Շտապ. Հաղթանակի զբոսայգում պատռել են ՌԴ պետական դրոշն ու պոկել զինանշանը Բոլոր շարժերի եւ «մանյովրների» գնահատականը տրվելու է. Վահան Բաբայան Օրը ցերեկով հայի ջարդ է տեղի ունենում նույնիսկ Հայաստանի մայրաքաղաքի սրտում. Ալլա Հակոբյան Ռուսական բանակին մնացել է 7 կմ՝ Դոնբասում ուկրաինական ուժերի մատակարարման հիմնական ուղին կտրելու համար․ BILD (ՖՈՏՈ) Պայմանավորվածությունների տրամաբանությամբ հաջորդ 4 հայկական գյուղերի հանձնումը պետք է կատարվի հուլիսի կեսին. Գեղամյան Սուպեր Սաքոն իր մասոն ախպերների հետ. Հայկ Նազարյան Ձեր ելույթներն էին մեզ ուժ տալիս ռազմաճակատում․ գնդապետ Անդրանիկ Գասպարյանը՝ Վլադիմիր Պուտինին Հումանիտաէ օգնությո՞ւն, թե՞ ժամկետանց նախդվող դեղորայք Ինչպես է նախարարությունը «Գենինսուլինով» կոմայի հասցնում հիվանդներին Հիմարներին հայտնի մի դարձրեք, Կոմիտասի մասին էշություն դուրս տալուց հետո փրկեցինք ,էս անգամ չեք կարա. Մհեր Բաղդասարյանը`Սուպեր Սաքոյի մասին.starnews.am

Ինչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումը

Վերլուծություն

Ե­րեկ Ի­րա­նը վեր­ջին հրա­ժեշ­տը տվեց նա­խա­գահ Ռաի­սիին եւ ուղ­ղա­թի­ռա­յին ա­ղե­տի մյուս զո­հե­րին: Այ­սինքն, նախ­նա­կան շո­կա­յին փուլն ան­ցած է, եւ հի­մա ա­ռա­ջին պլան է գա­լիս կա­րե­ւո­րա­գույն մեկ հարց, որն ա­մե­նաու­ղիղ ազ­դե­ցութ­յու­նը կա­րող է ու­նե­նալ ողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նի վրա: Այն է՝ տե­ղի ու­նե­ցածն ի՞նչ ազ­դե­ցու­թուն կու­նե­նա Ի­րա­նի կուր­սի եւ գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի վրա:

ՈՉ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵ՞Ր

­Թե ինչ է հի­մա ա­նե­լու Ի­րա­նը, ի­հար­կե, ա­ռա­ջին հեր­թին կախ­ված է մեկ այլ հար­ցից՝ ո՞րն էր վթա­րի պատ­ճա­ռը, տեխ­նի­կա­կան խնդիր­նե՞­րը, թե՞ նա­խա­գա­հա­կան ուղ­ղա­թիռն այս կամ այն տար­բե­րա­կով հար­ձակ­ման է են­թարկ­վել: Դա­տե­լով Ի­րա­նից ե­կող տար­բեր ազ­դակ­նե­րից, այս նախ­նա­կան փու­լում Թեհ­րա­նը փոր­ձում է կրքե­րը չթե­ժաց­նել՝ ա­ռա­ջին պլա­նում թող­նե­լով տեխ­նի­կա­կան եւ բնակ­լի­մա­յա­կան պատ­ճառ­նե­րով վթա­րի տար­բե­րա­կը: Ս­րա տակ կա նաեւ այն տրա­մա­բա­նութ­յու­նը, թե Ռաի­սիին սպա­նե­լու ի­մաս­տ չկար: Այ­սինքն, Ի­րանն այն եր­կի­րը չէ, որ նա­խա­գա­հին սպա­նե­լով, հնա­րա­վոր է այն­պի­սի սուր ճգնա­ժամ ստեղ­ծել, ո­րից կկա­րո­ղա­նան օգտ­վել ար­տա­քին ու­ժե­րը: Նախ, ի­րա­կա­նում Ի­րա­նի նա­խա­գա­հը, ինչ­պես հայտ­նի է, ա­մե­նե­ւին էլ այդ երկ­րի գե­րա­գույն իշ­խա­նութ­յու­նը չէ: Երկ­րոր­դը. նա­խա­գա­հի եւ հիմ­նա­կան փո­փո­խութ­յան հար­ցը հստակ կար­գա­վոր­ված է ի­րա­նա­կան օ­րենսդ­րութ­յամբ. Ռաի­սիի եւ ԱԳ նա­խա­րար Աբ­դո­լահ­իա­նի մահ­վան լու­րը պաշ­տո­նա­պես հաս­տատ­վե­լուն պես նրանց լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը ա­րա­գո­րեն փո­խանց­վե­ցին փոխ­նա­խա­գահ Մո­համ­մադ Մոհ­բա­րին եւ նա­խա­րա­րի քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Ա­լի Բա­ղե­րի Կա­նին: Եր­կուսն էլ բարձ­րա­կարգ գոր­ծիչ­ներ են, նույն քա­ղա­քա­կան կուր­սի հա­մոզ­ված հե­տե­ւորդ­ներ: Սահ­ման­ված ժամ­կե­տում կլի­նեն ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­ներ, կընտր­վի նոր նա­խա­գահ, կձե­ւա­վոր­վի նոր կա­բի­նետ: Այ­սինքն, երկ­րի կա­ռա­վար­ման հար­ցում ցնցում­ներ պար­զա­պես չեն կա­րող ա­ռա­ջա­նալ: Այ­սինքն, նման հե­ռան­կարն աչ­քի ա­ռաջ ու­նե­նա­լով, ին­չո՞ւ պետք է ինչ-որ ուժ մտա­ծեր Ռաի­սիի եւ մյուս­նե­րի սպա­նութ­յան մա­սին: Ա­յո, նախ­նա­կան տրա­մա­բա­նութ­յամբ այս­պես է, դա էլ ա­ռա­ջին պլան է բե­րում տեխ­նի­կա­կան վթա­րի գա­ղա­փա­րը: Միայն թե այս­տեղ մեկ մեծ «բայց» կա…

Վի­ճա­կագ­րութ­յու­նը, ինչ­պես ա­սու­մ են, մո­տա­վոր գի­տութ­յուն է, թեեւ շատ հա­ճախ ու­շագ­րավ հե­տե­ւութ­յուն­նե­րի եւ մտո­րում­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս: Կոնկ­րետ դեպ­քում, վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում ֆիքս­վել են մի շարք փաս­տեր, ո­րոնք երբ ի­րար կողք ես դնում, ա­պա ստիպ­ված ես մտա­ծել կա´մ տես­կա­նո­րեն քիչ հնա­րա­վոր պա­տա­հա­կա­նութ­յուն­նե­րի շար­քի, կա´մ­ էլ՝ կոնկ­րետ սցե­նա­րի մա­սին: Հի­շեց­նենք փաս­տե­րը.

­Մա­յի­սի 7. Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յի թա­գա­ժա­ռանգ ար­քա­յազ­նի դեմ մա­հա­փորձ:

­Մա­յի­սի 13. Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ Էր­դո­ղա­նը շտապ խորհր­դակ­ցութ­յուն է հրա­վի­րում հնա­րա­վոր ռազ­մա­կան հե­ղաշրջ­ման մա­սին նա­խազ­գու­շա­ցու­մից հե­տո:

­Մա­յի­սի 15. Ս­լո­վա­կիա­յի վար­չա­պետ Ռո­բերտ Ֆի­կո­յի դեմ մա­հա­փորձ:

­Մա­յի­սի 16. Սեր­բիա­յի նա­խա­գահ Վու­չի­չին սպա­նե­լու ծրագ­րե­րի մե­ղադ­րան­քով քա­ղա­քա­ցի է ձեր­բա­կալ­վել։

­Մա­յի­սի 19. Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի վթա­րը:

­Պա­տա­հա­կա­նութ­յո՞ւն է այս ա­մե­նի նման հա­մընկ­նու­մը, պա­տա­հա­կա­նութ­յո՞ւն է, որ այդ բո­լոր ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը կապ­ված են ռուս-չի­նա­կան աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վեկ­տո­րի կողմ­նա­կից­նե­րի հետ:

­Մեկ այլ նման փաս­տե­րի շարք: Մա­յի­սի 18-ին այդ պա­հին դեռ Ի­րա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րի քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Ա­լի Բա­ղե­րի Կա­նին հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րեց՝ BRICS երկր­ներն ակ­տի­վո­րեն աշ­խա­տում են են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի ստեղծ­ման ուղ­ղութ­յամբ՝ միութ­յան միաս­նա­կան ար­ժույ­թի ներդր­ման հա­մար, ո­րը կփո­խա­րի­նի դո­լա­րա­յին վճա­րում­նե­րը: Դ­րա­նից մեկ օր անց կոր­ծան­վեց Ի­րա­նի նա­խա­գա­հի ուղ­ղա­թի­ռը։ Ու այս­տեղ միան­գա­մայն տե­ղին է հի­շեց­նել. Լի­բիան քանդ­վեց այն բա­նից  հե­տո, երբ Քա­դա­ֆին պատ­րաստ­վում էր ներ­մու­ծել ոս­կե դի­նա­րը, Ի­րա­քը՝ երբ Հու­սեյ­նը հայ­տա­րա­րեց նավ­թի հա­մար վճա­րե­լիս դո­լա­րից հրա­ժար­վե­լու մա­սին: Այս ա­մե­նը պար­զա­պես պա­տա­հա­կա­նութ­յուն­նե՞ր են:

­Վե­րա­դառ­նանք «բայց»-ին՝ ի­րա­կա­նում կա­րե­լի՞ է Ռաի­սիի սպա­նութ­յու­նը հա­մա­րել ո­րե­ւէ մե­կին ո­րե­ւէ բան չտվող ակ­ցիա, ե­թե դա չի ազ­դե­լու Ի­րա­նի ներ­քին ի­րա­վի­ճա­կի վրա: Բայց չէ՞ որ հար­ցը միայն ներ­քին ի­րա­վի­ճա­կը չէ, այլ, դրա­նից էլ ա­ռաջ` ար­տա­քին: Օ­րի­նակ, ի՞նչ ի­մաստ կա­րե­լի էր տես­նել, երբ դեռ միայն վեր­ջերս Նե­թան­յա­հուն հրա­մա­յեց հրթի­ռա­յին հար­ված հասց­նել Դա­մաս­կո­սում ի­րա­նա­կան հյու­պա­տո­սութ­յա­նը. մեկ ի­մաստ կա, դրա­նով հնա­րա­վո­րութ­յուն կար Ի­րա­նին ներ­քա­շել պա­տե­րազ­մի մեջ: Չս­տաց­վեց: Ու հի­մա, ե­թե պարզ­վի, որ Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի հետ կապ­վա­ծը կոնկ­րետ գոր­ծո­ղութ­յան արդ­յուն­քում է, պա­տե­րազ­մը կդառ­նա ան­խու­սա­փե­լի: Դա, բնա­կա­նա­բար, պարզ հաս­կա­նում են նաեւ Թեհ­րա­նում, եւ, ըստ ա­մե­նայ­նի, պա­տա­հա­կան չէ, որ դեռ ակ­նարկ­նե­րի մա­կար­դա­կով ա­ռաջ են տա­նում տեխ­նի­կա­կան վթա­րի վար­կա­ծը: Նախ, ան­հեր­քե­լի հիմ­նա­վո­րում­ներ են պետք վթա­րի պատ­ճառ­նե­րի մա­սով. անուղ­ղա­կի հիմ­նա­վո­րում­նե­րը շատ են, բայց դրանք, այս­պես ա­սած, ա­պա­ցու­ցո­ղա­կան նշա­նա­կութ­յուն չու­նեն: Հս­տակ ա­պա­ցույց­նե­րի դեպ­քում էլ կա այն հար­ցը, թե պե՞տք է, թե­կուզ հա­նուն նա­խա­գա­հի հի­շա­տա­կի, գնալ մեծ պա­տե­րազ­մի, երբ ներ­կա պա­հին նման պա­տե­րազ­մը մի­գու­ցե ա­մե­նա­շա­տը Նե­թան­յա­հու­ին է պետք, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ գլո­բալ թի­մին, ո­րին նա ներ­կա­յաց­նում է, եւ ո­րը ներ­կա զար­գա­ցում­նե­րի պա­րա­գա­յում ծանր պար­տութ­յան է դա­տա­պարտ­ված:

ԸՍՏ ԱՄԵՆԱՅՆԻ, ՈՐՈՇՎՈՒՄ Է ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

Դժ­վար չէ նաեւ պատ­կե­րաց­նե­լը, թե Նե­թան­յա­հու­ի ին­չին է պետք տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մեծ պա­տե­րազ­մը: Այն, որ Նե­թան­հա­յու­ի (եւ նրա պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րարի) ձեր­բա­կա­լութ­յան հար­ցը՝ փաս­տա­ցի ցե­ղաս­պա­նութ­յան մե­ղադ­րան­քով, մտել է Մի­ջազ­գա­յին քրեա­կան դա­տա­րան (ՄՔԴ), դա նրա հա­մար լրջա­գույն ազ­դակ է: Այ­սինքն, նա ոչ միայն կա­րող է կյան­քի մնա­ցած մասն անց­կաց­նել բան­տում՝ ցե­ղաս­պա­նի խա­րա­նը ճա­կա­տին, այլ դա էա­պես կփո­խի Իս­րա­յե­լի ներ­կա քա­ղա­քա­կան կուր­սը, եւ մեծ հարց է, թե որ­պես պե­տութ­յուն, կշա­րու­նա­կի՞ գո­յա­տե­ւել: Հարց, որն ան­գամ հրեա­կա­նութ­յան գլո­բալ լի­դեր­նե­րի մոտ է վե­ճե­րի ա­ռիթ դար­ձել. պե՞տք է Իս­րա­յե­լը պա­հել, այն էլ նման ծանր տա­րա­ծաշր­ջա­նում, թե՞ ա­վե­լի հար­մար է պե­տութ­յու­նը լու­ծա­րել եւ շա­րու­նա­կել աշ­խար­հեվ մեկ տա­րա­լուծ­ված գո­յա­տե­ւու­մը: Կա նաեւ այլ վայ­րում Իս­րա­յել ստեղ­ծե­լու վար­կա­ծը, այդ թվում՝ ներ­կա Ուկ­րաի­նա­յի ա­րեւմտ­յան հատ­վա­ծում եւ այլն:

Ա­մեն դեպ­քում, Նե­թան­յա­հու­ի, այ­սինքն՝ նաեւ նշված գլո­բալ հար­ցադ­րում­նե­րի հետ կապ­ված ու­շագ­րավ ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել ՄՔԴ-ի շուրջ: Այն, որ այս դա­տա­րան կոչ­վա­ծը, կրկնենք, ե­ղել է ուլտ­րա­լի­բե­րա­լիզ­մի եւ, ա­ռա­ջին հեր­թին` ԱՄՆ-ի ուլտ­րա­լի­բե­րա­լիստ­նե­րի կա­յուն վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ, հիմ­նա­վո­րում է թե­կու­զեւ Պու­տի­նի կա­լա­նա­վոր­ման հայտ­նի ո­րո­շու­մը: Բայց ա­հա, Նե­թան­յա­հու­ի հետ կապ­ված, ԱՄՆ-ից ե­կավ թեեւ ակն­հայտ ա­պօ­րի­նի, սա­կայն սպա­սե­լի ար­ձա­գանք: Նախ, նման ո­րոշ­մա­նը ծայ­րա­հեղ կոշտ դեմ ար­տա­հայտ­վեց Բ­լին­քե­նը, ա­պա` Բայ­դե­նը: Հա­ջոր­դեց ԱՄՆ Կոնգ­րե­սի խոս­տու­մը` պատ­ժա­մի­ջոց­ներ կի­րա­ռել Մի­ջազ­գա­յին քրեա­կան դա­տա­րա­նի ղե­կա­վա­րութ­յան դեմ, ե­թե վեր­ջինս Նե­թան­յա­հո­ւին կա­լա­նա­վո­րի: «Կոնգ­րեսն ու­սում­նա­սի­րում է բո­լոր տար­բե­րակ­նե­րը, նե­րառ­յալ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րը, պատ­ժե­լու ՄՔԴ-ին և­ ե­րաշ­խա­վո­րե­լու, որ նրա ղե­կա­վա­րութ­յու­նը կբախ­վի հետ­ևանք­նե­րի, ե­թե քայ­լեր ձեռ­նար­կի այս ուղ­ղութ­յամբ: Ե­թե ​​ՄՔԴ-ին թույլ տրվի սպառ­նալ Իս­րա­յե­լի ղե­կա­վա­րութ­յա­նը, մենք կա­րող ենք հա­ջոր­դը լի­նել»,- աս­ում է Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի խոս­նակ Մայք Ջոն­սո­նը հայ­տա­րա­րութ­յան մեջ: Այն, որ սա բա­ցա­հայտ ճնշում է ար­դա­րա­դա­տութ­յան դեմ, միան­շա­նակ է: Այն, որ սրա­նով Վա­շինգ­տո­նը ցույց է տա­լիս, որ թքած ու­նի ա­մեն մի ար­դա­րա­դա­տութ­յան վրա, ան­գամ ե­թե իր հո­վա­նա­վոր­յա­լը ցե­ղաս­պան է, դա եւս: Միայն թե, ի՞նչ է ստաց­վում, ՄՔԴ-ն թ­ռե՞լ է իր ա­մե­րիկ­յան տե­րե­րի վե­րահս­կո­ղութ­յու­նից, որ հի­մա նրանք ստիպ­ված են նման սպառ­նա­լիք­ներ հղել` ի­րա­կան դեմ­քը բա­ցե­լու գնով:

Եվ երկ­րորդ ա­նակն­կա­լը. Եվ­րո­պա­յից հնչեց միան­գա­մայն հա­կա­ռակ հայ­տա­րա­րութ­յու­նը` ԵՄ-ն­ ի գի­տութ­յուն է ըն­դու­նում Հաա­գա­յի դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը Իս­րա­յե­լի ա­ռաջ­նորդ­նե­րի ձեր­բա­կա­լութ­յան օր­դեր­նե­րի վե­րա­բեր­յալ և կոչ է ա­նում բո­լոր երկր­նե­րին ի­րա­կա­նաց­նել այն։ Այս­պի­սի հայ­տա­րա­րութ­յուն է ա­րել եվ­րո­պա­կան դի­վա­նա­գի­տութ­յան ղե­կա­վար, ուլտ­րա­լի­բե­րալ­նե­րի կար­կա­ռուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ  Ժո­զեպ Բո­րե­լը X-ում։ «Ես ի գի­տութ­յուն եմ ըն­դու­նում ՄՔԴ դա­տա­խա­զի ո­րո­շու­մը՝ դի­մե­լու Մի­ջազ­գա­յին քրեա­կան դա­տա­րա­նի (ՄՔԴ) I Նա­խաքն­նա­կան պա­լատ՝ Յահ­յա Սին­վա­րի, Մու­հա­մեդ Դեի­ֆի, Իս­մա­յիլ Հա­նի­յեի, Բեն­յա­մին Նե­թան­յա­հո­ւի և Յոավ Գա­լան­տի նկատ­մամբ ձեր­բա­կա­լութ­յան օր­դեր: ՄՔԴ-ի՝ որ­պես ան­կախ մի­ջազ­գա­յին կա­ռույ­ցի ման­դա­տը մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի հա­մա­ձայն ա­մե­նա­ծանր հան­ցա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի հե­տապն­դումն է: Բո­լոր պե­տութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք վա­վե­րաց­րել են ՄՔԴ կա­նո­նադ­րութ­յու­նը, պար­տա­վոր են կա­տա­րել Դա­տա­րա­նի ո­րո­շում­նե­րը»,- գրել է Բո­րե­լը։

Ան­մի­ջա­պես էլ ՄՔԴ-ին ուղղ­ված ա­ջակ­ցութ­յան կոչ հնչեց նաեւ Ֆ­րան­սիա­յից, եւ դա հու­շում է, որ Նե­թան­յա­հու­ին կա­լա­նա­վո­րե­լու այս թե­ման ա­ռաջ է մղվում եվ­րո­պա­կան հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րով: Բայց դա ի՞նչ է նշա­նա­կում, որ եվ­րո­պա­կան ուլտ­րա­լի­բե­րալ­նե­րը կտրուկ դեմ են գնում ա­մե­րիկ­յան­նե­րի՞ն: Այ­սինքն, սա Եվ­րոպա-ԱՄՆ խո­րը հա­կա­սութ­յան դրսե­ւո­րո՞ւմ է՝ Իս­րա­յե­լի ա­պա­գա­յի հետ կապ­ված, թե՞ ինչ-որ նոր խաղ: Այս հար­ցի պա­տաս­խա­նը, ա­ռանց չա­փա­զան­ցութ­յան, կա­րող է կան­խո­րո­շիչ լի­նել ողջ աշ­խար­հի ա­պա­գա­յի հար­ցում:

Իսկ ա­հա Թեհ­րա­նը, ըստ ա­մե­նայ­նի, կփոր­ձի դեռ սպա­սել՝ հիմ­նա­վո­րե­լով, որ ուղ­ղա­թի­ռի վթա­րի հան­գա­մանք­նե­րը պետք է ման­րակր­կիտ ու­սում­նա­սի­րել, պար­զել: Դա նաեւ ժա­մա­նակ է տա­լիս տես­նել, թե Նե­թան­յա­հու­ի կա­լան­քի շուրջ այս պատ­մութ­յունն ի՞նչ ըն­թացք է ստա­նում, ո­րը, ի­հար­կե, կա­րող է վճռո­րոշ լի­նել Թեհ­րա­նի վերջ­նա­կան ո­րոշ­ման մա­սով:

­Մի խոս­քով, ա­մեն ինչ ակ­նար­կում է այն մա­սին, որ Ռաի­սիի ուղ­ղա­թի­ռի կոր­ծան­ման թե­ման այս պա­հին մտնում է պաու­զա­յի փուլ, բայց նաեւ մնա­լով մեծ պայթ­յու­նի տա­նող շատ լուրջ դե­տո­նա­տոր:

 

 ԵՎՐՈ-2024. Իտալիան կամային հաղթանակ տարավ Ալբանիայի նկատմամբ(տեսանյութ)Շտապ. Հաղթանակի զբոսայգում պատռել են ՌԴ պետական դրոշն ու պոկել զինանշանըԲայրամիի գոլը ամենաարագն էր Եվրոպայի առաջնությունների պատմության մեջ(տեսանյութ)Բոլոր շարժերի եւ «մանյովրների» գնահատականը տրվելու է. Վահան ԲաբայանՕրը ցերեկով հայի ջարդ է տեղի ունենում նույնիսկ Հայաստանի մայրաքաղաքի սրտում. Ալլա ՀակոբյանԵՎՐՈ-2024. Իսպանիան խոշոր հաշվով հաղթեց խորվաթներին(տեսանյութ)Ռուսական բանակին մնացել է 7 կմ՝ Դոնբասում ուկրաինական ուժերի մատակարարման հիմնական ուղին կտրելու համար․ BILD (ՖՈՏՈ)Պայմանավորվածությունների տրամաբանությամբ հաջորդ 4 հայկական գյուղերի հանձնումը պետք է կատարվի հուլիսի կեսին. ԳեղամյանՍուպեր Սաքոն իր մասոն ախպերների հետ. Հայկ ՆազարյանՁեր ելույթներն էին մեզ ուժ տալիս ռազմաճակատում․ գնդապետ Անդրանիկ Գասպարյանը՝ Վլադիմիր Պուտինին Հումանիտաէ օգնությո՞ւն, թե՞ ժամկետանց նախդվող դեղորայքԻնչպես է նախարարությունը «Գենինսուլինով» կոմայի հասցնում հիվանդներինՀիմարներին հայտնի մի դարձրեք, Կոմիտասի մասին էշություն դուրս տալուց հետո փրկեցինք ,էս անգամ չեք կարա. Մհեր Բաղդասարյանը`Սուպեր Սաքոյի մասին.starnews.amԵՎՐՈ-2024. Շվեյցարիան հաղթեց Հունգարիային(տեսանյութ)Երեկվանից շինծու քրեական գործերի շրջանակներում արդեն ձերբակալվել է ՀՅԴ 13 անդամ, այդ թվում 2 կին. Գառնիկ ԴանիելյանՈւելսի արքայադուստր Քեյթ Միդլթոնն առաջին անգամ հայտնվել է հանրության առաջ քաղցկեղի դեմ բուժումից հետո (տեսանյութեր, լուսանկարներ)Աննա Հակոբյանը սկսել է մեծ գումարներ պահանջել խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներից․ «Սրբազան պայքար»Պուտինի առաջարկը լուրջ չէ. ՇոլցԽի՞ եք խլել էս լույս մարդու կյանքը…Արծրուն Հովհաննիսյանը ցավոտ գրառում է կատարել Բայդենի վիճակը «ավելի վատ է, քան երբևէ նախկինում». New York PostԱԱԾ-ն հրավիրում է արցախցիներին ծառայության շենքՌուսաստանը ռեկորդային ժամանակում վերականգնեց Հայաստանում երկաթուղային հաղորդակցությունը. ՕվերչուկՔենիայից ժամանած եղբայրներից Արտակ Սարգսյանի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանքԿառավարությունն անգամ դժբախտ պատահարներից հետո դաս չի քաղում․Բաբկեն Պիպոյանը գազալցակայանի պայթյունի հետքերով ԵՄ-ին Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն հունիսի 25-ին«Ոսկեպարի անկլավի» տալուց հետո Հայաստան ո'չ երկաթգիծ է մտնելու, ո'չ գազամուղ. սա սարսափելի կլինի. Հրանտ Բագրատյան (տեսանյութ)2 ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼ ԿԱԶԱՆՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՍԱՄԲՈՅԻ «BRICS» ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՄԳլխավոր ստախոսն է հրահանգել, որ հունիսի 12-ի արյունարբու քայլերը կատարվեն, արյունով հացը կմերժվի. Սրբազան (տեսանյութ)ԱԱԾ-ն արցախցիներին հրավիրում է ծառայության շենք և տեղում հորդորում չմասնակցել հավաքներին. փաստաբանԳերшսիմ Վшրդшնյшնին և ևս մեկ шնձի ձերբшկшլելnւ nրnշnւմ է կայացվել․ ՔԿ (ձայնագրություն)Հունիսի 15-ը ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրն էԹող չհամարձակվի տերտեր Գապոն ասելու, թե ինքը արյունոտ հոկտեմբերի 27 իրագործելու նպատակ չի ունեցել․ Հովիկ ԱղազարյանԽուզարկում են GG ընկերության գրասենյակը (ուղիղ)19-ամյա երիտասարադ է սպանվել հայհոյելու համար նկատողություն անելու պատճառովԽուզարկում են GG ընկերությունըՏավուշը հանուն հայրենիքի» նախաձեռնության կողմից անցկացվող բողոքի ակցիաներին մասնակցելու նպատակով այլ անձանց նյութապես շահագրգռելու հիմնավոր կասկածով 11 անձ է ձերբակալվել․ ՔԿ (Ձայնագրություններ)Օգտատերերը ֆլեշմոբ են սկսել՝ կոչ անելով չօգտվել «Ջիջի» տաքսի ծառայությունից. պատճառը սեփականատիրոջ գրառումն էԻնչպես կարող եք ազատվել «վատ վարկային պատմություն» ունենալու կարգավիճակից Հունիսի 15-ից ավտոմեքենաների գույքահարկի կատարման մասին տեղեկանք արցախցիներից չի պահանջվելու. Տեղեկատվական շտաբՀայտնի է 11 անձի ձերբակալության մասին, իսկ ոստիկաններին, հավանաբար, պարգևատրում են․ Մելիքյան (Տեսանյութ)Հայ Առաքելական եկեղեցին այսօր տոնում է Ս. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտի օրըԱյսօր կարելի է և անձնական հարցերը լուծել․ հունիսի 15-ի աստղագուշակՏարադրամի փոխարժեքները այսօրվա դրությամբՇարժումը վերաձևակերպում ենք, ու դրանից հետո այն ավելի մասշտաբային կլինի. ԲագրատԱյսօր լրանում է Արմեն Աշոտյանի ապօրինի կալանավորման մեկ տարինՌեժիմն առավոտյան սկսել է զանգվածային ձերբակալությունների ալիք․ ՄելիքյանՀնարավոր է կարկուտ, սպասվում է անձրև, ամպրոպ․ եղանակն՝ առաջիկայումԵթե լափածների տաս տոկոսը հրեաբար ծախսեին պետության անվտանգության համար,այսօր հայը կապրեր այլ Հայաստանում. Հայտնի փաստաբանի բացառիկ հարցազրույցըՉինարիի դպրոցում հաստատվել են մտավախությունները՝ Հեղինե Աղասյանի ընտանիքի անդամներն իրենց էլ են ուսուցչանոցում գաղտնալսել«Հրապարակ»․ Մանդատների հարցը կգա՞ օրակարգ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода