Երեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվել Թեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտին Նիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan Times Վարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարել Սամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում է Փաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ Աղազարյան Ղարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակ Սա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ական Անցավ բաժանման 3 կանոն

Մոսկվան պատրաստվում է մեծ հարձակման, եւ ոչ միայն Ուկրաինայում

Վերլուծություն

­Հա­յաս­տա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ներ­կա ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ֆո­նին (Տե´ս նաեւ https://iravunk.com/?p=277013&l=am)՝ նոր ազ­դակ­ներ ստաց­վե­ցին նաեւ Մոսկ­վա­յից: Դ­րանք, ճիշտ է, ա­նուղ­ղա­կիո­րեն են մեզ վե­րա­բե­րում, բայց միայն ար­տա­քին տես­քից դա­տե­լով:

Այս­պես, ՌԴ նախ­կին նա­խա­գահ, Անվ­տան­գութ­յան խորհր­դի նա­խա­գահ Դ­միտ­րի Մեդ­վե­դեւը, ում վրա, այն տպա­վո­րութ­յունն է, որ դրված է ռու­սա­կան կոշտ քա­ղա­քա­կան նյո­ւանս­նե­րը հրա­պա­րա­կավ հնչեց­նե­լու ֆունկ­ցիա, մի քա­նի ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րութ­յամբ հան­դես ե­կավ: Նախ, որ Ռու­սաս­տա­նը մտա­ծում է իր շուրջ անվ­տան­գութ­յան ռեալ գո­տի ստեղ­ծե­լու մա­սին: Ճիշտ է, հիմ­նա­կան շեշ­տը նա դրեց նախ՝ Ռու­սաս­տա­նի հյու­սի­սա­յին հատ­վա­ծի վրա, ա­պա՝ Ուկ­րաի­նա­յի, սա­կայն տո­ղա­տա­կե­րից զգաց­վում էր, որ ընդ­հա­նուր ծրագ­րե­րը վե­րա­բե­րում են ՌԴ-ի հիմ­նա­կան վտան­գա­վոր ուղ­ղութ­յուն­նե­րում նման գո­տի ու­նե­նա­լուն, եւ որ Հա­րա­վա­յին Կով­կասն էլ է այդ­պի­սին, հաս­կա­նա­լի է:

­Բուն ուկ­րաի­նա­կան ուղ­ղութ­յամբ, ըստ Մեդ­վե­դեւի՝ պետք է հաս­նել Կիեւ. «Կ­լի­նի՞ Կիեւը։ Ա­յո, հա­վա­նա­բար դա պետք է լի­նի Կիեւը»: Ա­պա նաեւ. «Օ­դե­սա, ա­րի´ տուն: Մենք Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նութ­յու­նում եր­կար ենք սպա­սել Օ­դե­սա­յին»: Իսկ Ա­րեւ­մուտ­քի խառն­վե­լը, ըստ Մեդ­վե­դեւի, կնշա­նա­կի Եր­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազմ, ո­րին Ռու­սաս­տա­նը պատ­րաստ է գնալ:

Ընդ ո­րում, որ սրանք մեր­կա­պա­րա­նոց հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ չեն, գա­լիս է նաեւ հու­շե­լու այն աղ­մու­կը, որն այս պա­հին առ­կա է ա­րեւմտ­յան քա­րոզ­չա­մե­քե­նա­յում եւ փոր­ձա­գի­տա­կան դաշ­տում: «Շոկ, զայ­րույթ եւ պա­տե­րազ­մից հոգ­նա­ծութ­յուն»,- այս­պես է The Guardian-ը գնա­հա­տում ուկ­րաի­նա­կան պա­տե­րազ­մի ներ­կա վի­ճա­կը՝ խո­սե­լով ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կում եւ երկ­րի ներ­սում ա­ռա­ջա­ցած խու­ճա­պա­յին տրա­մադ­րութ­յուն­նե­րի մա­սին: The New York Times-ի գնա­հատ­մամբ, ուկ­րաի­նա­կան բա­նա­կում բա­րո­յա­կա­նութ­յան տո­տալ ան­կում է՝ կռվե­լու շար­ժա­ռիթ­նե­րի զրո­յաց­ման անկ­ման ֆո­նին: Նույն թե­ման զար­գաց­նե­լով, CNN-ը նաեւ պնդում է, թե Ռու­սաս­տա­նը հսկա­յա­կան զոր­քեր է կու­տա­կում ճա­կա­տա­յին գծի մոտ, եւ այս­պես շա­րու­նակ: Հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գետ­նե­րից, ԿՀՎ Լա­րի Ջոն­սոնն է պնդում, թե. «Ուկ­րաի­նա­կան զին­ված ու­ժե­րը խու­ճա­պի մեջ են եւ լիո­վին ի վի­ճա­կի չեն դի­մա­կա­յել ռու­սա­կան բա­նա­կի ա­րագ ա­ռաջ­խա­ղաց­մա­նը ողջ ճա­կա­տա­յին գծով: Ուկ­րաի­նան նույ­նիսկ չգի­տի, թե որ­տե­ղից է լի­նե­լու հա­ջորդ հար­վա­ծը»: ԱՄՆ բա­նա­կի պաշ­տո­նա­թող փոխգն­դա­պետ Դե­նիել Դեւի­սի խոս­քով՝ «Ուկ­րաի­նա­կան ռազ­մա­կան հրա­մա­նա­տա­րութ­յու­նը կորց­րել է վե­րահս­կո­ղութ­յու­նը իր զոր­քե­րի նկատ­մամբ»: Նաեւ, որ՝ «Հա­ջորդ փուլն ա­վե­լի բարդ է լի­նե­լու»:

­Մին­չեւ իսկ Զե­լենս­կին էր օ­րերս հայ­տա­րա­րել Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յամբ ծայ­րա­հեղ ծանր ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին. «Ես վե­րա­դառ­նում եմ Խար­կո­վի շրջա­նի դիր­քե­րից: Ա­ռաջ­նագ­ծում ի­րա­վի­ճա­կը ծայ­րա­հեղ ծանր է մի քա­նի հատ­ված­նե­րում, հատ­կա­պես, որ­տեղ ռու­սա­կան զին­ված ու­ժե­րը կենտ­րո­նաց­րել են ի­րենց ռե­զերվ­նե­րի մեծ մա­սը»: Նույն մեծ ռե­զերվ­նե­րի թեզն ա­ռաջ է տա­րել ուկ­րաի­նա­կան հե­տա­խու­զութ­յան գլխա­վոր վար­չութ­յան պե­տի տե­ղա­կալ Ս­կի­բից­կին՝ պնդե­լով, թե ռուս­նե­րը Ուկ­րաի­նա­յի հետ սահ­մա­նի եր­կայն­քով (խոսքն այն սահ­ման­նե­րի մա­սին է, ո­րոնք պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում դեռ չեն փոխ­վել, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Խար­կո­վի ուղ­ղութ­յան) տե­ղա­կա­յել են «Իս­կան­դեր» հա­մա­լի­րի 48 ար­ձակ­ման կա­յան՝ ընդ­հա­նուր 96 հրթիռ մեկ հա­մա­զար­կով: Ս­րա­նից զատ, նաեւ ի­րա­նա­կան աղբ­յուր­նե­րը հաս­տա­տե­ցին, որ Ռու­սաս­տա­նին է փո­խանց­վել փոքր՝ մին­չեւ 700 կմ հե­ռա­հա­րութ­յան բա­լիս­տիկ հրթիռ­նե­րի մեծ խմբա­քա­նակ:

Այս ա­մե­նը, թե­րեւս, ակ­նար­կում է այն մա­սին, որ ռուս­նե­րը պատ­րաստ­վում են մեծ հար­ձակ­ման, ո­րի նպա­տա­կը Օ­դե­սա-­Կիեւ բնա­գիծն է: Բայց ե­թե վերջ­նա­կան նպա­տակն ընդ­հա­նուր անվ­տան­գութ­յան գո­տին է, ա­պա են­թադ­րե­լի է, որ այդ հար­ձա­կու­մը, թե­րեւս ար­դեն ոչ ռազ­մա­կան տես­քով, կըն­թա­նա նաեւ հա­րավ­կով­կաս­յան ուղ­ղութ­յամբ:

Իսկ ե­թե Ա­րեւ­մուտ­քում մտա­ծում են, որ կկա­րո­ղա­նան դա կան­խել Նի­կո­լին խա­ղար­կե­լով, դա ար­դեն ռեալ չէ եւ խո­սում է դիր­քե­րի եւ հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի թու­լութ­յան մա­սին:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆԵրեկ կայծակը հարվածել է Աբու Դաբիից Երևան թռչող ինքնաթիռին, որի դիմապակին վնասվել է, խուճապ է սկսվելԹեհլիրյանի ազգականները բացառիկ նվիրատվություն կանեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտինՆիկոլի «բեսպրեդելը»՝ Կիրանցում.Yerevan TimesՎարդենիսում 13 տարեկան աղջկա են բռնաբարելՍամվել Վարդանյանի գրավը վճարելու համար հայտարարված դրամահավաքն ավարտվում էՓաշինյանն այն ղեկավարներից է, որ երբեք չի ասում «առաջ», այլ ասում է «իմ հետևից». Հովիկ ԱղազարյանՂարաբաղի հայերը պետք է ունենան վերադարձի իրավունք՝ նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ պահպանմամբ. ՌԴ ԱԳՆԱդրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված թուղթը կեղծ է, նման հարցեր Բրյուսելյան հանդիպման օրակարգում չեն եղել. ԱԳՆ խոսնակՍա վերջն է, էլ նահանջի տեղ չունենք, եկեք կանգնեք մեր կողքին. «Կամք»-ականԱնցավ բաժանման 3 կանոն«Սա է գինը, որ վճարում ես ֆիլմի համար». Աննա Հարությունյանը՝ 12 կգ գիրանալու եւ մարմնի դեֆորմացիայի մասինՀայաստանը փաստագրում է Ադրբեջանի կողմից ԼՂ-ի հուշարձանների նկատմամբ վանդալիզմի դեպքերը և ներկայացնում միջազգային տարբեր հարթակներումՄի՛ վռազեք` կարծիք հայտնել ռուսների դուրս գալու հետ կապված, Արցախի հարցը փակված չէ. ԻսրայելյանԵՄ–ում արձագանքել են Արցախից ռուս խաղաղապահների վաղաժամ հեռանալունԱդրբեջանի իշխանությունները պետք է գնան որոշակի զիջումների․ ԵԽԽՎ Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող «Իրական Հայաստանի» ոչ բարով ղեկավարներն ամեն ինչ անում են շոու և ֆոն ապահովելու իրենց կողմից կատարվող ցանկացած դրվագի մասովԿենդանակերպի նշաններ, որոնց համար ապրիլի վերջը ճակատագրական է լինելուԱլիևը ասել է՝ կպահանջեն ոչ անկլավային տարածքները, հետո անկլավայինը, հետո ճանապարհ դեպի անկլավներՌաֆա՞հ, թե՞ Հայֆայ. Բայդենի հերթական «լեզվի սայթաքումը»ՌԴ-ն Հայաստանից հստակ արձագանք է ակնկալում ռազմաքաղաքական տեղեկատվության արտահոսքի մասինԱդրբեջանն էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ․ Ջուդի ՉուԼՂ-ի հայերը պետք է վերադարձի հնարավորություն ունենան՝ իրավունքների և անվտանգության ապահովմամբ. ԶախարովաՆման դեպք չի կարա տեղի ունենա. Երևանի ոստիկանապետը՝ Վարդանյանի խոշտանգման մասինՕդի ջերմաստիճանը կբարձրանաԱՀԱՍԱՐՍՈՒՌ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ. Վարդենիսում տաքսու վարորդը և նրա հետ ևս մեկ տղամարդ բռնաբարել են 13-ամյա արցախցի աղջկաԱրևմուտքը ոչնչացնում է ՀՀ-ում ազգային ամեն ինչ, հետո, խաղից կշտանալով, թողնելու է միայնակ. ԶախարովաԱՄՆ-ի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու դատապարտմանը պետք է հետևեն իրական հետևանքներ․ Ադամ ՇիֆԼՂ-ից բռնի տեղահանված ուսուցիչներին կտրվի լրավճար. Նրանց վարձատրությունը մի փոքր կբարձրանաԿառավարությունը հաստատեց Դավիթ Գյուրջինյանին Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնումՑուցարարներին չհաջողվեց հանդիպել նախարարներին. նրանք ճողոպրել էին կառավարության շենքի ետնամուտքից (տեսանյութ)Խորը խնդիրներ եմ տեսնում պետական համակարգի կառավարման առաջնային օղակում․ ՓաշինյանՈստիկաններն ինձ զգուշացում են՝ ռուպերով չխոսես, չխանգարես աշխատանքին, ձայնս դրանից էլ բարձր էԿիստա, գիշերամիզություն ունեցող զինվորը կծառայի հեշտացված ռեժիմով. Սուրեն ՊապիկյանՍամվել Վարդանյանը ճանաչվել է տուժող․ ՔԿՄեզ համոզում էին՝ եթե ռուս խաղաղապահը դուրս գա ԼՂ-ից, ապա Սկանդինավյան խաղաղապահը կգա, սպասում ենք. ՄարուքյանԱյստեղ պայքար է, որ հողերը չհանձնվեն․ քաղաքացիՏարադրամի փոխարժեքները ապրիլի 18-ինԽաղաղապահների կարիքն այլևս չկա, քանի որ ոչ ոք չի վիճում այն ​​փաստի հետ, որ Ղարաբաղը «պատկանում է» Ադրբեջանին. Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է եկել որպես ARMMONO փառատոնի գլխավոր գործընկեր36 կգ քաշով ոսկյա ձուլակտորների և 293.000.000 ՌԴ ռուբլի գումարի հափշտակության վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 12 անձի նկատմամբԿառավարության նիստի օրակարգում 46 հարց է, որից 42-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Ռուս խաղաղապահների Արցախից հեռանալը նախևառաջ ամրագրում է թուրքական գործոնի էական ուժեղացումըՏավուշում հարցերը պիտի լուծենք, եթե չէ` տարածաշրջանային պայթյուն ա լինելու. ՓաշինյանՊիտի ասենք վա՜յ, ինչ լավ` ա 50 մ էն կողմ Ադրբեջանն ա, առևտուր կանենք, ավտոների անցակետ կարանք դնենքԱստղագուշակ` ապրիլի 18-ի համարՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանովՔանի քաղաքական ուժ և կազմակերպություն է սատարում Սամվել ՎարդանյանինՕրվա խորհուրդ. Ապրիլի 18Տավուշի մարզում ե՞րբ է Ղըզըլ Հաջիլի գյուղ եղել, Խերիմիլի գյուղ եղել. վարչապետԻնչո՞վ է ազգային արժեհամակարգը խանգարում քայքայիչ ուժերին. «Փաստ»
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода