ՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին Ադրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն Սիմոնյան ՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերին Զարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմաց Փաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ) Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն Սիմոնյան ՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ. Ինչ վիճակում է եղել Իրանի նախագահի մարմինը կադրեր են հրապարակվել Թավրիզում վերջին հաժեշտն են տալիս Իրանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին Եթե ամսի 26-ին հայտարարվի, որ իմպիչմենթի ճանապարհով ենք գնում, կգնանք այդ ճանապարհով․ Գրիգորյան (տեսանյութ) Մայիսի 21-ի աստղագուշակ

Սրբազանի շարժումը կարո՞ղ է Ալիեւին մղել նոր պատերազմի

Վերլուծություն

­Նախ Նի­կո­լը, նրա օ­րի­նա­կով էլ ՔՊ-ա­կան խուն­տան եւ քա­րոզ­չա­մե­քե­նան շա­րու­նա­կում են ակ­տի­վո­րեն ա­ռաջ տա­նել թե­զը, որ ե­թե ի­րենց իշ­խա­նութ­յու­նը տա­պալ­վի, եւ Հա­յաս­տա­նը փոր­ձի փո­խել ներ­կա­յիս դա­վա­ճա­նա­կան քա­ղա­քա­կան կուր­սը, ան­խու­սա­փե­լիո­րեն կհե­տե­ւի Ադր­բե­ջա­նի հար­ձա­կու­մը: Ա­վե­լին, տա­րած­վում են նաեւ լու­րեր, թե ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մուլն ար­դեն ուղ­ղա­կի է քա­րո­զում՝ ե­թե Նի­կո­լին տա­պա­լեն, պետք է զորք մտցնել Հա­յաս­տան: Իսկ իշ­խա­նա­կան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան այդ «պա­սը» ըն­դու­նե­լով, շա­րու­նա­կում է քա­րո­զը, թե բա որ ա­սում ենք…

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ՊԵՏՔ Է ԱՆԳԼՈՍԱՔՍԵՐԻՆ

Այն, որ նման քա­րոզ­չութ­յու­նը Նի­կո­լի իշ­խա­նութ­յու­նը եր­կա­րաց­նե­լու ի­մաստ ու­նի՝ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չութ­յան մոտ վախ ա­ռա­ջաց­նե­լով, հաս­կա­նա­լի էր դեռ Վո­վա­յի­չի ոս­կե­պար­յան այ­ցից, երբ բաց տեքս­տով հայ­տա­րա­րեց՝ չտանք, պա­տե­րազմ կսկսվի: Նաեւ հաս­կա­նա­լի է, որ Ա­լիե­ւը, հա­նուն այս­քան ձեռն­տու նի­կո­լա­կան իշ­խա­նութ­յան պահ­պան­ման, կա­րող է գնալ սահ­մա­նա­յին սրա­ցում­նե­րի: Ա­ռա­վել եւս, որ Նի­կոլն օ­պե­րա­տիվո­րեն հա­յաս­տան­յան սահ­ման­նե­րից հե­ռաց­նում է ռու­սա­կան ու­ժե­րին, իսկ եվ­րաշ­պիոն­նե­րը, ինչ­պես ի­րենք են ի սկզբա­նե պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րել, սահ­մա­նա­յին բա­խում­նե­րի դեպ­քում մի­ջամ­տե­լու ի­րա­վա­սութ­յուն, ա­ռա­վել եւս՝ ցան­կութ­յուն կամ հնա­րա­վո­րութ­յուն չու­նեն:

­Բայց այս ա­մե­նով հան­դերձ, ե­թե ան­գամ իշ­խա­նա­փո­խութ­յան դեպ­քում կա սահ­մա­նա­յին սրա­ցում­նե­րի ո­րո­շա­կի հա­վա­նա­կա­նութ­յուն, դա նշա­նա­կո՞ւմ է, որ Ա­լիե­ւը կփոր­ձի գնալ ա­վե­լիին՝ մեծ պա­տե­րազ­մի կամ, ադր­բե­ջա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի պատ­կե­րաց­մամբ՝ Հա­յաս­տան զորք մտցնե­լու: Մեկ բան հաս­տատ է. Ա­լիե­ւը, ան­կախ այն բա­նից՝ Հա­յաս­տա­նում Նի­կոլ կա, թե՝ ոչ, միշտ էլ մեր եր­կիր զորք մտցնե­լու, այդ թվում՝ Ս­յու­նիք ու Սե­ւան, ան­գամ Ե­րե­ւան հաս­նե­լու ցան­կութ­յուն ու­նի: Ընդ ո­րում, դրա­նում միան­շա­նակ նրան կանգ­նեց­նողն այն չէ, որ Նի­կո­լը ի­րենց հետ բա­նակ­ցում է, ինչ-որ մանր-մունր տա­րածք­ներ է տա­լիս, կամ՝ «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր» կա, թե՝ ոչ: Թուրք-ա­զե­րիա­կան ե­րա­զանք­նե­րի գա­գաթ­նա­կե­տը ե­ղել եւ մնում է ոչ թե այդ հա­մե­մա­տա­բար փոքր տա­րածք­նե­րը, այլ, կրկնենք, Ս­յու­նի­քով դե­պի Նա­խի­ջե­ւան ճեղ­քու­մը եւ Սե­ւա­նին հաս­նե­լը, եւ այն պա­հին, երբ դա հնա­րա­վոր կհա­մա­րի, կանց­նի հար­ձակ­ման: Ա­ռա­վել եւս, երբ գործ ու­նի Նի­կո­լի մի­ջո­ցով այս կար­գի թու­լա­ցած Հա­յաս­տա­նի հետ, ո­րը եր­կար ժա­մա­նա­կում միայն հնա­րա­վոր կլի­նի սե­փա­կան ու­ժե­րով ռեալ պաշտ­պա­նու­նա­կութ­յան վի­ճա­կի բե­րել, ե­թե ան­գամ հենց այս պա­հին Նի­կո­լը հե­ռա­նա:

Ա­սենք, ար­դեն բո­լորն են հաս­կա­նում, թե ի­րա­կա­նում աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ինչ թե­ւե­րի է պետք կով­կաս­յան հար­թա­կում նոր պա­տե­րազմ սար­քե­լը: Անգ­լո­սաք­սոն­նե­րին նման պա­տե­րազմն այս պա­հին պետք է ռուս­նե­րի դեմ երկ­րորդ ճա­կատ բա­ցե­լու, նաեւ՝ Ի­րա­նի հետ ցա­մա­քա­յին կա­պը կտրե­լու հա­մար: Իսկ ա­հա ռուս­նե­րին եւ Ի­րա­նին պետք է կա­յուն Կով­կաս՝ անգ­լո­սաք­սո­նա­կան այդ ծրագ­րե­րից բխող միան­գա­մայն հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով: Իսկ մնա­ցած բո­լոր բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րը, այդ թվում՝ հար­յուր տա­րի ա­ռաջ­վա «անգ­լիա­կան նա­վերը» եւ ներ­կա­յիս նի­կոլ­յան «դե­պի Եվ­րո­պա» կո­չե­րը սո­վո­րա­կան աֆ­յո­րա­յից այն կողմ չեն անց­նում:

ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ

Աս­վածն ա­պա­ցու­ցող հեր­թա­կան օ­րի­նակն էլ դար­ձան Վ­րաս­տա­նի ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը: Բա­վա­կան էր, որ երկ­րի ղե­կա­վա­րութ­յու­նը սկսեր մտա­ծել սե­փա­կան շա­հե­րի, այն է՝ հա­նուն Ա­րեւ­մո­ւտ­քի «կրա­կից շա­գա­նակ հա­նո­ղի» դե­րից հրա­ժար­վե­լու եւ Սա­հա­կաշ­վի­լու օ­րի­նա­կով նոր հա­կա­ռու­սա­կան պա­տե­րազ­մի մեջ չմտնե­լու մա­սին, եւ միան­գա­մից հայտն­վեց հեր­թա­կան հե­ղաշրջ­ման եզ­րին: Ընդ ո­րում, Ա­րեւ­մուտքն ան­գամ չի թաքց­նում, որ սե­փա­կան ֆի­նան­սա­վոր­մամբ ա­մե­նա­սո­վո­րա­կան հե­ղաշր­ջում է փոր­ձում ի­րա­կա­նաց­նել՝ հա­մեմ­ված նույն­քան բա­ցա­հայտ ցի­նիզ­մով: Օ­րի­նակ, ԱՄՆ պետ­քար­տու­ղա­րութ­յան խոս­նակ Վե­դանտ Պա­տե­լի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, թե՝ Վ­րաս­տա­նի իշ­խող կու­սակ­ցութ­յունն ըն­դու­նե­լով «Օ­տա­րերկր­յա գոր­ծա­կալ­նե­րի մա­սին» օ­րեն­քը, սահ­մա­նա­փա­կում է երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ի­րա­վունք­ներն ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տութ­յուն­նե­րը: Նույն օ­րեն­քը Ռու­սաս­տա­նից էլ շատ ա­վե­լի ա­ռաջ ըն­դու­նել է ԱՄՆ-ն, ու ի՞նչ է, դա «երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ի­րա­վունք­ներն ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տութ­յուն­նե­րը» չի՞ սահ­մա­նա­փա­կում: Ու երբ Վ­րաս­տա­նը (­Ռու­սաս­տա­նին մի կողմ թող­նենք, նրանց ա­մեն ինչն է «սահ­մա­նա­փա­կում» բո­լո­րի ի­րա­վունք­նե­րը) նույն օ­րենքն է ըն­դու­նում, հիմն­ված հենց ա­մե­րիկ­յան օ­րեն­քի վրա, սահ­մա­նա­փա­կո՞ւմ է: «Այն գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք մենք տես­նում ենք, ան­հա­մա­տե­ղե­լի են վրաց ժո­ղովր­դի ինք­նադրս­եւոր­ման եւ նկր­տում­նե­րի հետ: Վ­րաս­տա­նի ժո­ղովր­դի ա­վե­լի քան 80 տո­կո­սը ցան­կա­նում է ան­դա­մակ­ցել ԵՄ-ին»: Ու այդ ի՞նչ հան­րաք­վեով են նման թիվ ստա­ցել: Վեր­ջա­պես, ըն­դա­մե­նը Գա­զա­յի ան­կա­խութ­յուն պա­հան­ջող ա­մե­րիկ­յան ու­սա­նող­նե­րին մա­հակ­նե­րով ջար­դե՞լն է ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յու­նը:

Իսկ ա­հա Վ­րաս­տա­նի վար­չա­պե­տը հրա­ժար­վեց ըն­դու­նել ա­մե­րիկ­յան հեր­թա­կան պատ­վի­րա­կին՝ հայ­տա­րա­րե­լով, որ միեւ­նույնն է, երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին դրսի փո­ղե­րով շպիոն­ներ եւ կա­տա­րա­ծու­ներ սար­քե­լու դեմ ուղղ­ված այդ օ­րեն­քն ըն­դուն­վե­լու է: Ա­րեւ­մուտքն էլ, ի­հար­կե, մեծ փո­ղեր դնե­լով եւ մի հար­յուր հա­զա­րի չափ մարդ ողջ Վ­րաս­տա­նից Թ­բի­լի­սիում հա­վա­քե­լով, ցույց տվեց, որ կշա­րու­նա­կի հե­ղաշրջ­ման ճա­նա­պար­հը: Բայց տես­նենք, կկա­րո­ղա­նա՞ն:

Ա­մեն դեպ­քում, այս օ­րի­նա­կը Հա­յաս­տա­նի հա­մար եր­կու հիմ­նա­կան ազ­դակ է հղում: Նախ, որ Ա­րեւ­մուտ­քը ո­րե­ւէ բա­նի ա­ռաջ չի ցան­կա­նում կանգ­նել՝ միան­գա­մայն կա­յուն վի­ճա­կում գտնվող Վ­րաս­տա­նը պայ­թեց­նե­լու եւ պա­տե­րազ­մի մեջ ներ­քա­շե­լու հա­մար: Այ­սինքն, կով­կաս­յան հար­թա­կում մեծ պա­տե­րազմ սար­քե­լը շա­րու­նա­կում է մնալ ա­րեւմտ­յան հիմ­նա­կան ծրա­գի­րը:

Եվ երկ­րոր­դը. Վ­րաս­տա­նը, որ ժա­մա­նա­կին մեծ ու­րա­խութ­յամբ «դե­պի Եվ­րո­պա» էր գնում, բայց այդ­պես էլ տեղ չհա­սավ, սկսել է շատ պարզ գի­տակ­ցել, թե ի­րա­կան­ում ին­չի հա­մար է պետք Ա­րեւ­մուտ­քին: Բայց նաեւ, ինչ­պես միշտ, շատ լավ զգում են, որ գլո­բալ ի­րա­վի­ճա­կը փոխ­վել է, եւ այ­լեւս պետք չէ այդ­քան շատ վա­խե­նալ սե­փա­կան ծան­րութ­յան տակ ճզմվող Վա­շինգ­տո­նից: Արդ­յուն­քում, ար­դեն ու­նենք պե­տա­կան կուր­սի նույն կտրուկ փո­փո­խութ­յու­նը, ո­րը զգա­լու հո­տա­ռութ­յուն վրա­ցի­նե­րը միան­շա­նակ ու­նեն: Այն­պես, ինչ­պես 100 տա­րի ա­ռաջ, ա­պա ԽՍՀՄ-ի փլուզ­ման ժա­մա­նակ եւ հի­մա: Արդ­յուն­քում, օ­րի­նակ, վրա­ցա­կան «Հա­մե­րաշ­խութ­յուն հա­նուն խա­ղա­ղութ­յան» կու­սակ­ցութ­յան քա­ղա­քա­կան քար­տու­ղար Թե­մուր Պի­պիան հրա­պա­րա­կավ կոչ է հնչեց­նում, թե՝ բա­րեն­պաստ ներ­քա­ղա­քա­կան պայ­ման­նե­րը եւ երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մեծ մա­սի ռու­սա­մետ տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն կտան Վ­րաս­տա­նը դարձ­նել Ռու­սաս­տան-­Բե­լա­ռուսի հետ միու­թե­նա­կան պե­տութ­յան ան­դամ: Ն­ման հայ­տա­րա­րութ­յան հա­մար մեկ-եր­կու տա­րի ա­ռաջ Պի­պիա­յին հաս­տատ կդատապարտեին: Բայց ա­հա հի­մա, շատ նման է, որ դա դառ­նում է քա­ղա­քա­կան կուրս:

ԻՆՉ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

­Վե­րա­դառ­նանք Հա­յաս­տա­նին: Այս­պի­սով, կա՞ նոր մեծ պա­տե­րազ­մի կամ գո­նե սահ­մա­նա­յին բա­խում­նե­րի ռիսկ: Դա շատ բա­նով մնում է կախ­ված շարժ­ման ա­ռա­ջար­կած քա­ղա­քա­կան կուր­սից: Վեր­ջին հան­րահա­վա­քում «Դի­վա­նա­գետ­նե­րի հա­մա­հայ­կա­կան խորհր­դի» ան­դամ Վա­հագն Մե­լիք­յանը հնչեց­րեց այս օ­րե­րին ակ­տի­վո­րեն շրջա­նառ­վող մի քա­նի հար­ցե­րի պա­տաս­խան­ներ: Խոսքն այն մա­սին է, թե Հա­յաս­տանն իշ­խա­նա­փո­խութ­յան դեպ­քում ինչ ար­տա­քին կուրս պետք է որ­դեգ­րի, եւ որ­քա­նով է դա ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կին հա­մա­հունչ: 50 դի­վա­նա­գետ ներ­կա­յաց­նող այս կա­ռույ­ցի գնա­հատ­մամբ՝ Հա­յաս­տա­նի ներ­կա քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը պետք է ար­մա­տա­պես վե­րա­փո­խել` «Բա­ցա­ռե­լով հա­կա­ռու­սա­կա­նութ­յու­նը, հա­կաա­րեւմ­տա­կա­նութ­յու­նը եւ ՀԱԿԱնե­րով ձեւ­ա­վոր­ված ո­րե­ւէ այլ քա­ղա­քա­կան բո­վան­դա­կութ­յուն»: Ա­պա նաեւ պետք է. «Բա­ցա­ռել ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան կտրուկ շրջա­դար­ձե­րը եւ դիր­քա­վո­րում­նե­րը»: Այդ թվում. «Մենք պետք է հնա­րա­վո­րինս ա­րագ վե­րա­կանգ­նենք մեր ռազ­մա­վա­րա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը դաշ­նա­կից­նե­րի, ինչ­պես նաեւ խո­րաց­նենք մեր գոր­ծըն­կե­րութ­յու­նը ու­ժա­յին այլ կենտ­րոն­նե­րի հետ»:

Ի­հար­կե, «դաշ­նա­կից­նե­րի հետ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը վե­րա­կանգ­նե­լը» կա­րե­ւոր նա­խա­պայ­ման է՝ Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յան մա­կար­դա­կը բարձ­րաց­նե­լու հա­մար: Բայց մյուս կող­մից, «ՀԱԿԱ­նե­րով ձե­ւա­վոր­ված ո­րե­ւէ այլ քա­ղա­քա­կան բո­վան­դա­կութ­յուն» բա­ցա­ռելն ի­րա­տե­սա­կա՞ն է, թե՞ սրա­նից օս­կան­յա­նա­կան հին «կոմպ­լեմեն­տա­րիզ­մի» հոտն է փչում: Մինչ­դեռ, ե­թե ժա­մա­նա­կին, երբ աշ­խարհն այս սուր վի­ճա­կում չէր, կոմպ­լեմեն­տա­րիզ­մը մի­գու­ցե հնա­րա­վոր էր մար­սել, բայց է­լի դյու­րա­մարս չէր: Իսկ ներ­կա աշ­խար­հում դրա հե­տե­ւան­քը ո՞րն է: Վերց­նենք Վ­րաս­տա­նի հի­շա­տակ­ված օ­րի­նա­կը, ո­րի ա­ռաջ բա­ցա­հայ­տո­րեն Ա­րեւ­մուտ­քը հստակ պայ­ման է դնում՝ կա´մ­ ինձ հետ ես, եւ երբ հրա­մա­յեմ, պետք է ռուս­նե­րի հետ պա­տե­րազմ սկսես: Կա´մ­ ինձ հետ չես, եւ պետք է իշ­խա­նութ­յուն­նե­րին փո­խեմ: Նույն բանն է ա­մե­նուր՝ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քից սկսած, մին­չեւ Եվ­րո­պա. կա´մ ռուս­նե­րի հետ ես, կա´մ Ա­րեւ­մուտ­քի. ոչ մի «եւ-եւ»: Հա­յաս­տա­նի պա­րա­գա­յում շատ ա­վե­լի ցցուն է եւ նույն­քան պարզ. հենց վե­րա­կանգ­նում ես «դաշ­նա­կից­նե­րի հետ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը», Ա­րեւ­մուտ­քը միան­գա­մից դա հա­մա­րում է թշնա­մութ­յուն: Հենց դա­դա­րեց­նես «դաշ­նա­կից­նե­րի հետ ռազ­մա­վա­րա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը», թշնա­մա­նում ես ռուս­նե­րի հետ: Ընդ ո­րում, Նի­կո­լի շնոր­հիվ այս խղճուկ վի­ճա­կին հա­սած Հա­յաս­տա­նը չէ, որ գո­նե նախ­նա­կան փու­լում կա­րող է այդ գլո­բալ խա­ղի կա­նոն­նե­րը գո­նե մա­զա­չափ տե­ղա­շար­ժել:

Ին­չե­ւէ, հար­ցե­րը շատ են: Բայց նաեւ՝ «Դի­վա­նա­գետ­նե­րի հա­մա­հայ­կա­կան խորհր­դի» նման տե­սա­կե­տը Բագ­րատ սր­բա­զա­նի դիր­քո­րո­շո՞ւմն է. ե­թե նրա ղե­կա­վա­րած հան­րա­հա­վա­քի ամ­բիո­նից է աս­վում, մնում է այդ­պես մտա­ծել: Այդ դեպ­քում, ով­քե՞ր են այդ խորհր­դում: Շատ խե­լա­միտ եւ պար­կեշտ ան­ձինք կան: Բայց ինչ­պե՞ս վար­վենք, որ այն­տեղ է, օ­րի­նակ, նի­կոլ­յան եր­բեմ­նի ԱԳ նա­խա­րար Այ­վազ­յան Ա­րան, ով իր ա­րարք­նե­րի հա­մար պետք է իր ժա­մա­նա­կին նստի Նի­կո­լի «կող­քի կա­մե­րում»: Չէ՞ որ Ա­րա­յի «դի­վա­նա­գի­տութ­յան» արդ­յուն­քում մի ան­գամ ար­դեն պա­տե­րազ­մում հայտն­վել ենք…ՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակինԱդրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն ՍիմոնյանՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերինԶարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմացՓաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ)Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն ՍիմոնյանՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ. Ինչ վիճակում է եղել Իրանի նախագահի մարմինը կադրեր են հրապարակվել Թավրիզում վերջին հաժեշտն են տալիս Իրանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին Եթե ամսի 26-ին հայտարարվի, որ իմպիչմենթի ճանապարհով ենք գնում, կգնանք այդ ճանապարհով․ Գրիգորյան (տեսանյութ)Մայիսի 21-ի աստղագուշակ«Չէին թողնում գայի մոտդ», «Վայ, հողեմ դրանց գլուխը». Սրբազանի հանդիպումը կիրանցեցի Լենա տատիկի հետ (տեսանյութ)ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածելՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանով, ապա նույնքան կնվազիՈւՂԻՂ. Աժ նիստ. պատգամավորները օրինագծեր են քննարկումԷլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ՝ Երևանի և մարզերի մի շարք հասցեներումՕրվա խորհուրդ«Հրապարակ». Իշխանականների սիրելի ռեստորաններն ու փաբերը մեծ վնասներ են կրել«Ժողովուրդ». Ոստիկաններին հորդորել են համացանցում «բիրտ ուժ» կիրառել իրենց հասցեին վիրավորական գրառում անողներին Եվրեպա-ԱՄՆ խորը հակասության դրսեւորո՞ւմ է, թե՞ ինչ-որ նոր խաղ«Հրապարակ». ՀԱԿ-ը սպասում է իր հարցերի պատասխանին«Փաստ». Մարտի են նետվել իշխանական ֆեյքերը, որոնք մեծացնում են Սրբազան շարժման հետ կապված նյութերի դիտումները«Ժողովուրդ». Վարչապետի տիկնոջ հիմնադրամի «նվիրատուների» 30 տոկոսը անանուն ենԻնչ է սպասվում Ռաիսիի մահվանից հետո. Սեմյոն ԲաղդասարովԿործանված ուղղաթիռի վթարի վայրից հայտնաբերվել է Էբրահիմ Ռայիսիի մատանին (տեսանյութ)Ռուսական բանակն ամբողջությամբ գրավել է մեծ կարեւորության Նետայլովո բնակավայրը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Կտրվի առավել ակտիվ գործողությունների մեկնարկ«Փաստ». Նման «փաստարկներով» վաղը-մյուս օրն ի՞նչ են հանձնելուՄեկնարկող ԱԺ քառօրյայում ընդդիմադիրները սահմանազատման վերաբերյալ հարցեր կուղղեն ՍԴ դատավորի թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանին. «Ժողովուրդ»Ռոբոտների կռիվը. ռուսական դրոնը գարձակվել է ուկրաինական մարտական ​​ռոբոտի վրա (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱՄՆ-ում բացահայտել են Կիևի «մղձավանջային սցենարը»Աղետից հետո մեկ ժամ ողջ է եղել, կարողացել է հեռախոսային կապ հաստատել. Նոր մանրամասներ Ռաիսիի ողբերգական մահիցՍպանություն էր, ոչ թե պատահականություն. ինչ էր նախորդել ուղղաթիռի կործանմանը.ԲալասանյանՓոքրիկ բռնապետիկին դժվարությամբ, բայց հեռացնելու ենք. Չախալյանը դատարանից գնաց տնային կալանքիՍրբազանի ծննդյան յուրօրինակ նվերըԹուրքիայում սուգ է հայտարարվելՌաիսիին սպանելու եւս մեկ շարժառիթ«ՈՉՆՉԱՑՐԵԼ Է ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԵՐԻ ՈՒ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՄԵԾԱԹԻՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՈՒԺԵՐԻ». ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍ ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ռայիսիի երկու անգամ հետաձգված և այդպես էլ չկայացած այցը ՀայաստանՄԱԿ-ի ԱԽ-ում մեկ րոպե լռությամբ հարգել են Իրանի նախագահի, ԱԳ նախարարի և մյուս զոհերի հիշատակը2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԱՏԵԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԿԱՅԱՆԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԵրևանի Կապույտ մզկիթում տեղի կունենա հոգեհանգստյան արարողությունԻմ անձնական դիրքորոշումն է. Վարդան Մինասյանը` ՀՖՖ նախագահի ձեռքը չսեղմելու և մեդալից հրաժարվելու մասին «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՉԿԱՐՈՂԱՑԱՆ ՀԱՍՆԵԼ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ». ԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔԱՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆխԴա է պահանջում բարեկամիդ նկատմամբ հարգանքի տուրք մատուցելու պարտավորությունը. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռաիսիի մահվան կապակցությամբՍուրեն Պապիկյանն այցելել է հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտի, հետևել առաջնագծի կահավորման աշխատանքինԿիրանցի մոտ ոստիկանական գործողություններից վնասվածք է ստացել երգիչ Արսեն ԳրիգորյանըԻրանական ԱԹՍ-ները հայտնաբերել են նախագահական ուղղաթիռի բեկորներըԻշխանական պատգամավորներն այնտեղ անելիք չունեն. Բաքոյանը՝ Կիրանց չմեկնելու մասինԵրբ որ Բագրատը կորոշի, որ վերջնական զբաղվում է քաղաքականությամբ, կնայենք առաջարկությունները․ ՔՊ պատգամավորԻրանի նախագահի մահվան առեղծվածն ի՞նչ արձագանք է գտել Թուրքիայում
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода