Պահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն «Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո Նիկոլյանին Թուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունը ՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին Ադրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն Սիմոնյան ՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերին Զարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմաց Փաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ) Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն Սիմոնյան ՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ. Ինչ վիճակում է եղել Իրանի նախագահի մարմինը կադրեր են հրապարակվել

Ռուսական բանակը մտավ արմատական փոփոխությունների փուլ

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նում ծա­վալ­վող ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=283468&l=am)` շա­րու­նա­կում են նաեւ բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր զար­գա­ցում­նե­րը Ռու­սաս­տա­նում: Ու այդ զար­գա­ցում­նե­րը, ու­զում ենք, թե՝ ոչ, ոչ հե­ռու ա­պա­գա­յում նաեւ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի եւ ու­ղիղ մեզ վրա են ի­րենց ազ­դե­ցութ­յու­նը թող­նե­լու:

Այն, որ ներ­կա փու­լում ռու­սա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում ըն­թա­ցող փո­փո­խութ­յուն­ներն ա­ռա­ջին հեր­թին պաշտ­պա­նա­կան հա­մա­կար­գի եւ բա­նա­կի մա­սով են, սպա­սե­լի էր, եւ ակն­հայտ դար­ձավ Շոյ­գո­ւին ՌԴ ՊՆ-ից հե­ռաց­նե­լով: Նոր նա­խա­րա­րով՝ Բե­լաու­սո­վով Ա­րեւ­մուտ­քում չա­փա­զանց հե­տաքրքր­ված են, ընդ ո­րում, հենց նրան նշա­նա­կե­լը հասց­րել է ան­գամ ա­մե­նաա­ռա­ջա­տար լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում տա­րաբ­նույթ մեկ­նա­բա­նութ­յուն­ներ ա­ռաջ բե­րել: Մաս­նա­վո­րա­պես բրի­տա­նա­ցի­նե­րը, ի դեմս Financial Times-ի, ակն­հայտ հու­սա­հա­տութ­յան նո­պա­յի մեջ են՝ նկա­րագ­րե­լով նման պատ­կեր. «Բե­լոու­սո­վը չու­նի սե­փա­կան ու­ժա­յին բա­զա, չի ծա­ռա­յել բա­նա­կում եւ հա­վա­տա­րիմ է Պու­տի­նին։ Նա բա­ցար­ձա­կա­պես կո­ռում­պաց­ված չէ։ Եվ դա շատ է տար­բեր­վե­լու նրա­նից, ինչ հի­մա ու­նենք Պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յու­նում։ Շոյ­գուն եւ նրա շրջա­պա­տի բո­լոր մար­դիկ իս­կա­կան կո­մեր­ցիոն տղա­ներ էին։ Բե­լոու­սո­վը չի հա­վակ­նի բա­նա­կը գլխա­վո­րել որ­պես գե­նե­րալ։ Նա աշ­խա­տա­սեր է: Նա տեխ­նոկ­րատ է: Նա շատ ազ­նիվ է, եւ Պու­տի­նը նրան շատ լավ է ճա­նա­չում։ Բե­լոու­սո­վը տնտե­սութ­յան մեջ արդ­յու­նա­բե­րութ­յան դե­րի ակ­նա­ռու կողմ­նա­կիցն է, ուս­տի նա միան­գա­մայն կողմ է տնտե­սութ­յուն պաշտ­պա­նա­կան հատ­վա­ծով փող մղե­լուն»:

Այ­սինքն, բրի­տա­նա­կան հու­սա­հա­տութ­յու­նը հաս­կա­նա­լի է. ե­թե նշա­նա­կել են «բա­ցար­ձա­կա­պես չկո­ռում­պաց­ված», «ազ­նիվ» մե­կին, ով էա­պես տար­բեր­վում է «Շոյ­գո­ւի եւ նրա շրջա­պա­տի իս­կա­կան կո­մեր­ցիոն տղա­նե­րից», հի­մա ինչ­պե՞ս են ար­տա­քին տա­րաբ­նույթ կա­շառք­նե­րով վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ պա­հե­լու ռու­սա­կան բա­նա­կը: Ա­ռա­վել եւս, որ սրա­նից զատ, նոր նա­խա­րա­րը նաեւ ի­րեն ա­մե­նա­գետ գե­նե­րա­լի տեղ չդնող է, այն է՝ մար­տա­կան իս­կա­կան գե­նե­րալ­նե­րին տեղ տվող: Վեր­ջա­պես, արդ­յու­նա­բե­րութ­յան եւ ի­նո­վա­ցիա­նե­րի դե­րը հաս­կա­ցող է, եւ դա կծա­ռա­յեց­նի բա­նա­կի եւ ռազ­մաարդ­յու­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի շա­հե­րին: Ու պա­տա­հա­կան չէ, որ բրի­տա­նա­կան այս հու­սա­հատ տո­նը հիս­տե­րիկ ե­րան­գե­րով կրկնեց Պետ­դե­պար­տա­մեն­տը, թե՝ «Այս­պի­սով, Կ­րեմ­լի ղե­կա­վա­րը ցան­կա­նում է իր եր­կի­րը նա­խա­պատ­րաս­տել տնտե­սա­կան պա­տե­րազ­մին եւ փոր­ձում է ա­վե­լի լավ օգ­տա­գոր­ծել պաշտ­պա­նա­կան բյու­ջեն»: Այ­սինքն, ե­թե ան­գամ Շոյ­գո­ւի եւ նրա «կո­մեր­ցիոն շրջա­պա­տի» պա­րա­գա­յում Ա­րեւ­մուտքն ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մում լրջա­գույն խնդիր­ներ ու­ներ ռու­սա­կան բա­նա­կի հետ, ա­պա հի­մա ինչ է լի­նե­լու, երբ ռու­սա­կան «պաշտ­պա­նա­կան բյու­ջեն» անց­նի «բա­ցար­ձա­կա­պես չկո­ռում­պաց­ված», «ազ­նիվ» եւ ի­րեն ա­մե­նե­ւին էլ Սու­վո­րո­վի եւ Ժու­կո­վի տեղ չդնող, այլ՝ ի­րա­կան մար­տա­կան զին­վո­րա­կան­նե­րին ճա­նա­պարհ տալու պատ­րաստ նոր նա­խա­րա­րին: Ով, ի դեպ, պարզ­վում է, որ լի­նե­լով բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա, եր­բեմն գյու­ղա­կան ե­կե­ղե­ցիում սպա­սար­կում է ժա­մեր­գութ­յուն­նե­րը: Այ­սինքն, հե­ռու է ժա­մա­նա­կա­կից այ­լա­սեր­վա­ծութ­յուն­նե­րից, ու նաեւ այդ կող­մից հնա­րա­վոր չէ նրան պետք ե­ղած դեպ­քում «սեղ­մել»:

Իսկ ա­հա «Շոյ­գո­ւի շրջա­պա­տի իս­կա­կան կո­մեր­ցիոն տղա­նե­րը» շտա­պում են լքել Պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յու­նը: Ա­զատ­ման զե­կու­ցագ­րեր են գրել մի շարք ա­ռանց­քա­յին փոխ­նա­խա­րար­ներ: Ո­րոշ­նե­րը մինչ այս կա­լա­նա­վո­րել էին, եւս մե­կին՝ գե­նե­րալ Յու­րի Կուզ­նե­ցո­վին, նա­խօ­րեին կա­լա­նա­վո­րե­ցին: Ի դեպ, նա զբա­ղեցրել է ՊՆ պե­տա­կան ​​գաղտ­նի­քի պաշտ­պա­նութ­յան ծա­ռա­յութ­յան պե­տի պաշ­տո­նը, եւ քիչ չեն խո­սակ­ցութ­յու­նն­երը, որ պե­տա­կան գաղտ­նիք­նե­րը պաշտ­պա­նե­լու փո­խա­րեն, դրանք վա­ճա­ռել է թշնա­մուն: Այ­սինքն, հե­ռա­նում են ՌԴ ՊՆ-ի այն չի­նով­նիկ­նե­րը, ո­րոնց հետ կապ­ված դեռ մինչ սպան­վելն էր «Վագ­նե­րի» ղե­կա­վար Եվ­գե­նի Պ­րի­գո­ժի­նը հրա­պա­րա­կավ բո­ղո­քում, թե, ըստ էութ­յան, ի­րենց բուն գո­յութ­յամբ օգ­նում են ոչ թե սե­փա­կան, այլ՝ հա­կա­ռա­կոր­դի բա­նա­կին: Ընդ ո­րում, թե­րեւս նաեւ պա­տա­հա­կան չէր, որ այս փո­փո­խութ­յուն­նե­րի ֆո­նին, Ռու­սաս­տան վե­րա­դար­ձավ Պ­րի­գո­ժի­նի ժա­մա­նակ­նե­րում ՀՌՕ գո­տում ռու­սա­կան ու­ժե­րի հրա­մա­նա­տար գե­նե­րալ Սու­րով­կի­նը:

Եվ ա­հա, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ ռու­սա­կան բա­նա­կը մտնում է խոր­քա­յին վե­րա­կա­ռուց­ման փուլ: Ընդ ո­րում, նույն բրի­տա­նա­կան Financial Times-ի գնա­հատ­մամբ՝ դա եր­կա­րա­ժամ­կետ նա­խա­գիծ է՝ ամ­բողջ պաշտ­պա­նա­կան-արդ­յու­նա­բե­րա­կան հա­մա­լի­րի վե­րա­նո­րոգ­ման-վե­րա­կա­ռուց­ման հա­մար: Գու­մա­րած այն ահ­ռե­լի փոր­ձը, ո­րը ռու­սա­կան բա­նա­կը ձեռք է բե­րել եւ բե­րում ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մում: Ընդ ո­րում` նկա­տենք, որ է­ֆեկտն ար­դեն այս պա­հին է նկատ­վում, թե­կու­զեւ նրա­նով, որ հե­ռա­նում են ար­գե­լակ դար­ձած «կո­մեր­ցիոն տղա­նե­րը», ո­րոնց մեջ, ի դեպ, դա­վա­ճան­նե­րի պա­կաս եւս, կար­ծես թե, չկա:

Իսկ ե­թե ռու­սա­կան բա­նա­կին հա­ջող­վի ամ­բող­ջո­վին վե­րա­կանգ­նել իր եր­բեմ­նի կշիռն ու հե­ղի­նա­կութ­յու­նը, դա միան­շա­նակ էա­պես ազ­դե­լու է ողջ աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան մթնո­լոր­տի վրա: Ու շատ ա­րագ նաեւ կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նում:Պահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն«Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո ՆիկոլյանինԹուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունըՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակինԱդրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն ՍիմոնյանՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերինԶարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմացՓաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ)Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն ՍիմոնյանՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ. Ինչ վիճակում է եղել Իրանի նախագահի մարմինը կադրեր են հրապարակվել Թավրիզում վերջին հաժեշտն են տալիս Իրանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին Եթե ամսի 26-ին հայտարարվի, որ իմպիչմենթի ճանապարհով ենք գնում, կգնանք այդ ճանապարհով․ Գրիգորյան (տեսանյութ)Մայիսի 21-ի աստղագուշակ«Չէին թողնում գայի մոտդ», «Վայ, հողեմ դրանց գլուխը». Սրբազանի հանդիպումը կիրանցեցի Լենա տատիկի հետ (տեսանյութ)ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածելՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանով, ապա նույնքան կնվազիՈւՂԻՂ. Աժ նիստ. պատգամավորները օրինագծեր են քննարկումԷլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ՝ Երևանի և մարզերի մի շարք հասցեներումՕրվա խորհուրդ«Հրապարակ». Իշխանականների սիրելի ռեստորաններն ու փաբերը մեծ վնասներ են կրել«Ժողովուրդ». Ոստիկաններին հորդորել են համացանցում «բիրտ ուժ» կիրառել իրենց հասցեին վիրավորական գրառում անողներին Եվրեպա-ԱՄՆ խորը հակասության դրսեւորո՞ւմ է, թե՞ ինչ-որ նոր խաղ«Հրապարակ». ՀԱԿ-ը սպասում է իր հարցերի պատասխանին«Փաստ». Մարտի են նետվել իշխանական ֆեյքերը, որոնք մեծացնում են Սրբազան շարժման հետ կապված նյութերի դիտումները«Ժողովուրդ». Վարչապետի տիկնոջ հիմնադրամի «նվիրատուների» 30 տոկոսը անանուն ենԻնչ է սպասվում Ռաիսիի մահվանից հետո. Սեմյոն ԲաղդասարովԿործանված ուղղաթիռի վթարի վայրից հայտնաբերվել է Էբրահիմ Ռայիսիի մատանին (տեսանյութ)Ռուսական բանակն ամբողջությամբ գրավել է մեծ կարեւորության Նետայլովո բնակավայրը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Կտրվի առավել ակտիվ գործողությունների մեկնարկ«Փաստ». Նման «փաստարկներով» վաղը-մյուս օրն ի՞նչ են հանձնելուՄեկնարկող ԱԺ քառօրյայում ընդդիմադիրները սահմանազատման վերաբերյալ հարցեր կուղղեն ՍԴ դատավորի թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանին. «Ժողովուրդ»Ռոբոտների կռիվը. ռուսական դրոնը գարձակվել է ուկրաինական մարտական ​​ռոբոտի վրա (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱՄՆ-ում բացահայտել են Կիևի «մղձավանջային սցենարը»Աղետից հետո մեկ ժամ ողջ է եղել, կարողացել է հեռախոսային կապ հաստատել. Նոր մանրամասներ Ռաիսիի ողբերգական մահիցՍպանություն էր, ոչ թե պատահականություն. ինչ էր նախորդել ուղղաթիռի կործանմանը. ԲալասանյանՓոքրիկ բռնապետիկին դժվարությամբ, բայց հեռացնելու ենք. Չախալյանը դատարանից գնաց տնային կալանքիՍրբազանի ծննդյան յուրօրինակ նվերըԹուրքիայում սուգ է հայտարարվելՌաիսիին սպանելու եւս մեկ շարժառիթ«ՈՉՆՉԱՑՐԵԼ Է ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԵՐԻ ՈՒ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՄԵԾԱԹԻՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՈՒԺԵՐԻ». ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍ ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ռայիսիի երկու անգամ հետաձգված և այդպես էլ չկայացած այցը ՀայաստանՄԱԿ-ի ԱԽ-ում մեկ րոպե լռությամբ հարգել են Իրանի նախագահի, ԱԳ նախարարի և մյուս զոհերի հիշատակը2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԱՏԵԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԿԱՅԱՆԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԵրևանի Կապույտ մզկիթում տեղի կունենա հոգեհանգստյան արարողությունԻմ անձնական դիրքորոշումն է. Վարդան Մինասյանը` ՀՖՖ նախագահի ձեռքը չսեղմելու և մեդալից հրաժարվելու մասին «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՉԿԱՐՈՂԱՑԱՆ ՀԱՍՆԵԼ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ». ԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔԱՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆխԴա է պահանջում բարեկամիդ նկատմամբ հարգանքի տուրք մատուցելու պարտավորությունը. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռաիսիի մահվան կապակցությամբՍուրեն Պապիկյանն այցելել է հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտի, հետևել առաջնագծի կահավորման աշխատանքինԿիրանցի մոտ ոստիկանական գործողություններից վնասվածք է ստացել երգիչ Արսեն ԳրիգորյանըԻրանական ԱԹՍ-ները հայտնաբերել են նախագահական ուղղաթիռի բեկորները
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода