Իրանում բացվել է Պարսից ծոցը Կասպից ծովի հետ կապող Ռեշտ-Կասպյան երկաթգիծը Արդյո՞ք «ժառանգաբար» փոխանցվում է սուրճի հանդեպ հակումը Մոսկվայում արդեն մի քանի ժամ է ուժեղ փոթորիկ է․ կա 2 զոհ Ադրբեջանն ի հայտ է բերում նոր խնդիրներ, ինչն առնվազն հարցեր է առաջացնում. Միրզոյանը՝ Լիտվայում Քննարկվել են Հայաստանի և Լյուքսեմբուրգի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությանը առնչվող հարցեր Խոշոր չափի կարկուտ է տեղացել Լոռու մարզի Տաշիր, Գյուլագարակ և այլ բնակավայրերում Առաջին անգամ ֆիքսվել է ռուսական ФАБ-3000 (3 տոննա) ավիառումբի հարվածը (Տեսանյութ) Շատերդ քաղաքական կենսագրություն եք սկսել կերտել իր օրոք, իր շնորհիվ Կլասիկ Էդմոնը պատրաստվում է կյանքի կոչել Նիկոլի նոր պրոյեկտը.Armenian info Ադրբեջանի իշխող քաղաքական ուժն առաջարկել է լուծարել խորհրդարանը

Այս իրավիճակում Նիկոլը կարո՞ղ է Մոսկվայի «գլխից թռնել»

Տնտեսություն

Ցն­ցող հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կավ է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րար Գ­եւորգ Պա­պո­յա­նը։ Ըստ նրա, 2023 թվա­կա­նին ըն­դուն­ված ա­նաս­նա­բու­ժա­կան լրա­ցու­ցիչ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը Հա­յաս­տա­նին հնա­րա­վո­րութ­յուն տվե­ցին սկսել միս ար­տա­հա­նել Վ­րաս­տան։

ՊԱՊՈՅԱՆԱԿԱՆ «ԲԼԵՖ»

­Միայն թե, մար­դու լե­զուն էլ չի պտտվում ա­սել`ըստ նախա­րա­րի, կար վա­րակ­նե­րի վտանգ, եւ դա մի փոքր մռայ­լում է վրա­ցա­կան շու­կան հե­րո­սա­բար նվա­ճե­լու դա­րա­կազ­միկ այդ ըն­թաց­քը: «Այդ վա­րակ­նե­րի տա­րած­ման վտանգ կար, ինչ­պես դա ե­ղավ հար­եւան Վ­րաս­տա­նում։ Հի­մա միս չեն կա­րո­ղա­նում ար­տա­հա­նել։ Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, մենք կա­րող ենք, բայց ժա­մա­նա­կին աշ­խա­տան­քի շնոր­հիվ... Ես այս օ­րի­նա­կը բե­րե­ցի՝ բյու­ջե­տա­յին մի­ջոց­նե­րի օգ­տա­գործ­ման արդ­յու­նա­վե­տութ­յու­նը հստակ ցույց տա­լու հա­մար»,- նշել է Պա­պո­յա­նը։ Բ­յու­ջե­տա­յին մի­ջոց­նե­րի ծախսն է, ե­րե­ւի, վե­րա­բե­րում գյու­ղա­ցիա­կան տնտե­սութ­յուն­նե­րում բրու­ցել­յո­զի, սի­բի­րախ­տի, դա­բա­ղի եւ­ այլ հի­վան­դութ­յուն­նե­րի խորը կան­խար­գել­ման աշ­խա­տանք­նե­րին։ Չէ, ըստ նրա են նման ծախ­սեր ար­վել, պար­տա­դիր չէ, որ դա ի­րա­կա­նութ­յա­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նի, բայց խոսքն այս մա­սին է:

Գ­յու­ղատն­տե­սութ­յան ո­լոր­տը հա­մա­կար­գող սույն անձ­նա­վո­րութ­յա­նը կա­րե­լի է հու­շել. գ­յու­ղատն­տե­սութ­յա­նը քիչ թե շատ ծա­նոթ ա­մեն մաս­նա­գետ կվկա­յի, թե հայաս­տան­յան ա­նաս­նա­պա­հութ­յունն ինչ խո­րը ճգնա­ժա­մի մեջ է: Նաե­ւ վի­ճա­կագ­րութ­յունն է դա հաս­տա­տում, ինչ­քան էլ որ գյու­ղատն­տե­սութ­յանն անդ­րա­դառ­նում են ե­ռամս­յա­կը մեկ եւ խղճուկ տվյալ­նե­րով: Չ­նա­յած դրան, վի­ճա­կագ­րութ­յու­նը փաս­տում է, որ այս տար­վա ա­ռա­ջին ե­ռամս­յա­կին (վեր­ջին տվյա­լը) Հա­յաս­տա­նում ա­նաս­նա­պա­հութ­յան ո­լոր­տում 0.4 տո­կոս աճ կա, եւ ե­թե թան­կա­ցում­նե­րը հաշ­վենք, դա, ըստ էութ­յան, բա­ցա­սա­կան ցու­ցա­նիշ է: Ու հի­մա կա­րո՞ղ է ո­րե­ւէ լուրջ մարդ ա­սել.մի եր­կիր, ո­րի ա­նաս­նա­պա­հութ­յու­նը ոչ մի կերպ ի զո­րու չէ տե­ղա­կան սպա­ռու­մը գո­նե 1/3-ով բա­վա­րա­րել, այդ ինչ­պե՞ս է միս ար­տա­հա­նում, ու դա ներ­կա­յաց­նում են, որ­պես մե­ծա­գույն ձեռք­բե­րում:

Չ­նա­յած, Պա­պո­յա­նի այդ խոս­քե­րը սո­վո­րա­կան քա­րոզ­չութ­յու­նից այն կողմ չեն անց­նում. ի­րա­կա­նում ա­նաս­նա­պա­հութ­յան ո­լոր­տում ոչ մի լուրջ, ան­գամ` ան­լուրջ ար­տա­հա­նում էլ չու­նեն: Նույն ա­ռա­ջին եռամս­յա­կում, ան­ցած տար­վա հա­մե­մատ, Հա­յաս­տա­նում ոչ թե միայն մսի, այլ, առ­հա­սա­րակ, «կեն­դա­նի­ներ եւ կեն­դա­նա­կան ծագ­ման ար­տադ­րանք» ապ­րան­քախմ­բով Հա­յաս­տա­նից ար­տա­հա­նու­մը նվա­զել է մոտ կի­սով չափ` 41.7 տո­կո­սով. ա­հա եւ քեզ վրա­ցա­կան շու­կա նվա­ճել: Մոտ 25 տո­կո­սի չափ նվա­զել է նաեւ «կեն­դա­նա­կան եւ բու­սա­կան ծագ­ման յու­ղեր եւ ճար­պեր» ապ­րանք­նե­րի ար­տա­հա­նու­մը: Պատ­րաս­տի սննդի ար­տա­հա­նու­մը, այն հաշ­վով, որ մի­գու­ցե այդ­տեղ ա­նաս­նա­բու­ծա­կան ար­տադ­րանք կա, է­լի վի­ճա­կը չի փրկում. այս­տեղ եւս ան­կում է` 7 տո­կոս: Կարճ ա­սած, ո´չ նախ­կին նա­խա­րար Քե­րոբ­յա­նը, ո´չ­ էլ ներ­կա նա­խա­րա­րը «քոռ կո­պե­կի» օ­գուտ ան­գամ գյու­ղատն­տե­սութ­յա­նը չեն տվել:

ՈՐՏԵՂԻՑ ԵՆ ՆԻԿՈԼՅԱՆ ՃՈԽ ԱՃԵՐԸ

­Բայց այս պատ­մութ­յա­նը մո­տե­նանք մեկ այլ կող­մից. քիչ բա­ցա­ռութ­յամբ, խո­րը ան­կում­ներ են հա­յաս­տան­յան ոչ միայն գյու­ղատն­տե­սութ­յան, այլ, առ­հա­սա­րակ, ողջ տնտե­սութ­յան հա­մար: Ու այս­տեղ պարզ հարց է ա­ռա­ջա­նում: Այս­պես, վի­ճա­կագ­րութ­յունն այս տար­վա ա­ռա­ջին չորս ա­միս­նե­րին (վեր­ջին տվյալ­նե­րը` ա­ռանց գյու­ղատն­տե­սութ­յա­ն) ար­ձա­նագ­րել է 5 990 521.9 հա­զար կամ մոտ 6 մի­լիարդ դո­լա­րի ար­տա­հա­նում` ան­ցած տար­վա մոտ 2.2 մի­լիար­դի դի­մաց: Ա­ճը ֆան­տաս­տիկ է` 3.8 մի­լիարդ դո­լար կամ 2.8 ան­գամ: Եվ ե­թե տնտե­սա­կան բո­լոր հիմ­նա­կա­ն ուղ­ղութ­յու­նե­րում ար­տա­հան­ման նման ան­կում­ներ են, որ­տե­ղի՞ց ծլեց ընդ­հա­նուր ար­տա­հան­ման այդ ֆան­տաս­տիկ ա­ճը:

Ո­րոշ ուղ­ղութ­յուն­նե­րում աճ, ի­հար­կե, կա: Օ­րի­նակ` «բու­սա­կան ծագ­ման ար­տադ­րանք» ապ­րան­քախմ­բում մոտ 7 մի­լիո­նի, «հան­քա­հում­քա­յին ար­տադ­րան­քի»` 60 մի­լիո­նի եւ այլն, ո­րոն­ցով 3.8 մի­լիարդ աճ չես ա­պա­հո­վի: Ու միակ ապ­րան­քա­խում­բը, որ­տեղ վի­ճա­կա­գի­րնե­րը թռիչք են ար­ձա­նագ­րում, դա «թան­կար­ժեք եւ կի­սա­թան­կար­ժեք քա­րեր, թան­կար­ժեք մե­տաղ­ներ եւ դ­րան­ցից ի­րերն» է: Այս ուղ­ղութ­յամբ ան­ցած տար­վա ա­ռա­ջին չորս ա­միս­նե­րի մոտ 510 մի­լիոն դո­լա­րի փո­խա­րեն այս տա­րի ար­տա­հա­նու­մը կազ­մել է մոտ 4.6 մի­լիարդ: 9.0 ան­գա­մա­նոց աճ կամ մոտ 3.9 մի­լիար­դի:

Ա­վե­լի պարզ ա­սենք. այդ «թան­կար­ժեք» ո­լոր­տին գու­մար­վել է մեկ-եր­կու այլ ուղ­ղութ­յու­ննե­րով հի­շա­տակ­ված ան­հա­մե­մատ ա­ճը, եւ է­լի ու­նե­ցել ենք ընդ­հա­նուր ար­տա­հան­ման ա­վե­լի հա­մեստ` 3.8 մի­լիար­դա­նոց աճ: Սա ար­դեն «եր­կաթ­բե­տոն­յա» ա­պա­ցույց է, որ հա­յաս­տան­յան տնտե­սութ­յան մյուս բո­լոր ճյու­ղե­րը, ճիշտ տեր­մի­նով ներ­կա­յաց­նենք, «սատ­կած» վի­ճա­կում են: Ընդ ո­րում, «թան­կարժեք քար-մե­տաղ­նե­րի» ուղ­ղութ­յամբ ար­տա­հան­ման 3.9 մի­լիար­դա­նոց ա­ճը չի նշա­նա­կում, որ այս ո­լոր­տը ծաղկ­ման մեջ է: Հաս­կա­նա­լու հա­մար անց­նենք ներ­մուծ­մա­նը: Այս­պես, նույն «թան­կար­ժեք եւ կի­սա­թան­կար­ժեք քա­րեր, թան­կար­ժեք մե­տաղ­ներ եւ դ­րան­ցից ի­րեր» ուղ­ղութ­յամբ այս տար­վա չորս ա­միս­նե­րին նոր­մու­ծումն ան­ցած տար­վա 450 մի­լիո­նից հա­սել է 4.9 մի­լիարդ դո­լա­րի: Ա­ճը մոտ 4.3 մի­լիարդ է կամ 10.8 ան­գամ, այ­սինքն` հա­մադ­րե­լի ցու­ցա­նիշ այդ ո­լոր­տում ար­տա­հան­ման ա­ճի հետ:

Ե­րե­ւի թե պարզ է, թե ինչ է կա­տար­վում. ինչ-որ տե­ղից, դի­ցուկ` Ռու­սաս­տա­նից (որ­տե­ղից ներ­մու­ծու­մը մոտ 1 մի­լիար­դից հա­սել է 5.5 մի­լիար­դի) մե­ծա­ծա­վալ ոս­կի, այլ թան­կարժեք մե­տաղ­ներ եւ քա­րեր են գա­լիս Հա­յաս­տան, ու ինչ­պես գալիս են, այդ­պես էլ գնում են մեկ այլ եր­կիր, ա­սենք` Է­մի­րատ­ներ ու այլ ա­րա­բա­կան երկր­ներ: Արդ­յուն­քում, ու­նենք ար­տա­հան­ման 2.8 ան­գա­մա­նոց աճ, եւ Նի­կոլն ինքն ի­րեն եր­կինք է թռցնում, թե տե­սեք ինչ լավ եմ ղե­կա­վա­րում: Ի­րա­կան պատ­կե­րը, սա­կայն, տնտե­սութ­յան այն մյուս ճյու­ղե­րի հի­շա­տակ­ված «սատ­կած» վի­ճակն է, ո­րը կդառ­նա Հա­յաս­տա­նի ա­մեն մի քա­ղա­քա­ցու հա­մար ի­րա­կան «սատ­կած» վի­ճակ այն պա­հին, երբ կկանգ­նի Ռու­սաս­տա­նից ե­կող այդ հոս­քը:

Ու այս պարզ ի­րո­ղութ­յու­ննե­րից հե­տո ի հայտ է գա­լիս ա­մե­նա­պարզ հար­ցը. ի­րե­րի նման վի­ճա­կում Նի­կո­լը կա­րո՞ղ է Մոսկ­վա­յի «գլխից թռնել»…

Ս. ԱԲՐԱՄՅԱՆԻրանում բացվել է Պարսից ծոցը Կասպից ծովի հետ կապող Ռեշտ-Կասպյան երկաթգիծըԱրդյո՞ք «ժառանգաբար» փոխանցվում է սուրճի հանդեպ հակումըՄոսկվայում արդեն մի քանի ժամ է ուժեղ փոթորիկ է․ կա 2 զոհԱդրբեջանն ի հայտ է բերում նոր խնդիրներ, ինչն առնվազն հարցեր է առաջացնում. Միրզոյանը՝ ԼիտվայումԵՎՐՈ-2024. Սերբիայի և Սլովենիայի հավաքականները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Քննարկվել են Հայաստանի և Լյուքսեմբուրգի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությանը առնչվող հարցերԽոշոր չափի կարկուտ է տեղացել Լոռու մարզի Տաշիր, Գյուլագարակ և այլ բնակավայրերումԱռաջին անգամ ֆիքսվել է ռուսական ФАБ-3000 (3 տոննա) ավիառումբի հարվածը (Տեսանյութ)Շատերդ քաղաքական կենսագրություն եք սկսել կերտել իր օրոք, իր շնորհիվԿլասիկ Էդմոնը պատրաստվում է կյանքի կոչել Նիկոլի նոր պրոյեկտը.Armenian infoԱդրբեջանի իշխող քաղաքական ուժն առաջարկել է լուծարել խորհրդարանըԿրակոցներ՝ Երևանում․ տղամարդը «Range Rover»-ով հարվածել է քաղաքացու մեքենային, կրակել և հեռացելԴատարանը մտավախություն ունի՝ եթե Սամվել Վարդանյանի տանը մարդիկ հյուրընկալվեն, գաղափարակից կդառնանԳառնիկ Դանիելյանի պատասխանը Սուրեն ՊետրոսյանինԲագրատ Սրբազանը կմեկնի ԿիրանցՇՏԱՊ. Հանցավոր խումբ է հայտնաբերվել․ 7 անձ կալանավորել էՀայաստանը խորացնում է գործընկերությունը Եվրամիության հետ․ Արարատ ՄիրզոյանՍերգեյ Գրիգորյանի՝ «Ֆազի» կյանքից զրկվելու գործով հարցաքննել են մեքենայում նրա հետ գտնվող ընկերոջըԱդրբեջանը ցանկանում է գնել թուրքական T-155 Yavuz հրանոթ, որը պարամետրերով նման է ֆրանսիական CAESAR-ինԸնթանում է ավտոբուսում ՔՊ պատգամավորի հետ կոնֆլիկտով հայտնի Սամվել Վարդանյանի դատական նիստըԱրևմուտքը պատրաստվում է «ազատվել» Զելենսկիից. ՌԴ ԱՀԾՄեզ համար կարևոր է նաև վիզաների ազատականացման հարցը, որը մեզ ավելի կմոտեցնի ԵՄ-ին. Միրզոյան (տեսանյութ)Ինչու՞ են նիկոլիստները ու կեղծ ընդդիմադիրները «վառված» Սերժ Սարգսյանից ու ՀՀԿ-ից․ ՇարմազանովԿիմ Չեն Ընը Պուտինին որսորդական շներ է նվիրել (լուսանկարներ)Միշտ հաղթում է հոգեպես ամուրը եւ կամք ունեցողը. ՀՀԿ ԵԿ ղեկավարը հիշեցրել է 3-րդ նախագահի խոսքը1 զոհ, 4 վիրավոր, այդ թվում՝ երեխաներ․ խոշոր ավտովթար ԵրևանումՏարադրամի փոխարժեքները հունիսի 20-ինՇարժումը մարում է. Սուրեն Պետրոսյանի առաջին մեկնաբանությունը «անհետանալուց» հետոԿկրճատվի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվողների թիվը․ ՊՆ նոր նախագիծը Այ՛ո, Արցախի նախկին ղեկավարությունը այնքանով էր մեղավոր, որ սխալ էին կառավարում Արցախը. Վահան ԲադասյանԻնքնագլորների քաոտիկ իրավիճակ ունենք, սաղավարտները պարտադիր պետք է լինի. Փաշինյան (տեսանյութ)Երևանում և մարզերի որոշ հասցեներում լույս չի լինիՀայաստանը Ֆրանսիայից գնել է 36 միավոր CAESAR համակարգ, որոնք պետք է մատակարարվեն առաջիկա 15 ամսվա ընթացքում. Le Figaro-ի փոխտնօրենՄոսկվան ակնկալում է մինչև տարեվերջ Կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացել. ՌԴ ԱԳՆՇՏԱՊ. Արթուր Վարդանյանն «Արմավիր» ՔԿՀ-ում անժամկետ հացադուլ է հայտարարելՏոն Ս. թարգմանիչներ Սահակի և ՄեսրոպիԵղվարդում կրակոց է հնչել. հարեւանները բահերով հարվածել են իրար. ինչն է եղել պատճառը.ArmLur.am80 տարեկան հասակում վախճանվել է Վիոլետա ԳևորգյանըՀայերի կոտորածների անհերքելի ապացույցներն առկա են հենց թուրքական արխիվներում․ բացահայտումներԿԳՄՍՆ-ն հերքում է Ադրբեջանի մեդիահարթակներում տեղ գտած հրապարակումներըԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 43-ը չի զեկուցվում. ևս 3 հարց գաղտնի է (ուղիղ)Փաշինյանական իրականությունում Ադրբեջանի ագրեսիային պատրաստվում են կիսատ-պռատ սահմանային ճշգրտումովՔրեակատարողական ծառայության օպերատիվ վարչության պետ Էդիկ Անդրյանն ազատվել է պաշտոնիցՀունիսի 20-ի աստղագուշակԵՎՐՈ-2024. Օրվա հանդիպումներՕդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիՀունիսի 20. Օրվա խորհուրդԲաքուն հոգեխանգարմունքի մեջ է ընկել ու սպառնում է պատերազմով՝ կամ-կամԻրավական հարթության մեջ պետք է տրվի հստակ գնահատական.մոնտաժ է, թե մոնտաժ չէ՞ դաշտ նետված Ձայնագրությունը «Փաստ». Ինչպե՞ս և ինչո՞ւ հանկարծ տեղի ունեցավ տրամադրությունների «փոփոխություն»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода