Փոխարժեք: $ , ,
Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆ Հակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո «Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում «Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե Խուրշուդյան Ինչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներից Ուկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ) Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ) ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասը Ձուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ) Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորը

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

Օ­րերս զար­մա­նահ­րաշ ԱԼԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆԸ հայ­տա­րա­րել է, որ Ա­լիե­ւի պա­հան­ջով սահ­մա­նադ­րութ­յան փո­փո­խութ­յուն­նե­րը ոչ միայն լի­նե­լու են ­Հա­յաս­տա­նում, այ­լեւ` հա­յե­լա­յին կար­գով ­Հա­յաս­տա­նը պա­հան­ջել է Ադր­բե­ջա­նում նույն­պես կա­տա­րել սահ­մա­նադ­րութ­յան փո­փո­խութ­յուն: ­Զար­մա­նա­լի է` այդ երբ­վա­նի՞ց ­Հա­յաս­տա­նը սկսեց Ադր­բե­ջա­նին պա­հանջ­ներ ներ­կա­յաց­նել, իսկ վեր­ջինս դրանք կա­տա­րե­լու խոս­տում­ներ տալ: ­Մինչ օրս ի­րա­կա­նութ­յան մեջ ա­մեն ինչ ու­ղիղ հա­կա­ռակն է: Ա­վե­լին` Ադր­բե­ջա­նը պա­րա­զա­պես թքում է ­Նի­կո­լի բո­լոր խղճա­հա­րութ­յուն ա­ռա­ջաց­նող ա­ռա­ջարկ­նե­րի վրա, իսկ ­Նի­կո­լը զար­մա­նա­լի ոչ ա­դեկ­վա­տութ­յամբ նո­րա­նոր հա­յե­լա­յին ա­ռա­ջարկ­ներ է ներ­կա­յաց­նում:

­Մեզ շա­րու­նա­կում են զար­մաց­նել «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԴԱՇԻՆՔԻ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը, ո­րոնք զար­մա­նա­լիո­րեն շա­րու­նա­կում են ի­րենց «բնա­կա­նոն» աշ­խա­տան­քը Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում: Ընդ ո­րում, ա­մեն ան­գամ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րից ստա­նա­լով սպառ­նա­լիք­ներ ինչ-ինչ բա­ցա­հայ­տում­նե­րի վե­րա­բեր­յալ: Այս­պես, ­Ժան­նա Անդ­րեաս­յա­նին հարց տա­լու ժա­մա­նակ, դաշ­նակ­ցա­կան պատ­գա­մա­վոր Ար­մե­նու­հի Կ­յու­րեղ­յա­նը ակ­նար­կեց Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նի թքե­լու փա­ռա­հեղ պատ­մութ­յու­նը, ին­չին Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նը ար­ձա­գան­քեց. « Էն­քան բան կհի­շաց­նեմ, որ կա­րող ա չհե­րի­քի 112 տա­րե­կան ձեր կու­սակ­ցութ­յան մա­սին»: Մ­նում է զար­մա­նալ, թե ին­չո՞ւ են ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ա­մեն ան­գամ մաս­նակ­ցում ինչ-որ չոր­րոր­դա­կան կար­գի հար­ցե­րի ու օ­րենք­նե­րի նա­խագ­ծե­րի քննարկ­մա­նը եւ ստա­նում այս­քան թուք ու մուր, այն էլ ու­մի՞ց` ՔՊ-ա­կան­նե­րից:

Ի դեպ, այս կա­պակ­ցութ­յամբ զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում ­Հա­յաս­տա­նի ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ո­լոր­տում:­Քա­ղա­քա­ցու վրա թքե­լու գոր­ծով Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ նա գի­տակ­ցել է իր սխա­լը, նե­րո­ղութ­յուն է խնդրել եւ բոլ­րից պա­հան­ջում է այ­լեւս այդ պա­տա­հա­րը չհի­շել: Այ­սինքն` այս­պես կա­րե­լի՞ էր. կա­տա­րել հան­ցանք, խնդրել նե­րո­ղութ­յուն եւ պա­հան­ջել, որ բո­լո­րը այն մո­ռա­նան: ­Հա­վա­նա­բար դա հայ­կա­կան զար­մա­նա­լի ար­դա­րա­դա­տութ­յան վեր­ջին ճիչն է, ո­րից նույ­նիսկ զար­մա­ցած է մնա­ցել Ա­լեն ­Սի­մոն­յա­նի թի­մա­կից ­Դա­նիել Իո­նիս­յա­նը, ո­րը նշել է, որ հենց այս դեպ­քի կա­պակ­ցութ­յամբ կա­րե­լի է ա­սել, որ ՀՀ-ում ընտ­րո­վի ար­դա­րա­դա­տութ­յուն է:

Օ­րերս Վ­րաս­տա­նում հայտ­նա­բեր­վեց պայ­թու­ցի­կի խմբա­քա­նակ, ո­րը ու­ղարկ­ված էր Ուկ­րաի­նա­յից` ­Ռու­սաս­տա­նի տա­րածք տե­ղա­փո­խե­լու հա­մար, որ­տեղ եւ պետք է ի­րա­կա­նաց­վեր ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն: ­Զար­մա­նա­լի է, բայց այս ան­գամ եւս այս խայ­տա­ռակ հա­կա­ռու­սա­կան պատ­մութ­յան մեջ կան ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ: Ի դեպ, ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ներ կա­յին նաեւ նմա­նա­տիպ այլ ա­հա­բեկ­չա­կան պատ­մութ­յան մեջ, երբ նույն­պես Վ­րաս­տա­նի տա­րած­քով ­Ռու­սաս­տան տե­ղա­փոխ­վեց պայ­թու­ցիկ, ո­րը հե­տա­գա­յում կի­րառ­վեց Ղ­րիմ­յան կա­մուր­ջը պայ­թեց­նե­լու ժա­մա­նակ: ­Զար­մա­նա­լի է` ին­չո՞ւ են հա­յե­րը ա­նընդ­հատ հայտն­վում այս­պի­սի ստոր պատ­մութ­յուն­նե­րի մեջ, իսկ հե­տո զար­մա­նում, թե «ին­չո՞ւ հա­յե­րին չեն սի­րում»:

­Մեզ զար­մաց­րեց ­Բել­գիա­յի վար­չա­պաետ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ դե ԿՐՈՆ, ո­րը ի պա­տաս­խան այն մե­ղադ­րան­քին, որ իր եր­կի­րը ժա­մա­նա­կին Աֆ­րի­կա­յում 15մլն ­մար­դու ցե­ղաս­պա­նութ­յան մե­ղա­վորն է, պա­տաս­խա­նել է. « Ես չեմ կար­ծում, որ միայն մենք են ու­նե­ցել այդ դե­րը: Եվ­րո­պա­յի շատ երկր­ներ մաս­նակ­ցել են դրան, բայց սա ար­դա­րա­ցում չէ»: ­Զար­մա­նա­լի է, բայց ժա­մա­նա­կին այդ ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը ի­րա­կա­նաց­րած ­Բել­գիա­յի թա­գա­վո­րի ար­ձան­նե­րը, այ­սօր կան այդ երկ­րի բազ­մա­թիվ քա­ղաք­նե­րում: Իսկ ին­քը` թա­գա­վո­րը հայ­տա­րա­րում էր. «Ես սկսել եմ աշ­խա­տան­քը ­Կոն­գո­յում, քա­ղա­քակր­թութ­յան շա­հե­րից ել­նե­լով…»: ­Զար­մա­նա­լիո­րեն նման է այ­սօր­վա Եվ­րո­պա­յի գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րին, երբ նրանք քթնե­րը խո­թում են այս ու այն եր­կիր` «ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յան շա­հե­րից ել­նե­լով»:

 

 


Դեռևս չպարզված հանգամանքներում զինծառայող է մահացել․ ՊՆՀակաեկեղեցական ակցիան տեղի ունեցավ լուռ ու հազիվ 10 հոգով, բայց Ավինյանի բարձր հովանու ներքո«Երիտասարդ բժշկի գրառումները». առաջնախաղ` Ռուսական թատրոնի բեմում«Ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին բուժում կստանամ». Հռիփսիմե ԽուրշուդյանԻնչպես է Մակրոնը փախել ֆրանսիացի ֆերմերներիցՈւկրաինայի բանակը շարունակում է մեկը մյուսի հետևից բնակավայրերը հանձնել (Քարտեզ)Ռաբոտինոյում ռուսները գրավել են գյուղի կենտրոնը և ամրացել (Քարտեզ)ՀՀԿ ԵԿ-ում այսօր տեղի է ունեցել Հայոց եկեղեցու պատմության առաջին դասըՁուկը հարվածել է օդերեւութաբանի դեմքին, ով մեկնաբանում էր Նորվեգիայի վերջին 30 տարվա ամենաուժեղ փոթորիկը (Տեսանյութ)Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը հանձնել են մորըԱրտակարգ դեպք Երեւանում. անհայտ պատճառով «պայթել է» երթուղային ավտոբուսի ապակին. NEWSMaker (ֆոտո)Թուրքիայի դպրոցներին քրիստոնեական տոները նշելն արգելելու վերաբերյալ հրահանգ է ուղարկվելԱրսենյան Գուգոյին ուզում են պայթեցնե՞լ.Yerevan TimesՆոր մանրամասներ՝ Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական համաձայնագրի մասինԷրդողանը կրկին մեղադրանքներ է հնչեցրել Հայաստանի հասցեինՇառլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա «Երևանը կարդում է» խորագրով գրքի տոնըԿրակոցներ և դանակահարություն՝ Երևանի էլիտար շենքի բակումՔաղաքացին պայթեցրեց հակաեկեղեցական Անդրանիկ Դովլաթյանի ստերըԱնկանխիկ վճարում չընդունող տնտեսվարողը պարտավոր է տուգանք վճարելՌուսական ուժերը գրավում են Կրասնոյեն (Քարտեզ)Մայր Աթոռը շարունակում է մնալ այդ կարծիքին․ Մուշեղ եպիսկոպոսը՝ Փաշինյանի հրաժարականի մասինՕդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 4-7 աստիճանովՖՈՏՈ. Քիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԶաքիր Հասանովը հանձնարարել է բարձրացնել ԶՈՒ մարտունակությունը՝ «2024-ին սպասվող խնդիրների որակյալ կատարման համար»Հռոմի պապը թեթև հարբուխի պատճառով չեղարկել է շաբաթ օրվա հանդիպումներըԱգրեսիայի վտանգ կա, Բաքուն տեսնում է` ՀՀ-ն փչացրել է կապերը ՌԴ-ի հետ, իսկ Արևմուտքը չի օգնելուՌԴ-ն ՀՀ-ին կարող է տալ այն, ինչը ոչ ոք չի կարող, իսկ հնդկական զենքը սարսափելի է, բոլորն են փաստումՓաշինյանից Փ տառն էլ չէր մնա, եթե ՌԴ-ն ուզենար հեղաշրջում անել, գերդաստանով գերեզման չի ունենաԱդրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ․ ՊՆԿառավարական համերգներին չեմ մասնակցում, հարկերը վճարում եմ․ Սոնա Շահգելդյան Աշոտ Հովհաննիսյանը հայտարարությամբ է հանդես եկելՀԱՊԿ-ի հավասարակշռված որոշումը, որը նախատեսում էր նաև ռազմատեխնիկական օգնություն և մի շարք այլ միջոցներ, Երևանը մերժել է. ՌԴ ԱԳՆՇրջաններում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ, լեռնային շրջաններում՝ ձյունՔՊ-ն հավանության է արժանացրել Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում«ՏԱՐԵՑՏԱՐԻ ԶԳՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԲՈԼՈՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԻՄ ԴԵՄ ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ». ԼԵԳԵՆԴԱՐ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԱՐԴԵՆ 7-ԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել Է ԿիևԲեռ տեղափոխե՞լ եք արդեն. առաջին հայկական բեռնատար Բոինգը ՀՀ-ում է. Փաշինյանն այցելել է քաղավիացիաԻրանում պայթյուն է որոտացել. կան զոհերՆիկոլի տերերը որոշել են իսկապես վարի տալ Հայաստանը.Yerevan TimesՔիմ Քարդաշյանը շիկահեր է դարձելԼոնդոնի դատարանը կալանք է դրել ադրբեջանցի պատգամավորի ու նրա կնոջ՝ 22 անշարժ գույքի վրաԱդրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության ջոկատները հերթական զորավարժություններն են անցկացրելՍեպտեմբերի 28-ին և 29-ին կկատարվի Մայր Տաճարի վերաօծումը և սրբալույս Մյուռոնի օրհնությունըԿարևոր չի, մրցակիցս թուրք է, թե այլ ազգի. ՀՈՒՆԱՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ՈՃԻ ԱՆՎԱՆԻ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻԿ, ԱՇԽԱՐՀԻ ՉԵՄՊԻՈՆ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԵՌԱԿԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ՄԱԼԽԱՍ ԱՄՈՅԱՆԱյսօր արդեն Սուրբ Տաճարն ենք պահում, իշխանությունը զավթածները թիրախավորել են Եկեղեցին«Ռադդ քաշի, գնա ստեղից». Մայր Աթոռի բակում սադրանք տեղի ունեցավՄայրս, դու իմ միակն էիր…Երեխաների հրապարակումը` Արամ Ասատրյանի կնոջ ծննդյան օրվա առթիվ.starnews.amԱդրբեջանի ՊՆ-ում վերլուծվել է հայ֊ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակըՌԴ սահմանապահներին ուզում են հանել Զվարթնոցից, քանի որ խնդիր կլինի, երբ Զելենսկին գա ՀայաստանՀնարավոր են կոնֆլիկտային իրավիճակներ. փետրվարի 24-ի աստղագուշակ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода