Եթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ Մութաֆյան Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներին Հոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում Անտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե Սնդոյան Շտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր Վարդանյանին Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացը Եթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն Գրիգորյան Մանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. Մամիջանյան Ինչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերը Քաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերով

Բրիտանիայի ընտրությունները կազդե՞ն հայաստանյան «շպիոնների» տրամադրության վրա

Վերլուծություն

Ա­մեն դեպ­քում, ԱԺ-ում իր վեր­ջին ճա­ռում (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=284211&l=am) Նի­կոլն ու­շադ­րութ­յան ար­ժա­նի գո­նե մեկ միտք հնչեց­րեց, թե. «Այդ ազ­դե­ցութ­յան գոր­ծա­կա­լի (­Հա­յաս­տա­նը նկա­տի ու­նե­նա­լով- Հեղ.) հար­ցը Պապ թա­գա­վո­րից մինչեւ այ­սօր չի լուծ­վել, բայց ես հա­մոզ­ված եմ՝ ա­ռա­ջի­կա 2-3 ամս­վա ըն­թաց­քում դա էլ է լուծ­վե­լու»: Այ­սինքն, ա­ռա­ջի­կա 2-3 ա­միս­նե­րին դեռ բուռն զար­գա­ցում­նե­րի պետք է սպա­սենք: Այ­սինքն, հաս­կա­նալ է պետք, թե ո՞ր ուղ­ղութ­յուն­նե­րի հետ են կապ­ված այս զար­գա­ցում­նե­րը:

Ե­րեկ կար­եւոր հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­րեց Բ­րի­տա­նիա­յի վար­չա­պետ Ռի­շի Սու­նա­կը, որն ա­նուղ­ղա­կիո­րեն մեզ վրա եւս կա­րող է ազ­դել: Ըստ Սու­նա­կի, բրի­տա­նա­կան խորհր­դա­րա­նը լու­ծար­ված է, եւ հա­մընդ­հա­նուր ընտ­րութ­յուն­նե­րը տե­ղի կու­նե­նան հու­լի­սի 4-ին. «Այ­սօր ա­վե­լի վաղ ես խո­սե­ցի Նո­րին Մե­ծութ­յուն թա­գա­վոր Չարլզ III-ի հետ՝ խնդրե­լով ցրել խորհր­դա­րա­նը: Թա­գա­վո­րը բա­վա­րա­րեց այս խնդրան­քը։ Մենք հա­մընդ­հա­նուր ընտ­րութ­յուն­ներ կանց­կաց­նենք հու­լի­սի 4-ին»:

­Կարճ ա­սած, բրի­տա­նա­կան կու­րա­տոր­նե­րը մտնում են խա­ռը ժա­մա­նա­կաշր­ջան: Բո­լոր սոց­հար­ցում­նե­րը վկա­յում են այն մա­սին, որ 2010թ.-ից իշ­խող Պահ­պա­նո­ղա­կան կու­սակ­ցութ­յու­նը, ո­րը այս ընտ­րա­փու­լում ծայ­րա­հեղ բարդ վի­ճա­կում է եւ փո­խել է չորս վար­չա­պետ, այս ան­գամ կզրկվի իշ­խա­նութ­յու­նից՝ զի­ջե­լով Լեյ­բո­րիս­տա­կան ​​կու­սակ­ցութ­յանը: Ի­հար­կե, Բ­րի­տա­նիա­յում, որ­պես կա­նոն, իշ­խա­նութ­յան փո­փո­խութ­յունն ա­մե­նե­ւին էլ չի նշա­նա­կում պե­տա­կան կուր­սի փո­փո­խութ­յուն, առա­վել եւս, ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան հար­ցե­րում: Սա­կայն մի շարք հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գետ­ներ այս ընտ­րութ­յուն­նե­րի հետ կապ­ված այդ ա­վան­դա­կան տե­սա­կե­տը չեն կի­սում: Աշ­խար­հը գլո­բալ փո­փո­խութ­յուն­ների դա­րաշր­ջա­նում է, ո­րն էա­պես ազ­դել է ա­ռա­ջին­նե­րից մե­կի՝ հենց Բ­րի­տա­նիա­յի դիր­քե­րի վրա: Դա հաս­կա­նում են բո­լո­րը, նաեւ, որ իշ­խող կու­սակ­ցութ­յան այս վեր­ջին հինգ տա­րի­նե­րի ճգնա­ժամն ու տա­րին մեկ վար­չա­պետ փո­խե­լը հենց այն­պես, օ­դից չըն­կավ: Այ­սինքն, պետք է ինչ-որ բան փո­խել՝ գլո­բալ փո­փո­խութ­յուն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում: Մինչ­դեռ հնա­րա­վոր տար­բե­րակ­նե­րը քիչ են: Այն է՝ ներ­կա գլո­բալ ի­րա­վի­ճա­կը Բ­րի­տա­նիա­յին թույլ չի տա­լիս հան­դես գալ եր­բեմ­նի գեր­տե­րութ­յան կար­գա­վի­ճա­կում՝ ան­գամ ԱՄՆ-ի կցոր­դի դե­րով: Այ­սինքն, կա´մ պետք է հաշտ­վել այդ ի­րո­ղութ­յու­ննե­րի հետ եւ եր­կի­րը կազ­մա­կեր­պել՝ իր հնա­րա­վո­րութ­յու­ննե­րին հա­մա­պա­տաս­խան դիրք վերց­նե­լու հա­մար: Կա´մ շա­րու­նա­կել ա­ռաջ­այ­նութ­յան հա­մար «քյալ­լա տալ», ո­րը կնշա­նա­կի Եր­րորդ աշ­խար­հա­մարտ:

Ս­րանք մո­տա­վո­րա­պես նույն հար­ցերն են, ո­րոնք այս պա­հին խո­շոր հաշ­վով դրված են նաեւ ԱՄՆ-ի ա­ռաջ, եւ ո­րոնց լու­ծու­մը սպաս­վում է Թ­րամփ-­Բայ­դեն պայ­քա­րից: Եվ, ըստ հի­շա­տակ­ված փոր­ձա­գետ­նե­րի, մո­տա­վո­րա­պես մի նման պայ­քար էլ այս պա­հին ըն­թա­նում է Բ­րի­տա­նիա­յում, բնա­կա­նա­բար, հաշ­վի առ­նե­լով ԱՄՆ-ի հա­մե­մատ մասշ­տաբ­նե­րի տար­բե­րութ­յու­նը:

­Կարճ ա­սած, շատ հա­վա­նա­կան է հա­մար­վում, որ բրի­տա­նա­կան այս հեր­թա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը կա­րող են նաեւ փո­խել Լոն­դո­նի գլո­բալ ամ­բի­ցիա­նե­րը, ա­ռա­վել եւս, որ այդ ամ­բի­ցիա­նե­րով ա­ռաջ գնա­ցող դեռ գոր­ծող իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի մոտ այդ կուր­սը հան­գեց­րեց նո­րա­նոր ճգնա­ժա­մե­րի: Իսկ նման փո­փո­խութ­յան դեպ­քում, մեծ հարց է, թե մաս­նա­վո­րա­պես կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ ի՞նչ նոր հուն կու­նե­նա բրի­տա­նա­կան այն քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը, ո­րը, չմո­ռա­նանք, հասց­րեց Ար­ցա­խի հա­յա­թափ­մա­նը եւ հի­մա Հա­յաս­տա­նին է մղում ան­դուն­դը: Գու­մա­րած, բրի­տա­նա­կան այս ընտ­րութ­յու­ննե­րը եւ նոր իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գի ձե­ւա­վո­րու­մը հա­զիվ ա­վարտ­ված, սկսվե­լու են ա­մե­րիկ­յան ընտ­րութ­յու­ննե­րի պաշ­տո­նա­կան փու­լը, ո­րը եւս ա­մե­նաան­կան­խա­տե­սե­լի հե­տե­ւանք­նե­րը կա­րող է ու­նե­նալ կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ ա­մե­րիկ­յան ներ­կա ծրագ­րե­րի վրա: Այ­սինքն, Նի­կո­լը փոր­ձում է այս ա­մե­նից ա­ռաջ ընկ­նե­լով՝ Հա­յաս­տա­նին «մա­քուր» ա­րեւմտ­յան սխե­մա­նե­րով սահ­ման­ված ինչ-որ մի վի­ճա­կի՞ հասց­նել, ո­րից հետ քաշ­վե­լը դժվար կլի­նի: Թե՞ ինչ-որ խաղ է մտա­ծել՝ բրի­տա­նա­ցի­նե­րի ներ­կա խա­ռը վի­ճա­կի հաշ­վառ­մամբ, կտես­նենք ա­մե­նա­մոտ ժա­մա­նակ­ներս:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԵթե նույնիսկ սրբազանը միայնակ մնա, ես լինելու եմ իր կողքին. Անահիտ ՄութաֆյանԵՎՐՈ-2024. Շոտլանդիան ու Շվեյցարիան ոչ-ոքի խաղացին(տեսանյութ)Արթուր Վարդանյանին տեղափոխեցին Արմավիրի ՔԿՀ. ՀԱՊ կուսակցությունը դիմում է իրավապաշտպաններին, քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներինԱմփոփվեց «ԳԱԿ մշակութային խաչմերուկ 2024» նախագիծըՀոլիվուդյան դերասան Ջո Մանգանիելոն՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրումԱնտանելի էր... նույնիսկ չէին հաշվարկում ինչ ուղղությամբ են նետում նռնակները. Արմինե ՍնդոյանԱյս լուսանկարը շատերին կտեղափոխի ջերմ հիշողություններՄեր Հին Երևանից մի փոքրիկ հիշողություն․ լուսանկար, որում սեր կարՇտապ. Անհայտ անձինք առեւանգել են Արթուր ՎարդանյանինԵՎՐՈ-2024. Գերմանիայի հավաքականը հաղթեց և դուրս եկավ փլեյ-օֆֆ(տեսանյութ)Փորձում են լեգիտիմացնել երկրի անկախ պետականությունը կորցնելու գործընթացըԵթե իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ լիներ, իհարկե, ամեն ինչ կանեի, որ իմ ստորագրությունը դրվեր. Մարտուն ԳրիգորյանՄանիպուլյացիաների մեծն մասնագետ փաշինյանը չի գտել տարբերակ. ՄամիջանյանԻնչպես մեղմել մեջքի հատվածի մկանային ցավերըՔաղաքապետարանը գցո՞ւմ է վրայից պատասխանատվությունը. «Իրավունքի» ահազանգի հետքերովԱրարատ Միրզոյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի առաջիկա նիստինԱդրբեջանը ԵՄ-ի հետ քննարկում է ունեցել «տարածաշրջանում խաղաղության շուրջ»․ հայտարարություն են արելԻնչ են քննարկել ԱԺԲ-ականները Բագրատ սրբազանի հետՌԴ-ն պատրաստվում է ահաբեկիչներ ճանաչել ուկրաինական բանակը եւ ուժեյին կառույցներըՎրաստանն ակտիվորեն հեռանում է Արևմուտքից. երկրում կարգելվի ԼԳԲՏ-ների հանրային քարոզչությունըԿիմ Չեն Ինին այցելելով, Պուտինը միաժամանակ մի քանի «նապաստակ խփեց»Հայաստանը` անդունդից մեկ պակաս վիճակումԲաքուն Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որևէ ցանկություն չունի. Սուրենյանց«ՀԱՂԹԵՑԻ ԽԵՂԴՈՂ ՀՆԱՐՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ». ԳՐԵՓԼԻՆԳԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲԱՑ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹՈՂ ՍԱՐԳԻՍ ՎԻՐԱԲՅԱՆ։ԵՎՐՈ-2024. Խորվաթիայի անհաջողությունները շարունակվում են(տեսանյութ)Կուլ տրված մեկ ծամոնը վնաս չի պատճառի առողջությանը. LifeScience Այս ժամանակահատվածում շատ մարդկանց երեսներ պարզվեցին. Անաստաս Իսրայելյան «Случай чего» Ավինյանը կամաց-կամաց իր գլխի ճարը տեսնում է. ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԱնցկացվեց մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նիստ, քննարկվեց տարեկետման տրամադրման հարցերըՈւղեղն ինչիս ա պետք. ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ. Նիկոլ ՓաշինյանՇՏԱՊ. Արտակարգ իրավիճակ՝ ԱռինջումԲա մի ամիս փողոցը եռացնելն ի՞նչ նպատակ ուներ. ԶԱՐՄԱՆՔ«ՀՀ-ն դիմում է քաղաքական մանիպուլյացիաների՝ փորձելով ստեղծել խաղաղ երկրի իմիջ»․ Ադրբեջանի ԱԳՆՆոր մանրամասներ Ֆազի սպանությունից. Ոնց էին բնшկիչները փшխչում կրшկոցներից՝ «ՖԱԶԻ» uպшնությшն ժամանակՖրանսիայից գնված 36 CAESAR թնդանոթները ՀՀ կմատակարարվեն առաջիկա 15 ամսում․ Le Figaro-ի փոխտնօրենՈր անընդհատ գրում ենք 10 մլն հայ, մի տեղ կա՞ այդ հայերի ցուցակը. Նիկոլ Փաշինյան Շապիտո-կրկեսն Ազգային ժողովումԱյն, ինչ տեսել ենք 2020-ին ու դրանից հետո՝ բանակի սրբացման պատճառն է. տրվել ենք նրան, որ՝ հո՜պ, բանակը սրբություն է, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը. Նիկոլ Փաշինյան (Տեսանյութ)Ադրբեջանը հայտնել է Հայաստանի հետ իրական և տևական խաղաղության իր պայմանըՆոր լույս է վառվել, ծնվել է պատերազմում զոհված Արգիշտի Ստեփանյանի եղբայրը՝ ծնունդ որն ապրելու հույս է տալիսՏաճատ Վարդապետյանի գործողությունները եղել են իրավաչափ. Հայտնի փաստաբանը նախկին պատգամավորի գործի մասինԱյսօր առավոտյան իր տանից առևանգել են 44-օրյայի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արթուր Հովսեփյանի եղբորըՀՀ-ն չպետք է որպես սրբապատկեր ընկալել, որի առաջ մոմ են վառում, դա կենդանի օրգանիզմ է․ Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ)Դոլարը և ռուբլին թանկացել են․ ինչպիսին են տարադրամի շուկայի փոփոխություններըՀՀ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ Ինչ է նվիրել Պուտինը Կիմ Չեն ԸնինԲաքվում որոշել են «շատ հակիրճ» արձագանքել ՀՀ ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությանըԱռինջ գյուղում խմելու ջուրը մի քանի օր է ողողել է մի ամբողջ թաղամաս, «Վեոլիա ջուրը» դեռ խնդրին լուծում չի տվելՎեհափառն ինձ ասել է՝ քո անձնական որոշումն է. իմ անձի համար մտահոգություն է ունեցել. Սրբազան (տեսանյութ)
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода