ՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում է Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններից Ինչքան կյանք կար Հովոյի մեջ. հրաժարվում եմ հավատալ Ամենաիսկական «տունը» սիրածդ մարդու աչքերն են. Նազենի Հովհաննիսյան Երբ Ագրարային համալսարանը ծառերի դիակներով է շրջապատված, շուտով առհասարակ դիմորդ չի ունենա. Երևանի ավագանու անդամ Հոլլի Բերին հրաժարվել է Քիմ Քարդաշյանի հետ նկարահանվել «Ամեն ինչ արդար է» սերիալում ՇՏԱՊ. Ջո Բայդենը լքում է նախագահական ընտրապայաքարը Լոնդոնյան «վոյա՞ժ», թե՞ Հայաստանի համար նոր «ցավոտ զիջումների» նախերգանք Տեղի է ունեցել «Լավաշի կախարդանքը» խորագիրը կրող հացի փառատոնը Օտարերկրյա գործակալների» մասին օրենքով Վրաստանը որոշեց, որ կարող է ապրել առանց ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի. Լատվիայի նախագահ

Ի­րո՞ք, այս մար­դիկ կար­ծում են, որ մենք հի­շո­ղութ­յուն­ներս կորց­րել ենք. Զարմանք

Ներքաղաքական

Այն, որ նախ­կին նի­կո­լա­կան չի լի­նում, իր գրառ­մամբ եւս մեկ ան­գամ ա­պա­ցու­ցել է ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նի խմբակ­ցութ­յան նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՍՈՖՅԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ: ­Նա վեր­ջին վեց տար­վա մեր երկ­րին պա­տու­հա­սած դար­դե­րը թո­ղած՝ իր ա­նո­րոշ զար­մանքն է ար­տա­հայ­տել, թե ին­չու է ՀՀ 3-րդ ­նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նը դա­տա­րա­նում ար­դա­րաց­վել: «Ոչ վաղ անց­յա­լում նախ­կին­նե­րին մե­ղադ­րող­նե­րի ա­ռա­ջին շար­քե­րում դուք եւս կանգ­նած էիք, տի­կին ­Հով­սեփ­յան, ու է­լի նույն ան­հիմն սցե­նարն էր։ Այդ սցե­նա­րում նաեւ Ար­ցա­խի հանձ­նում էր, բա­նա­կի ի­րա­կան թա­լանն ու կազ­մա­քան­դումն էր, ու այդ սցե­նա­րով էր, որ դուք այդ ժա­մա­նակ ՀՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր էիք։ Ո­րոշ ժա­մա­նակ անց այդ ուղ­ուց, կար­ծես թե, հետ կանգ­նե­ցիք, բայց այ­սօր ձեր ա­նո­րո­շութ­յու­նը կաս­կած­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս։ ­Դուք շատ լավ հաս­կա­նա­լով, որ զոհ եք դար­ձել ստին ու կեղ­ծի­քին, այ­սօր հաս­կա­նա­լով նաեւ, որ ՀՀ 3-րդ ­նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նի վրա բա­ցի բեն­զի­նի ան­հիմն գոր­ծից ու­րիշ ո­չինչ չէին էլ կա­րող կա­րել, չե՞ք հաս­կա­ցել, որ Ս. ­Սարգս­յանն իր հայ­րե­նի­քի սահ­ման­ներն ա­նա­ռիկ պա­հող, մար­տու­նակ բա­նակ ստեղ­ծող ու հզո­րաց­նող ղե­կա­վար է ե­ղել, որ նրա ղե­կա­վար­ման տա­րի­նե­րին բո­լոր ո­լորտ­նե­րը ոչ թե ձա­խո­ղել էին, այլ հա­կա­ռա­կը՝ վե­րելք էին ապ­րում, որ ա­մոթ էր պար­զա­պես նման մար­դու ան­վան հետ խա­ղա­լը, Ար­ցա­խի հե­րո­սին «նախ­կին» ան­վա­նե­լը, ո­րը, ցա­վոք, այ­սօր եւս օգ­տա­գոր­ծել եք ձեր գրառ­ման մեջ, իսկ այդ քրգոր­ծը, ի­հար­կե, պետք է փակ­վեր», - անդ­րա­դառ­նա­լով Ս. ­Հով­սեփ­յա­նին՝ գրել է ՀՀԿ ԵԿ ­Հա­սա­րա­կայ­նութ­յան հետ կա­պե­րի եւ լրատ­վութ­յան հար­ցե­րով հանձ­նա­ժո­ղո­վի ղե­կա­վար Ա­նի ­Համ­բար­ձում­յա­նը եւ շեշ­տել, որ հայ­րե­նի­քի գո­ղը, եր­կի­րը թա­լա­նո­ղը ե­ղել են նախ­կին ու ներ­կա ՔՊ-ա­կան­նե­րը: ­Հե­տաքր­քիր է՝ ­Սոֆ­յա ­Հով­սեփ­յա­նը մի՞­թե հա­մա­միտ չէ այս մտքի հետ:

­Չէ, իս­կա­պես, նախ­կին նի­կո­լա­կան չի լի­նում. այս հա­մոզ­ման ես գա­լիս, երբ հե­տե­ւում ես նախ­կին ԼՀԿ-ա­կան պատ­գա­մա­վոր ԱՆԻ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆԻ մտքե­րին: ­Նի­կո­լի հետ դա­շինք կազ­մած քա­ղա­քա­կան ու­ժի ան­դա­մը, ում կու­սակ­ցութ­յան նա­խա­գահ Էդ­մոն ­Մա­րուք­յա­նը մին­չեւ վեր­ջերս ­Փա­շին­յա­նի հա­տուկ հանձ­նա­րա­րութ­յուն­նե­րով դես­պանն էր, հայ­տա­րա­րել է, թե՝ «Ռո­բերտ ­Քո­չար­յա­նը եւ ­Սերժ ­Սարգս­յա­նը ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նին ստեղ­ծել, բե­րել են իշ­խա­նութ­յան եւ մին­չեւ վերջ պաշտ­պա­նե­լու են նրան` քա­ղա­քա­կան դաշ­տում բո­լո­րին փչաց­նե­լով եւ խան­գա­րե­լով»: Ի՞նչ ե­րես պետք է ու­նե­նա մարդ, որ վեց տա­րի նույ­նաց­վի ­Նի­կո­լի իշ­խա­նութ­յան հետ ու հի­մա հան­կարծ ի­րեն նե­տի ­Բագ­րատ սրբա­զա­նի շարժ­ման գիր­կը եւ մի հատ էլ ինքն ի­րեն մո­ռա­ցած՝ ա­սի, թե ­Քո­չար­յանն ու ­Սարգս­յանն են ­Նի­կո­լին բե­րել իշ­խա­նութ­յան: Ի­րո՞ք, այս մար­դիկ կար­ծում են, որ մենք հի­շո­ղութ­յուն­ներս կորց­րել ենք:

Ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ է հան­դես ե­կել ա­մե­րի­կա­ցի նախ­կին հե­տա­խույզ ՍՔՈԹ ՌԻԹԵՐԸ: Իր X-միկ­րոբ­լո­գում նա գրել է, որ ԱՄՆ իշ­խա­նութ­յուն­ներն ար­գե­լել են ի­րեն՝ մաս­նակ­ցել ­Սանկտ ­Պե­տեր­բուր­գի մի­ջազ­գա­յին տնտե­սա­կան ֆո­րում 2024-ին։ «Ես Ն­յու ­Յոր­քից ինք­նա­թիռ էի նստում։ ­Մաք­սա­յի­նի ե­րեք աշ­խա­տա­կից ինձ մի կողմ տա­րան, անձ­նա­գիրս վերց­րին։ ­Հար­ցին, թե ին­չու, նրանք պա­տաս­խա­նե­ցին. «Պետ­դե­պար­տա­մեն­տի հրա­մանն է»: Ն­րանք ինձ հա­մար այլ տե­ղե­կութ­յուն չու­նեին։ Օ­դա­նա­վից հա­նե­ցին իմ պա­յու­սակ­նե­րը, իսկ հե­տո ինձ դուրս հա­նե­ցին օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից։ Իմ անձ­նա­գիրն են պա­հել», - պատ­մում է նա ու ար­ձա­նագ­րում. «Եվ այս ա­մե­նը կա­տար­վում է ոչ թե Հ­յու­սի­սա­յին ­Կո­րեա­յում, այլ՝ ու­շադ­րութ­յո՜ւն, դե­մոկ­րա­տա­կան ու խոս­քի ա­զա­տութ­յան երկ­րում՝ Ա­մե­րի­կա­յում»: Իսկ մեզ մնում է զար­մա­նալ նախ­կին հե­տա­խույ­զի վրա, որ դեռ զար­մա­նում է՝ փնտրե­լով ու չգտնե­լով ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յուն Միաց­յալ ­Նա­հանգ­նե­րում: ­Չէ՞ որ այն ի­րա­կա­նում եր­բե­ւէ չի էլ ե­ղել այն­տեղ:

Զարմացած է «Իրավունք»-ը


ՇՏԱՊ. Մեր երեխաներին թրքացնում են. Սեմյոն Բաբայանն ահազանգում էԴոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ջո Բայդենի հեռանալն ընտրություններիցԻնչքան կյանք կար Հովոյի մեջ. հրաժարվում եմ հավատալԱմենաիսկական «տունը» սիրածդ մարդու աչքերն են. Նազենի ՀովհաննիսյանԵրբ Ագրարային համալսարանը ծառերի դիակներով է շրջապատված, շուտով առհասարակ դիմորդ չի ունենա. Երևանի ավագանու անդամՀոլլի Բերին հրաժարվել է Քիմ Քարդաշյանի հետ նկարահանվել «Ամեն ինչ արդար է» սերիալումՇՏԱՊ. Ջո Բայդենը լքում է նախագահական ընտրապայաքարըԼոնդոնյան «վոյա՞ժ», թե՞ Հայաստանի համար նոր «ցավոտ զիջումների» նախերգանքՏեղի է ունեցել «Լավաշի կախարդանքը» խորագիրը կրող հացի փառատոնըՕտարերկրյա գործակալների» մասին օրենքով Վրաստանը որոշեց, որ կարող է ապրել առանց ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի. Լատվիայի նախագահՌուսաստանը կշարունակի մշտապես աջակցել Սիրիայի կառավարությանը․ Պուտինը՝ ԱսադինՌոբերտ Քոչարյանը գրառում է կատարելԼոռու մարզում վթարի է ենթարկվել Գյումրու ԲԿ-ի բուժքույրը. կան վիրավորներՌուսաց լեզուն երկրորդական պլան մղելը համարում եմ դավաճանական քայլ. Գայանե ՆերսիսյանԻսրայելը պետք է պատժվի իր գործողությունների համար՝ նման դաժանության կրկնումից խուսափելու համար. ԷրդողանՌուսները գրավել են Պրոգրեսի հյուսիսային ուկրաինական ամրացված շրջանը` շարունակելով մասշտաբային հարձակումը (Քարտեզ)Մաշկի խնամքի միջամտություն՝ սաղմոնի սերմնահեղուկի ներարկմամբ․ այն փորձել է Քիմ ՔարդաշյանըԻգոր Տալկովի սպանության գործով կհարցաքննվեն Օլեգ Գազմանովը, Իգոր Նիկոլաևը, Նատաշա Կորոլևան, Բոգդան Տիտոմիրը, Ալեքսանդր Ցեկալոն և ԼոլիտանՌԴ ԶՈւ-ն ազատագրել է Ռոզովկա ու Պեսչանոե Նիժնեե բնակավայրերը․ ՊՆԱսֆալտը շոգից հալվել էՀանրապետականները վերանայում են Ռուսաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը. Fox NewsՀիմա ժամանակն է, որ Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացնի. Հաջիեւը ուլտիմատում է ներկայացրել«Իսկանդեր-Մ» հրթիռները ճշգրիտ հարված են հասցրել ուկրաինակն երկու ռազմական էշելոններին (Տեսանյութ)ՀՐԱՏԱՊ. վառելիքի ճգնաժամ է սպառնումԹալինցու օրը եզրափակվեց շքեղ հրավառությամբԱլկոհոլային լյարդի հիվանդություն. ինչպե՞ս հասկանալ, որ ձեր լյարդը մահանում էԿենդանակերպի այս 3 նշանների կյանքում նոր էջ կսկսվի 2024 թվականի հուլիսի վերջինԵս կկարգավորեմ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև այդ սարսափելի պատերազմը․ Թրամփ Ռուբլին գահավիժում է. Տարադրամի փոխարժեքն այս պահինՍարգիս Ադամյանը գոլի հեղինակ է դարձել «Քյոլնի» կազմում (տեսանյութ)Իշխող կուսակցությունն օրերս ավետեց նոր պատերազմի մասին. Գառնիկ ԴանիելյանԱվտոմեքենան կայանելու հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ծեծի են ենթարկվել հայրը և 3 որդիները․ մասնակիցները մեկ տասնյակ ենՍեպտեմբերին կլինի մեծ հանրահավաքՍԱՐՍԱՓ. անչափահաս աղջիկների մոտ հայտնաբերվել են ատրճանակներ. ընկերական շրջապատում նրանց ասում են «Ֆանֆան տյուլպան»Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականը հաղթել է Ադրբեջանի ընտրանունՆիկոլ Փաշինյանն ու կինը բեռլինյան և լոնդոնյան հանգստից վերադարձել են Երևան (տեսանյութ)Ինչպես հասկանալ, որ մարդը ձեր ճակատագիրն է. Տիեզերքի 7 նշան, որոնք չի կարելի բաց թողնելՌուս ու բելառուս մարզիկների նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չի լինի. Փարիզ-2024-ի կազմկոմիտեի ղեկավարՀայտնի է Հովհաննես Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողության տեղն ու ժամըՏնային կալանքի տակ գտնվող Վահագն Չախալյանին խորհրդաժողովի մասնակիցներն իրենց ողջույնները փոխանցեցին եւ ծափահարեցինԱրտակարգ դեպք՝ Երևանում․ հրդեհ է բռնկվել բնակչի տան բակում, այրվել է կենցաղային աղբԻմ կոլեգաներից շատերն ընտրում են ջայլամի քաղաքականություն՝ չխոսել. Մհեր ԱրմենիաԵրևանում ելույթ կունենա աշխարհահռչակ օպերային երգիչ և դիրիժոր Պլասիդո Դոմինգոն. ԼուսանկարՎերանայվում են Երևանում վարձակալությամբ տրամադրված ու անխնամ մնացած այգիների պայմանագրերըՖրանսիայում որոշ ռուս լրագրողների զրկել են ամառային օլիմպիական խաղերը լուսաբանելու իրավունքիցԵս չեմ ընդունում անտարբեր մտավորականներին. Ժասմեն ԱսրյանՎերջին օրերին մեր աղոթքները միայն քեզ համար էին, սիրելի Հովհաննես. Սրբազան պայքարՏաս օր կյանքի ու մահվան պայքար տալուց հետո, ցավոք, Հովհաննեսին չի հաջողվել հաղթել չարաբաստիկ հիվանդությանըԲաքուն Երևանին առաջարկել է համատեղ դիմել ԵԱՀԿ՝ Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցնելու խնդրանքովՀայաստանը բարելավել է դիրքերը շարժական համացանցի արագության վարկանիշում

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода