ՊՆ նախկին շենքի պայթեցմամբ պայմանավորված՝ մայրուղին փակ է լինելու Կրթություն չստացած ինտերնետային «աստղի» խոսքին այսօր ավելի շատ են կարեւորություն տալիս. ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻ ԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻ Ռուս խաղաղապահները հեռացել են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Դադիվանքից ԶԱՐՄԱՆՔ Իշխանությունը քաղբանտարկյալներին ասում է` մեր դեմ խաղ չկա «Խոզը» ընկել է Անոյի հետևից.Yerevan Times ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ՍԵՐԵՆԱԴՆԵՐ ԵՄ-Ի ՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՏԱԿ Ինչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին

Պարտություններից զատ, Զելենսկին էլ ավելի անբուժելի գլխացավ ունի

Վերլուծություն

Այս­պի­սով, ա­սել, թե Մակ­րո­նը կկա­րո­ղա­նա ՀԱՊԿ-ին բե­րել Հա­յաս­տան (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=277635&l=am), քիչ հա­վա­նա­կան տեսք ու­նի: Այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ «բրի­տա­նա­կան ա­կանջ­նե­րով» այս հեր­թա­կան խա­ղից պար­զա­պես Հա­յաս­տա­նը հեր­թա­կան հար­ված­նե­րը ստա­ցավ, չնա­յած, մաս­նա­վո­րա­պես ռու­սա­կան աղբ­յուր­նե­րը եւս ար­դեն հար­վածն ուղ­ղում են ոչ թե Հա­յաս­տա­նին, այլ՝ ու­ղիղ Նի­կո­լին:

Ա­մեն դեպ­քում, սպա­սե­լի է, որ ոչ շատ հե­ռու ա­պա­գա­յում կու­նե­նանք այլ ի­րա­վի­ճակ, հաշ­վի առ­նե­լով նաեւ ուկ­րաի­նա­կան զար­գա­ցում­նե­րը, ո­րից հե­տո նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան խա­ղա­տախ­տա­կին պետք է որ կրքե­րը նկա­տե­լիո­րեն սա­ռեն:

Իսկ ա­հա Ուկ­րաի­նա­յում նա­խա­գահ Զե­լենս­կին, ռազ­մա­ճա­կա­տա­յին ներ­կա պար­տութ­յուն­նե­րի ֆո­նին, հեր­թա­կան ծանր, ան­լու­ծե­լի խնդրի ա­ռաջ է կանգ­նել: Ինչ­պես հայտ­նի է, նրա կա­ռա­վար­ման ժամ­կե­տը լրա­նում է այս մա­յի­սին, սա­կայն նոր ընտ­րութ­յուն­նե­րից Զե­լենս­կին հրա­ժար­վեց` հիմ­նա­վո­րե­լով Սահ­մա­նադ­րա­կան հոդ­վա­ծով, ո­րով նա­խա­տես­վում է, որ ռազ­մա­կան դրութ­յան պայ­ման­նե­րում ընտ­րութ­յուն­ներ կա­րող են չլի­նել (կա­րող են նաեւ լի­նել):

­Բայց այդ դեպ­քում, ըստ բա­զում ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յուր­նե­րի, նա­խա­տես­ված չէ, որ նա­խա­գա­հը մնա­լու է պաշ­տո­նին: Ն­րա հա­մար կա կոնկ­րետ պաշ­տո­նա­վար­ման ժամ­կետ, եւ Սահ­մա­նադ­րութ­յու­նը չի ֆիք­սում, որ այդ ժամ­կե­տը լրա­նա­լուց հե­տո, ե­թե նոր ընտ­րու­թյու­ններ չեն լի­նում, նա­խա­գա­հը պետք է շա­րու­նա­կի պաշ­տո­նա­վա­րել: Փո­խա­րե­նը, կան հոդ­ված­ներ, ո­րոնք սա­հմ­անում են, որ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նա­վար­ման դա­դա­րեց­ման դեպ­քում նրա լիա­զո­րութ­յուն­ներն ում են անց­նե­լու. ա­ռա­ջին հեր­թին` Ռա­դա­յի խոս­նա­կին, ա­պա կա­րող են պաշ­տո­նա­վա­րել նաեւ այլ պաշ­տոն­յա­ներ: Սա­կայն Զե­լենս­կին այլ կար­ծի­քի է, եւ կփոր­ձի շա­րու­նա­կել պաշ­տո­նա­վա­րել: Եվ, արդ­յուն­քում, ար­դեն իսկ կա խո­րը քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժամ, ո­րը միայն ա­ճում է:

Ըստ ուկ­րաի­նա­կան աղբ­յու­րի. «Զե­լենս­կու ա­պա­լե­գի­տի­մա­ցու­մը կար­ծես վերջ­նա­կան է: Հարցն այն է, թե արդ­յոք նա մա­յի­սին Սահ­մա­նադ­րութ­յամբ իշ­խա­նութ­յու­նը կհանձ­նի Գե­րա­գույն Ռա­դա­յին, երբ պաշ­տո­նա­պես ա­վարտ­վեն նրա լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը: Բայց նա­խա­գա­հա­կա­նում ո­րոշ­վել է՝ չի հանձն­վի։ Զե­լենս­կու վեր­ջին ա­սու­լի­սը սրա հաս­տա­տումն էր։ Ըստ այդմ, մա­յի­սի վեր­ջից նրա իշ­խա­նութ­յունն Ուկ­րաի­նա­յում դառ­նում է ա­նօ­րի­նա­կան, որ­քան էլ Զե­լենս­կին փոր­ձի ա­սել, որ դրանք ռու­սա­կան նա­րա­տիվ­ներ են։

Այս­պի­սով, Զե­լենս­կու քա­ղա­քա­կան հա­կա­ռա­կորդ­ներն ա­վե­լի ու ա­վե­լի են բարձ­րաց­նում նա­խա­գա­հի հնգամ­յա ժամ­կե­տի ա­վար­տի թե­ման։ Մաս­նա­վո­րա­պես, Գե­րա­գույն Ռա­դա­յի նախ­կին խոս­նակ, ժո­ղովր­դա­կան պատ­գա­մա­վոր Դ­միտ­րի Ռա­զում­կո­վը, հղում ա­նե­լով Ուկ­րաի­նա­յի Սահ­մա­նադ­րութ­յա­նը, ա­սել է, որ Զե­լենս­կու լիա­զո­րութ­յուն­ներն ա­վարտ­վում են 2024թ. գար­նա­նը, ո­րից հե­տո նրա լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը փո­խանց­վում են խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հին։ Նախ­կին ժո­ղովր­դա­կան պատ­գա­մա­վոր, ի­րա­վա­բա­նա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի դոկ­տոր Վա­լե­րի Կար­պուն­ցո­վը նույն­պես կաս­կած­ներ է հայտ­նել Զե­լենս­կու լե­գի­տի­մութ­յան վե­րա­բեր­յալ՝ մա­յի­սի 21-ից հե­տո։ «Ե­թե նա­խա­գա­հը ո­րո­շի եր­կա­րաձ­գել իր լիա­զո­րութ­յուն­նե­րը եւ­ ինք­նա­կամ հրա­ժա­րա­կան չտա, ա­պա այս դեպ­քում ո­չինչ չի մնում Ռա­դա­յի նա­խա­գա­հին, եւ մենք ու­նենք մա­քուր քրեա­կան ի­րա­վի­ճակ, երբ կա իշ­խա­նութ­յան յու­րա­ցում, եւ դա ար­դեն ո­րակ­վում է քրեա­կան օ­րենսգր­քով»:

­Մինչ­դեռ Ուկ­րաի­նա­յում Զե­լենս­կու վար­կա­նիշն այլեւս այն­քան բարձր չէ, որ­քան պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին տա­րում. նա­խա­գա­հից դժգո­հութ­յունն ա­ճում է ոչ միայն սո­վո­րա­կան քա­ղա­քա­ցի­նե­րի, այլեւ է­լի­տա­նե­րի շրջա­նում։ Նա­խա­գա­հին չեն կա­րող նե­րել կո­ռուպ­ցիայի, ճա­կա­տում ձա­խո­ղում­նե­րի, իսկ այժմ` ան­մարդ­կա­յին, հա­կա­ժո­ղովր­դա­կան մո­բի­լի­զա­ցիայի պատճառով։ Զե­լենս­կին ըն­դուն­ված չէ նաեւ զին­վո­րա­կան­նե­րի շրջա­նում, հատ­կա­պես այն բա­նից հե­տո, երբ նա պաշ­տո­նանկ ա­րեց Ուկ­րաի­նա­յի զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր հրա­մա­նա­տար Զա­լուժ­նիին եւ ն­րա փո­խա­րեն նշա­նա­կեց «մսա­վա­ճառ» Սիրս­կուն»։

Մեկ շտրիխ եւս. իշխանյության հանձնումը Զելենսկու համար ոչնչացում է, ու ոչ մի ամերիկյան պաշտպանություն չի փրկի: Եթե միայն նման պաշտպանություն ստանա. Բայդենի մասին այդքան բան իմացողը ԱՄՆ ներկա վարչախմբին հաստատ պետք չէ, առավել եւս, երբ զրկվի նախագահական աթոռից կամ հանտնվի ռուսների ձեռքն ընկնելու հեռու-հոռավոր ռիսկի առաջ: Նաեւ, որ գալիք վարչախմբին Զելենսկին հաստատ շատ է պետք: Այնպես որ, նրա ներկա ապալեգիտիմացումը նաեւ Բայդենի համար է լավ առիթ...

Կրկնենք, այս ա­մե­նը ռու­սա­կան ակ­տիվ հար­ձա­կում­նե­րի եւ նո­րա­նոր բնա­կա­վայ­րեր գրա­վե­լու ֆո­նին: Մի խոս­քով, Ուկ­րաի­նա­յին «շատ ու­րախ» ժա­մա­նակ­ներ են սպա­սվում ար­դեն մեկ-եր­կու ամ­սից սկսած:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆՊՆ նախկին շենքի պայթեցմամբ պայմանավորված՝ մայրուղին փակ է լինելուԿրթություն չստացած ինտերնետային «աստղի» խոսքին այսօր ավելի շատ են կարեւորություն տալիս. ԴԱՎԻԹ ՄՇԵՑԻԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻՌուս խաղաղապահները հեռացել են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված ԴադիվանքիցԶԱՐՄԱՆՔԻշխանությունը քաղբանտարկյալներին ասում է` մեր դեմ խաղ չկա«Խոզը» ընկել է Անոյի հետևից.Yerevan TimesԲԱՄԲԱՍԱՆՔՍԵՐԵՆԱԴՆԵՐ ԵՄ-Ի ՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՏԱԿԻնչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերինԻրանի մտահոգությունն է՝ ՀՀ-ն ու Կովկասը չվերածվեն աշխարհաքաղաքական մրցակցության դաշտիԱպրիլի 18-ին «Կամք»-ը բողոքի ակցիա է անելու կառավարության դիմացԻսրայելին դժվար օրեր են սպասվում. Իրանը մահաբեր հարձակումներ կկատարի Իսրայելի վրա անմիջապես իր հողից. Իրանցի միջազգայնագետ փակագծեր է բացումԻրանի մտահոգությունն է՝ ՀՀ-ն ու Կովկասը չվերածվեն աշխարհաքաղաքական մրցակցության դաշտիԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը ծեծի ենթարկված Սամվել Վարդանյանից մանրամասներ է հայտնում«Ուրալ»-ի վթարի հետևանքով վիրավորված զինծառայողների վիճակում կա դրական դինամիկա. ՊՆ խոսնակՀայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարության նշաններ դնելու ադրբեջանական փորձերն անլուրջ են և ցինիկ․ Եղիշե ԿիրակոսյանԱմենաշատը կարող եք հաչալ, ձեր ականջները կտեսնեք՝ իշխանություն չեք տեսնի. Ավինյանը ափերից դուրս եկավԱպամոնտաժվել է Ջերմուկում խորհրդային տարիներին տեղադրված հուշարձանըՇՏԱՊ. Հայտնի է, թե որ բժշկական կենտրոն է մտել ԱԱԾ-ն ու ՔննչականըՀունաստանում վառվեց Օլիմպիական խաղերի կրակըԱռողջապահության նախարարությունում և բժշկական կենտրոններից մեկում կատարվում են խուզարկություններ. ՔԿԻրանը խոստացել է վայրկյանների ընթացքում պատասխանել իսրայելական հարձակմանըԴիմակավորված անհայտ անձինք երեկ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել Սամվել Վարդանյանին` մինչեւ խուց տանելը. փաստաբանՍուրեն Պապիկյանը հետևել է ԶՈՒ բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի ատեստավորման գործընթացինԱրման Ծառուկյանը՝ հունիսի 1-ին Իսլամ Մախաչեւի հետ մենամարտելուց հրաժարվելու մասինՇՏԱՊ. Քնչական կոմիտեն ԱԱԾ-ի հետ համատեղ այս պահին Առողջապահության նախարարությունում են․ ինչ քրեական գործով են ուժային կառույցները քննչական գործուղություններ իրականացվումՇՏԱՊ. Զառա Արամյանը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժանմունքՍի Ծինփինն ու Շոլցը հանդիպել ենՈւՂԻՂ. ՄԱԿ-ի դատարանում ընթանում են Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի լսումներUcom ընկերությունը շարունակում է ցանցի վերազինումըՄալաթիայի գյուղմթերքների շուկայի տաղավարում հայտնաբերվել է տղամարդու դիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 16-իԵկել մեյմունություն եք անում․ վեճ Երևանի քաղաքապետարանում (տեսանյութ)Իրանն օձի գլուխն է.Եթե Իրանը սեփական տարածքից հարձակում իրականացնի Իսրայելի տարածքի վրա, Իսրայելը կպատասխանի Իրանի տարածքումԱԺ նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի` «Թոխմախի Մհեր»-ի քրոջ փեսայի գործով հակակոռուպցիոն կոմիտեն որոշում է կայացրել.ArmLur.amՈՒՂԻՂ․ ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկվում են օրինագծերըԻնչ է կատարվում Հայկական Կարմիր խաչում այսօր. Բացառիկ մանրամասներ «Շանթ դաշինք». Հայր եւ որդի պատրաստվում են ընտրություններիՃապոնիան մտահոգված է Ռուսաստան-Չինաստան ռազմական համագործակցությամբՏրանսպորտում ՔՊ-ական պատգամավորի հետ միջադեպի մասնակիցը ձերբակալվել է․ ՔԿ-ն մանրամասներ է հայտնումԱյս երկրի թիվ մեկ հերոսը մեր զինծառայողն է և նա իր առաքելությանը համարժեք վարձատրություն պետք է ստանա. Տիգրան ԱբրահամյանԱյսօր չարժե գործ ունենալ փաստաթղթերի հետ. ապրիլի 16-ի աստղագուշակՍպասվում է առանց տեղումների եղանակ. օդի ջերմաստիճանը կբարձրանաՈւՂԻՂ. Երևանի ավագանին նիստ է անումԱպրիլի 16. Օրվա խորհուրդՑեղասպանությունը մարդկանց ոչնչացմանն ուղղված մտադրված հանցանք է, այլ ոչ թե որոշակի թվով մարդկանց սպանություն. Հայտնի փաստաբանը աղմուկ հանած հայտարարության մասին2-5 տարի ազատազրկում կամ 3 տարի ուղղիչ աշխատանքային գաղութի պատիժ է սպառնում Ցեղասպանությունը ժխտելու համար. նախկին դատավոր Զարուհի Նախշքարյան«Հրապարակ». Հերթական սրբապղծությունը«Փաստ». Թոշակ չեն ավելացնում, բայց ոստիկանների աշխատավարձը նորից բարձրացնում են
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода