Եթե, իրոք, կա մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանում, խնդրում եմ՝ գա. Լեո Նիկոլյան ԵՄ-ն մտադիր է Մոլդովայի և Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ սկսել հունիսի 25-ին. Politico Պահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն «Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո Նիկոլյանին Թուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունը ՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին Ադրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն Սիմոնյան ՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերին Զարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմաց Փաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ)

Ռուսական բանակն ամբողջական վերականգնման լուրջ շանս ստացավ

Վերլուծություն

Ա­մեն դեպ­քում, այն ի­րա­վի­ճա­կը, ո­րը ներ­կա­յումս զար­գա­նում է Ռու­սաս­տա­նի ներ­սում եւ ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ, թե­րեւս, ինչ­պես Ա­լիե­ւին, այն­պես էլ Նի­կո­լին շա­րու­նա­կում են պար­տադ­րել՝ ռու­սա­կան ուղ­ղութ­յամբ կտրուկ քայ­լե­րի չգնալ: Ա­ռա­վել եւս, երբ կա նաեւ Վ­րաս­տա­նի օ­րի­նա­կը, ո­րի իշ­խա­նութ­յուն­ներն ար­դեն այն­քան են «մեղ­մաց­րել» ռու­սա­կան թե­մա­տի­կան, որ Ա­րեւ­մուտ­քը ստիպ­ված է եւս մեկ հե­ղաշր­ջում կազ­մա­կեր­պել այդ երկ­րում: Ու թեեւ այդ ուղ­ղութ­յամբ մեծ փո­ղեր են դրված, բա­վա­կա­նին լուրջ զանգ­ված­նե­րի են ողջ Վ­րաս­տա­նից մո­բի­լի­զաց­րել՝ Թ­բի­լի­սիում մի­տինգ­նե­րի հա­մար, սա­կայն դեռ հե­ղաշրջ­ման հե­ռան­կարն այդ­պես էլ տե­սա­նե­լի չի դառ­նում:

Մ­յուս կող­մից, փո­փո­խութ­յու­ննե­րը, ո­րոնք այս օ­րե­րին տե­ղի են ու­նե­նում բուն Մոսկ­վա­յում, գա­լիս են հաս­տա­տե­լու մեր այն հին եզ­րա­կա­ցութ­յու­նը, որ ՌԴ-ն սկ­սում է էա­պես կոշ­տաց­նել իր ար­տա­քին հա­յացք­նե­րը, ընդ ո­րում` ակն­հայ­տո­րեն շեշ­տը դնե­լով ռազ­մա­կան ուղ­ղութ­յան վրա: Եվ այս ա­ռու­մով, ՌԴ կա­ռա­վա­րութ­յան նոր կազ­մի հետ կապ­ված գլխա­վոր ինտ­րի­գը նա­խօ­րեին հան­գու­ցա­լուծ­վեց: Այս­պես, ինչ­պես ա­ռիթ ու­նե­ցել էինք են­թադ­րել, Շոյ­գուն լքեց ՌԴ պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը, ո­րի հա­մար վեր­ջին ազ­դակ դար­ձավ նրա տե­ղա­կալ Տի­մուր Ի­վա­նո­վի ձեր­բա­կա­լութ­յու­նը: Ճիշտ է, մեծ թա­լա­նի մե­ղադ­րան­քով, բայց ա­հա ռու­սա­կան մի շարք աղբ­յուր­ներ պնդում են, որ ի թիվս մի շարք այլ-այլ ա­րարք­նե­րի, Ի­վա­նո­վի ըն­տա­նիքն այս տա­րեսկզ­բին հասց­րել է նաեւ այլ երկ­րի քա­ղա­քա­ցիութ­յուն ձեռք բե­րել: Ի­վա­նո­վը Շոյ­գո­ւի եր­կա­րա­ժամ­կետ տե­ղա­կալն է, հո­վա­նա­վոր­յալն ու «փո­ղի քսակ­նե­րից մե­կը»: Եվ երբ, ըստ էութ­յան, նա ըն­տա­նի­քը պատ­րաս­տում է «դուրս թռնե­լու», ա­պա չէին կա­րող հար­ցեր չա­ռա­ջա­նալ նաեւ նրա հո­վա­նա­վոր­յա­լի հետ կապ­ված:

Արդ­յուն­քում, Շոյ­գո­ւի փո­խա­րեն ՊՆ-ն կ­ղե­կա­վա­րի ՌԴ վար­չա­պե­տի ար­դեն նախ­կին ա­ռա­ջին տե­ղա­կալ Անդ­րեյ Բե­լոու­սո­վը, եւ այս նշա­նա­կու­մը ուկ­րաի­նա­կան մի շարք աղբ­յուր­ներ ար­դեն հասց­րել են ո­րա­կել` որ­պես «Կիե­ւի հա­մար շատ վատ նո­րութ­յուն»: Բե­լոու­սո­վը զին­վո­րա­կան չէ, տնտե­սա­գետ է, ան­ձամբ Պու­տի­նի «մար­դը»: Իսկ նրա նշա­նա­կու­մը կապ­ված է այն բա­նի հետ, որ կկա­րո­ղա­նա կար­գա­վո­րել այն հսկա­յա­ծա­վալ թա­լա­նը, ո­րը, ինչ­պես ի­րա­վա­պահ­նե­րը եւս հաս­տա­տե­ցին, կա ռու­սա­կան պաշտ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չութ­յու­նում: Եվ ոչ միայն ֆի­նան­սա­կան: Այն, որ ռու­սա­կան ՊՆ-ում կա ա­հա­վոր լճա­ցում, շատ դեպ­քե­րում բարձր պաշ­տոն­նե­րի են «պար­կե­տա­յին գե­նե­րալ­նե­րը», ո­րոնց միակ ա­ռա­վե­լութ­յու­նը Շոյ­գո­ւի հետ այս կամ այն կար­գի մտեր­մութ­յունն էր, եւ ո­րոնք ի­րենց ա­թոռ­նե­րը պա­հե­լու հա­մար ար­գե­լա­կում էին իս­կա­կան գե­նե­րալ­նե­րի ա­ռա­ջըն­թա­ցը, հին պատ­մութ­յուն է: Նաեւ, որ այս ա­մենն ա­մե­նաու­ղիղ ձե­ւով անդ­րա­դառ­նում էր ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քի վրա՝ ոչ ի օ­գուտ Ռու­սաս­տա­նի: Իսկ ա­հա նոր նա­խա­րա­րը չու­նի այդ բո­լոր անձ­նա­կան կա­պեր-պար­տա­վո­րութ­յուն­նե­րը ու մաս­նա­գի­տո­րեն ի զո­րու է գլուխ հա­նել ՊՆ-ի այդ մեծ թա­լա­նից եւ ե­ղած մի­ջոց­նե­րը ճիշտ ու­ղղոր­դել: Ու ե­թե Բե­լոու­սո­վին հա­ջող­վի այդ գերխն­դիր­նե­րը լու­ծել, ար­դեն էա­կան չէ նրա զին­վո­րա­կան լի­նել-չլի­նելը. զին­վո­րա­կան գծով կան նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ­ներ, Գլ­խա­վոր շտաբ, վեր­ջա­պես` ի­րոք բա­նի­մաց եւ ուկ­րաի­նա­կան փոր­ձը լավ յու­րաց­րած գե­նե­րալ­ներ, ո­րոնք կա­րող են նման փո­փո­խութ­յուն­նե­րի պա­րա­գա­յում նոր շունչ ստա­նալ: Կարճ ա­սած, Բե­լոու­սո­վը, որ­պես ա­ռա­ջին փոխ­վար­չա­պետ, ծան­րա­գույն ի­րա­վի­ճա­կում երկ­րի տնտե­սա­կան կա­յու­նութ­յու­նը պահ­պա­նե­լու հար­ցում, այս­պես ա­սած, ի­րեն լիո­վին ար­դա­րաց­րել է, եւ նրա տե­ղա­փո­խու­մը Պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յուն, թեեւ ա­ռա­ջին հա­յաց­քից ան­հաս­կա­նա­լի, բայց, ըստ ա­մե­նայ­նի, վերջ­նարդ­յուն­քում կա­րող է դառ­նալ Պու­տի­նի կող­մից փայ­լուն «ձիով քայլ»:

Ա­մեն դեպ­քում, բա­նա­կում այս փո­փո­խութ­յուն­նե­րին զու­գա­հեռ, նաեւ սկս­վեց Խար­կո­վի օ­պե­րա­ցիան: Դ­րան, հաս­կա­նա­լի է, հարկ է ա­ռանձին անդ­րա­դառ­նալ: Սա­կայն բուն այդ փաս­տը, որ ռու­սա­կան բա­նա­կը սկսեց նման մասշ­տա­բա­յին գոր­ծո­ղութ­յուն, ար­դեն իսկ շատ բան է ցույց տա­լիս, եւ դա, ի­հար­կե, ար­դեն ան­գամ Նի­կո­լը չի կա­րող չտես­նել:

Երկ­րորդ գլխա­վոր ինտ­րի­գը եւս հան­գու­ցա­լուծ­վեց. Սեր­գեյ Լավ­րո­վը մնում է ՌԴ արտ­գործ­նա­խա­րար, թեեւ մեծ էր հա­վա­նա­կա­նութ­յու­նը, որ նա թո­շա­կի կանց­նի: Եվ ա­հա մի շարք աղբ­յուր­ներ շա­րու­նա­կում են ակ­նար­կել, որ Լավ­րո­վի` թո­շա­կի գնա­լու ո­րո­շու­մը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, դեռ օ­րա­կար­գում է: Պար­զա­պես ա­ռաջ­նորդ­վել են ներ­կա բարդ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կում «գե­տանց­ման ժա­մա­նակ բո­լոր ձիե­րը միա­ժա­մա­նակ չփո­խե­լու» տրա­մա­բա­նութ­յամբ: Ա­մեն դեպ­քում, Ռու­սաս­տա­նի հա­մար այս պա­հին ա­մե­նաա­ռաջ­նա­յի­նը զին­վո­րա­կա­նութ­յան գոր­ծու­նեութ­յունն է, ու քա­նի դեռ դի­վա­նա­գի­տութ­յու­նը մնում է ա­վե­լի հետ քաշ­ված դիր­քե­րում, Լավ­րո­վի մնալ-չմնալն ա­մե­նաէա­կա­նը չէ:Եթե, իրոք, կա մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանում, խնդրում եմ՝ գա. Լեո ՆիկոլյանԵՄ-ն մտադիր է Մոլդովայի և Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ սկսել հունիսի 25-ին. PoliticoՊահանջում ենք կասեցնել արցախցիների բնակապահովման ծրագիրը. հորդորում ենք զերծ մնալ այդ ծրագրից օգտվելուց.հայտարարություն«Զվարթնոց»-ում փորձել են կողոպտել արդեն շուրջ մեկ ամիս հացադուլ իրականացնող Լեո ՆիկոլյանինԹուրքիան Իրանին է տրամադրել ուղղաթիռի կործանման մասին իր ունեցած տեղեկատվությունըՀՀ ԱԽ քարտուղարն ու Համադ Քամիս ալ-Քուբայիսին անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակինԱդրբեջանի հետ գտել ենք մի քարտեզ, որով կարողանում ենք համաձայնության գալ․ Ալեն ՍիմոնյանՈՒՂԻՂ․ Իրանցիների հոծ բազմությունը վերջին հրաժեշտն է տալիս Ռաիսիին և ավիաաղետի մյուս զոհերինԶարհուրելի է... Կիսում ենք Իրանի ժողովրդի ցավը. ծաղիկներ խոնարհեցվեցին ԻԻՀ դեսպանատան դիմացՓաստաբանները գործադուլ են անում՝ բողոքելով հարկման շեշտակի աճի դեմ. ասուլիս (տեսանյութ)Արտառոց բան չկա ընդդիմության ակցիաների մեջ, նույն մարդիկ են, նորմալ պրոցես է. Ալեն ՍիմոնյանՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ. Ինչ վիճակում է եղել Իրանի նախագահի մարմինը կադրեր են հրապարակվել Թավրիզում վերջին հաժեշտն են տալիս Իրանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին Եթե ամսի 26-ին հայտարարվի, որ իմպիչմենթի ճանապարհով ենք գնում, կգնանք այդ ճանապարհով․ Գրիգորյան (տեսանյութ)Մայիսի 21-ի աստղագուշակ«Չէին թողնում գայի մոտդ», «Վայ, հողեմ դրանց գլուխը». Սրբազանի հանդիպումը կիրանցեցի Լենա տատիկի հետ (տեսանյութ)ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածելՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-5 աստիճանով, ապա նույնքան կնվազիՈւՂԻՂ. Աժ նիստ. պատգամավորները օրինագծեր են քննարկումԷլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներ՝ Երևանի և մարզերի մի շարք հասցեներումՕրվա խորհուրդ«Հրապարակ». Իշխանականների սիրելի ռեստորաններն ու փաբերը մեծ վնասներ են կրել«Ժողովուրդ». Ոստիկաններին հորդորել են համացանցում «բիրտ ուժ» կիրառել իրենց հասցեին վիրավորական գրառում անողներին Եվրեպա-ԱՄՆ խորը հակասության դրսեւորո՞ւմ է, թե՞ ինչ-որ նոր խաղ«Հրապարակ». ՀԱԿ-ը սպասում է իր հարցերի պատասխանին«Փաստ». Մարտի են նետվել իշխանական ֆեյքերը, որոնք մեծացնում են Սրբազան շարժման հետ կապված նյութերի դիտումները«Ժողովուրդ». Վարչապետի տիկնոջ հիմնադրամի «նվիրատուների» 30 տոկոսը անանուն ենԻնչ է սպասվում Ռաիսիի մահվանից հետո. Սեմյոն ԲաղդասարովԿործանված ուղղաթիռի վթարի վայրից հայտնաբերվել է Էբրահիմ Ռայիսիի մատանին (տեսանյութ)Ռուսական բանակն ամբողջությամբ գրավել է մեծ կարեւորության Նետայլովո բնակավայրը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)«Հրապարակ». Կտրվի առավել ակտիվ գործողությունների մեկնարկ«Փաստ». Նման «փաստարկներով» վաղը-մյուս օրն ի՞նչ են հանձնելուՄեկնարկող ԱԺ քառօրյայում ընդդիմադիրները սահմանազատման վերաբերյալ հարցեր կուղղեն ՍԴ դատավորի թեկնածու Դավիթ Խաչատուրյանին. «Ժողովուրդ»Ռոբոտների կռիվը. ռուսական դրոնը գարձակվել է ուկրաինական մարտական ​​ռոբոտի վրա (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱՄՆ-ում բացահայտել են Կիևի «մղձավանջային սցենարը»Աղետից հետո մեկ ժամ ողջ է եղել, կարողացել է հեռախոսային կապ հաստատել. Նոր մանրամասներ Ռաիսիի ողբերգական մահիցՍպանություն էր, ոչ թե պատահականություն. ինչ էր նախորդել ուղղաթիռի կործանմանը. ԲալասանյանՓոքրիկ բռնապետիկին դժվարությամբ, բայց հեռացնելու ենք. Չախալյանը դատարանից գնաց տնային կալանքիՍրբազանի ծննդյան յուրօրինակ նվերըԹուրքիայում սուգ է հայտարարվելՌաիսիին սպանելու եւս մեկ շարժառիթ«ՈՉՆՉԱՑՐԵԼ Է ԴԻՎԵՐՍԻՈՆ ԽՄԲԵՐԻ ՈՒ ՀԵՏ ՇՊՐՏԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՄԵԾԱԹԻՎ ԿԵՆԴԱՆԻ ՈՒԺԵՐԻ». ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍ ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ռայիսիի երկու անգամ հետաձգված և այդպես էլ չկայացած այցը ՀայաստանՄԱԿ-ի ԱԽ-ում մեկ րոպե լռությամբ հարգել են Իրանի նախագահի, ԱԳ նախարարի և մյուս զոհերի հիշատակը2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԱՏԵԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԿԱՅԱՆԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄԵրևանի Կապույտ մզկիթում տեղի կունենա հոգեհանգստյան արարողությունԻմ անձնական դիրքորոշումն է. Վարդան Մինասյանը` ՀՖՖ նախագահի ձեռքը չսեղմելու և մեդալից հրաժարվելու մասին «ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՉԿԱՐՈՂԱՑԱՆ ՀԱՍՆԵԼ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ». ԲԱԶԿԱՄԱՐՏԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔԱՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՓՈԽՉԵՄՊԻՈՆ ՎԱՉԱԳԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆխԴա է պահանջում բարեկամիդ նկատմամբ հարգանքի տուրք մատուցելու պարտավորությունը. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռաիսիի մահվան կապակցությամբՍուրեն Պապիկյանն այցելել է հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտի, հետևել առաջնագծի կահավորման աշխատանքին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода