, թե՞ հայրըՀայաստանը, Եվրամիություն մտնելով, կկորցնի ինքնիշխանությունը. այդպես են խաղի կանոնները. ԱյվազյանԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ է. Տիգրան ԱբրահամյանՓելոսին կարծում է, որ Բայդենը չի կարողանա հաղթել նախագահական ընտրություններում. CNNՏարադրամի փոխարժեքները՝ հուլիսի 18-ի դրությամբՀերթը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հավաքական ապագայինն էՍԱՍ սուպերմարկետը Եհովայի վկաների պաշտոնական մատակարա՞ր ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ոնց պաշտպանել բանկային քարտը, որ գումարը ողջ չգողանան վրայիցՈՒՂԻՂ․ Կառավարության նիստՋուր չի լինելուԼավրովը նշել է, թե որ դեպքում կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը Զվարթնոցում սարսափելի հերթ է, մարդիկ ժամերով սպասում են, որ անցնեն անձնագրային ստուգումըՀՀ ՊՆ-ում ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչ կաշխատի. ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալԱդրբեջանը սպառազինության մեծածավալ գնում է կատարում, հիմնական առևտրաշրջանառությունն Իսրայելի հետ էԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԱստղագուշակ՝ հուլիսի 18-ի համարՌոսսելխոզնադզորն արգելել է հայկական պտուղ-բանջարեղենի ներմուծումը ՌուսաստանՕրվա խորհուրդ. հուլիսի 18«Փաստ». Ինչո՞ւ մերժվեցին պատերազմը դադարեցնելու բոլոր առաջարկները«Հրապարակ». «Նիսյայով բուժում»՝ հիվանդանոցների հաշվին«Փաստ». Իշխանավորները վայելքների մեջ են«Ժողովուրդ». Նախկինում նախագահ Արմեն Սարգսյանի օգնականը` ԿԳՄՍՆ-ի հետ 1,8 մլրդ դրամ արժողությամբ պայմանագրի կողմ«Հրապարակ». Իշխանության վարկանիշը բարձրացնելու փոքրիկ շանսը«Փաստ». Իշխանություններն սկսելու են Ռուսաստանին սիրաշահե՞լ«Ժողովուրդ». Պատգամավորի կինը ոչ միայն հանքն է ընդլայնում, այլև միաժամանակ դասավանդում է 5 բուհերում
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода