Iravunk.com | Աղջիկնե՛ր, ուզո՞ւմ եք տարիներն աննկատ անցնեն Ձեր կողքով` այցելեք «Աստղիկ» բկ
Բшղшնիս Այրումի հատվածում шդրբեջшնցիների շարժը տեսանելի է անզեն աչքով (լուսանկարներ) …չկարողացա օգնել քեզ. Ինքնասպան եղած 18-ամյա պատանու քույը ահասարսուռ գրառում է կատարել Հզոր պայթյուններ Օդեսայում և Խարկովում. մանրամասներ (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ) ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը «սարսափել է» Գազայում զանգվածային գերեզմանների մասին հաղորդումներից. The Guardia Արցախի հայաթափումից հետո ներկայիս մտահոգիչ ծանր իրավիճակ է ՀՀ սահմանային տարածքներում․ Վեհափառ «Ադրբեջանը վճռական է առաջ տանելու ՀՀ հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը»․ Բայրամով Այսօր Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է Քիչ հավանական են անձնական կյանքում լուրջ փոփոխությունները․ ապրիլի 24-ի աստղագուշակ Ռուսաստանի հնարավոր նոր հարձակման պլանը. The Sun Վտանգավոր օրեր. հազվագյուտ երևույթ՝ արևային չորս բռնկում միաժամանակ

Աղջիկնե՛ր, ուզո՞ւմ եք տարիներն աննկատ անցնեն Ձեր կողքով` այցելեք «Աստղիկ» բկ

Տեսանյութեր

PRP թե­րա­պիան (թրոմ­բո­ցիտ­նե­րը հաս­նում են պլազ­մա­յի) - հի­վան­դի սե­փա­կան ար­յան պլազ­մա­յի նե­րար­կում­նե­րի մե­թոդ է, ո­րը հարս­տաց­ված է թրոմ­բո­ցիտ­նե­րով: Ի՞նչ է ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում PRP-ն, ինչ­պե՞ս է կա­տար­վում մի­ջամ­տութ­յու­նը, ո­րո՞նք են ա­ռա­վե­լութ­յուն­նե­րը, կա՞ն հա­կա­ցու­ցում­ներ, հար­ցե­րի պա­տաս­խա­նը «Բժշ­կի մո­տ» հա­ղոր­դա­շա­րի շրջա­նակ­նե­րում տվել է «Աստ­ղի­կ» բկ­-ի բժիշկ-կոս­մե­տո­լոգ, մաշ­կա­վե­նե­րա­բան ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆԸ.

ՄԵԹՈԴԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

­Հի­վան­դի սե­փա­կան կեն­սա­բա­նա­կան նյու­թը (ար­յու­նը) վերց­վում է, ին­չի պատ­ճա­ռով դե­ղա­մի­ջո­ցի մեր­ժումն անհ­նար է, ին­չը նշա­նա­կում է, որ պրո­ցե­դու­րան ոչ միայն արդ­յու­նա­վետ է, այլեւ` անվ­տանգ։ Այ­նու­հետեւ ար­յու­նը են­թարկ­վում է ցենտ­րի­ֆու­գաց­ման (այ­սինքն՝ ար­յան խո­ղո­վա­կը տե­ղադր­վում է հա­տուկ ա­պա­րա­տի մեջ (ցենտ­րի­ֆուգ), որ­տեղ այն բա­ժան­վում է կար­միր ար­յան բջիջ­նե­րի, սպի­տակ ար­յան բջիջ­նե­րի եւ թ­րոմ­բո­ցիտ­նե­րով պլազ­մա­յի։ PRP թե­րա­պիան (պլազ­մո­թե­րա­պիա, պլազ­մո­լիֆ­տինգ) բու­ժում է սե­փա­կան ար­յան պլազ­մա­յով, ո­րը հարս­տաց­ված է թրոմ­բո­ցիտ­նե­րով (PRP - Platelet Rich Plasma): Այն օգ­տա­գործ­վում է բազ­մա­թիվ երկր­նե­րի կլի­նի­կա­նե­րում`օր­թո­պեդ­նե­րի կող­մից հո­դե­րի եւ կա­պան­նե­րի վե­րա­կանգն­ման եւ բուժ­ման հա­մար:

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

PRP թե­րա­պիա­յի արդ­յունք­նե­րը` ռե­լիե­ֆի եւ մաշ­կի գույ­նի հա­վա­սա­րե­ցում: Մաշ­կի ամ­րութ­յան եւ­ ա­ռաձ­գա­կա­նութ­յան բարձ­րա­ցում։ Մաշ­կի ընդ­հա­նուր բա­րե­լա­վում եւ­ ար­տա­քին տես­քի բա­րե­լա­վում: Դեմ­քի մաշ­կի ե­րի­տա­սար­դա­ցում: Պ­րո­ցե­դու­րա­նե­րի տե­սա­նե­լի արդ­յունք­ներ. PRP թե­րա­պիա­յից հե­տո դեմ­քի գույ­նը բա­րե­լավ­վում է, մաշ­կի ե­րան­գը եւ տուր­գո­րը մե­ծա­նում են, պիգ­մեն­տա­ցիան եւ պ­զուկ­նե­րից հե­տո սպի­նե­րի տե­սա­նե­լիութ­յու­նը նվա­զում է:

PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ

­Վա­րա­կիչ հի­վան­դութ­յուն­նե­րը սուր փու­լում, հո­գե­կան հի­վան­դութ­յուն, ար­յան ա­նա­լի­զում ESR-ի բարձ­րա­ցում, նատ­րիու­մի ցիտ­րա­տի ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յուն, ցածր թրոմ­բո­ցիտ­նե­րի քա­նակ, սեպ­սիս, ու­ռուց­քա­բա­նա­կան հի­վան­դութ­յուն­ներ

ՈՒՐԻՇ ՈՐՏԵՂ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ PRP-Ն:

PRP նե­րար­կում­նե­րը կա­րող են կա­տար­վել ու­սի, ծնկի, կո­ճի, ազդ­րի կամ մա­տի հո­դե­րի վրա: Այն օգ­նում է նվա­զեց­նել բոր­բո­քա­յին ցա­վը, PRP թե­րա­պիան եր­կար ժա­մա­նակ ե­ղել է բազ­մա­թիվ խնդիր­նե­րի բուժ­ման ճա­նաչ­ված օգ­նա­կան, ոչ միայն կոս­մե­տո­լո­գիա­յի, այլ նաեւ հո­դե­րի, գլխա­մաշ­կի հետ կապ­ված խնդիր­նե­րի (ճա­ղա­տութ­յուն, մա­զա­թա­փութ­յուն) բուժ­ման մեջ։

­Գոր­ծըն­թա­ցից հե­տո վե­րա­կանգ­նում` այ­տուց/կապ­տույտ պլազ­մա­յի բարձ­րա­ցու­մից հե­տո այ­տուց­ներն անց­նում են 1-2 օ­րում, կապ­տուկ­նե­րը՝ 5-8 օ­րում։ Գոր­ծըն­թա­ցից հե­տո վե­րա­կանգ­նում կամ մաշ­կի հա­տուկ խնամք անհ­րա­ժեշտ չէ։

Ի՞ՆՉ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԱՆԵԼ PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ

Պ­րո­ցե­դու­րա­յին հա­ջոր­դող օր­վա ըն­թաց­քում Դուք չեք կա­րող հա­ճա­խել ֆի­զիո­թե­րապեւ­տիկ պրո­ցե­դու­րա­նե­րի, լո­գա­րան, սաու­նա կամ մեր­սում:

 

Ե՞ՐԲ Է ՏԵՍԱՆԵԼԻ PRP ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա­ռա­ջին պրո­ցե­դու­րա­յից հե­տո նկա­տե­լի արդ­յունք­ներ. PRP թե­րա­պիա­յի ազ­դե­ցութ­յու­նը կա­րե­լի է տես­նել ա­ռա­ջին նե­րար­կու­մից հե­տո:

 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑԸ ԴԻՏԵՔ «ԻՐԱՎՈՒՆՔ TV» ԵՎ «CV-TV» ՅՈՒԹՈՒԲՅԱՆ ԱԼԻՔՆԵՐՈՒՄ:

 

 Բшղшնիս Այրումի հատվածում шդրբեջшնցիների շարժը տեսանելի է անզեն աչքով (լուսանկարներ)…չկարողացա օգնել քեզ. Ինքնասպան եղած 18-ամյա պատանու քույը ահասարսուռ գրառում է կատարելՀզոր պայթյուններ Օդեսայում և Խարկովում. մանրամասներ (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը «սարսափել է» Գազայում զանգվածային գերեզմանների մասին հաղորդումներից. The GuardiaԱրցախի հայաթափումից հետո ներկայիս մտահոգիչ ծանր իրավիճակ է ՀՀ սահմանային տարածքներում․ Վեհափառ«Ադրբեջանը վճռական է առաջ տանելու ՀՀ հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը»․ ԲայրամովԱյսօր Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն էՔիչ հավանական են անձնական կյանքում լուրջ փոփոխությունները․ ապրիլի 24-ի աստղագուշակՌուսաստանի հնարավոր նոր հարձակման պլանը. The SunՎտանգավոր օրեր. հազվագյուտ երևույթ՝ արևային չորս բռնկում միաժամանակՀայտնվել է տեսшնյութ՝ 28-шմյш Ավետի մասնակցությամբ․ Հաաազար ափսոս, Ավետ ջանԱՄՆ-ում սկսեցին խոսել Ուկրաինայի հետպատերազմյան մասնատման մասինՌԴ Պաշտպանության փոխնախարարն իրականում դավաճանության գործո՞վ է կալանավորվելԻնչի՞ համար էին ջարդում ԵԿՄ մեքենան, կանգնեին` նայեի՞ն. Սասուն Միքայելյան. Armlur.amՆԱՏՕ-ի զրահամեքենաները հասան ՄոսկվաԵրեւանի սիրտը պետք է լցվի ժողովրդով, ամեն գնով սրանց պետք է հեռացնենք. Մարգարիտ ԵսայանՈվ հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիծյալ ու աստանդական պիտի դառնա եղբայրասպան Կայենի նման. Արշակ սրբազանՄիացե՛ք, ապրիլի 25-ին, ժամը` 12:00-ին մենք լինելու ենք Հանրապետության Հրապարակում. ՉախալյանՀՀ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը ընդունել է NewsMedia.am Լրատվական Գործակալության տնօրեն, մեր գործընկեր Գայանե ԶարգարյանինՄենակ չթողնե՛ք տավուշցուն. Գառնիկ ԴանիելյանԶարուհի Փոստանջյանը ջահակիր էրԵրբ տեսնեմ ինձնից շատ ակնկալողներ կան, լուծումների իմ տարբերակն ասելու եմ. Սերժ ՍարգսյանՀայ ժողովրդին ստրկացնելու նպատակ ունեցող Նիկոլին միասնական պիտի հեռացնենք. Աննա ՄկրտչյանԱրցախը տվեցինք, արդյոք Հայաստանը պաշտպանված է. Թագուհի ԹովմասյանԿարեն Խաչանովի շնորհավորանքը` Մխիթարյանին(ֆոտո)Պայքա՛ր, պայքա՛ր. Ջահերով երթ՝ դեպի ԾիծեռնակաբերդՄեր Շուշին, մեր հայրենիքը չե՛ք վայելելու, արյունաքամ եք լինելու. խոսք՝ Ադրբեջանի երիտասարդությանըՍպասում եմ խենթի պես ու փնտրում եմ քեզ ամենուրՌԴ պաշտպանության փոխնախարար Թիմուր Իվանովը ձերբակալվել է կաշառք վերցնելու կասկածանքովՀայալեզու կարմիրբերետավոր յաշման Տավուշում գազանաբար հարձակվեց պայքարող հայերի վրաՈստիկանները Տավուշում ուժ են կիրառել Բագրատ Սրբազանի նկատմամբՍերժ Սարգսյանը մասնակցում է Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող ջահերով երթին«Այս իրականության մեջ միայն ապուշներ են պետք, որոնց հեշտ լինի կառավարել». ԽԱՉԻԿ ՉԱԼԻԿՅԱՆ  Իլհամը հայտարարել է, որ 10 գյուղ էլ պատրաստվում են Վարդենիսից վերցնել, և դա՝ ամենասեղմ ժամկետներում. նա գալիս է Սևանի հետևից.Yerevan TimesԱլիեւը չի անցնի կոշտ հակառուսական դաշտՆիկոլը հանձնում է Հայաստանի պաշտոնական տարածքներըԱդրբեջանն ու Հայաստանն առավել քան մոտ են խաղաղությանը․ ԱլիևՊարոն գնդապե'տ, թույլ չեմ տա հետս այդ կերպ խոսեք, հայրենիք եք զիջել. Բագրատ Սրբազան«Էքսկլավների» հարցը լուծելու ենք սահմանազատման գործընթացով. Ալիև«Զգուշացնում եմ՝ չենք թողնելու ճանապարհ փակեք, բախման չտանեք». ոստիկանը` Բագրատ ՍրբազանինԸՆԿԵՐ ՓԱՆՋՈՒՆԻԲաքուն համաձայնել Է Ղազախստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպմանը. ԱլիևԲԱՄԲԱՍԱՆՔԲաղանիս Այրումի հատվածում ադրբեջանցիների շարժը տեսանելի է անզեն աչքով (լուսանկարներ) ԶԱՐՄԱՆՔԱդրբեջանում պահանջել են նաև չորս «անկլավային գյուղերը»ԲԱՔՎԻ ՎՐԱ ՇԵՂՎԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՇԵՂՎԱԾ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԸ«Հայկական կողմը համաձայնել է ԼՂ-ի մասին դրույթ խաղաղության համաձայնագրում չներառել»․ ԱլիևԱլիևը հայտարարում է, թե ՀՀ-ն խախտում է Եռակողմ հայտարարության՝ տրանսպորտային կապ տրամադրելու դրույթըՓաշինյանը կրկնել է, որ հողերը հանձնվել է, սահմանազատումը լինելու է. Վարչական ղեկավարները առկա իրավիճակի մասին
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода