Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահին Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ Դանիելյան Ավտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ են Սեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաք ՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան» Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանուն Նիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ) Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնել Հայտնի է Հովհաննես Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողության տեղն ու ժամը Տնային կալանքի տակ գտնվող Վահագն Չախալյանին խորհրդաժողովի մասնակիցներն իրենց ողջույնները փոխանցեցին եւ ծափահարեցին

Ինչու ԱԽՔ Արմենը չստորագրեց ուկրաինական հռչակագիրը

Վերլուծություն

Այն, որ ներ­կա գլո­բալ եւ միան­գա­մայն սուր զար­գա­ցում­ներն (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=286281&l=am) ա­մե­նաու­ղիղ ձե­ւով ազ­դում են նաեւ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրա, դա էլ պետք չէ աչ­քա­թող ա­նել: Պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, ԱԽՔ Ար­մե­նը գնում-հաս­նում է ուկ­րաի­նա­կան գա­գա­թա­ժո­ղո­վին եւ չի ստո­րագ­րում եզ­րա­փա­կիչ փաս­տա­թուղ­թը, ինչ­քան էլ որ այն ի­րե­նից մեծ ար­ժեք չէր ներ­կա­յաց­նում: ՀԱՊԿ-ից «դուրս ե­կող» Նի­կո՞լն էր պա­հան­ջել՝ ոչ մի թուղթ չստո­րագ­րես. հ­նա­րա­վոր է: Բայց չէ՞ որ այդ դեպ­քում Ար­մե­նը կա­րող էր զան­գել Ռի­չարդ Մու­րի քար­տու­ղա­րու­հուն, նա էլ՝ Նի­կո­լին, եւ հար­ցը կլուծ­վեր: Ի՞նչ է, Մուրն այն­քան է խառն­ված բրի­տա­նա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րով, որ ԱԽՔ Ար­մե­նին մո­ռա­ցե՞լ է: Կամ մի­գու­ցե Ա­րեւ­մուտ­քում կար­ծում են, թե Նի­կոլն ար­դեն իր վրա շատ բեռ է վերց­րել՝ ՀԱՊԿ-ից դուրս գա­լու եւ Լու­կա­շեն­կո­յի հետ խռո­վե­լու մա­սով, եւ ո­րո­շե­ցին ա­վե­լորդ «բեռ չբար­ձել». չ­նա­յած, սա քիչ հա­վա­նա­կան է, Ա­րեւ­մուտ­քի ին­չի՞ն է պետք Նի­կո­լին խղճա­լը: Կամ մի­գու­ցե Նի­կո­լը տե­սավ, որ Ա­լիեւն առ­հա­սա­րակ հրա­ժար­վեց այդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վից՝ ռուս­նե­րի հետ հա­րա­բե­րութ­յու­ննե­րը պա­հե­լով, եւ կռա­հե՞ց, որ Հա­յաս­տա­նի ստո­րագ­րութ­յու­նը այդ փաս­տաթղ­թի տակ հաս­տատ հե­տե­ւանք­ներ կու­նե­նա. սա ար­դեն հնա­րա­վոր է:

Ա­մեն դեպ­քում, ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ Նի­կո­լը, դա­տե­լով նրա հայ­տա­րա­րութ­յու­ննե­րից, վերջ­նա­կա­նա­պես է հույ­սը կտրել, որ կա­րող է ա­րեւմտ­յան մո­դե­լով խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր ստո­րագր­վի: Ա­լիե­ւը շա­րու­նա­կում է հա­մա­ռել կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի վե­րա­գոր­ծար­կու­մը նո­յեմ­բե­րի 9-ի ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նագ­րի հետ կա­պե­լու տար­բե­րա­կի վրա, իսկ Ա­րեւ­մուտ­քին, ու­նե­նա­լով նման քաո­սա­յին վի­ճակ, Հեյ­դա­րո­վի­չին ճնշե­լու ա­վե­լի ու ա­վե­լի քիչ հնա­րա­վո­րութ­յուն­ներ են մնում: Սա, քա­նիցս ենք ա­սել, Նի­կո­լի հա­մար խո­րը փա­կու­ղի է՝ առ­հա­սա­րակ չու­նե­նալ պայ­մա­նա­գիր, եւ ա­մեն հեր­թա­կան հո­ղատ­վութ­յու­նից հե­տո հայտն­վել ցնցում­նե­րի մեջ, կամ վե­րա­դառ­նալ նո­յեմ­բե­րի 9-ի սցե­նա­րին: Իսկ այս տար­բե­րա­կի դեպ­քում, ա­ռա­վել եւս՝ ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յամբ վեր­ջին հիս­տե­րիա­նե­րից հե­տո, նաեւ ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­ձեւ ստո­րագ­րելն ան­գամ Նի­կո­լի հա­մար «ծայ­րա­հեղ դո­զա» կա­րող էր դառ­նալ, ան­կախ այն բա­նից՝ ԱԽՔ Ար­մե­նը Մու­րի քար­տու­ղա­րու­հուն զան­գե՞լ է, թե՝ ոչ:

Ա­ռա­վել եւս, որ մեծ հարց է, թե ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կում Վա­շինգ­տո­նը հա­յաս­տան­յան ուղ­ղութ­յամբ զբաղ­վե­լու ժա­մա­նակ եւ ցան­կութ­յուն կգտնի՞, որ պետք ե­ղած պա­հին Նի­կո­լին օգ­նութ­յան հաս­նեն: Բանն այն է, որ ԱՄՆ-ի փոր­ձա­գի­տա­կան հան­րութ­յունն այս օ­րե­րին միան­գա­մայն ակ­տի­վո­րեն է խո­սում, որ կա­րող է Թուր­քիա­յին ձեռ­քից բաց թող­նել, եւ այդ դեպ­քում Հա­յաս­տա­նից ան­գամ կո­պե­կի օ­գուտ չ են ու­նե­նա: Օ­րի­նակ, ԱՄՆ ռազ­մա­կան հե­տա­խու­զութ­յան նախ­կին աշ­խա­տա­կից Ս­քոթ Ռի­տե­րի գնա­հատ­մամբ. «Էր­դո­ղա­նը հաս­կա­նում է, որ BRICS-ն­ ա­պա­գան է։ Այս դա­շին­քը ներ­կա­յումս գտնվում է իր աշ­խա­տան­քա­յին կա­ռույ­ցի հիմ­նա­րար կա­ռուց­ման փու­լում, եւ Թուր­քիան կշա­հի այս գոր­ծըն­թա­ցին հնա­րա­վո­րինս շուտ մաս դառ­նա­լուց: Կար­ծում եմ, որ հենց Թուր­քիան միա­նա BRICS-ին, եւ ս­տեղծ­վի Պու­տի­նի ան­կախ եվ­րա­սիա­կան անվ­տան­գութ­յան հա­մա­կար­գը, թուր­քերն ան­մի­ջա­պես դուրս կգան ՆԱՏՕ-ից եւ կգ­նան այլ ուղ­ղութ­յամբ»:

­Մեկ այլ դրվագ. ե­րեկ Թուր­քիա­յի եւ Սի­րիա­յի ռազ­մա­կան պատ­վի­րա­կութ­յուն­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի միջ­նոր­դութ­յամբ բա­նակ­ցութ­յուն­ներ են վա­րել սի­րիա­կան «Խ­մեյ­միմ» ա­վիա­բա­զա­յում: Տե­ւա­կան ժա­մա­նակ կանգ ա­ռած թուրք-սի­րիա­կան բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րը վերսկ­սվե­ցին Մոսկ­վա­յում Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նի եւ Հա­քան Ֆի­դա­նի հան­դիպ­ման հենց հա­ջորդ օ­րը։ Ա­վե­լի վաղ ե­ղավ նաեւ Թուր­քիա­յի պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րար Յա­շար Գ­յու­լե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, ով խոս­տո­վա­նել է, որ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը կա­րող են դի­տար­կել Սի­րիա­յից զոր­քե­րը դուրս բե­րե­լու հնա­րա­վո­րութ­յու­նը: Այս ա­մե­նը, ի­հար­կե, միան­գա­մայն թա­փան­ցիկ ակ­նարկ է, որ ռուս-թուր­քա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք ար­գե­լակ­վել էին Սի­րիա­յի հետ կապ­ված, սկսել են մեռ­յալ կե­տից շարժ­վել, եւ բա­վա­կա­նին լուրջ լու­ծում­ներ են սպաս­վում գա­լիք ա­միս ծրագր­ված Պու­տին-Էր­դո­ղան հան­դի­պու­մից: Իսկ դա իր հեր­թին է խո­սում այն մա­սին, որ Էր­դո­ղա­նը հենց այն­պես չէ, որ հան­կարծ հայ­տա­րա­րեց BRICS-ին միա­նա­լու ցան­կութ­յան մա­սին: Ի­հար­կե, հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ այն բուռն զար­գա­ցում­նե­րը, որ կան ռուս-ի­րա­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում:

Այս նոր ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի պա­րա­գա­յում ի՞նչ է մնում Նի­կո­լին, դա ար­դեն ին­քը կի­մա­նա:


Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահինՍարգիս Ադամյանը գոլի հեղինակ է դարձել «Քյոլնի» կազմում (տեսանյութ)Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ ԴանիելյանԱվտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ ենՍեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաքՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան»Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանունՆիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ)Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնելՌուս ու բելառուս մարզիկների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի լինի. Փարիզ-2024-ի կազմկոմիտեի ղեկավարՀայտնի է Հովհաննես Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողության տեղն ու ժամըՏնային կալանքի տակ գտնվող Վահագն Չախալյանին խորհրդաժողովի մասնակիցներն իրենց ողջույնները փոխանցեցին եւ ծափահարեցինԱրտակարգ դեպք՝ Երևանում․ հրդեհ է բռնկվել բնակչի տան բակում, այրվել է կենցաղային աղբԻմ կոլեգաներից շատերն ընտրում են ջայլամի քաղաքականություն՝ չխոսել. Մհեր ԱրմենիաԵրևանում ելույթ կունենա աշխարհահռչակ օպերային երգիչ և դիրիժոր Պլասիդո Դոմինգոն. ԼուսանկարՎերանայվում են Երևանում վարձակալությամբ տրամադրված ու անխնամ մնացած այգիների պայմանագրերըՖրանսիայում որոշ ռուս լրագրողների զրկել են ամառային օլիմպիական խաղերը լուսաբանելու իրավունքիցԵս չեմ ընդունում անտարբեր մտավորականներին. Ժասմեն ԱսրյանՎերջին օրերին մեր աղոթքները միայն քեզ համար էին, սիրելի Հովհաննես. Սրբազան պայքարՏաս օր կյանքի ու մահվան պայքար տալուց հետո, ցավոք, Հովհաննեսին չի հաջողվել հաղթել չարաբաստիկ հիվանդությանըԲաքուն Երևանին առաջարկել է համատեղ դիմել ԵԱՀԿ՝ Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցնելու խնդրանքովՀայաստանը բարելավել է դիրքերը շարժական համացանցի արագության վարկանիշումՄարտի դաշտում տարբեր վիրավորումներ ստացած տղաները հյուրընկալել են հայտնի գործիչներինՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ԵՆ ՇՆՈՐՀՎԵԼ ՀԱՅ ՍԱՄԲԻՍՏՆԵՐԻՆՏավուշում այսօր նշում են ՎարդավառըՉարենցավանում անչափահասների միջև վիճաբանության ժամանակ գործի են դրվել դանակներ․ կան վիրավորներԳՅՈՒՄՐԻՈՒՄ ԿԱՅԱՑԵԼ Է ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՇԱԽՄԱՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ«ԱՅՍ ՀԱՂԹԱՆԱԿՈՎ ԱՎԵԼԻ ՄՈՏԵՑԱ ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆԻ ՏԻՏՂՈՍԻՆ». ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԽԱՌԸ ՄԵՆԱՄԱՐՏԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐԻ ՀԱՂԹՈՂ ՊԱՐԳԵՎ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆՏարադրամի փոխարժեքները հուլիսի 21-ինԱնհավատալի է, անընդունելի… Եղվարդում ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհված կուրսանտը 52 հիմնական դպրոցի սան էրՔո բացակայությունը միշտ ենք զգալու, Հովո ջան. Լևոն ՔոչարյանԱշխարհի ամենաթանկարժեք ֆուտբոլիստներըԱդրբեջանում խոճկորի քթով և առանց բերանի ծնված երեխայի տեսանյութը հրապարակվել է համացանցում (Տեսանյութ)Ավտովթարի զոհ է դարձել Արցախյան ազատամարտի հերոս Շահեն Մեղրյանի եղբորորդինԱգռավը և uիրամարգը. Խnրիմաստ առակ, nրը պետք է կարդան բnլnրըՇքեղ ձմերուկի չրի 3 տարբերակ…պատրաստենք միասին՝ դիտելով տեսանյութըԿորած ամառը վերադառնում է․ Գագիկ ՍուրենյանՍևանում վերջին հրաժեշտը տվեցին Արսեն Աֆիյանին. հուզիչ կադրերԹշնամին ապատեղեկատվություն է տարածելՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանովԿրակոցներից վիրավորվել է Հայաստանի ծանրամարտի նախկին չեմպիոնըՄահացել է «Երիտասարդի ձայնը» նախաձեռնության հիմնադիր Հովհաննես ՀարությունյանըՄեր հաղթանակից անմիջապես հետո, ես կլուծեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այս սարսափելի ռազմական հակամարտությունը. Թրամփ (Տեսանյութ)Ռուսները կարող եւ հրթիռներ մատակարարել հուսիթներին. ԱՄՆ հետախուզությունԲացառիկ կադրեր. Սու-34-ը 3 տոննայանոց ФАБ-3000 ռումբ է նետում գրեթե մերձավոր տիեզերքից (Տեսանյութ)Ռուսաստանի պատմության ամենաերկար խորովածը՝ 438 մետր (Տեսանյութ)Եմենի վրա Իսրայելի հարձակումը Մերձավոր Արևելքում հակամարտության զարգացման նոր փուլ է. քաղաքագետ Մովսես Ղազարյան (Տեսանյութ)Ժամանակն է, որ ԱՄՆ-ն տիեզերագնացներ ուղարկի Մարս. Իլոն ՄասկԶելենսկին Ռուսաստանի հետ բանակցություններն արդեն հնարավոր է հաամրում. CNNԿալիֆոռնիայիում դեռահասները փոխհրաձգություն են կազմակերպել. սպանվել է 16-ամյա տղա (Տեսանյութ)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода