Ինչու Պուտինը ներկայացրեց «բանակցային վերջնագիր», քաջ գիտակցելով, որ չի կատարվի Եթե անգամ հաջողեն կոտրել ժողովրդին, Հայոց եկեղեցու գմբեթներն ու խաչերը մնալու են իրենց կոկորդին. Մարջան Ավետիսյան Սա մի մարդու անձնական վրեժխնդրության քաղաքական ֆարս է. Նաիրա Զոհրաբյան Երեք պատերազմի մասնակցես, չզոհվես, ու քաղաքում սենց սպանե՞ն… Հունիսի 12-ին ոստիկանության կողմից ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառման հետևանքներն ամենամասշտաբայինն էին 2008թ․ մարտիմեկյան ողբերգությունից հետո. ՀԱԿ Իշխանությունը խոստացած ապագայի հեռանկարն ուղարկել է աղբանոց. Աբրահամյան Երկիրը տանում են գեոքաղաքական փակուղի, որից Հայաստանը միանշանակ դուրս չի գալու. Արա Վարդանյան Ստեփանակերտի քաղաքապետն արդեն տանն է՝ հարազատների կողքին ՔՊ-ականը կոչ է անում վերջ դնել ատելության մթնոլորտին Ախխ, Լուլու, Լուլու...

Ինչու սպասվող հեղեղի մասին մարդկանց կանխավ չեն զգուշացրել

Վերլուծություն

­­Տա­վու­շի մար­զի հե­ղեղ­նե­րի հետ կապ­ված սկսել են ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ խո­սակ­ցութ­յուն­նե­րը պտտվել: Սկ­սած նրա­նից, թե ինչ կա­րող ես ա­նել, բնա­կան ե­րե­ւույթ է: ­Վեր­ջաց­րած տա­րածվո­ղ լու­րե­րով, թե սա ար­հես­տա­կան էր, ինչ-որ ջրամ­բար են բա­ցել կամ, նույ­նիսկ, թե կլի­մա­տիկ զենք է գոր­ծարկ­վել:

Այս վար­կած­նե­րը, թե­րեւս, դեռ եր­կար կպտտվեն, սպա­սենք մաս­նա­գետ­նե­րի գնա­հա­տում­նե­րին: ­Սա­կայն մինչ այդ, նկա­տենք, որ տա­րօ­րի­նա­կութ­յուն­ներ այս դեպ­քում, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, կա­յին: ­Նախ, շատ է պտտվում հար­ցը, թե պա­տա­հա­կա՞ն էր, որ հե­ղե­ղը հար­վա­ծեց հենց բազ­մա­չար­չար ­Տա­վու­շին, այն էլ` ­Բագ­րատ սրբա­զա­նի հայ­տա­րա­րած մեծ հան­րա­հա­վա­քի շե­մին: ­Մի­գու­ցե, սա­կայն նման խիստ հազ­վա­դեպ պա­տա­հա­կա­նութ­յուն­նե­րը միշտ էլ կաս­կած­նե­րի տե­ղիք կա­րող են տալ:

­Հա­ջոր­դը, այս պա­հին չկա հաս­տա­տում, որ ե­ղել են բո­լոր խե­լամ­տութ­յան սահ­ման­նե­րը գե­րա­զան­ցող տե­ղում­ներ, ո­րոնք էլ հան­գեց­րել են ­Դե­բե­դի ան­նա­խա­դեպ, կամ` տաս­նամ­յակ­նե­րով չտե­սած վա­րար­ման: ­Տե­ղում­ներ կա­յին, այդ մա­սին ան­գամ Շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի նա­խա­րա­րութ­յան «­Հիդ­րոօ­դեր­ե­ւու­թա­բա­նութ­յան եւ մո­նի­թո­րին­գի կենտ­րոնն» էր զգու­շաց­րել, թե. «­Մա­յի­սի 24-26-ին ողջ հան­րա­պե­տութ­յու­նում ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ սպաս­վում է անձ­րեւ եւ­ ամպ­րոպ, ա­ռան­ձին հատ­ված­նե­րում՝ ին­տեն­սիվ, հնա­րա­վոր է նաեւ կար­կուտ»։ Ըն­դա­մե­նը սա, ոչ մի հե­ղե­ղի կան­խա­տե­սում, թեեւ ե­ղել են բա­զում օ­րի­նակ­ներ, երբ սույն կա­ռույ­ցը կան­խա­տե­սել է գե­տե­րում հե­ղե­ղա­յին ել­քեր` հղե­լով նա­խազ­գու­շա­ցում: ­Բա­ցի այդ, սա վե­րա­բե­րում է ողջ հան­րա­պե­տութ­յա­նը, ­Լո­ռի-­­Տավու­շի մա­սով ո­րե­ւէ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ մտա­հո­գութ­յան նշույլ ան­գամ չկա: Ու ե­թե ­Դե­բե­դում նման ան­նա­խա­դեպ հե­ղեղ էր, հիդ­րոօ­դե­րե­ւու­թա­բան­նե­րի նման նա­խազ­գու­շա­ցու­մը ցույց է տա­լիս, որ մո­տա­վո­րա­պես նույն, կամ մի­գու­ցե ա­վե­լի հա­մեստ մասշ­տաբ­նե­րով պետք է դի­տարկ­վեր հա­յաս­տան­յան այլ գե­տե­րում եւս: ­Բայց ոչ, ո­րո­շա­կի ել­քա­յին աճ, ի­հար­կե, կա, բայց հե­ղե­ղին մոտ էլ չես հա­մա­րի:

­­Բա­ցի այդ, Ա­լա­վեր­դու հատ­վա­ծի բնակ­չութ­յու­նը պատ­մում է, թե ա­ղետ կան­խա­տե­սող ո­րե­ւէ նշան ընդ­հուպ` մա­յի­սի 25-ի ուշ ժա­մե­րին չկար, չի ե­ղել ո­րե­ւէ տե­ղե­կա­ցում: ­Մինչ­դեռ գետն այն­պի­սի բան չէ, որ հենց կոնկ­րետ հատ­վա­ծում վե­րած­վի հե­ղե­ղի: ­Դե­բե­դը պետք է իր վե­րին հատ­ված­նե­րից սկսած սկսեր «ա­ճել», որ այն հաս­ներ Ա­լա­վեր­դու հատ­ված` ար­դեն հե­ղե­ղա­յին ել­քով: Այդ ա­ճը հնա­րա­վոր էր ան­գամ ան­զեն աչ­քով տես­նել ու մարդ­կանց զգու­շաց­նել, մինչ ջու­րը կհաս­ներ հե­ղեղ­ման գո­տի: Բայց, կրկնենք, գի­շե­րը մար­դիկ հան­գիստ պառ­կել են քնե­լու` արթ­նա­նա­լով ար­դեն սկսված հե­ղե­ղից:

Արդ­յուն­քում, կա­րող ենք մտա­ծել, որ «­Հիդ­րոօ­դեր­ե­ւու­թա­բա­նութ­յան եւ մո­նի­թո­րին­գի կենտ­րո­նը» կոպ­տա­գույն թե­րա­ցում է ցու­ցա­բե­րել իր կան­խա­տե­սում­նե­րում` եւ ար­դեն ա­ղե­տի հաս­նող ջրի ա­ճին չհե­տե­ւե­լով: Չ­նա­յած, ջրի ա­ճին կա­րող էին եւ պար­տա­վոր էին հե­տե­ւել այլ կա­ռույց­ներ եւս, այ­սինքն, ա­ղե­տի բնա­կան վար­կա­ծի դեպ­քում այլ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ էլ կան:

­­Կամ, մի­գու­ցե, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, կա՞ ինչ-որ ար­հես­տա­կան գոր­ծոն: Այդ դեպ­քում ար­դեն «­Հիդ­րոօ­դեր­ե­ւու­թա­բա­նութ­յան եւ մո­նի­թո­րին­գի կենտ­րո­նի» հի­շա­տակ­ված զգու­շա­ցու­մը «ո­րոշ հատ­ված­նե­րում ին­տեն­սիվ անձ­րեւ­նե­րի» մա­սին եւ հե­ղե­ղի մա­սին կան­խավ չզգու­շաց­նե­լը կհայտն­վի նոր­մալ տրա­մա­բա­նութ­յան մեջ, եւ պետք է ար­հես­տա­կան գոր­ծոն­ներ ո­րո­նել: ­Մի խոս­քով, այս պատ­մութ­յա­նը դեռ վեր­ջա­կետ չենք դնում:

Ս.ԱԲՐԱՄՅԱՆ«Զենիթը» դարձյալ կփորձի ձեռք բերել Նաիր ՏիկնիզյանինՆախկինում իսկապես համ ու հոտ կար դպրոցական կյանքում․ հին ժամանակներԻնչու Պուտինը ներկայացրեց «բանակցային վերջնագիր», քաջ գիտակցելով, որ չի կատարվիԵթե անգամ հաջողեն կոտրել ժողովրդին, Հայոց եկեղեցու գմբեթներն ու խաչերը մնալու են իրենց կոկորդին. Մարջան ԱվետիսյանՀենց այսպես էլ ապրում էինք մեր սիրած քաղաքում․ ամեն ինչ հասարակ և գեղեցիկ էր «Կրասնոդարի» ֆուտբոլիստը տեղափոխվեց ՊՍԺՍա մի մարդու անձնական վրեժխնդրության քաղաքական ֆարս է. Նաիրա ԶոհրաբյանԵրեք պատերազմի մասնակցես, չզոհվես, ու քաղաքում սենց սպանե՞ն…Հունիսի 12-ին ոստիկանության կողմից ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառման հետևանքներն ամենամասշտաբայինն էին 2008թ․ մարտիմեկյան ողբերգությունից հետո. ՀԱԿԻշխանությունը խոստացած ապագայի հեռանկարն ուղարկել է աղբանոց. ԱբրահամյանԵրկիրը տանում են գեոքաղաքական փակուղի, որից Հայաստանը միանշանակ դուրս չի գալու. Արա ՎարդանյանՍտեփանակերտի քաղաքապետն արդեն տանն է՝ հարազատների կողքինՔՊ-ականը կոչ է անում վերջ դնել ատելության մթնոլորտինԱխխ, Լուլու, Լուլու...Հնդիկ աստղագուշակը կանխագուշակել է Երրորդ աշխարհամարտի սկզբի ճշգրիտ ամսաթիվըՏարածաշրջանային իրողությունները կախված չեն ԱՄՆ-ից, առավել եւս՝ ՆիկոլիցԱյսպիսով՝ Նիկոլը խոստովանեց, որ ամեն ինչ արել է դիտավորյալԹայվանի անկախությունը կնշանակի պատերազմ. Չինաստանի պաշտպանության նախարարությունՀյուսիսային Կորեան Ռուսաստանին ուղարկել է գրեթե 5 միլիոն արկՄնացել է արանքում. Ընկեր ՓանջունիՄանդատը պահելու գինն այլեւս ստորացումն էՓաշինյանը մի այլ կերպ է ոգեւորվել. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲերման են ենթարկվել ՀՅԴ Վայոց Ձորի կառույցի ղեկավար մարմնի անդամներ. Լիլիթ ԳալստյանՄոսկվան որպես բացահայտ ոչ բարեկամական քայլ է դիտարկում` հայկական պատվիրակության այցը ԲուչաԱռեւանգել ու պատանդ են պահում մի քանի քաղաքացիների, այդ թվում՝ կանանց. Գեղամ Մանուկյանն ահազանգում էՈւկրաինայի հարցով գագաթնաժողովին մասնակցելը համապատասխանում է Փաշինյանի ուղեգծին. ԶատուլինՀամա թե յոթ ծովի մերան է. ԶԱՐՄԱՆՔ3 կանայք հարձակվել են ոստիկանի վրա, հարվածներ հասցրել, հայհոյել և նրան մեղադրել են սպանության մեջՈւկրաինայի հարցով գագաթնաժողովին Երևանի մասնակցությունը տեղավորվում է Փաշինյանի ընտրած գծի մեջԱռաքելական եկեղեցին հայ ազգի փրկությունն է. Արամ Մարդիրոսեան Կրեմլը վտանգավոր է համարում Ռուսաստանին բրիտանական զենքով հարվածելու մասին հայտարարությունըՆորագավիթում սպանված 26-ամյա Մհերը քառօրյա և 44-օրյա պատերազմների մասնակից էր․ news.amԴեպի Ռուսաստան հայկական արտահանման համար տնտեսական խոչընդոտներ այժմ չկան. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարՈրևէ արտասովոր միջադեպ չի եղել․ ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդները հերքում են Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունըՉէր վախենում հերթափոխի գնալ ամենավտանգավոր դիրքումԱրցախցի հայտնի «կամանդույուշին» որոշել է քայլ ձիով անելՓաշինյանը թիմակիցներին վստահեցրել է` կա «պլան Բ»Դոլարի փոխարժեքը աճել էՆոր նշանակում՝ Փաշինյանի որոշմամբՀայտնի փաստաբանը մասնակցել է արյունատվության ակցիային2018-2022 թթ․ Բելառուսը ժամանակակից զենք է մատակարարել Ադրբեջանին․ PoliticoՀայաստանը բողոքի նոտա է հղել բելառուսական կողմին. ԱԳՆ խոսնակՔնի մեջ անընդհատ ասում էր՝ «Խոջավենդ չի, Մարտունի ա»․ նոր մանրամասներ Աբրահամ Գասպարյանի առողջական վիճակիցՀՐԱՏԱՊ. Հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայողի դի՝ հրազենային վնասվածքով. ընթանում է քննություն. ՊՆԱրևմուտքում ռուսական ակտիվների գողությունն անպատիժ չի մնա. ՊուտինԵրբեք մտքովս չի անցել, որ ես կարող եմ լինել հայկական ավանդական տարազով հարսիկ. Լիա Զախարյանը պատմել է, որ արտասվել է հարսի զգեստ կրելիսՈՒՂԻՂ. Իրականում ինչու իմպիչմենտը ձախողվեց. Հայկ Բաբուխանյանը փակագծեր է բացում Հայաստանը խզում է կապերը ՀԱՊԿ-ի հետ՝ չունենալով անվտանգության այլ երաշխիքներ․ Հայկ ՄամիջանյանԻ՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին Coca-Cola-ն վերադառնում է Ռուսաստան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода