Կենդանակերպի այս 3 նշանների կյանքում նոր էջ կսկսվի 2024 թվականի հուլիսի վերջին Ես կկարգավորեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այդ սարսափելի պատերազմը․ Թրամփ Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահին Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ Դանիելյան Ավտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ են Սեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաք ՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան» Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանուն Նիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ) Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնել

Կիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»

Վերլուծություն

Այս օ­րե­րի ու­շագ­րավ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րից մե­կը, ի­հար­կե, Պու­տի­նի այցն էր Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա: Օ­րի­նակ, բրի­տա­նա­ցի­նե­րին դա այն­քան էր հե­տաքրք­րել, որ ՌԴ նա­խա­գա­հի Փ­հեն­յան հաս­նե­լու մա­սին էին հայտ­նել այն պա­հին, երբ Պու­տի­նը ճա­նա­պար­հին դեռ նոր էր վայ­րէջք կա­տա­րել Յա­կու­տիա­յում:

­Թե որն է Ա­րեւ­մուտ­քի նման հե­տաքրք­րութ­յան պատ­ճա­ռը, կա­րե­լի է հաս­կա­նալ: Ան­ցած տա­րի Հս.­Կո­րեա էր մեկ­նել Շոյ­գուն, այ­ցի արդ­յուն­քում Ռու­սաս­տա­նը ստա­ցավ մի քա­նի մի­լիոն հրե­տա­նա­յին արկ, ո­րի կա­րիքն այդ պա­հին բա­վա­կա­նին սուր կեր­պով զգում էր: Դա ոչ միայն թույլ տվեց հա­մե­մա­տա­բար հեշտ կանգ­նեց­նել ողջ Ա­րեւ­մուտ­քի օգ­նութ­յամբ եւ անգ­լո­սաք­սո­նա­կան քա­վո­րութ­յամբ ան­ցած տա­րի ի­րա­կա­նաց­ված ուկ­րաի­նա­կան հա­կա­հար­ձա­կու­մը, այն նաեւ ռու­սա­կան ու­ժե­րը հար­ձակ­ման անց­նե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն ստա­ցան: Արդ­յուն­քում, ա­րեւմտ­յան ողջ քա­ղա­քա­կա­նութ­յունն Ուկ­րաի­նա­յում հայտն­վեց նե­րկա փա­կու­ղա­յին վի­ճա­կում:

­Թե ին­չով Մոսկ­վան փոխ­հա­տու­ցեց Փ­հեն­յա­նին այդ նշա­նա­կա­լից օգ­նութ­յան հա­մար, դա էլ ա­ռան­ձին հարց է: Լ­րատ­վա­կան դաշ­տում խոս­վում է հատ­կա­պես ռազ­մա­կան ուղղ­վա­ծութ­յան տեխ­նո­լո­գիա­կան ա­ջակ­ցութ­յան մա­սին, եւ այն, որ Հս. Կո­րեան այ­սօր խո­սում է հի­պեր­ձայ­նա­յին հրթիռ­նե­րից, դա պա­տա­հա­կան չէ:

­Կարճ ա­սած, Շոյ­գո­ւի այդ այ­ցը լրջա­գույն խնդիր դար­ձավ Ա­րեւ­մուտ­քի հա­մար, դա հաս­տատ է: Ու հի­մա ին­չի՞ սպա­սեն, երբ դրա­նից հե­տո նախ Կիմ Չեն Ի­նի այ­ցը Ռու­սաս­տան, ա­պա երկ­կողմ ա­մե­նա­ջերմ հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներն են ե­ղել հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի հե­տա­գա զար­գաց­ման մա­սին, Փ­հեն­յա­նը, որ մշտա­պես զերծ է մնա­ցել բոլոր դա­շինք­նե­րից՝ գտնվե­լով խո­րը բլո­կա­դա­յի մեջ, ան­գամ ԲՐԻԿՍ-ին ան­դա­մակ­ցե­լու հայտ ներ­կա­յաց­րեց: Այս­քա­նից հե­տո էլ Պու­տինն է մեկ­նում, եւ Ա­րեւ­մուտ­քը, ի­հար­կե, լրջո­րեն մտա­հոգ­վե­լու ա­ռիթ ու­նի:

­Թե­րեւս, այդ մտա­վա­խութ­յուն­նե­րը հիմ­նա­վոր են: Ա­ռա­վել եւս, երբ այ­ցի շե­մին հայտ­նի դար­ձավ, որ Պու­տի­նը եւ Կիմ Չեն Ի­նը կստո­րագ­րեն «Հա­մա­պար­փակ ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րութ­յան» պայ­մա­նա­գի­րը: Դ­րա դե­տալ­նե­րի մա­սին, ի­հար­կե, դեռ տե­ղե­կութ­յուն­ներ չկան, սա­կայն մի շարք ա­րեւմտ­յան աղբ­յուր­ներ են­թադ­րում են հե­տեւ­յա­լը: Նախ, ռու­սա­կան կող­մը կշա­րու­նա­կի ստա­նալ ի­րեն դեռ անհ­րա­ժեշտ զի­նամ­թեր­քը, հաշ­վի առ­նե­լով, որ ռազ­մա­կա­նաց­ված Հս. Կո­րեա­յի պա­հեստ­նե­րում կան հսկա­յա­կան քա­նա­կութ­յուն­ներ: Այ­սինքն, դրա­նով Մոսկ­վան հնա­րա­վո­րութ­յուն կստա­նա ջան­քե­րը սո­վո­րա­կան «մանր-մու­նը» զի­նա­տե­սակ­նե­րի վրա կենտ­րո­նաց­նե­լու փո­խա­րեն, զբաղ­վել բարձր տեխ­նո­լո­գիա­կան ուղ­ղութ­յու­ննե­րի զար­գաց­ման: Ո­րոշ աղբ­յուր­ներ ընդ­հուպ պնդում են, որ Կիմ Չեն Ի­նը հա­մա­ձայ­նութ­յուն կտա, որ հյու­սիս­կո­րեա­ցի­նե­րը, բա­ցա­ռա­պես «կա­մա­վո­րութ­յան» հի­ման վրա պայ­մա­նա­գիր կնքեն ՌԴ ՊՆ-ի հետ, այդ թվում՝ ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ «աշ­խա­տե­լու» հա­մար: Ե­թե այդ­պես է, ա­պա մի քա­նի հար­յուր հա­զար լավ պատ­րաստ­ված, բո­լոր ի­րա­վի­ճակ­նե­րին վարժ­ված, մեծ մո­տի­վա­ցիա­յով եւ միան­գա­մայն կար­գա­պահ հյու­սիս­կո­րեա­ցի «կա­մա­վոր­նե­րը» լավ պա­տաս­խան կա­րող են դառ­նալ Ուկ­րաի­նա­յին ա­րեւմտ­յան զենք մա­տա­կա­րա­րե­լու խնդրին:

­Նույն աղբ­յուր­նե­րի գնա­հատ­մամբ, Փ­հեն­յանն էլ իր հեր­թին լուրջ ակն­կա­լիք­ներ ու­նի նման պայ­մա­նագ­րից: Նախ, սա այս երկ­րի դեմ տար­վող եր­կա­րամ­յա բլո­կա­դա­յի ճեղ­քում է, ընդ ո­րում, բո­լոր ա­ռում­նե­րով՝ քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան եւ սո­ցիա­լա­կան եւ ա­ռանց երկ­րի ներ­քին ի­րա­վի­ճա­կին միջ­նոր­դե­լու: Սո­ցիալ-տնտե­սա­կան ի­մաս­տով. մա­տա­կա­րա­րում­նե­րը (սննդամ­թեր­քա­յին հում­քա­տե­սակ­նե­րից սկսած` մին­չեւ արդ­յու­նա­բե­րա­կան հումք), ո­րոնք զի­նամ­թեր­քի դի­մաց կի­րա­կա­նաց­նի Մոսկ­վան, ի զո­րու են կտրուկ փո­խել երկ­րի ներ­կա ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը, բայց նաեւ ի­րենց ներ­քին պլա­նա­վո­րու­մից ել­նե­լով: Տեխ­նո­լո­գիա­կան մա­տա­կա­րա­րում­նե­րը (այդ թվում՝ Չի­նաս­տա­նից՝ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջո­ցով) Հս. Կո­րեա­յի արդ­յու­նա­բե­րա­կան թռիչ­քի հիմք կա­րող են դառ­նալ: Իսկ քա­ղա­քա­կան ա­ջակ­ցութ­յու­նը, այդ թվում՝ տաս­նամ­յակ­նե­րի բլո­կա­դա­յի ճեղ­քու­մը Փ­հեն­յա­նում ար­դեն իսկ գնա­հա­տում են` որ­պես ԱՄՆ-ի դեմ հաղ­թա­նակ: Ա­ռա­վել եւս, որ Մոսկ­վան բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ ու­նի նաեւ Սեու­լի հետ, եւ դա ե­թե ոչ Հ­յու­սի­սի եւ Հա­րա­վի հաշ­տութ­յան, ա­պա գո­նե լար­վա­ծութ­յան զգա­լի մեղմ­ման հե­ռան­կար է պա­րու­նա­կում:

­Մի խոս­քով, գրե­թե միան­շա­նակ է, որ Պու­տի­նի այս այ­ցը մի նոր գլխա­ցա­վանք է ա­ռա­ջաց­նե­լու ԱՄՆ-ի հա­մար: Դ­րան գու­մա­րած` Չի­նաս­տա­նի հետ միայն սրվող հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, եւ կստա­նանք, որ Վա­շինգ­տո­նի հա­մար էա­կա­նո­րեն ա­վե­լի է կա­րե­ւոր­վե­լու խա­ղա­ղօվ­կիա­նոս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նի ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը՝ բե­րե­լով ու­ժե­րի ա­վե­լաց­ման սուր կա­րիք: Իսկ դա կա­րող է լի­նել միայն այլ խա­ղա­տա­խտակ­նե­րում (այդ թվում՝ ուկ­րաի­նա­կան, մեր­ձա­վո­րա­րե­ւել­յան) դիր­քե­րի հաշ­վին:

Արդ­յուն­քում, այս այ­ցով Պու­տի­նը միա­ժա­մա­նակ մի քա­նի «նա­պաս­տակ է խփում»: Էա­պես շա­հում է նաեւ Կիմ Չեն Ի­նը: Սա առն­վազն շատ հե­տաքր­քիր է Չի­նաս­տա­նի հա­մար: Մ­նա­ցածն էլ Վա­շինգ­տո­նի գործն է:


Կենդանակերպի այս 3 նշանների կյանքում նոր էջ կսկսվի 2024 թվականի հուլիսի վերջինԵս կկարգավորեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այդ սարսափելի պատերազմը․ Թրամփ Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահինՍարգիս Ադամյանը գոլի հեղինակ է դարձել «Քյոլնի» կազմում (տեսանյութ)Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ ԴանիելյանԱվտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ ենՍեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաքՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան»Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանունՆիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ)Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնելՌուս ու բելառուս մարզիկների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի լինի. Փարիզ-2024-ի կազմկոմիտեի ղեկավարՀայտնի է Հովհաննես Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողության տեղն ու ժամըՏնային կալանքի տակ գտնվող Վահագն Չախալյանին խորհրդաժողովի մասնակիցներն իրենց ողջույնները փոխանցեցին եւ ծափահարեցինԱրտակարգ դեպք՝ Երևանում․ հրդեհ է բռնկվել բնակչի տան բակում, այրվել է կենցաղային աղբԻմ կոլեգաներից շատերն ընտրում են ջայլամի քաղաքականություն՝ չխոսել. Մհեր ԱրմենիաԵրևանում ելույթ կունենա աշխարհահռչակ օպերային երգիչ և դիրիժոր Պլասիդո Դոմինգոն. ԼուսանկարՎերանայվում են Երևանում վարձակալությամբ տրամադրված ու անխնամ մնացած այգիների պայմանագրերըՖրանսիայում որոշ ռուս լրագրողների զրկել են ամառային օլիմպիական խաղերը լուսաբանելու իրավունքիցԵս չեմ ընդունում անտարբեր մտավորականներին. Ժասմեն ԱսրյանՎերջին օրերին մեր աղոթքները միայն քեզ համար էին, սիրելի Հովհաննես. Սրբազան պայքարՏաս օր կյանքի ու մահվան պայքար տալուց հետո, ցավոք, Հովհաննեսին չի հաջողվել հաղթել չարաբաստիկ հիվանդությանըԲաքուն Երևանին առաջարկել է համատեղ դիմել ԵԱՀԿ՝ Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցնելու խնդրանքովՀայաստանը բարելավել է դիրքերը շարժական համացանցի արագության վարկանիշումՄարտի դաշտում տարբեր վիրավորումներ ստացած տղաները հյուրընկալել են հայտնի գործիչներինՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ԵՆ ՇՆՈՐՀՎԵԼ ՀԱՅ ՍԱՄԲԻՍՏՆԵՐԻՆՏավուշում այսօր նշում են ՎարդավառըՉարենցավանում անչափահասների միջև վիճաբանության ժամանակ գործի են դրվել դանակներ․ կան վիրավորներԳՅՈՒՄՐԻՈՒՄ ԿԱՅԱՑԵԼ Է ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՇԱԽՄԱՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ«ԱՅՍ ՀԱՂԹԱՆԱԿՈՎ ԱՎԵԼԻ ՄՈՏԵՑԱ ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆԻ ՏԻՏՂՈՍԻՆ». ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԽԱՌԸ ՄԵՆԱՄԱՐՏԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐԻ ՀԱՂԹՈՂ ՊԱՐԳԵՎ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆՏարադրամի փոխարժեքները հուլիսի 21-ինԱնհավատալի է, անընդունելի… Եղվարդում ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհված կուրսանտը 52 հիմնական դպրոցի սան էրՔո բացակայությունը միշտ ենք զգալու, Հովո ջան. Լևոն ՔոչարյանԱշխարհի ամենաթանկարժեք ֆուտբոլիստներըԱդրբեջանում խոճկորի քթով և առանց բերանի ծնված երեխայի տեսանյութը հրապարակվել է համացանցում (Տեսանյութ)Ավտովթարի զոհ է դարձել Արցախյան ազատամարտի հերոս Շահեն Մեղրյանի եղբորորդինԱգռավը և uիրամարգը. Խnրիմաստ առակ, nրը պետք է կարդան բnլnրըՇքեղ ձմերուկի չրի 3 տարբերակ…պատրաստենք միասին՝ դիտելով տեսանյութըԿորած ամառը վերադառնում է․ Գագիկ ՍուրենյանՍևանում վերջին հրաժեշտը տվեցին Արսեն Աֆիյանին. հուզիչ կադրերԹշնամին ապատեղեկատվություն է տարածելՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանովԿրակոցներից վիրավորվել է Հայաստանի ծանրամարտի նախկին չեմպիոնըՄահացել է «Երիտասարդի ձայնը» նախաձեռնության հիմնադիր Հովհաննես ՀարությունյանըՄեր հաղթանակից անմիջապես հետո, ես կլուծեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այս սարսափելի ռազմական հակամարտությունը. Թրամփ (Տեսանյութ)Ռուսները կարող եւ հրթիռներ մատակարարել հուսիթներին. ԱՄՆ հետախուզությունԲացառիկ կադրեր. Սու-34-ը 3 տոննայանոց ФАБ-3000 ռումբ է նետում գրեթե մերձավոր տիեզերքից (Տեսանյութ)Ռուսաստանի պատմության ամենաերկար խորովածը՝ 438 մետր (Տեսանյութ)Եմենի վրա Իսրայելի հարձակումը Մերձավոր Արևելքում հակամարտության զարգացման նոր փուլ է. քաղաքագետ Մովսես Ղազարյան (Տեսանյութ)Ժամանակն է, որ ԱՄՆ-ն տիեզերագնացներ ուղարկի Մարս. Իլոն Մասկ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода