Իրանում բացվել է Պարսից ծոցը Կասպից ծովի հետ կապող Ռեշտ-Կասպյան երկաթգիծը Արդյո՞ք «ժառանգաբար» փոխանցվում է սուրճի հանդեպ հակումը Մոսկվայում արդեն մի քանի ժամ է ուժեղ փոթորիկ է․ կա 2 զոհ Ադրբեջանն ի հայտ է բերում նոր խնդիրներ, ինչն առնվազն հարցեր է առաջացնում. Միրզոյանը՝ Լիտվայում Քննարկվել են Հայաստանի և Լյուքսեմբուրգի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությանը առնչվող հարցեր Խոշոր չափի կարկուտ է տեղացել Լոռու մարզի Տաշիր, Գյուլագարակ և այլ բնակավայրերում Առաջին անգամ ֆիքսվել է ռուսական ФАБ-3000 (3 տոննա) ավիառումբի հարվածը (Տեսանյութ) Շատերդ քաղաքական կենսագրություն եք սկսել կերտել իր օրոք, իր շնորհիվ Կլասիկ Էդմոնը պատրաստվում է կյանքի կոչել Նիկոլի նոր պրոյեկտը.Armenian info Ադրբեջանի իշխող քաղաքական ուժն առաջարկել է լուծարել խորհրդարանը

Հերթական ծանր մեսիջը Մոսկվայից

Վերլուծություն

Եվ ա­հա, Հա­յաս­տա­նի շուրջ ընդգծ­ված դար­ձած ներ­կա դի­նա­մի­կա­յին զու­գա­հեռ, Նի­կո­լը նա­խօ­րեին ըն­դու­նել էր հեր­թա­կան եվ­րա­չի­նով­նի­կին՝ ԵՄ Ար­տա­քին գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի եվ­րո­պա­կան ծա­ռա­յութ­յան Ռու­սաս­տա­նի, Ար­եւել­յան գոր­ծըն­կե­րութ­յան, Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան եւ ԵԱՀԿ հար­ցե­րով կա­ռա­վա­րող տնօ­րեն Մի­խա­յել Զի­բեր­թին: Քն­նար­կում էին «Հա­յաս­տան-Եվ­րո­պա­կան միութ­յուն հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան հետ­եւո­ղա­կան զար­գա­ցումն ու ընդ­լայն­ման», այդ հար­ցով «ԵՄ հանձ­նա­ռութ­յան ու պատ­րաս­տա­կա­մութ­յան», «ԵՄ-ի եւ Հա­յաս­տա­նի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ընդ­լայն­ման օ­րա­կար­գի լիար­ժեք ի­րաց­ման ու կյան­քի կոչ­ման» մա­սին հար­ցեր: Զու­գա­հե­ռա­բար, հա­յաս­տան­յան այլ չի­նով­նիկ­ներ հա­մո­զում էին, թե Եվ­րո­պա­յի հետ վի­զա­նե­րի ա­զա­տա­կա­նաց­ման հար­ցով ա­ռա­ջըն­թաց կա, եւ այլն:

Ու փո­խա­րե­նը, Մոսկ­վա­յից հեր­թա­կան ան­գամ միան­գա­մայն ծանր ազ­դակ­ներ ե­կան դե­պի Հա­յաս­տան: Ա­վե­լի ճիշտ, ՌԴ փո­խարտ­գործ­նա­խա­րար Մի­խա­յիլ Գա­լու­զի­նը նկա­րագ­րեց այն ի­րա­վի­ճա­կը, որն այս պա­հին կա Հա­յաս­տան-­Ռու­սաս­տան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում, որն ինք­նին բա­վա­կա­նին լուրջ նա­խազ­գու­շաց­ման տեսք ու­նի:

Ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չութ­յուն­նե­րի գծով պատ­կե­րը սա է՝ Հա­յաս­տա­նը դա­դա­րել է շա­հագրգռ­վա­ծութ­յուն ցու­ցա­բե­րել Ռու­սաս­տա­նի հետ ար­տա­քին գոր­ծե­րի եւ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յուն­նե­րի գծով շփում­նե­րում։ Ըստ Գա­լու­զի­նի. «2023 թվա­կա­նի նո­յեմ­բե­րից ի վեր արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի հան­դի­պում չի ե­ղել։ Գոր­ծըն­կեր­նե­րը հե­տաքրք­րութ­յուն չցու­ցա­բե­րե­ցին մեր ա­ռա­ջար­կութ­յան նկատ­մամբ, այն է` մշա­կել եւ կն­քել միջ­գե­րա­տես­չա­կան խորհր­դատ­վութ­յուն­նե­րի հեր­թա­կան ծրա­գի­րը։ Մեր մեղ­քով չէ, որ նկա­տե­լիո­րեն նվա­զել է պաշտ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չութ­յուն­նե­րի գծով շփում­նե­րի դի­նա­մի­կան։ Ն­վա­զել է նաեւ ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը։ Ս­րա­նում մենք տես­նում ենք Արեւ­մուտ­քի ճնշման արդ­յուն­քը, ո­րը փոր­ձում է Եր­եւա­նին ստի­պել նվա­զա­գույ­նի հասց­նել կա­պե­րը մեր երկ­րի հետ»:

Եվ սա այն դեպ­քում, երբ, ըստ փոխ­նա­խա­րա­րի, այ­սօր Հա­յաս­տա­նի առջեւ ծա­ռա­ցած շատ ռիս­կեր հնա­րա­վոր կլի­ներ նվա­զեց­նել, ե­թե 2022-ին Եր­եւա­նը հա­մա­ձայ­ներ ՀԱՊԿ-ի մի­ջո­ցով Ադր­բե­ջա­նի հետ սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կը կա­յու­նաց­նե­լու մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի փա­թե­թի ի­րա­կա­նաց­ման ա­ռա­ջար­կին։ «Խոս­քը լուրջ նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րի մա­սին էր, այդ թվում՝ ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան ա­ջակ­ցութ­յան, դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լութ­յուն ու­ղար­կե­լու, սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րի պատ­րաստ­ման հար­ցում ա­ջակ­ցութ­յան։ Ցա­վոք, Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րութ­յու­նը նա­խընտ­րեց հրա­վի­րել ԵՄ ա­ռա­քե­լութ­յա­նը, որն ա­մեն­եւին էլ չի պաշտ­պա­նում պե­տութ­յան սահ­ման­նե­րը, այլ մո­նի­տո­րին­գի ան­վան տակ զբաղ­ված է Ադր­բե­ջա­նի, Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի դեմ հե­տա­խու­զա­կան տվյալ­նե­րի հա­վա­քագր­մամբ»:

Այս մա­սին շատ է խոս­վել, ա­վե­լորդ ան­գամ չանդ­րա­դառ­նանք այն աբ­սուր­դա­յին պնդում­նե­րին, ո­րոնք նի­կոլ­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը դրե­ցին այդ փա­թե­թից հրա­ժար­վե­լու տակ: Գու­մա­րած, ինչ­քան էլ որ Միր­զո­յան Ա­րոն նա­խօ­րեին ԱԺ-ում մեծ-մեծ էր խո­սում ԵՄ հի­շա­տակ­ված ա­ռա­քե­լութ­յան մա­սին, ի­րո­ղութ­յունն այն է, որ այդ կա­ռույ­ցը դեռ Հա­յաս­տա­նի գա­լուց ա­ռաջ էր պարզ խոս­տո­վա­նում՝ մեր վրա հույս չդնեք: Ու ա­հա, մեր իսկ չի­նով­նի­կութ­յան կող­մից ա­րեւմտ­յան պա­հանջ­նե­րը կա­տա­րե­լու արդ­յուն­քում ու­նենք այս պատ­կե­րը՝ Ռու­սաս­տա­նը պաշ­տո­նա­պես Հա­յաս­տա­նին մե­ղադ­րում է իր տա­րած­քում «Ադր­բե­ջա­նի, Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի դեմ հե­տա­խու­զա­կան տվյալ­նե­րի հա­վա­քագր­մամբ» զբաղ­վող շպիո­նա­կան կա­ռույց տե­ղա­կա­յե­լու մեջ: Ու այս­քա­նից հե­տո Հա­յաս­տա­նում դեռ բո­ղո­քում են, թե ին­չո՞ւ է Մոսկ­վան այդ­քան բա­րե­լա­վել Բաք­վի հետ իր հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը:

­Բայց սա դեռ մեր կրած վնաս­նե­րի մի մասն է: Գա­լու­զի­նը ֆիք­սեց նաեւ Հա­յաս­տա­նում Ա­րեւ­մուտ­քի գոր­ծու­նեութ­յան մա­սին ՌԴ-ում առ­կա այս պատ­կե­րա­ցում­նե­րը. «Հիմ­նա­կան նպա­տակ­նե­րից մե­կը Եվ­րա­սիա­յում ին­տեգ­րա­ցիոն գոր­ծըն­թաց­նե­րը խարխ­լելն է, մեր ընդ­հա­նուր ին­տեգ­րա­ցիոն նա­խագ­ծե­րը՝ ՀԱՊԿ, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ, նրանց հա­մար կո­կոր­դում մնա­ցած ոս­կոր են: Այս նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար Վա­շինգ­տո­նը եւ ն­րա դաշ­նա­կից­նե­րը պատ­րաստ են ցան­կա­ցած քայ­լի, նե­րառ­յալ Ռու­սաս­տա­նին հար­եւան պե­տութ­յուն­նե­րում ներ­քա­ղա­քա­կան եւ սո­ցիալ-տնտե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կի ա­պա­կա­յու­նա­ցու­մը…»: Ի­րա­կա­նում այս­պես է, թե՝ ոչ, դա բո­լո­րո­վին այլ հարց է: Էա­կա­նը սա է՝ Մոսկ­վա­յում գե­րիշ­խում է այն պատ­կե­րա­ցու­մը, որ Ա­րեւ­մուտ­քը Հա­յաս­տա­նի մի­ջո­ցով փոր­ձում է լուրջ հար­ված­ներ հասց­նել Ռու­սաս­տա­նին, եւ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը պատ­րաս­տա­կա­մո­րեն գոր­ծակ­ցում են դրան: Ի­հար­կե, իշ­խա­նա­կան տա­րաբ­նույթ գա­գո­ներ եւ նմա­նա­տիպ­եր կա­րող են ա­սել՝ թքած ու­նենք, թե Մոսկ­վա­յում ինչ են մտա­ծում, կամ տա­րաբ­նույթ «Օ­մե­գա­նե­րը» կա­րող են Մոսկ­վա­յի հետ շփում­նե­րից հրա­ժար­վել: Մինչ­դեռ լուրջ մար­դիկ, ո­րոնք դեռ կան Հա­յաս­տա­նում, լավ են պատ­կե­րաց­նում, թե Ռու­սաս­տա­նի հետ նման կի­սաթշ­նա­մա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի վեր­ջա­բա­նը ին­չը կա­րող է լի­նել: Ա­մեն դեպ­քում, երբ բա­նը հա­սել է նրան, որ ա­զե­րի­նե­րը բա­ցա­հայ­տո­րեն Հա­յաս­տա­նից պա­հան­ջում են Սահ­մա­նադ­րութ­յուն փո­խել, մեր ներ­կա ող­բեր­գա­կան վի­ճա­կի ա­մե­նա­փայ­լուն հիմ­նա­վո­րումն է:

­Գա­լու­զի­նից նաեւ ա­ռա­ջարկ հնչեց՝ Մոսկ­վան վե­րա­հաս­տա­տում է իր պատ­րաս­տա­կա­մութ­յունն ա­ջակ­ցե­լու Եր­եւա­նի եւ Բաք­վի հաշ­տեց­մա­նը։ Մ­նա­ցա­ծը, ցա­վոք, Նի­կո­լի ո­րո­շե­լիքն է…

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻրանում բացվել է Պարսից ծոցը Կասպից ծովի հետ կապող Ռեշտ-Կասպյան երկաթգիծըԱրդյո՞ք «ժառանգաբար» փոխանցվում է սուրճի հանդեպ հակումըՄոսկվայում արդեն մի քանի ժամ է ուժեղ փոթորիկ է․ կա 2 զոհԱդրբեջանն ի հայտ է բերում նոր խնդիրներ, ինչն առնվազն հարցեր է առաջացնում. Միրզոյանը՝ ԼիտվայումԵՎՐՈ-2024. Սերբիայի և Սլովենիայի հավաքականները հաղթողին չպարզեցին (տեսանյութ)Քննարկվել են Հայաստանի և Լյուքսեմբուրգի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությանը առնչվող հարցերԽոշոր չափի կարկուտ է տեղացել Լոռու մարզի Տաշիր, Գյուլագարակ և այլ բնակավայրերումԱռաջին անգամ ֆիքսվել է ռուսական ФАБ-3000 (3 տոննա) ավիառումբի հարվածը (Տեսանյութ)Շատերդ քաղաքական կենսագրություն եք սկսել կերտել իր օրոք, իր շնորհիվԿլասիկ Էդմոնը պատրաստվում է կյանքի կոչել Նիկոլի նոր պրոյեկտը.Armenian infoԱդրբեջանի իշխող քաղաքական ուժն առաջարկել է լուծարել խորհրդարանըԿրակոցներ՝ Երևանում․ տղամարդը «Range Rover»-ով հարվածել է քաղաքացու մեքենային, կրակել և հեռացելԴատարանը մտավախություն ունի՝ եթե Սամվել Վարդանյանի տանը մարդիկ հյուրընկալվեն, գաղափարակից կդառնանԳառնիկ Դանիելյանի պատասխանը Սուրեն ՊետրոսյանինԲագրատ Սրբազանը կմեկնի ԿիրանցՇՏԱՊ. Հանցավոր խումբ է հայտնաբերվել․ 7 անձ կալանավորել էՀայաստանը խորացնում է գործընկերությունը Եվրամիության հետ․ Արարատ ՄիրզոյանՍերգեյ Գրիգորյանի՝ «Ֆազի» կյանքից զրկվելու գործով հարցաքննել են մեքենայում նրա հետ գտնվող ընկերոջըԱդրբեջանը ցանկանում է գնել թուրքական T-155 Yavuz հրանոթ, որը պարամետրերով նման է ֆրանսիական CAESAR-ինԸնթանում է ավտոբուսում ՔՊ պատգամավորի հետ կոնֆլիկտով հայտնի Սամվել Վարդանյանի դատական նիստըԱրևմուտքը պատրաստվում է «ազատվել» Զելենսկիից. ՌԴ ԱՀԾՄեզ համար կարևոր է նաև վիզաների ազատականացման հարցը, որը մեզ ավելի կմոտեցնի ԵՄ-ին. Միրզոյան (տեսանյութ)Ինչու՞ են նիկոլիստները ու կեղծ ընդդիմադիրները «վառված» Սերժ Սարգսյանից ու ՀՀԿ-ից․ ՇարմազանովԿիմ Չեն Ընը Պուտինին որսորդական շներ է նվիրել (լուսանկարներ)Միշտ հաղթում է հոգեպես ամուրը եւ կամք ունեցողը. ՀՀԿ ԵԿ ղեկավարը հիշեցրել է 3-րդ նախագահի խոսքը1 զոհ, 4 վիրավոր, այդ թվում՝ երեխաներ․ խոշոր ավտովթար ԵրևանումՏարադրամի փոխարժեքները հունիսի 20-ինՇարժումը մարում է. Սուրեն Պետրոսյանի առաջին մեկնաբանությունը «անհետանալուց» հետոԿկրճատվի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվողների թիվը․ ՊՆ նոր նախագիծը Այ՛ո, Արցախի նախկին ղեկավարությունը այնքանով էր մեղավոր, որ սխալ էին կառավարում Արցախը. Վահան ԲադասյանԻնքնագլորների քաոտիկ իրավիճակ ունենք, սաղավարտները պարտադիր պետք է լինի. Փաշինյան (տեսանյութ)Երևանում և մարզերի որոշ հասցեներում լույս չի լինիՀայաստանը Ֆրանսիայից գնել է 36 միավոր CAESAR համակարգ, որոնք պետք է մատակարարվեն առաջիկա 15 ամսվա ընթացքում. Le Figaro-ի փոխտնօրենՄոսկվան ակնկալում է մինչև տարեվերջ Կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացել. ՌԴ ԱԳՆՇՏԱՊ. Արթուր Վարդանյանն «Արմավիր» ՔԿՀ-ում անժամկետ հացադուլ է հայտարարելՏոն Ս. թարգմանիչներ Սահակի և ՄեսրոպիԵղվարդում կրակոց է հնչել. հարեւանները բահերով հարվածել են իրար. ինչն է եղել պատճառը.ArmLur.am80 տարեկան հասակում վախճանվել է Վիոլետա ԳևորգյանըՀայերի կոտորածների անհերքելի ապացույցներն առկա են հենց թուրքական արխիվներում․ բացահայտումներԿԳՄՍՆ-ն հերքում է Ադրբեջանի մեդիահարթակներում տեղ գտած հրապարակումներըԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 43-ը չի զեկուցվում. ևս 3 հարց գաղտնի է (ուղիղ)Փաշինյանական իրականությունում Ադրբեջանի ագրեսիային պատրաստվում են կիսատ-պռատ սահմանային ճշգրտումովՔրեակատարողական ծառայության օպերատիվ վարչության պետ Էդիկ Անդրյանն ազատվել է պաշտոնիցՀունիսի 20-ի աստղագուշակԵՎՐՈ-2024. Օրվա հանդիպումներՕդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվիՀունիսի 20. Օրվա խորհուրդԲաքուն հոգեխանգարմունքի մեջ է ընկել ու սպառնում է պատերազմով՝ կամ-կամԻրավական հարթության մեջ պետք է տրվի հստակ գնահատական.մոնտաժ է, թե մոնտաժ չէ՞ դաշտ նետված Ձայնագրությունը «Փաստ». Ինչպե՞ս և ինչո՞ւ հանկարծ տեղի ունեցավ տրամադրությունների «փոփոխություն»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода