Իրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելու Նեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ) Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ) Ույրաինական 25-րդ բրիգադի դեսանտայինները շարունակում են խմբերով գերի հանձնվել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ) Մի շարք հրթիռներ հարվածել են Բեն Հուրիոն օդանավակայանին (Տեսանյութ) Իրանը հայտնել է է Իսրայելի վրա, բացի հրթիռներից, մոտ 1000 անօդաչուի հարձակման մասին Իրանն Իսրայելի վրա բացի թեւավոր հրթիռներից, հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել Իրանը հայտարարել է Իսրայելի վրա հարձակման մեկնարկի մասին Մոլախոտը՝ թուրքի նման, պատել էր Փիերի գերեզմանը ու «խեղդում էր» նրան. Ալլա Հակոբյան Ես քեզի կու գամ. պատգամ՝  ուղղված Հայաստանից դուրս ապրող բոլոր հայերին

Ռուսաստանը Մերձավոր Արեւելքում թիվ 1 ուժ դառնալու հայտ է նարկայացնում

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ներ­կա դրա­մա­տիկ ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=277447&l=am) եւս մեկ փաստ հայտ­նի դար­ձավ, որն ա­վե­լորդ ան­գամ հու­շում է, որ Մոսկ­վա­յի մտքով ան­գամ չի անց­նում Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում նա­հան­ջե­լու մա­սին: Ըստ այդմ՝ կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յու­նը ե­ղել եւ մնում է ռազ­մա­վա­րա­կան ա­ռու­մով ա­ռանց­քա­յին: Այս­պես, նա­խօ­րեին ի­րա­նա­կան աղբ­յուր­ներն ա­նոն­սա­վո­րե­լով, թե Ե­մե­նի վար­չա­պե­տը ա­ռա­ջին ան­գամ պաշ­տո­նա­կան այ­ցով կլի­նի Մոսկ­վա­յում, ակ­նար­կել են նաեւ այ­ցի հիմ­նա­կան նպա­տա­կի մա­սին. «Ե­մե­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի միջեւ ռազ­մա­կան դա­շինք է ձեւա­վոր­վում»:

Ասել, թե խոս­քը պաշ­տո­նա­կան դա­շին­քի մա­սին է, թե­րեւս սխալ կլի­ներ: Ա­վե­լի տե­ղին է են­թադ­րել, որ խոս­քը հու­սիթ­նե­րի հետ Մոսկ­վա­յի ռազ­մա­կան կա­պե­րի կտրուկ խո­րաց­ման մա­սին է: Եվ հաշ­վի առ­նե­լով, որ հու­սիթ­նե­րի հիմ­նա­կան թի­կուն­քը Ի­րանն է, կա­րե­լի է հաս­կա­նալ, որ այդ գոր­ծըն­թա­ցը Թեհ­րա­նի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ է, եւ կա­րող է ստեղծ­վել ՌԴ-Ի­րան-Ե­մեն ռազ­մա­կա­նա­ցած ա­ռանցք: Չ­նա­յած, այս հաշ­վարկ­նե­րից դուրս չպետք է թող­նել ա­ռա­ջին հեր­թին Սի­րիա­յին, հաշ­վի առ­նե­լով այդ եր­կրում ռու­սա­կան ռազ­մա­կան, այդ թվում՝ ռազ­մա­բա­զա­նե­րի տես­քով ներ­կա­յութ­յու­նը: Այ­սինքն, կար­ծես թե գործ ու­նենք Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում, այս­պես ա­սենք, Ի­րան-­Սի­րիա-Ե­մեն ռազ­մա­կան ե­ռանկ­յան հետ՝ Ռու­սաս­տա­նի հետ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ա­մե­նա­սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յամբ: Եվ ի­հար­կե, դրան պետք է ա­վե­լաց­նել նաեւ Ի­րա­քին, ո­րը սկսում է ա­զատ­վել ԱՄՆ-ի ռազ­մա­կան ներ­կա­յութ­յու­նից, ինչ­պես նաեւ Հեզ­բո­լա­հին եւ մի շարք այլ նման կա­ռույց­նե­րի, ո­րոնք գոր­ծում են Ի­րա­նի վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ: Վեր­ջա­պես, այս ա­մե­նը պետք է դի­տար­կել սու­նի իս­լա­մի ա­ռաջ­նորդ եւ ԲՐԻՔՍ-ի ան­դամ Սաուդ­յան Ա­րա­բիա­յի եւ Ռու­սաս­տա­նի բա­վա­կա­նին սերտ քա­ղա­քա­կան կա­պե­րը ու մի շարք նման այլ գոր­ծոն­ներ:

Այս ա­մե­նը մեկ բան է նշա­նա­կում՝ Ռու­սաս­տա­նը Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում ա­մե­նա­հիմ­նա­կան ար­տա­քին ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ու­ժը դառ­նա­լու հայտ է ներ­կա­յաց­նում եւ հա­ջո­ղութ­յան բո­լոր հնա­րա­վո­րութ­յուն­ներն ու­նի: Այն­պես, ինչ­պես նման դե­րի հա­վակ­նում է Չի­նաս­տա­նը, բայց ար­դեն տնտե­սա­կան հար­թա­կում:

­Բայց նաեւ չմո­ռա­նանք. բա­ցի բա­զում այլ գոր­ծոն­նե­րից, Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւելք աս­վա­ծը նշա­նա­կում է նավթ եւ գազ, այն է՝ նավ­թա­դո­լար: Ու թե այս գոր­ծըն­թա­ցի արդ­յուն­քում ինչ կմնա նավ­թա­դո­լար հաս­կա­ցութ­յու­նից, դա ար­դեն այս պատ­մութ­յան դեռ քիչ տե­սա­նե­լի, բայց ա­մե­նա­կա­րե­ւոր կող­մե­րից է:

Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը, հաս­կա­նա­լի է, փոր­ձում են այս տհաճ զար­գա­ցում­նե­րը կան­խել: Բայց պատ­կե­րը սա է. Ե­մե­նի ա­փե­րին ա­վիա­կի­րա­յին խմբեր են կենտ­րո­նաց­րել, Մի­ջերկ­րական ծո­վում մասշ­տա­բա­յին զո­րա­վար­ժանք­ներ են անց­կաց­նում: Բայց ա­հա, այս ա­մե­նի ֆո­նին նա­խօ­րեին տե­ղե­կատ­վութ­յուն ե­ղավ, որ հու­սիթ­նե­րի հա­մար ար­դեն նա­վերն էլ են քիչ, այս ան­գամ հար­վա­ծել են Կար­միր ծո­վի հա­տա­կի եր­կայն­քով անց­կաց­ված մա­լուխ­նե­րին: Եվ չմո­ռա­նանք, որ հենց այս հատվա­ծով են անց­նում Ա­րեւ­մուտքն Ա­սիա­յի հետ կա­պող հիմ­նա­կան գլո­բալ մա­լուխ­նե­րը, ո­րոնց ոչն­չա­ցու­մը թե ինչ գլո­բալ ճգնա­ժամ կա­ռա­ջաց­նի ա­ռա­ջին հեր­թին ա­րեւմտ­յան աշ­խար­հում, նույ­նիսկ պատ­կե­րաց­նելն է սար­սա­փե­լի: Եվ, կրկնենք, հենց ա­մե­րիկ­յան ա­վիա­կիր­նե­րի քթի տակ, եւ ո­րե­ւէ ռեալ պա­տաս­խան այս պա­հին Վա­շինգ­տո­նը չու­նի: Փոր­ձե­ցին հար­ված­ներ հասց­նել հու­սիթ­նե­րին: Սա­կայն պարզ­վեց, որ դա ա­նա­պա­տում ա­վազ­նե­րի մեջ ա­սեղ փնտրե­լու պես մի բան է: Պետք է ցա­մա­քա­յին հար­ձա­կում, բայց միայն ուկ­րաի­նա­ցի Ռա­դա­յի պատ­գա­մա­վոր Ա­լեք­սեյ Գոն­չա­րեն­կոն է խոս­տա­նում «կանգ­նել ԱՄՆ-ի կող­քին»: Ա­սենք, նաեւ Ի­րա­նի, Չի­նաս­տա­նի կամ ԿԺԴՀ-ի դեմ պա­տե­րազ­մա­կան խրա­մատ­նե­րում: Ու զե­լենս­կիա­կան պատ­գա­մա­վորն այդ ջեր­մե­ռան­դութ­յամբ եւ ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կի պար­տութ­յուն­նե­րի ֆո­նին այն­քան ծի­ծա­ղե­լի տեսք ու­ներ, որ ան­գամ ա­մե­րիկ­յան դի­տորդ­ներն են ե­կել այն մտքին, թե. «Զե­լենս­կիա­կա­նն իր պահ­ված­քով դրսեւո­րում է ան­տեղ­յա­կութ­յուն եւ ցույց է տա­լիս չա­փա­զանց բո­ցա­վա­ռութ­յուն՝ պո­չը թա­փա­հա­րե­լով շան պես, ո­րը փոր­ձում է հա­ճո­յա­նալ իր տի­րոջ նա­խա­սի­րութ­յուն­նե­րով»:

Ա­մեն դեպ­քում, ե­թե ԱՄՆ-ն մ­նա­ցել է նման «ա­ջակ­ցութ­յան» հույ­սին, ա­պա միակ տար­բե­րա­կը, ո­րը դեռ կա­րող է ի­րա­կա­նաց­նել Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քում, դա Եր­րորդ աշ­խար­հա­մարտ սկսելն է, բայց հաս­կա­նա­լի հե­տե­ւանք­նե­րով հան­դերձ:

Ինչ վե­րա­բե­րում է տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին մյուս ու­ժին՝ Թուր­քիա­յին, ա­պա Էր­դո­ղա­նի հետ հար­ցե­րը Պու­տի­նը պատ­րաստ­վում է լու­ծել ընտ­րութ­յու­նն­երից հե­տո՝ այ­ցե­լե­լով Ան­կա­րա: Եվ դա­տե­լով ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կից, այդ թվում՝ ուկ­րաի­նա­կան, շատ բա­նե­րի շուրջ նրանք կպայ­մա­նա­վոր­վեն:

Եվ երբ այս ընդ­հան­րա­կան ֆո­նին Նի­կո­լը հույ­սը դրել է Մակ­րո­նի վրա, դա ար­դեն լուրջ չէ: Ա­մեն դեպ­քում, Մակ­րոնն այս օ­րե­րին խո­սում էր նաեւ Ուկ­րաի­նա ՆԱՏՕ-ա­կան ու­ժեր ու­ղար­կե­լու մա­սին: Եվ այն, որ մաս­նա­վո­րա­պես ողջ ֆրան­սիա­կան ընդ­դի­մութ­յու­նը շտա­պեց նրան «հի­մար» հռչա­կել, ար­դեն իսկ ակ­նար­կում է, որ կով­կաս­յան տա­րա­ծաշր­ջան ՆԱՏՕ բե­րե­լու նրա ծրագ­րե­րը եւս նույն ռեակ­ցիա­յին կար­ժա­նա­նան:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելուՆեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ)Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ)Ույրաինական 25-րդ բրիգադի դեսանտայինները շարունակում են խմբերով գերի հանձնվել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Մի շարք հրթիռներ հարվածել են Բեն Հուրիոն օդանավակայանին (Տեսանյութ)Իրանը հայտնել է է Իսրայելի վրա, բացի հրթիռներից, մոտ 1000 անօդաչուի հարձակման մասինԻրանն Իսրայելի վրա բացի թեւավոր հրթիռներից, հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր է արձակելԻրանը հայտարարել է Իսրայելի վրա հարձակման մեկնարկի մասինՄոլախոտը՝ թուրքի նման, պատել էր Փիերի գերեզմանը ու «խեղդում էր» նրան. Ալլա ՀակոբյանԵս քեզի կու գամ. պատգամ՝  ուղղված Հայաստանից դուրս ապրող բոլոր հայերինՍպերցյանը կարիերան շարունակելու երկու նոր տարբերակ ունիԶախարյանը մեծ ներուժ ունի, շատերը դա չէին տեսնում. «Ռեալ Սոսյեդադի» գլխավոր մարզիչ Հենրիխն առաջին հերթին օգտագործում է ուղեղը, նա շատ է օգնել ինձ.Շոմուրոդով«Ես ամուսնացել եմ. լուր, որին ժողովուրդը սպասում էր 30 տարի». Տոմա Պետրոսյանի նոր մոնոներկայացումը, հայտնի հյուրերն ու հետաքրքիր դրվագները«Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն 3 միլիոն դիտում ունիՄեքենաների վերանորոգման ծախսերը բացառապես հոգում է ՊՆ-ն. ծառայողական քննություն կանցկացվի «Ուրալ»-ների՝ զինվորների հաշվին վերանորոգման հայտարարության առնչությամբՎահան Քերոբյանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով. պաշտպանՌուսաստանի հրթիռները հարվածել են Դոբրովիրսկայա ՋԷԿ-ինՔերոբյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ․ Փաստաբանը հայտնում է՝ գրավ վճարելու հնարավորություն չեն տվելԻրանի ռազմածովային ուժերը Հորմուզի նեղուցում իսրայելական տանկեր են գրավել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Հայաստանում հայտնի սուպերմարկետներից մեկի տիրոջ տանը հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ shamshyanՀայաստան իմ առաջիկա այցի ընթացքում կընդունենք մի շարք նոր փաստաթղթեր. ՏոկաևԵրկրաշարժ՝ Երևանից 8 կմ հյուսիս-արևելք, ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 2-3 բալՄեր ղեկավարը «քաղցկեղն է», նրան սիրողները՝ «մետաստազները»․ Դավիթ ԱմալյանԺողովուրդը պետք է համախմբվի եւ վերջ դնի այս ամենին. Անույշ ԽուդավերդյանԻրանամետ «Հեզբոլլահը» սկսել է հրետակոծել իսրայելական օբյեկտներըԿոտորած Սիդնեյում. անհայտ անձը դանակով հարձակվել է առևտրի կենտրոնում գնորդների վրա՝ սպանելով 5 մարդու (տեսանյութ)Ոսկեպարը պարում էԲաքվի՝ Հայաստանին ներկայացվող հետագա պահանջները սպառնում են խորացնել տարածաշրջանի անկայունությունը. Freedom HouseՂազախստանի նախագահն ապրիլի 15-ին պաշտոնական այցով կժամանի ՀայաստանԿեցցե Ոսկեպարը, Հայաստանը, կեցցե Հայոց բանակը եւ Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին. Արսեն ԳրիգորյանՍուրբ Գայանե վանքում կկատարվի հոգեհանգստյան կարգ վթարից զոհված զինծառայողների համարՆոր ազատագրական պայքարի սկիզբ եմ ակնկալում՝ ներկայիս իշխանության դեմ. Դավիթ Սահակյանց«Ա'խ ֆիդայիններ, ջա'ն ֆիդայիններ». երգիչ Արթուր Խաչենցը Ոսկեպարում կոչով երգեցՄեր հույսն ու հավատը մեր բանակն է, թուրքի հետ չենք կարող ապրել. Ոսկեպարի բնակիչՍա պատերազմ է մեր ինքնության դեմ, արթնացե՛ք բոլորդ. Արսեն ԳրիգորյանԱյո՛, Ոսկեպարում «Stand up against evil» է` ստի ու չարի դեմ պայքար. Բագրատ Սրբազանը` Նիկոլ Փաշինյանին«Այո՛, Ոսկեպարում «Stand up against evil» է` ստի ու չարի դեմ պայքար». Սրբազանը` Նիկոլ ՓաշինյանինՊատիվն ու հայրենիքը` ընդդեմ ստի եւ թույլիկության Այս կարգի նվաստացումը չպետք է վերագրել ԱԱԾ թուլակամությանըՈւՂԻՂ. Սա Ոսկեպարի խնդիրը չէ, սա ազգի գոյության խնդիր է. հավաք ՈսկեպարումԵրազանքների ապրիլ․․․Կենդանակերպի այս նշանների համար ապրիլ ամիսը անմոռանալի կլինիՕդի ջերմաստիճանը ցերեկը 5-7 աստիճանով կբարձրանաԿասիմ -Ժոմարտ Տոկաևը կայցելի ՀայաստանՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 13-ինՀայաստանը, ինչպես Ղազախստանը, առանձնահատուկ հոգածությամբ է վերաբերվում միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հարգմանը. Փաշինյանի հարցազրույցը ղազախական թերթերինՊապիկյանը տեսակցել է ապրիլի 12-ին վթարի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացած զինծառայողներինՏավուշի թեմից արձագանքել են Նիկոլ Փաշինյանի՝ օրերս խորհրդարանում հնչեցրած հռետորական հարցին«Ուրալի» վթարի հետեւանքով զոհված Արեգ Քերոբյանը Ներքին Գետաշենից էր, մեկ տարի առաջ էր մեկնել ծառայության«Ուրալի» վթարի հետևանքով զոհված 20–ամյա Դավիթը մեկ տարի առաջ էր զորակոչվել. News.am
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода