Բոլոր շարժերի եւ «մանյովրների» գնահատականը տրվելու է. Վահան Բաբայան Օրը ցերեկով հայի ջարդ է տեղի ունենում նույնիսկ Հայաստանի մայրաքաղաքի սրտում. Ալլա Հակոբյան Ռուսական բանակին մնացել է 7 կմ՝ Դոնբասում ուկրաինական ուժերի մատակարարման հիմնական ուղին կտրելու համար․ BILD (ՖՈՏՈ) Պայմանավորվածությունների տրամաբանությամբ հաջորդ 4 հայկական գյուղերի հանձնումը պետք է կատարվի հուլիսի կեսին. Գեղամյան Սուպեր Սաքոն իր մասոն ախպերների հետ. Հայկ Նազարյան Ձեր ելույթներն էին մեզ ուժ տալիս ռազմաճակատում․ գնդապետ Անդրանիկ Գասպարյանը՝ Վլադիմիր Պուտինին Հումանիտաէ օգնությո՞ւն, թե՞ ժամկետանց նախդվող դեղորայք Ինչպես է նախարարությունը «Գենինսուլինով» կոմայի հասցնում հիվանդներին Հիմարներին հայտնի մի դարձրեք, Կոմիտասի մասին էշություն դուրս տալուց հետո փրկեցինք ,էս անգամ չեք կարա. Մհեր Բաղդասարյանը`Սուպեր Սաքոյի մասին.starnews.am Երեկվանից շինծու քրեական գործերի շրջանակներում արդեն ձերբակալվել է ՀՅԴ 13 անդամ, այդ թվում 2 կին. Գառնիկ Դանիելյան

Կիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասում

Վերլուծություն

­Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի կոր­ծան­ման հետ կապ­ված (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=284036&l=am) մեկ հե­տաքր­քիր հարց եւս կա. իսկ պա­տա­հա­կա՞ն էր, որ այս ամե­նը տե­ղի ու­նե­ցավ Պու­տի­նի՝ Չի­նաս­տան կա­տա­րած այ­ցից հաշ­ված օ­րեր անց:

Այն, որ Ա­րեւ­մուտ­քում այդ այցն ու դրա տե­սա­նե­լի եւ քիչ ե­րե­ւա­ցող արդ­յունք­նե­րը մեծ ան­հանգս­տութ­յուն են ա­ռա­ջաց­րել, դա փաստ է: Այս այ­ցին ըն­դա­ռաջ Վա­շինգ­տո­նը բո­լոր ջան­քե­րը գոր­ծադ­րեց ե­թե ոչ ռուս-չի­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան ներ­կա մա­կար­դա­կը թու­լաց­նե­լու, այլ գո­նե Պե­կի­նի մի­ջո­ցով ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ Մոսկ­վա­յի վրա ազ­դե­լու հա­մար: Ըստ ո­րոշ փոր­ձա­գետ­նե­րի, ա­ռա­վե­լա­գույ­նը, որ Պու­տի­նից ա­ռաջ Չի­նաս­տան մեկ­նած Բ­լին­քենն էր ակն­կա­լում, դա նա­խա­գահ Սիին հա­մո­զելն էր, որ հոր­դո­րի Պու­տի­նին՝ գո­նե ներ­կա շփման գծում կանգ առ­նել, հաշ­վի առ­նե­լով, որ հե­տա­գա ա­ռաջ­խա­ղա­ցու­մը շա­րու­նա­կե­լու է էա­կան ճնշում­ներ ա­ռա­ջաց­նել նե­րա­մե­րիկ­յան նա­խընտ­րա­կան ի­րո­ղութ­յուն­նե­րի վրա: Սա­կայն միայն Պուտ­նին ըն­դու­նել-ճա­նա­պար­հե­լու ցու­ցադ­րա­կան ա­րա­րո­ղութ­յուն­նե­րով Պե­կի­նը պարզ հաս­կաց­րեց՝ Բ­լին­քե­նի խնդրանք­ներն ըն­դուն­ված չեն, թեեւ դա հաս­կա­նա­լի էր դեռ այն պա­հին, երբ Չի­նաս­տա­նից վե­րա­դառ­նալ պատ­րաստ­վող պետ­քար­տու­ղա­րին չի­նա­կան կող­մից ո­րե­ւէ մե­կը չէր ճա­նա­պար­հում:

Ու սրա­նից էլ զատ, Ուկ­րաի­նա­յում վրա հա­սավ այն փու­լը, ո­րի հետ կապ­ված Մոսկ­վան ինքն իր հա­մար սահ­մա­նել է հստակ «կար­միր գիծ», որ ո­րե­ւէ մե­կի հետ չի բա­նակ­ցի: Այ­սինքն, ե­րեկ լրա­ցավ Զե­լենս­կու պաշ­տո­նա­վար­ման վերջ­նա­ժամ­կե­տը: Ճիշտ է, Ա­րեւ­մուտ­քի հո­վա­նու տակ նա իշ­խա­նութ­յու­նը չի հանձ­նում, սա­կայն էն գլխից Մոսկ­վան սահ­մա­նել էր հստակ «կար­միր գիծ», որ մա­յի­սի 21-ից Զե­լենս­կուն ըն­կա­լե­լու է` որ­պես ոչ լե­գի­տիմ նա­խա­գահ: Իսկ ոչ լե­գի­տիմ նա­խա­գա­հի հետ, հաս­կա­նա­լի է, ոչ մե­կը բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նի շուրջ չի նստի եւ փաս­տա­թուղթ չի ստո­րագ­րի: Պարզ պատ­ճա­ռով, որ վա­ղը-մյուս օ­րը կգա նոր նա­խա­գահ, եւ նա կա­րող է հան­գիստ հայ­տա­րա­րել՝ Զե­լենս­կին այդ պա­հին ար­դեն ի­րա­վա­սու չէր ո­րե­ւէ բան ստո­րագ­րել, ստո­րագ­րածն ա­պօ­րի­նի է եւ չի գոր­ծում:

Արդ­յուն­քում, ե­թե Ուկ­րաի­նա­յի իշ­խա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րում տե­ղա­շար­ժեր չլի­նեն, ա­պա խնդրի լուծ­ման հիմ­նա­կան ուղ­ղութ­յու­նը կմնա ռազ­մա­ճա­կա­տը: Իսկ այս­տեղ, ինչ­պես ան­գամ ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­ներն են խոս­տո­վա­նում, ի­րա­վի­ճա­կը հեչ բա­նի նման չէ: Բե­րենք թե­կու­զեւ դեռ ա­դեկ­վա­տութ­յուն պա­հող ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րից մե­կի այս գնա­հա­տումը. «Մեր աղբ­յու­րը հայտ­նում է, որ Խար­կո­վի մար­զում ի­րա­վի­ճակն իս­կա­պես տխուր է Ուկ­րաի­նա­յի զին­ված ու­ժե­րի հա­մար: Ինչ­պես ա­վե­լի վաղ գրել էինք, նա­խա­գա­հա­կա­նը կա­րո­ղա­ցավ ի­րա­վի­ճա­կը մի փոքր վե­րահս­կե­լի դարձ­նել հիմ­նա­կան ստրա­տե­գիա­կան ռե­զերվ­նե­րը Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յուն նե­տե­լու շնոր­հիվ: Սա­կայն ռուս­ներն այս պա­հին պար­զա­պես «ա­ղում» են ուկ­րաի­նա­կան այդ վեր­ջին հիմ­նա­կան ռե­զերվ­նե­րը, շու­տով կվերց­նեն Վոլ­չանս­կը, ա­պա ­նաեւ Խար­կով քա­ղա­քի հա­մար այս պա­հին հիմ­նա­կան դար­ձած Լիպ­ցիի պաշտ­պա­նա­կան հան­գույ­ցը»: Իսկ այդ բո­լոր զար­գա­ցում­ներն ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կին, ըստ աղբ­յու­րի, խոս­տա­նում է «հա­կա­մար­տութ­յան ողջ պատ­մութ­յան ա­մե­նա­մեծ կաթ­սա­նե­րով»: Մի խոս­քով՝ «Խար­կո­վի մար­զում տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը հսկա­յա­կան ազ­դե­ցութ­յուն ու­նի ողջ ուկ­րաի­նա­կան ճգնա­ժա­մի ա­պա­գա­յի վրա»:

Եվ ոչ միայն Խար­կո­վի: Դե­պի Խար­կով ռե­զերվ­նե­րի նե­տու­մը նկա­տե­լիո­րեն թու­լաց­նում է ուկ­րաի­նա­կան դիր­քերն այլ ա­ռանց­քա­յին հատ­ված­նե­րում: Ռու­սներն այս օ­րե­րին կտրուկ ակ­տի­վաց­րել են Չա­սով Յա­րի, Օ­չե­րե­տի­նո­յի ուղ­ղութ­յամբ հար­ձա­կում­նե­րը, եւ այս հատ­ված­նե­րում եւս ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կի ա­ռաջ տե­սա­նե­լի է դար­ձել մեծ «կաթ­սա­նե­րի» հե­ռան­կա­րը: Վեր­ջա­պես, բա­զում ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ­ներ են ար­դեն սկսել խո­սել Խար­կո­վից  հյու­սիս՝ Սու­մի մար­զի ուղ­ղութ­յամբ եւս ա­մե­նա­մոտ ա­պա­գա­յում նոր ռազ­մա­ճա­կատ բաց­վե­լու հե­ռան­կար­նե­րի մա­սին, որ­տեղ ար­դեն Կիե­ւը ռեալ պաշտ­պա­նութ­յուն կազ­մա­կեր­պե­լու շան­սեր գրե­թե չու­նի՝ ու­ժե­րի խիստ պա­կա­սի պատ­ճա­ռով: Կարճ ա­սած, սպաս­վում է ծան­րա­գույն ա­մա­ռա­յին կոմ­պա­նիա, ո­րից հե­տո ա­մե­րիկ­յան ընտ­րութ­յուն­ներն են՝ դրա­նից սպաս­վող բո­լոր ծայ­րա­հեղ ա­նո­րո­շութ­յուն­նե­րով հան­դերձ: Ու ե­թե այս ա­մե­նից զատ նո­րից պայ­թի Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քը՝ այդ ուղ­ղութ­յամբ տա­նե­լով ԱՄՆ-ի հիմ­նա­կան ռե­զերվ­նե­րը, ա­պա շատ ա­վե­լի վատ:Բոլոր շարժերի եւ «մանյովրների» գնահատականը տրվելու է. Վահան ԲաբայանՕրը ցերեկով հայի ջարդ է տեղի ունենում նույնիսկ Հայաստանի մայրաքաղաքի սրտում. Ալլա ՀակոբյանԵՎՐՈ-2024. Իսպանիան խոշոր հաշվով հաղթեց խորվաթներին(տեսանյութ)Ռուսական բանակին մնացել է 7 կմ՝ Դոնբասում ուկրաինական ուժերի մատակարարման հիմնական ուղին կտրելու համար․ BILD (ՖՈՏՈ)Պայմանավորվածությունների տրամաբանությամբ հաջորդ 4 հայկական գյուղերի հանձնումը պետք է կատարվի հուլիսի կեսին. ԳեղամյանՍուպեր Սաքոն իր մասոն ախպերների հետ. Հայկ ՆազարյանՁեր ելույթներն էին մեզ ուժ տալիս ռազմաճակատում․ գնդապետ Անդրանիկ Գասպարյանը՝ Վլադիմիր Պուտինին Հումանիտաէ օգնությո՞ւն, թե՞ ժամկետանց նախդվող դեղորայքԻնչպես է նախարարությունը «Գենինսուլինով» կոմայի հասցնում հիվանդներինՀիմարներին հայտնի մի դարձրեք, Կոմիտասի մասին էշություն դուրս տալուց հետո փրկեցինք ,էս անգամ չեք կարա. Մհեր Բաղդասարյանը`Սուպեր Սաքոյի մասին.starnews.amԵՎՐՈ-2024. Շվեյցարիան հաղթեց Հունգարիային(տեսանյութ)Երեկվանից շինծու քրեական գործերի շրջանակներում արդեն ձերբակալվել է ՀՅԴ 13 անդամ, այդ թվում 2 կին. Գառնիկ ԴանիելյանՈւելսի արքայադուստր Քեյթ Միդլթոնն առաջին անգամ հայտնվել է հանրության առաջ քաղցկեղի դեմ բուժումից հետո (տեսանյութեր, լուսանկարներ)Աննա Հակոբյանը սկսել է մեծ գումարներ պահանջել խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներից․ «Սրբազան պայքար»Պուտինի առաջարկը լուրջ չէ. ՇոլցԽի՞ եք խլել էս լույս մարդու կյանքը…Արծրուն Հովհաննիսյանը ցավոտ գրառում է կատարել Բայդենի վիճակը «ավելի վատ է, քան երբևէ նախկինում». New York PostԱԱԾ-ն հրավիրում է արցախցիներին ծառայության շենքՌուսաստանը ռեկորդային ժամանակում վերականգնեց Հայաստանում երկաթուղային հաղորդակցությունը. ՕվերչուկՔենիայից ժամանած եղբայրներից Արտակ Սարգսյանի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանքԿառավարությունն անգամ դժբախտ պատահարներից հետո դաս չի քաղում․Բաբկեն Պիպոյանը գազալցակայանի պայթյունի հետքերով ԵՄ-ին Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն հունիսի 25-ին«Ոսկեպարի անկլավի» տալուց հետո Հայաստան ո'չ երկաթգիծ է մտնելու, ո'չ գազամուղ. սա սարսափելի կլինի. Հրանտ Բագրատյան (տեսանյութ)2 ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼ ԿԱԶԱՆՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՍԱՄԲՈՅԻ «BRICS» ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄԳլխավոր ստախոսն է հրահանգել, որ հունիսի 12-ի արյունարբու քայլերը կատարվեն, արյունով հացը կմերժվի. Սրբազան (տեսանյութ)ԱԱԾ-ն արցախցիներին հրավիրում է ծառայության շենք և տեղում հորդորում չմասնակցել հավաքներին. փաստաբանԳերшսիմ Վшրդшնյшնին և ևս մեկ шնձի ձերբшկшլելnւ nրnշnւմ է կայացվել․ ՔԿ (ձայնագրություն)Հունիսի 15-ը ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրն էԹող չհամարձակվի տերտեր Գապոն ասելու, թե ինքը արյունոտ հոկտեմբերի 27 իրագործելու նպատակ չի ունեցել․ Հովիկ ԱղազարյանԽուզարկում են GG ընկերության գրասենյակը (ուղիղ)19-ամյա երիտասարադ է սպանվել հայհոյելու համար նկատողություն անելու պատճառովԽուզարկում են GG ընկերությունըՏավուշը հանուն հայրենիքի» նախաձեռնության կողմից անցկացվող բողոքի ակցիաներին մասնակցելու նպատակով այլ անձանց նյութապես շահագրգռելու հիմնավոր կասկածով 11 անձ է ձերբակալվել․ ՔԿ (Ձայնագրություններ)Օգտատերերը ֆլեշմոբ են սկսել՝ կոչ անելով չօգտվել «Ջիջի» տաքսի ծառայությունից. պատճառը սեփականատիրոջ գրառումն էԻնչպես կարող եք ազատվել «վատ վարկային պատմություն» ունենալու կարգավիճակից Հունիսի 15-ից ավտոմեքենաների գույքահարկի կատարման մասին տեղեկանք արցախցիներից չի պահանջվելու. Տեղեկատվական շտաբՀայտնի է 11 անձի ձերբակալության մասին, իսկ ոստիկաններին, հավանաբար, պարգևատրում են․ Մելիքյան (Տեսանյութ)Հայ Առաքելական եկեղեցին այսօր տոնում է Ս. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտի օրըԱյսօր կարելի է և անձնական հարցերը լուծել․ հունիսի 15-ի աստղագուշակՏարադրամի փոխարժեքները այսօրվա դրությամբՇարժումը վերաձևակերպում ենք, ու դրանից հետո այն ավելի մասշտաբային կլինի. ԲագրատԱյսօր լրանում է Արմեն Աշոտյանի ապօրինի կալանավորման մեկ տարինՌեժիմն առավոտյան սկսել է զանգվածային ձերբակալությունների ալիք․ ՄելիքյանՀնարավոր է կարկուտ, սպասվում է անձրև, ամպրոպ․ եղանակն՝ առաջիկայումԵթե լափածների տաս տոկոսը հրեաբար ծախսեին պետության անվտանգության համար,այսօր հայը կապրեր այլ Հայաստանում. Հայտնի փաստաբանի բացառիկ հարցազրույցըՉինարիի դպրոցում հաստատվել են մտավախությունները՝ Հեղինե Աղասյանի ընտանիքի անդամներն իրենց էլ են ուսուցչանոցում գաղտնալսել«Հրապարակ»․ Մանդատների հարցը կգա՞ օրակարգ27-37 տարեկան 22 անձ 15 մլն եւ 2 անձ` 8 մլն դրամ են վճարել եւ ազատվել զինվորական ծառայությունից. «Ժողովուրդ»Համագործակցության հուշագիրը ստորագրել են «ԱՐԳՈ Ռիելթի» ընկերության տնօրեն Նարինե Սահակյանն ու «Ասաշին» ընկերության տնօրեն Մարատ ԱսատրյանըՌուսական բանակն իր հիմնական հարձակումը կենտրոնացրել է Պոկրովսկի և Կուրախովսկի ուղղությունների վրա. Սիրսկի
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода