Իրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելու Նեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ) Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ) Ույրաինական 25-րդ բրիգադի դեսանտայինները շարունակում են խմբերով գերի հանձնվել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ) Մի շարք հրթիռներ հարվածել են Բեն Հուրիոն օդանավակայանին (Տեսանյութ) Իրանը հայտնել է է Իսրայելի վրա, բացի հրթիռներից, մոտ 1000 անօդաչուի հարձակման մասին Իրանն Իսրայելի վրա բացի թեւավոր հրթիռներից, հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել Իրանը հայտարարել է Իսրայելի վրա հարձակման մեկնարկի մասին Մոլախոտը՝ թուրքի նման, պատել էր Փիերի գերեզմանը ու «խեղդում էր» նրան. Ալլա Հակոբյան Ես քեզի կու գամ. պատգամ՝  ուղղված Հայաստանից դուրս ապրող բոլոր հայերին

ՆԻԿՈ՞ԼՆ ԷՐ ԳԱԳՈՅԻ «ԲԵՐԱՆՈՎ ԽՈՍՈՒՄ», ԹԵ՞ ԳԱԳՈՆ ԻՐԵՆԻՑ «ԴՈՒՐՍ ՏՎԵՑ»

Ներքաղաքական

­Վեր­ջին օ­րե­րին ՔՊ-ա­կան­նե­րը եւ հատ­կա­պես  «շուստ­րի» ջո­ջե­րը փոր­ձում էին լրագ­րող­նե­րին շրջան­ցել՝ աշ­խա­տե­լով չմեկ­նա­բա­նել Նի­կո­լի վեր­ջին աղմ­կոտ հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներն ու Զե­լենս­կու` Հա­յաս­տան  հնա­րա­վոր այ­ցի մա­սին լու­րե­րը: Օ­րի­նակ` «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գի­ր» խմբակ­ցութ­յան ղե­կա­վար Հայկ Կոն­ջոր­յա­նը նա­խօ­րեին պար­զա­պես հրա­ժար­վեց պա­տաս­խա­նել ՀԱՊԿ-ի ան­դա­մութ­յան սա­ռեց­ման եւ Զե­լենս­կու մա­սին հար­ցե­րին: Իսկ ա­հա Քո­չար­յան Ան­դոն, ով որ­պես կա­նոն պատ­րաս­տա­կա­մո­րեն է պա­տաս­խա­նում լրագ­րող­նե­րին, այս ան­գամ գե­րա­դա­սեց վազե­վազ փախ­չել նրան­ցից՝ փոք­րիկ «խո­րի­մաստ» մեկ­նա­բա­նութ­յուն տա­լով. ««­Սա­ռեց­ված» բա­ռը նշա­նա­կում է, որ սա­ռեց­ված է»:

 

ԳԱԳՈՅԻ «ԴՈՒԽՈՎԸ»

ՔՊ-ա­կա­նեն­րից ա­մե­նա­միա­մի՞­տը, թե՝ «ա­մե­նա­դու­խովն» էր Մել­քոն­յան Գա­գոն, ով ո­րո­շեց խո­սել: Էլ` թե Լու­կա­շեն­կոն «ճոր­տի կար­գա­վի­ճա­կով է ապ­րում», էլ` թե Ռու­սաս­տանն այդ ո՞վ ե­ղավ, որ մենք նրա ար­ձա­գան­քել-չար­ձա­գան­քե­լուն նա­յենք: Վեր­ջին նար­կո՞զն էր այդ­պես վրան ազ­դել կամ մի­գու­ցե հի­շե՞լ էր, որ ՔՊ-ա­կան­նե­րի մի­ջի, ա­մոթ էլ է ա­սել, գե­նե­րալն է, պետք է մյուս­նե­րին «դու­խո­վի» օ­րի­նակ ծա­ռա­յել, թե՞ մի այլ բան: Չ­նա­յած, «դու­խո­վի» տար­բե­րա­կը ե­րե­ւի բա­ցա­ռենք: Ն­կա­տի ու­նենք, որ այն պա­հին, երբ Գա­գոն ա­սում էր, թե՝ «Մենք ու­զում ենք ան­կախ եր­կիր դառ­նալ․ ում հետ ու­զենք՝ հան­դի­պենք, ում հետ ու­զենք՝ պայ­մա­նագ­րեր  կնքենք», նույն պա­հին Ա­լիե­ւը ոտ­քերն էր տրո­րում նի­կոլ­յան իշ­խա­նութ­յու­ննե­րի վրա, թե՝ «Հա­յաս­տա­նը, ո­րը փոր­ձում է նոր տեր գտնել՝ շտա­պե­լով ինչ-որ մե­կի գիր­կը, պետք է ի­մա­նա, որ իր միակ ճա­նա­պարհն Ադր­բե­ջա­նի բո­լոր պայ­ման­ներն ըն­դու­նելն է»: Գա­գոն էլ, հաս­կա­նա­լի է, որ­պես «ան­կախ երկ­րի հպարտ պատ­գա­մա­վոր»,  բառ ան­գամ չհղեց Ա­լիե­ւի հաս­ցեին՝ դրա­նով ցույց տա­լով, որ «դու­խո­վից» մին­չեւ «Վեր­գո» թռիչ­քը շատ ա­րագ է կա­տար­վում:

Ի­հար­կե, Գա­գո­յի այս հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին պետք չէ լուրջ վե­րա­բեր­վել: Միայն թե այս դեպ­քում խնդի­րը մի փոքր այլ է: Մաս­նա­վո­րա­պես, Նի­կո՞լն էր Գա­գո­յի մի­ջո­ցով ինչ-որ մե­սիջ­ներ հղում, թե՞ դա ըն­դա­մե­նը նոր-նոր աշ­խա­տան­քի վե­րա­դար­ձած եւ մի­գու­ցե դեռ ի­րա­վի­ճա­կին չտի­րա­պե­տող Գա­գոն ի­րե­նից «դուրս տվեց»: Կամ մի­գու­ցե այս­տեղ բո­լո­րո­վին այլ հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րի՞ հետ գործ ու­նենք:

ՈՎ՞ ՏԱՐԱԾԵՑ ԶԵԼԵՆՍԿՈՒ ԱՅՑԻ ԼՈՒՐԸ

Ի­րա­կա­նում, ինչ­պես ո­րոշ հե­տաքր­քիր աղբ­յուր­ներ են հավաս­տիաց­նում, այս օ­րե­րին Նի­կո­լը փոր­ձում է կրքե­րը հան­դար­տեց­նել: Մի կող­մից` նա պետք է որ հաս­կա­նար, որ իր վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը շի­կաց­նե­լու են ոչ միայն հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը, այլ նաեւ` ներ­հա­յաս­տան­յան մթնո­լոր­տը: Ընդ ո­րում, աղբ­յու­րը նաեւ կար­ծում է, որ Զե­լենս­կու հնա­րա­վոր այ­ցի մա­սին «տե­ղե­կատ­վա­կան ար­տա­հոս­քը» տե­ղը-տե­ղին նյար­դայ­նաց­րել է Նի­կո­լին: Այ­սինքն` այդ այ­ցի մա­սին ի­րա­կա­նում եվ­րո­պա­նե­րում դեռ միայն ակ­նարկ­ներ են ե­ղել, վերջ­նա­կան ո­րո­շում չկա: Եվ երբ այդ նախ­նա­կան խո­սակ­ցութ­յու­ննե­րը հայտն­վե­ցին հա­յաս­տան­յան հրա­պա­րա­կա­յին դաշ­տում, Նի­կո­լը դրա տակ դի­տա­վո­րութ­յուն է տես­նում:

­Կար­ծես թե այդ­պես էլ կա, փաստն այն է, որ Ար­ցա­խում հայ զին­վոր­նե­րի մահ­վան մեջ ու­ղղա­կի մաս­նակ­ցութ­յուն ու­նե­ցած Զե­լենս­կու հնա­րա­վոր այ­ցի մա­սին խո­սակ­ցութ­յուն­ներն էլ ա­վե­լի թե­ժաց­րին հա­յաս­տան­յան ներ­քին մթնո­լոր­տը: Ն­ման է նրան, որ Զե­լենս­կու պատ­մութ­յու­նը կպցնե­լով Նի­կո­լի վեր­ջին հա­կա­ռու­սա­կան հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րին` ո­րոշ հայտ­նի ու­ժեր պար­զա­պես փոր­ձում են էլ ա­վե­լի սրել Մոսկ­վա­յի զայ­րույ­թը՝ դրա­նով Նի­կո­լին ա­սած­նե­րից նա­հան­ջե­լու եւ ռուս­նե­րի հետ թշնա­մութ­յան դաշ­տում ան­դառ­նա­լիութ­յան կե­տից այն կողմ տա­նե­լու հա­մար: Սա­կայն դա հա­վել­յալ խնդիր­ներ է ա­ռա­ջաց­րել Նի­կո­լի հա­մար: Բանն այն է, որ հան­րութ­յան մի էա­կան հատ­վա­ծը Զե­լենս­կու պատ­մութ­յու­նը տես­նում է ոչ միայն Մոսկ­վա­յի հետ հա­յաս­տան­յան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի քյալ­լա տա­լու տի­րույ­թում, այլ հա­մա­րում է ու­ղիղ ապ­տակ ողջ ժո­ղովր­դին: Եվ այն պա­հին, երբ ա­ռանց այդ էլ խնդիր­նե­րի պա­կաս չկա, սա դառ­նում է Նի­կո­լի հա­մար ա­վե­լորդ գլխա­ցա­վանք:

Ընդ ո­րում, մի այն­պի­սի ի­րա­վի­ճա­կում, որ նույ­նիսկ դժվար է ա­սել, թե ներ­հա­յաս­տան­յան մթնո­լորտն ուր է գնա­լու, ո­րի հետ կապ­ված Նի­կոլն ար­դեն իսկ լուրջ մտա­հո­գութ­յու­ներ ու­ներ: Թ­վար­կենք միայն վեր­ջին դեպ­քե­րը: Նախ` սե­ւան­ցի ձկնորս­ներն ա­մե­նաու­ղիղ ձե­ւով դուրս ե­կան իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի դեմ, ա­վե­լին՝ պար­տադ­րե­լով ինչ-որ կերպ ի­րենց հետ լե­զու գտնել: Հի­մա էլ ծա­վալ­վում է «խո­պան­չի­նե­րի բուն­տը», ո­րը թե ինչ­պես է հու­նից հա­նել ա­ռանց այդ էլ գերն­յար­դա­յին վի­ճա­կում գտնվող Նի­կո­լին, կա­րե­լի է դա­տել այս հար­ցով նրա ե­լույ­թից, որ­տեղ ինքն ի­րեն գե­րա­զան­ցեց աբ­սուր­դի ժան­րում՝ հաս­նե­լով մարդ­կանց ոտ­քով օ­դա­նա­վա­կա­յան ու­ղար­կե­լու «գա­ղա­փա­րին»: Մեծ աղ­մուկ է նաեւ Ե­կե­ղե­ցու դեմ ցույ­ցի թե­մա­յով, եւ սա եւս հան­րա­յին կար­ծիքն ու­ղիղ կա­պում է Նի­կո­լի, այ­սինքն՝ նրա կնոջ հետ: Եվ այս­պես շա­րու­նակ: Այս ա­մե­նը Նի­կո­լի հա­մար, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ընտ­րութ­յուն­նե­րում ըն­դա­մե­նը 9 տո­կոս ձայն հա­վա­քե­լուց հե­տո, հեր­թա­կան լուրջ ազ­դակն է: Այ­սինքն, ե­թե դեռ կար կար­ծիք, թե կորց­նե­լով Ե­րե­ւա­նի ձայ­նե­րը, մեկ է, մար­զե­րը մնում են Նի­կո­լի հետ, ա­պա հի­մա, երբ նման պայթ­յուն­ներ են մար­զե­րում, այդ հույ­սը եւս սկսում է ի չիք դառ­նալ: Նաեւ  չի աշ­խա­տում եր­բեմ­նի պո­պու­լիզ­մը, ո­րը ժա­մա­նա­կին հար­յուր հա­զա­րա­վոր մարդ­կանց էր «զոմ­բիաց­նում»: Մինչ­դեռ ա­ռա­ջի­կա­յում դեռ պետք է կա­տա­րել մի շարք քայ­լեր, ո­րոնց ուղ­ղութ­յամբ ար­դեն իսկ կա ծայ­րա­հեղ հան­րա­յին ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յուն: Իսկ այդ դեպք­ում, օ­րի­նակ, ինչ­պե՞ս է Սահ­մա­նադ­րութ­յուն փո­խե­լու, էլ չա­սած, որ հեր­թա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րը սկսել են կա­մաց-կա­մաց ի­րենց զգաց­նել տալ:

ՅՈՒՐԱՅԻՆՆԵՐԻ ՄՈՏ ՕՏԱ՞Ր

­Նի­կո­լի հա­մար, թե­րեւս, մեկ այլ խնդիր է, որ սե­փա­կան թի­մա­կից­ներն են սկսել, հաս­կա­նա­լով թե չհաս­կա­նա­լով, քայ­լեր կա­տա­րել, ո­րոնք էլ ա­վե­լի են շի­կաց­նում մթնո­լոր­տը: Օ­րի­նակ` հի­շա­տակ­ված աղբ­յուրն ակ­նար­կում է, որ Էջ­միած­նի իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը, մեծ աղ­մու­կից վա­խե­ցած, Նի­կո­լի հրա­հան­գով է, որ ար­գե­լե­ցին հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան ակ­ցիան: Ու դրա­նից հե­տո ինչ­պե՞ս հաս­կա­նալ, որ Ա­վին­յանն ար­տո­նում է այդ ակ­ցիա­յի անց­կա­ցու­մը Ե­րե­ւա­նում: Ընդ ո­րում, ե­թե լուրջ մի­ջո­ցա­ռում լի­ներ, է­լի ո­չինչ: Բայց մաս­նա­կից­նե­րի խղճուկ քա­նա­կը հեր­թա­կան հար­վածն էր՝ ուղղ­ված Նի­կո­լին: Թե սա՞ էր քո հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան ար­շա­վի ի­րա­կան թա­փը: Ընդ ո­րում, ան­կախ այն բա­նից, թե այս ար­շա­վի ա­կունք­նե­րում նա՞ էր կանգ­նած, կի՞­նը՝ Ան­նան, թե՞  այլ ծպտյալ կազ­մա­կեր­պիչ­ներ. մեկ է, հար­վա­ծը բա­ժին հա­սավ Նի­կո­լին:

­Կամ այս հա­մա­տա­րած աղմ­կոտ դեպ­քե­րի ֆո­նին ինչ­պե՞ս հաս­կա­նալ, որ Ա­վին­յա­նը հեր­թա­կան աղմ­կոտ թե­ման է օ­րա­կարգ բե­րում: Խոս­քը Կոն­դի մա­սին է, ո­րը ո­րո­շել են քան­դել, եւ մարդ­կանց այն­քան խղճուկ փոխ­հա­տու­ցում են ա­ռա­ջար­կում, որ այդ ֆո­նին ան­գամ Հ­յու­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յի նախ­կին սե­փա­կա­նա­տե­րե­րի թա­լա­նի հին պատ­մութ­յունն է սկսում իս­կա­կան բա­րե­գոր­ծութ­յան կեր­պար ստա­նալ: Այն, որ կոն­դե­ցի­նե­րը պայ­քա­րե­լու են, դա հաս­կա­նա­լի է: Են­թադ­րե­լի է նաեւ, որ այս դեպ­քում եւս Նի­կո­լը, ըստ ա­մե­նայ­նի, կգե­րա­դա­սի նա­հան­ջել: Բայց ի՞նչ է ստաց­վում, աղմ­կոտ խա­ղը սկսի Ա­վին­յա­նը, իսկ վա­խե­ցած նա­հան­ջո­ղի հա­վա­նա­կան կեր­պա­րի «դափ­նի­նե­րը» մնան Նի­կո­լի՞ն:

Ու ին­չո՞ւ միայն Ա­վին­յա­նը. ԿԳՍՄ նա­խա­րար Ժան­նան քի՞չ բան է ա­րել հա­կա­նի­կոլ­յան ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յան էլ ա­վե­լի ծաղկ­ման ուղ­ղութ­յամբ: Բա Ա­լե­նը՝ իր եղ­բոր կնո­ջով հան­դերձ: Կամ նո­րից գանք հնչեց­ված հար­ցին՝ իսկ Մել­քոն­յան Գա­գոն ի­րա­կա­նում ո՞ւմ հանձ­նա­րա­րա­կա­նով էր նմամ մեծ-մեծ հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ ա­նում: Եվ այս­պես շա­րու­նակ. դի­տա­վո­րութ­յո՞ւն է, սա­բո­տա՞ժ, թե ու­նեն վե­րին հրա­հանգ՝ Նի­կո­լին այն­պի­սի փա­կու­ղու ա­ռաջ պա­հել, որ մտքով ան­գամ չանց­նի՝ «թռնել»:

Ընդ ո­րում, հենց այն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, երբ ար­տա­քուստ հան­դարտ եւ ան­տար­բեր թվա­ցող հա­յաս­տան­յան հան­րութ­յան խոր­քե­րում սկսել են եռ­ման նշույլ­ներ նկատ­ել, ո­րոնք հա­մա­պա­տաս­խան ուղ­ղորդ­ման դեպ­քում կա­րող են լուրջ տեկ­տո­նիկ տե­ղա­շար­ժե­րի վե­րած­վել: Վեր­ջին դեպ­քը. նա­խօ­րեին տա­րած­վեց լուր, թե ՔՊ-ի գրա­սենյակ­նե­րից մե­կի մոտ պայ­թու­ցիկ սարք է տե­ղադր­ված: Ի­րա­վա­պահ­նե­րը քիչ անց շտա­պե­ցին հեր­քել, թե՝ պայ­թու­ցիկ սարք չէր, այլ՝ «մուլ­յաժ»: Բայց դրա­նից բա՞ն է փոխ­վում. մեկն այս ան­գամ «մուլ­յա­ժով» է ՔՊ-ին սպառ­նում, մեկն էլ, ո՞վ է բա­ցա­ռում, որ թե­կու­զեւ այս օ­րի­նա­կով կանց­նի ի­րա­կան պայ­թու­ցիկ­ներ տե­ղադ­րե­լու: Այս ա­ռու­մով հե­տաքր­քիր էր քա­ղա­քա­գետ Ս­տե­փան Դա­նիել­յա­նի մեկ­նա­բա­նութ­յու­նը . «Չեմ բա­ցա­ռում, որ տե­ղադր­ված ռում­բե­րի մա­սին գնա­լով ա­վե­լի շատ տե­ղե­կութ­յուն­ներ կլսենք: Ռում­բե­րը կա­րող են նաեւ պայ­թել, գու­ցե մի նոր ՊՊԾ գունդ նո­րից գրա­վեն: Կ­հա­ջող­վի՞ արդ­յոք վատ «պա­րո­ղին» փախ­չել շուռ տված խա­ղա­տախ­տա­կի մո­տից, իսկ ե­թե ան­գամ այդ վատ «պա­րո­ղին» դա հա­ջող­վի, ում ան­գամ Ա­վա­րայ­րի ճա­կա­տա­մար­տը, դա­սագր­քերն ու Ա­րա­րատ սարն են խան­գա­րում, մենք ենք մնա­լու ջարդ­ված խա­ղա­տախ­տա­կի մոտ»:

­Նի­կո­լը գնում է եվ­րո­պա­յա­հա­ճո տար­բե­րա­կով, թե՝ ռուս­ներն են ու­զում ինձ «հե­ղաշր­ջել»: Ու ի՞նչ է, Ա­լե՞նն է «ռսի մար­դը», Ա­վին­յա՞­նը, թե՝ ԿԳՍՄ-ի Ժան­նան…

­Մինչ­դեռ Գա­գոն գո­նե մեկ տե­ղին ակ­նարկ հնչեց­րեց. «Հի­մա էլ, ե­թե 100 հա­զար մարդ դուրս գա, կա­րող է իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն ա­նել»: Իսկ որ այդ 100 հա­զարն ար­դեն իսկ կա­րող են փո­ղոց դուրս գալ, ասում են, Նիկոլն էլ է վստահ:

ԱՐՄԵՆԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻրան հարվածեց. հետո՞, ի՞նչ է լինելուՆեգևում գտնվող իսրայելական ռազմաբազան ոչնչացվել է. Իրանական աղբյուր (Տեսանյութ)Զանգվածային խուճապը Թել Ավիվում` իրականան հարձակման պահին (Տեսանյութ)Ույրաինական 25-րդ բրիգադի դեսանտայինները շարունակում են խմբերով գերի հանձնվել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Մի շարք հրթիռներ հարվածել են Բեն Հուրիոն օդանավակայանին (Տեսանյութ)Իրանը հայտնել է է Իսրայելի վրա, բացի հրթիռներից, մոտ 1000 անօդաչուի հարձակման մասինԻրանն Իսրայելի վրա բացի թեւավոր հրթիռներից, հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր է արձակելԻրանը հայտարարել է Իսրայելի վրա հարձակման մեկնարկի մասինՄոլախոտը՝ թուրքի նման, պատել էր Փիերի գերեզմանը ու «խեղդում էր» նրան. Ալլա ՀակոբյանԵս քեզի կու գամ. պատգամ՝  ուղղված Հայաստանից դուրս ապրող բոլոր հայերինՍպերցյանը կարիերան շարունակելու երկու նոր տարբերակ ունիԶախարյանը մեծ ներուժ ունի, շատերը դա չէին տեսնում. «Ռեալ Սոսյեդադի» գլխավոր մարզիչ Հենրիխն առաջին հերթին օգտագործում է ուղեղը, նա շատ է օգնել ինձ.Շոմուրոդով«Ես ամուսնացել եմ. լուր, որին ժողովուրդը սպասում էր 30 տարի». Տոմա Պետրոսյանի նոր մոնոներկայացումը, հայտնի հյուրերն ու հետաքրքիր դրվագները«Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն 3 միլիոն դիտում ունիՄեքենաների վերանորոգման ծախսերը բացառապես հոգում է ՊՆ-ն. ծառայողական քննություն կանցկացվի «Ուրալ»-ների՝ զինվորների հաշվին վերանորոգման հայտարարության առնչությամբՎահան Քերոբյանի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով. պաշտպանՌուսաստանի հրթիռները հարվածել են Դոբրովիրսկայա ՋԷԿ-ինՔերոբյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ․ Փաստաբանը հայտնում է՝ գրավ վճարելու հնարավորություն չեն տվելԻրանի ռազմածովային ուժերը Հորմուզի նեղուցում իսրայելական տանկեր են գրավել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Հայաստանում հայտնի սուպերմարկետներից մեկի տիրոջ տանը հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ shamshyanՀայաստան իմ առաջիկա այցի ընթացքում կընդունենք մի շարք նոր փաստաթղթեր. ՏոկաևԵրկրաշարժ՝ Երևանից 8 կմ հյուսիս-արևելք, ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 2-3 բալՄեր ղեկավարը «քաղցկեղն է», նրան սիրողները՝ «մետաստազները»․ Դավիթ ԱմալյանԺողովուրդը պետք է համախմբվի եւ վերջ դնի այս ամենին. Անույշ ԽուդավերդյանԻրանամետ «Հեզբոլլահը» սկսել է հրետակոծել իսրայելական օբյեկտներըԿոտորած Սիդնեյում. անհայտ անձը դանակով հարձակվել է առևտրի կենտրոնում գնորդների վրա՝ սպանելով 5 մարդու (տեսանյութ)Ոսկեպարը պարում էԲաքվի՝ Հայաստանին ներկայացվող հետագա պահանջները սպառնում են խորացնել տարածաշրջանի անկայունությունը. Freedom HouseՂազախստանի նախագահն ապրիլի 15-ին պաշտոնական այցով կժամանի ՀայաստանԿեցցե Ոսկեպարը, Հայաստանը, կեցցե Հայոց բանակը եւ Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին. Արսեն ԳրիգորյանՍուրբ Գայանե վանքում կկատարվի հոգեհանգստյան կարգ վթարից զոհված զինծառայողների համարՆոր ազատագրական պայքարի սկիզբ եմ ակնկալում՝ ներկայիս իշխանության դեմ. Դավիթ Սահակյանց«Ա'խ ֆիդայիններ, ջա'ն ֆիդայիններ». երգիչ Արթուր Խաչենցը Ոսկեպարում կոչով երգեցՄեր հույսն ու հավատը մեր բանակն է, թուրքի հետ չենք կարող ապրել. Ոսկեպարի բնակիչՍա պատերազմ է մեր ինքնության դեմ, արթնացե՛ք բոլորդ. Արսեն ԳրիգորյանԱյո՛, Ոսկեպարում «Stand up against evil» է` ստի ու չարի դեմ պայքար. Բագրատ Սրբազանը` Նիկոլ Փաշինյանին«Այո՛, Ոսկեպարում «Stand up against evil» է` ստի ու չարի դեմ պայքար». Սրբազանը` Նիկոլ ՓաշինյանինՊատիվն ու հայրենիքը` ընդդեմ ստի եւ թույլիկության Այս կարգի նվաստացումը չպետք է վերագրել ԱԱԾ թուլակամությանըՈւՂԻՂ. Սա Ոսկեպարի խնդիրը չէ, սա ազգի գոյության խնդիր է. հավաք ՈսկեպարումԵրազանքների ապրիլ․․․Կենդանակերպի այս նշանների համար ապրիլ ամիսը անմոռանալի կլինիՕդի ջերմաստիճանը ցերեկը 5-7 աստիճանով կբարձրանաԿասիմ -Ժոմարտ Տոկաևը կայցելի ՀայաստանՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 13-ինՀայաստանը, ինչպես Ղազախստանը, առանձնահատուկ հոգածությամբ է վերաբերվում միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հարգմանը. Փաշինյանի հարցազրույցը ղազախական թերթերինՊապիկյանը տեսակցել է ապրիլի 12-ին վթարի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացած զինծառայողներինՏավուշի թեմից արձագանքել են Նիկոլ Փաշինյանի՝ օրերս խորհրդարանում հնչեցրած հռետորական հարցին«Ուրալի» վթարի հետեւանքով զոհված Արեգ Քերոբյանը Ներքին Գետաշենից էր, մեկ տարի առաջ էր մեկնել ծառայության«Ուրալի» վթարի հետևանքով զոհված 20–ամյա Դավիթը մեկ տարի առաջ էր զորակոչվել. News.am
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода