Iravunk.com | ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԴԵՄ ԱՐՇԱՎԻ ԵՏԵՎՈՒՄ ԽԱՎԱՐԻ ՈՒԺԵՐԻ ԱԿԱՆՋՆԵՐՆ ԵՆ
«Երիտթուրքերի «գենետիկ» թոռները». Նարեկ Սամսոնյանի հոդվածը՝ «Արմավիր» ՔԿՀ-ից Պանթուրիքիստական ծրագրերը շարունակվում են. ՀՀ-ում Սիրիայի դեսպան Արամ Ա-ն արձագանքել է Էրդողանին Երկրապահը չկա․ Մանվելի հետ մահացավ Ադրբեջանը չի կարող ձեռքերը ծալած սպասել, մինչ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը և Հունաստանը զինում են Հայաստանին․ Ալիև Էրդողանը ցավակցական ուղերձ է հղել ապրիլի 24-ի կապակցությամբ Սգում ենք հայ ժողովրդի հետ միասին․ ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատուն «Նիկո՛լ, ցեղասպան», «Նիկո՛լ, թուրք». Աննա Հակոբյանին քաղաքացիներն այսպես դիմավորեցին Ծիծեռնակաբերդում (տեսանյութ) Առաջին անգամ Ցեղասպանության թանգարանում մարդ չկար, հրաժարվելու հիմքն արդեն դրված է (տեսանյութ) Կյանքի 71-րդ տարում մահացել է նկարիչ Խաչիկ Հարությունյանը

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԴԵՄ ԱՐՇԱՎԻ ԵՏԵՎՈՒՄ ԽԱՎԱՐԻ ՈՒԺԵՐԻ ԱԿԱՆՋՆԵՐՆ ԵՆ

Վերլուծություն

 

Դեռ այս տար­վա հուն­վա­րից հայտ­նի դար­ձավ, որ ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող ­Նի­կո­լի ա­ջա­կից­նե­րը պատ­րաստ­վում են նոր սադ­րանք ի­րա­կա­նաց­նել ­Մայր Ա­թոռ ­Սուրբ Էջ­միած­նի եւ Ա­մե­նայն հա­յոց կա­թո­ղի­կո­սի դեմ՝ պա­հան­ջե­լով ­Վե­հա­փա­ռի հրա­ժա­րա­կա­նը: ­Հեր­թա­կան ակ­ցիան՝ ընդ­դեմ ­Վե­հա­փա­ռի, նրանք նա­խա­տե­սել են ի­րա­կա­նաց­նել փետր­վա­րի 24-ին Էջ­միած­նի կենտ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կում, սա­կայն, հնա­րա­վոր է, որ հրա­ժար­վեն այդ մտքից եւ հան­րա­հա­վա­քը կամ բո­ղո­քի մի­ջո­ցա­ռու­մը նույն օրն անց­կաց­նեն Ե­րե­ւա­նում:

ԿԵՂԾ «ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ»

­Նի­կո­լի իշ­խա­նութ­յան ա­ջա­կից­նե­րի ձե­ւա­վո­րած նոր շար­ժու­մը կոչ­վում է «­Վար­դա­նանք», եւ ակն­հայտ է, որ այս ան­վա­նու­մը հան­րութ­յան միա­միտ, ինչ­պես նաեւ ան­տեղ­յակ հատ­վա­ծին մո­լո­րեց­նե­լու նպա­տակն ու­նի՝ իբր թե ­Վար­դա­նանց սուրբ ուխ­տի հե­տե­ւորդ են, ի­րենք էլ են քրիս­տոն­յա, ազ­գա­յին- քրիս­տո­նեա­կան ար­ժեք­նե­րի ջա­տա­գով ու պաշտ­պան:

Ընդ­դեմ ­Վե­հա­փա­ռի այս խայ­տա­ռակ ու դա­տա­պար­տե­լի շարժ­ման նա­խա­ձեռ­նողն ա­ռե­րե­ւույթ ոմն Անդ­րա­նիկ ­Դով­լաթ­յանն է, մա­կե­րե­սին նա է ե­րե­ւում, սա­կայն դա­տե­լով ա­մե­նից, շարժ­ման ե­տե­ւում կանգ­նած է հենց ­Նի­կո­լը կամ նրա ոհ­մա­կը: ­Թեեւ այս հե­տե­ւութ­յանն ա­ռա­ջի­կա­յում դեռ ա­ռան­ձին կանդ­րա­դառ­նանք, սա­կայն ­Հայ խա­չա­կիր­նե­րի ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման ա­ռաջ­նորդ Ար­թուր Ա­սատր­յա­նի (­Դոն ­Պի­պո) հրա­պա­րա­կած տե­սան­յու­թում բեր­ված բա­ցա­ռիկ ձայ­նագ­րութ­յուն­նե­րից ար­դեն պարզ է, թե ինչ­պես են իշ­խա­նութ­յուն­ներն ա­ջակ­ցում ե­կե­ղե­ցու դեմ ար­շա­վող խառ­նա­կիչ­նե­րին:

Ն­շենք նաեւ, որ ըստ ԶԼՄ- նե­րի հրա­պա­րա­կում­նե­րի, հա­մե­մա­տա­բար վեր­ջերս ­Հա­յաս­տան տե­ղա­փոխ­ված ­Դով­լաթ­յա­նը եր­կար տա­րի­ներ ԱՄՆ-ում է բնակ­վել, ինչն ան­շուշտ ու­շագ­րավ փաստ է:

 ­Փաս­տո­րեն, ­Վե­հա­փա­ռի եւ Էջ­միած­նի դեմ հայ­հո­յանք, վի­րա­վո­րանք ու զրպար­տութ­յուն պա­րու­նա­կող ար­տա­հայ­տութ­յուն­նե­րով, հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ու­ղեկց­վող շար­ժում է նա­խա­ձեռ­նել մե­կը, ո­րը եր­կար տա­րի­ներ բնակ­վել է աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­կաք­րիս­տո­նեա­կան պե­տութ­յու­նում, որ­տեղ շա­տե­րը ­Սա­տա­նա­յի ծա­ռա­յող են, ու մեկ էլ հան­կարծ ո­րո­շել է ­Հա­յաս­տան գալ, «­Վար­դա­նանք» ան­վամբ շար­ժում նա­խա­ձեռ­նել, ­Վե­հա­փա­ռի եւ ­Մայր Ա­թո­ռի դեմ ել­նել, քրիս­տոն­յա­նե­րին «պաշտ­պա­նել» Ա­մե­նայն հա­յոց կա­թո­ղի­կոս ­Գա­րե­գին Բ-ից եւ ­Մայր Ա­թո­ռից…­Լո՞ւրջ…

­Հաշ­վի առ­նե­լով վե­րը շա­րադր­վա­ծը, ինչ­պես նաեւ մեր ձեռ­քի տակ ե­ղած ու պատ­կերն ամ­բող­ջաց­նող այլ փաս­տեր` ա­ռանձ­նա­պես չենք զար­մա­նա, ե­թե ա­ռա­ջի­կա­յում պարզ­վի, որ ­Դով­լաթ­յա­նի ե­տե­ւում նաեւ ա­մե­րիկ­յան հա­տուկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կամ գլո­բա­լիս­տա­կան, ջհու­դա­մա­սո­նա­կան ու­ժե­րի ա­կանջ­ներն են: ­Չենք զար­մա­նա նաեւ, ե­թե սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում սույն անձ­նա­վո­րութ­յան ա­ղան­դա­վոր լի­նե­լու վե­րա­բեր­յալ տե­ղե­կութ­յուն­նե­րը հաս­տատ­վեն:

­Հի­շենք, որ ԱՄՆ-ի ­Պետ­դե­պար­տա­մեն­տը ­Հա­յաս­տա­նում կրո­նա­կան ա­զա­տութ­յուն­նե­րի վե­րա­բեր­յալ իր ա­մե­նամ­յա զե­կույց­նե­րով տա­րի­ներ շա­րու­նակ հո­վա­նա­վո­րել ու պաշտ­պա­նել է մեր երկ­րում գոր­ծող ա­ղան­դա­վո­րա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րին, նե­րառ­յալ՝ քայ­քա­յիչ եւ ամ­բող­ջա­տի­րա­կան ա­ղանդ­նե­րին, ո­րոնց գոր­ծու­նեութ­յունն ուղղ­ված է թե՛ քրիս­տո­նեութ­յան, թե՛ ­Մայր Ա­թոռ ­Սուրբ Էջ­միած­նի եւ ­Հա­յաս­տան­յայց Ա­ռա­քե­լա­կան ­Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու, թե՛ մեր հա­սա­րա­կութ­յան եւ ազ­գի, թե՛ մեր ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան դեմ:

­Մեր ար­տա­քին ու ներ­քին թշնա­մի­նե­րը, հա­կա­հայ ու­ժե­րը մին­չեւ հի­մա չեն կա­րո­ղա­նում մար­սել ­Հա­յաս­տա­նի ­Սահ­մա­նադ­րութ­յան 18-րդ ­հոդ­վա­ծում Ե­կե­ղե­ցու վե­րա­բեր­յալ ե­ղած չա­փա­զանց հա­մեստ ամ­րագ­րու­մը՝ «1. ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յու­նը ճա­նա­չում է ­Հա­յաս­տան­յայց ա­ռա­քե­լա­կան սուրբ ե­կե­ղե­ցու՝ որ­պես ազ­գա­յին ե­կե­ղե­ցու բա­ցա­ռիկ ա­ռա­քե­լութ­յու­նը հայ ժո­ղովր­դի հո­գե­ւոր կյան­քում, նրա ազ­գա­յին մշա­կույ­թի զար­գաց­ման եւ ազ­գա­յին ինք­նութ­յան պահ­պան­ման գոր­ծում», եւ ըստ օ­դում կախ­ված տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի, նի­կո­լենց կող­մից նոր ­Սահ­մա­նադ­րութ­յուն ըն­դու­նե­լու նպա­տակ­նե­րից մեկն էլ դրա­նից վե­րոնշ­յալ դրույ­թը դուրս թող­նելն է:

­Դով­լաթ­յա­նի ֆեյս­բուք­յան է­ջի ու­սում­նա­սի­րութ­յան պա­րա­գա­յում կա­րե­լի է նկա­տել նրա ոչ միայն ֆեյս­բուք­յան ու­ղիղ ե­թեր­նե­րը, ո­րոն­ցով քա­ղա­քա­ցի­նե­րին կոչ է ա­նում պաս­տառ­նե­րով միա­նալ ընդ­դեմ ­Վե­հա­փա­ռի ակ­ցիա­յին, այ­լեւ ­Նի­կո­լին ու ՔՊ-ա­կան­նե­րին գո­վեր­գող գրա­ռում­նե­րը, ին­չից պարզ է դառ­նում, որ «­Վար­դա­նանք» հոր­ջորջ­ված շարժ­ման նա­խա­ձեռ­նո­ղը ­Նի­կո­լի իշ­խա­նութ­յան թունդ ա­ջա­կից­նե­րից է:

Անդ­րա­նիկ ­Դով­լաթ­յան ա­նուն-ազ­գան­վամբ ստահակը դեռ հուն­վա­րին «­Վար­դա­նանք» շար­ժու­մը ե­թե­րում ներ­կա­յաց­րել է իբ­րեւ ազ­գա­յին շար­ժում, ի պաշտ­պա­նութ­յուն ­Հա­յաս­տա­նի, խո­րա­ման­կա­բար դի­մել է, իր իսկ բա­ռե­րով, «ազ­գիս ամ­բողջ» (կար­ծես ազ­գը սե­փա­կա­նաշ­նոր­հել է…), շարժ­ման մաս­նա­կից­նե­րի քա­նակն ա­վե­լաց­նե­լու նպա­տա­կով, մարդ­կանց շարժ­ման ա­նու­նից Էջ­միա­ծին քա­ղա­քի կենտ­րոն «էս­տի հա­մե­ցեք» է կան­չել, հռչա­կել «­Նոր տա­րին ա­ռանց ­Գա­րե­գին» կար­գա­խո­սը, խոս­տա­ցել ի­րենց, տո­ղե­րիս հե­ղի­նա­կի հա­մոզ­մամբ, խա­վա­րի ու­ժե­րի «ա­մե­նա­մեծ հաղ­թա­նա­կը», ա­պա հա­վե­լել՝ «եւ նրա­նից հե­տո մենք կշարժ­վենք ա­ռաջ՝ պատ­րաստ­վե­լու, որ­պես­զի դի­մա­վո­րենք Ա­մե­նայն հա­յոց վե­հա­փառ», վեր­ջում էլ, ա­ռանց ա­մո­թի, լկտիա­բար, կար­ծես Աստ­ծուն ծաղ­րե­լով, Աստ­ծո օրհ­նութ­յու­նը հայ­ցել:

­Մեկ այլ տե­սան­յու­թում դարձ­յալ Էջ­միած­նում շարժ­ման սկզբնա­վոր­ման մա­սին հռչա­կե­լով ու նույն՝ «­Նոր տա­րին ա­ռանց ­Գա­րե­գին» կար­գա­խո­սով դի­մե­լով «սի­րե­լի հայ­րե­նակ­ցին», մի կող­մից կեղ­ծա­վո­րա­բար խո­սում է մի­ջո­ցառ­ման օ­րի­նա­պաշտ, օ­րեն­քով լի­նե­լու, բո­լոր օ­րենք­նե­րը սի­րե­լու եւ հար­գե­լու մա­սին, մյուս կող­մից հայ­տա­րա­րում, խոս­տա­նում՝ «­Մենք ­Գա­րե­գի­նին հա­նում ենք այս տա­րի», ինչն օ­րեն­քով ա­ռաջ­նորդ­վե­լու պա­րա­գա­յում բա­ցար­ձա­կա­պես հնա­րա­վոր չէ, քա­նի որ նոր կա­թո­ղի­կոս կա­րող է ընտ­րել միայն ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղո­վը:

ԿՀԱՐՈՒՑՎԻ՞ ՔՐ.ԳՈՐԾ ԹՇՆԱՄԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

Ինչ­պես ար­դեն հայտ­նի է, 20-ից ա­վե­լի փաս­տա­բան վեր­ջերս հան­ցա­գոր­ծութ­յան մա­սին հա­ղոր­դում է ներ­կա­յաց­րել ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տե: ­Հա­յաս­տա­նի փաս­տա­բա­նա­կան ա­կա­դե­միա­յի ռեկ­տոր Ա­րա ­Զոհ­րաբ­յա­նը այս կա­պակ­ցութ­յամբ կա­տա­րած գրառ­մամբ տե­ղե­կաց­րել է.

«2024 թվա­կա­նի փետր­վա­րի 05-ին եւ 06- ին «Facebook» սո­ցիա­լա­կան ցան­ցում գրանց­ված «Andranik Dovlatyan» տվյալ­նե­րով օգ­տա­տե­րը ի­րա­կա­նաց­րել է ու­ղիղ ե­թեր­ներ, ո­րոն­ցով վեր­ջինս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի, ­Շի­րա­կի թե­մի ա­ռաջ­նորդ Տ. ­Մի­քա­յել ե­պիս­կո­պոս Ա­ջա­պահ­յա­նի, այլ բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րի եւ այ­լոց հաս­ցե­նե­րին, ինչ­պես նաեւ Ի­րա­նի ­Գե­րա­գույն հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ Ա­յա­թոլ­լա ­Խա­մե­նեի­նի հաս­ցեին հնչեց­րել է հայ­հո­յանք եւ զրպար­տութ­յուն պա­րու­նա­կող ար­տա­հայ­տութ­յուն­ներ:

Անդ­րա­նիկ ­Դով­լաթ­յա­նի վե­րը նշված ա­րար­քը հա­սա­րա­կութ­յան մեջ լուրջ դժգո­հութ­յուն է ա­ռա­ջաց­րել եւ բազ­մա­թիվ քրիս­տոն­յա­ներ հայ­տա­րա­րել են 2024թ. փետր­վա­րի 24-ին Էջ­միա­ծին մեկ­նե­լու եւ ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ­Սուրբ Ե­կե­ղե­ցին պաշտ­պա­նե­լու մա­սին:

Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով այն հան­գա­ման­քը, որ Անդ­րա­նիկ ­Դով­լաթ­յա­նի նշված ա­րարք­նե­րը պա­րու­նա­կում են առն­վազն եր­կու հան­ցա­գոր­ծութ­յան հատ­կա­նիշ­ներ, այ­սօր քսա­նից ա­վե­լի փաս­տա­բան­նե­րով հան­ցա­գոր­ծութ­յան մա­սին հա­ղոր­դում ենք ներ­կա­յաց­րել ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեին:

­Հի­շեց­նեմ, որ խու­լի­գա­նութ­յու­նը (ՀՀ քրեա­կան օ­րենսգր­քի 297-րդ ­հոդ­ված)` հա­սա­րա­կութ­յան նկատ­մամբ ան­հար­գա­լից կամ ի­րա­վա­կան կամ բա­րո­յա­կան նոր­մե­րի նկատ­մամբ բա­ցա­հայտ ար­հա­մար­հա­կան վե­րա­բեր­մունք ցու­ցա­բե­րելն է, ո­րը դրսե­ւոր­վել է ան­ձին ստո­րաց­նե­լով կամ հայ­հո­յանք­նե­րով կամ ան­պար­կեշտ ար­տա­հայ­տութ­յուն­նե­րով կամ հա­մա­կե­ցութ­յան կա­նոն­նե­րի ցու­ցադ­րա­բար ան­տես­մամբ մարդ­կանց ան­դոր­րը խախ­տե­լով, իսկ ե­թե այդ ա­րար­քը կա­տար­վել է տե­ղե­կատ­վա­կան կամ հա­ղոր­դակ­ցա­կան տեխ­նո­լո­գիա­ներն օգ­տա­գոր­ծե­լով, ա­պա պատժ­վում է նաեւ ա­զա­տազրկ­մամբ` եր­կու­սից հինգ տա­րի ժամ­կե­տով:

­Մեր կար­ծի­քով` նշված ա­րարք­նե­րը պետք է քննար­կել նաեւ ՀՀ քրեա­կան օ­րենսգր­քի 329-րդ ­հոդ­վա­ծի հա­մա­տեքս­տում (ա­տե­լութ­յուն, խտրա­կա­նութ­յուն, ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նութ­յուն կամ թշնա­մանք հրահ­րե­լուն կամ քա­րո­զե­լուն ուղղ­ված հրա­պա­րա­կա­յին խոս­քը):

Ակն­հայտ է, որ Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան ­Հան­րա­պե­տութ­յան հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նոր­դի նկատ­մամբ հրա­պա­րա­կա­յին լկտի զրպարտ­չա­կան նյու­թը թշնա­մանք է ա­ռա­ջաց­նե­լու եր­կու ազ­գե­րի մի­ջեւ:

Ե­թե ի­րա­վա­պահ հա­մա­կար­գը պատ­շաճ ի­րա­վա­կան գնա­հա­տա­կան չտա Անդ­րա­նիկ ­Դով­լաթ­յա­նի եւ նրա գա­ղա­փա­րա­կից­նե­րի վար­քագ­ծին, ա­պա ա­տե­լութ­յան այս հո­ղի վրա բա­խում­ներն ան­խու­սա­փե­լի են լի­նե­լու:

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յու­նը ­Սահ­մա­նադ­րութ­յան 18-րդ ­հոդ­վա­ծի ու­ժով ճա­նա­չել է ­Հա­յաս­տան­յայց ա­ռա­քե­լա­կան սուրբ ե­կե­ղե­ցու՝ որ­պես ազ­գա­յին ե­կե­ղե­ցու բա­ցա­ռիկ ա­ռա­քե­լութ­յու­նը հայ ժո­ղովր­դի հո­գե­ւոր կյան­քում, նրա ազ­գա­յին մշա­կույ­թի զար­գաց­ման եւ ազ­գա­յին ինք­նութ­յան պահ­պան­ման գոր­ծում:

­Հո­գե­ւոր հայ­րե­րի նկատ­մամբ նման հան­ցա­վոր դրսե­ւո­րում­նե­րը շատ վտան­գա­վոր սեր­մեր են պա­րու­նա­կում եւ ար­յու­նա­հե­ղութ­յան մեծ ռիս­կեր են պա­րու­նա­կում: ­Նաեւ հայ ժո­ղովր­դի կրո­նա­կան զգաց­մունք­նե­րի դեմ ուղղ­ված այս հան­ցա­վոր դրսե­ւո­րու­մը պետք է կանխ­վի օ­րի­նա­կան ճա­նա­պար­հով:

Այս պա­հից սկսած այս թե­մա­յով զար­գա­ցում­նե­րի ողջ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յունն ընկ­նում է ի­րա­վա­պահ հա­մա­կար­գի վրա»:

Ինչ­պես ա­վե­լի վաղ տե­ղե­կաց­րել ենք, ­Վա­ղար­շա­պա­տի փոխ­քա­ղա­քա­պե­տը հան­րա­յին ճնշման տակ հա­կաե­կե­ղե­ցա­կան հան­րա­հա­վա­քի իր իսկ կող­մից մինչ այդ տված թույլտ­վութ­յունն ու­ժը կորց­րած է ճա­նա­չել: Ա­վե­լին, ինչ­պես փետր­վա­րի 19-ին ֆեյս­բուք­յան իր է­ջում տե­ղե­կաց­րեց Ա­րա ­Զոհ­րաբ­յա­նը, «ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԴՈՎԼԱԹՅԱՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԴԵՊՔՈՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ Է ՆԱԽԱՁԵՌՆՎԵԼ ԵՎ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ Է ՍՏԵՂԾՎԵԼ»:

­Նույն գրառ­ման մեջ մաս­նա­վո­րա­պես նշված է, որ «2024 թվա­կա­նի փետր­վա­րի 5-ին եւ 6-ին «Facebook» սո­ցիա­լա­կան ցան­ցում Անդ­րա­նիկ ­Դով­լաթ­յա­նի կող­մից բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րի հաս­ցեին հայ­հո­յանք­ներ հնչեց­նե­լու հետ կապ­ված դեպ­քի ա­ռի­թով 2024թ. փետր­վա­րի 16-ին ՀՀ քննչա­կան կո­մի­տեի հա­մա­պա­տաս­խան ստո­րա­բա­ժան­ման կող­մից քրեա­կան վա­րույթ է նա­խա­ձեռն­վել ՀՀ քրեա­կան օ­րենսգր­քի 297-րդ ­հոդ­վա­ծի 2-րդ ­մա­սի 3-րդ ­կե­տի հատ­կա­նիշ­նե­րով (խու­լի­գա­նութ­յուն, ո­րը կա­տար­վել է տե­ղե­կատ­վա­կան կամ հա­ղոր­դակ­ցա­կան տեխ­նո­լո­գիա­ներն օգ­տա­գոր­ծե­լով. պատժ­վում է նաեւ ա­զա­տազրկ­մամբ` եր­կու­սից հինգ տա­րի ժամ­կե­տով):

­Նույն քրեա­կան վա­րույ­թով ստեղծ­վել է քննչա­կան խումբ:

­Տե­ղե­կաց­նում եմ նաեւ, որ քննչա­կան խմբի ղե­կա­վա­րին եմ փո­խան­ցել 418 քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մա­սին տե­ղե­կութ­յուն­նե­րը, ո­րոնք նույն­պես միա­ցել են 23 փաս­տա­բա­նի հա­ղորդ­մա­նը»:

Այս լայն հա­սա­րա­կա­կան ա­լի­քը, որը բարձ­րա­ցավ ի պաշտ­պա­նութ­յուն ­Հա­յոց Ե­կե­ղե­ցու ցույց տվեց, որ հայ ազ­գը հեշ­տութ­յամբ չի հանձ­նի իր ինք­նութ­յան հիմ­նաս­յու­նե­րը, եւ ­Նի­կո­լին ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լի դժվար կլի­նի անց­կաց­նել նոր հա­կա­հայ­կա­կան սահ­մա­նադ­րութ­յուն ա­րեւմ­տա­թուր­քա­կան պատ­վե­րով:

­Շա­րու­նա­կե­լի

ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 



«Երիտթուրքերի «գենետիկ» թոռները». Նարեկ Սամսոնյանի հոդվածը՝ «Արմավիր» ՔԿՀ-իցՊանթուրիքիստական ծրագրերը շարունակվում են. ՀՀ-ում Սիրիայի դեսպանԱրամ Ա-ն արձագանքել է ԷրդողանինԵրկրապահը չկա․ Մանվելի հետ մահացավԱդրբեջանը չի կարող ձեռքերը ծալած սպասել, մինչ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը և Հունաստանը զինում են Հայաստանին․ ԱլիևԷրդողանը ցավակցական ուղերձ է հղել ապրիլի 24-ի կապակցությամբՍգում ենք հայ ժողովրդի հետ միասին․ ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատուն«Նիկո՛լ, ցեղասպան», «Նիկո՛լ, թուրք». Աննա Հակոբյանին քաղաքացիներն այսպես դիմավորեցին Ծիծեռնակաբերդում (տեսանյութ)Առաջին անգամ Ցեղասպանության թանգարանում մարդ չկար, հրաժարվելու հիմքն արդեն դրված է (տեսանյութ)Կյանքի 71-րդ տարում մահացել է նկարիչ Խաչիկ ՀարությունյանըԿիրանցում շարունակում են ճանապարհը փակ պահել․ հայրենիքի սահմանների պաշտպանության չորրորդ օրն էԱմենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայ ժողովրդին համերաշխության ու միասնականության կոչ արեցՄտավորականությունը լուռ է, հանցավոր անգործություն. Անահիտ ՄութաֆյանՈվ է փորձում խլել Հայաստանի փոքրիկ երգիչների շենքը. Փակագծեր է բացում Տիգրան ՀեքեքյանըՀասկացե՛ք վերջապես՝ հայրենիքը ձեր հաշվառման հասցեից ու կադաստրային գրանցումից շատ ավելի մեծ է. ՊետրոսյանԱՄՆ պետդեպարտամենտն ավելի խորն է մտցրել նիկոլիզմի դեմոկրատիայի մեջՀավաք՝ ապրիլի 25-ին, ժամը` 14.00-ին ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքի դիմացԵկեղեցու պատգամը իշխանությանը՝ վախկոտությունը մահ է սփռում և կորստաբեր է․ Վեհափառ ՀայրապետՀայրս հեռախոսազրույցի ընթացքում մի մտահոգիչ արտահայտություն արեց. Ռուբեն Վարդանյանի որդին հարցազրույց է տվել CNN-ինԱյսօր Գյումրին ընդվզումների պատ կկազմիՍա երբևէ ամենախայտառակ տեքստն էր Ցեղասպանության օրվա առթիվ` արված Հայաստանի ղեկավարի կողմից. թուրքագետՓաշինյանը 3 անգամ կիրառել է Հայոց ցեղասպանություն, 11 անգամ` Մեծ եղեռն ձևակերպումները. թյուրքագետՈստիկանական վայրագություններից տուժած գնդապետը հոսպիտալացվել է. նորից կհետազոտվիԲшղшնիս Այրումի հատվածում шդրբեջшնցիների շարժը տեսանելի է անզեն աչքով (լուսանկարներ)…չկարողացա օգնել քեզ. Ինքնասպան եղած 18-ամյա պատանու քույը ահասարսուռ գրառում է կատարելՀզոր պայթյուններ Օդեսայում և Խարկովում. մանրամասներ (ՖՈՏՈ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը «սարսափել է» Գազայում զանգվածային գերեզմանների մասին հաղորդումներից. The GuardiaԱրցախի հայաթափումից հետո ներկայիս մտահոգիչ ծանր իրավիճակ է ՀՀ սահմանային տարածքներում․ Վեհափառ«Ադրբեջանը վճռական է առաջ տանելու ՀՀ հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը»․ ԲայրամովԱյսօր Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն էՔիչ հավանական են անձնական կյանքում լուրջ փոփոխությունները․ ապրիլի 24-ի աստղագուշակՌուսաստանի հնարավոր նոր հարձակման պլանը. The SunՎտանգավոր օրեր. հազվագյուտ երևույթ՝ արևային չորս բռնկում միաժամանակՀայտնվել է տեսшնյութ՝ 28-шմյш Ավետի մասնակցությամբ․ Հաաազար ափսոս, Ավետ ջանԱՄՆ-ում սկսեցին խոսել Ուկրաինայի հետպատերազմյան մասնատման մասինՌԴ Պաշտպանության փոխնախարարն իրականում դավաճանության գործո՞վ է կալանավորվելԻնչի՞ համար էին ջարդում ԵԿՄ մեքենան, կանգնեին` նայեի՞ն. Սասուն Միքայելյան. Armlur.amՆԱՏՕ-ի զրահամեքենաները հասան ՄոսկվաԵրեւանի սիրտը պետք է լցվի ժողովրդով, ամեն գնով սրանց պետք է հեռացնենք. Մարգարիտ ԵսայանՈվ հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիծյալ ու աստանդական պիտի դառնա եղբայրասպան Կայենի նման. Արշակ սրբազանՄիացե՛ք, ապրիլի 25-ին, ժամը` 12:00-ին մենք լինելու ենք Հանրապետության Հրապարակում. ՉախալյանՀՀ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը ընդունել է NewsMedia.am Լրատվական Գործակալության տնօրեն, մեր գործընկեր Գայանե ԶարգարյանինՄենակ չթողնե՛ք տավուշցուն. Գառնիկ ԴանիելյանԶարուհի Փոստանջյանը ջահակիր էրԵրբ տեսնեմ ինձնից շատ ակնկալողներ կան, լուծումների իմ տարբերակն ասելու եմ. Սերժ ՍարգսյանՀայ ժողովրդին ստրկացնելու նպատակ ունեցող Նիկոլին միասնական պիտի հեռացնենք. Աննա ՄկրտչյանԱրցախը տվեցինք, արդյոք Հայաստանը պաշտպանված է. Թագուհի ԹովմասյանԿարեն Խաչանովի շնորհավորանքը` Մխիթարյանին(ֆոտո)Պայքա՛ր, պայքա՛ր. Ջահերով երթ՝ դեպի ԾիծեռնակաբերդՄեր Շուշին, մեր հայրենիքը չե՛ք վայելելու, արյունաքամ եք լինելու. խոսք՝ Ադրբեջանի երիտասարդությանը
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода