«Ինչպե՞ս եղավ, որ միացումը դարձավ Արցախի առանձին պետություն». ՍԱՄՎԵԼ ԲԱՂԻՆՅԱՆ Հրամանատարներից լքված ուկրաինական դեսանտայինները զանգվածաբար գերի են հանձնվում (Տեսանյութ) ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ ԶԱՐՄԱՆՔ ԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBS Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով Ինչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ) Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումները Մոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան Աբրահամյան

Ֆրանսիական «տանիքին» երեւի արդեն Նիկոլն էլ չի հավատում

Վերլուծություն

Ֆ­րան­սիա­յի Սե­նա­տը օ­րերս հաս­տա­տեց, որ Հա­յաս­տա­նին կա­րող են մա­տա­կա­րար­վել CA­E­SAR հրե­տա­նա­յին հա­մա­կար­գեր, ինչ­պես նաեւ եւս 26 «Bastion» զրա­հա­մե­քե­նա: Լավ են այս զի­նա­տե­սակ­նե­րը, թե՝ ոչ, դա դեռ խնդրի մի կողմն է: Ա­մեն դեպ­քում՝ ո­չինչ, է­լի պետք կգան:

ՄԱԿՐՈՆԸ ՆՈՐԻՑ ՄԵՅԴԱՆՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԵՑ

­Բայց հաս­կա­նա­լի է, որ այս­տեղ խնդի­րը միայն ռազ­մա­կա­նը չէ, ա­վե­լի կոնկ­րետ՝ ռազ­մա­կան կող­մը երկ­րորդ պլա­նում է: Ա­ռաջ­նա­յի­նը, ի­հար­կե, հար­ցի քա­ղա­քա­կան կողմն է: Այ­սինքն, Մակ­րո­նը նախ բա­վա­կա­նին կտրուկ քայ­լե­րով փոր­ձեց Նի­կո­լի մի­ջո­ցով տե­ղա­վոր­վել հա­րավ­կով­կաս­յան խա­ղա­տախ­տա­կին, թե­րեւս նաեւ Աֆ­րի­կա­յում ու­նե­ցած ծանր կո­րուստ­նե­րը ներֆ­րան­սիա­կան հար­թա­կում մար­սե­լի դարձ­նե­լու հա­մար: Բայց ստա­ցավ բա­վա­կա­նին լուրջ հար­ված ոչ միայն Ադր­բե­ջա­նից, այլ նաեւ Ռու­սաս­տա­նից եւ Ի­րա­նից: Զու­գա­հե­ռա­բար, այն բա­նից հե­տո, երբ Ուկ­րաի­նա­յից հայ­տա­րա­րե­ցին, որ Ֆ­րան­սիան ի­րենց ոչ թե զենք է մա­տա­կա­րա­րում, այլ ան­պետք աղբ, եւ Փա­րիզն էլ ի պա­տաս­խան հայ­տա­րա­րեց, թե այ­լեւս ո­չինչ չի նվի­րե­լու, ե­թե ուկ­րաի­նա­ցի­ներն ու­զում են, թող գնեն, դա ե­կավ հիմ­նա­վո­րե­լու, որ նաեւ ուկ­րաի­նա­կան խա­ղա­տախ­տա­կին Մակ­րո­նը տեղ չու­նի: Չ­նա­յած, նրա կող­մից վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս նաեւ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւել­քի հաշ­վին քա­ղա­քա­կան դի­վի­դենտ­ներ ստա­նա­լու փոր­ձեր նկատ­վե­ցին եւ դեռ նկատ­վում են: Սա­կայն այս հարթա­կում եւս նրան հու­շե­ցին՝ հե­ռու մնա, սա քո խել­քի բա­նը չէ: Եվ այն, որ Մեր­ձա­վոր Ա­րե­ւելք կա­տա­րած վեր­ջին եւ նո­րից ձա­խող­ված այ­ցից հե­տո ֆրան­սիա­կան սե­նա­տը նո­րից սկսեց հա­յաս­տան­յան ուղ­ղութ­յան մա­սին մտածել, կար­ծես թե սկսում է նման­վել նրան, որ Մակ­րոնն այ­լեւս ի­րեն ի ցույց դնե­լու տեղ չգտնե­լով, մնա­ցել է Նի­կո­լի հույ­սին:

Չ­նա­յած, նաեւ զգաց­վում է, որ Փա­րիզն այս ան­գամ շատ ա­վե­լի զգու­շա­վոր է: Ա­մեն դեպ­քում, երբ մի գլուխ խո­սում են Հա­յաս­տա­նին ոչ հար­ձա­կո­ղա­կան սպա­ռա­զի­նութ­յուն տա­լու մա­սին, հենց նման զգու­շա­վո­րութ­յան մա­սին է ակ­նար­կում: Ա­սենք, մի­ջին մա­կար­դա­կի զի­նա­տե­սակ­նե­րի հա­մե­մա­տա­բար փոքր խմբա­քա­նակ­նե­րի մա­տա­կա­րա­րու­մը եւս ռազ­մա­կան տե­սանկ­յու­նից գրե­թե բան չի կա­րող փո­խել: Այ­սինքն, թե ի­րա­կա­նում ինչ է Հա­յաս­տա­նում ու­զում Մակ­րո­նը, դեռ դա թող­նենք մի կողմ՝ ֆիք­սելով, որ այն, ինչ նա ա­ռա­ջար­կում է Հա­յաս­տա­նին, ո­րե­ւէ կերպ չի հիմ­նա­վո­րում «փրկ­չի» այն կեր­պա­րը, ո­րը նի­կոլ­յան վար­չա­կար­գը փոր­ձում է վե­րագ­րել Ֆ­րան­սիա­յին՝ դրա­նով ձգտե­լով երկ­րում տրա­մադ­րութ­յուն­ներ ստեղ­ծել, թե հրա­ժար­վե­լով ռու­սա­կան անվ­տան­գա­յին հա­մա­կար­գից, կա­րող է դրան այ­լընտ­րանք գտնել Եվ­րո­պա­յում`  ի դեմս ա­ռա­ջին հեր­թին Ֆ­րան­սիա­յի:

Ա­սենք, վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս կա­րե­լի է նկա­տել, որ բա­վա­կա­նին թու­լա­ցել է նաեւ Եվ­րո­պա­յի եւ Ֆ­րան­սիա­յի վրա հույս դնե­լուն միտ­ված հա­յաս­տան­յան գոր­ծող իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի քա­րոզ­նե­րը: Պատ­ճա­ռը եւս կա­րե­լի է հաս­կա­նալ: Նի­կո­լը, թե­րեւս, մեծ հույ­սեր ու­ներ, որ վեր­ջա­պես կկա­րո­ղա­նա եվ­րո­պա­կան հար­թա­կում Ա­լիե­ւի հետ ինչ-որ պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րել, ին­չը, թե­րեւս, նրան ներշն­չել էին դեռ Պ­րա­հա­յի տխրահռ­չակ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ­նե­րում: Արդ­յուն­քում, թեեւ Նի­կո­լը, ըստ ա­մե­նայ­նի, այդ խոս­տում­նե­րից ո­գե­ւոր­ված, կտրուկ դեմ գնաց ինչ­պես նո­յեմ­բե­րի 9-ի հա­մա­ձայ­նագ­րի հի­ման վրա պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լու` կո­մու­նի­կա­ցիա­նե­րի վե­րա­գոր­ծար­կե­լու ծրագ­րե­րին, այն­պես էլ ՀԱՊԿ-ին եւ ՌԴ-ին, սա­կայն հի­մա բախ­վել է իր հա­մար այն տխուր ի­րո­ղութ­յա­նը, որ Ա­րեւ­մուտքն այդ խոս­տում­նե­րը պար­զա­պես չի կա­րո­ղա­նում կա­տա­րել: Այ­սինքն, չի կա­րո­ղա­նում Ա­լիե­ւին տա­նել Բր­յու­սել՝ խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լու, եւ վերջ: Նախ Եվ­րո­պան փոր­ձեց հա­մո­զել, ճնշել, չստաց­վեց: Ա­պա կոշտ սպառ­նա­լիք­նե­րի ան­ցավ Վա­շինգ­տո­նը, է­լի ա­պարդ­յուն: Ա­լիե­ւի հետ Բ­լին­քե­նի վեր­ջին հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցը ե­կավ հու­շե­լու, որ Վա­շինգ­տո­նը սպառ­նա­լիք­նե­րի լեզ­վից ան­ցել է հա­մո­զե­լուն, սի­րա­շա­հե­լուն: Սա­կայն նո­րից դեռ արդ­յունք տե­սա­նե­լի չէ:

Ա­լիե­ւը, հի­շեց­նենք, պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րել է՝ պատ­րաստ է բա­նակ­ցել ՌԴ-ի միջ­նոր­դութ­յամբ, պատ­րաստ է ու­ղիղ բա­նակ­ցութ­յուն­նե­րի, ա­սենք, Թ­բի­լի­սիում: Եվ վերջ, Եվ­րո­պա մեկ­նել չի ու­զում: Ու կար­ծես թե գնա­լով միայն էլ ա­վե­լի են ամ­րապնդ­վում այն գոր­ծոն­նե­րը, ո­րոնք էլ ա­վե­լի են ամ­րաց­նում Ա­լիե­ւին նման ո­րոշ­ման դրդող գոր­ծոն­նե­րը: Մեկ պարզ օ­րի­նակ: Երբ այ­սօր Արեւ­մուտ­քում բո­լո­րը բա­ցա­հայտ խո­սում են, որ ռուս­նե­րի հետ պետք է Ուկ­րաի­նա­յում սկսել բա­նակ­ցել, Ա­լիե­ւի հա­մար եվ­րո­պա­կան բա­նակ­ցա­յին հար­թա­կը, ո­րը Մոսկ­վան բա­ցա­հայտ հա­մա­րում է թշնա­մա­կան, հա­զիվ թե ըն­դու­նե­լի դառ­նա: Ա­վե­լին, վեր­ջին օ­րե­րին Ուկ­րաի­նա­յի պար­տութ­յան թե­ման բա­վա­կա­նին ակ­տիվ է նաեւ թուր­քա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում, եւ նման ազ­դա­կը, ի­հար­կե, Ա­լիե­ւը աչ­քա­թող չի ա­նի:

ԱԼԻԵՎԸ ՉԻ ՈՒԶԵՆԱ ԵՐԿԱՐ ՍՊԱՍԵԼ

Այս­պի­սով, Նի­կո­լը հայտն­վել է մի այն­պի­սի վի­ճա­կում, ո­րի պա­րա­գա­յու­մ ան­գամ ֆրան­սիա­ցի­նե­րի CA­E­SAR-ներն ու «Bas­ti­on»-նե­րը, թե­րեւս, ոչ թե հու­սադ­րող, այլ ա­վե­լի հու­սա­հա­տեց­նող գոր­ծոն կա­րե­լի է հա­մա­րել. խոս­տա­նում էին «ոս­կու սա­րեր», եւ երբ դրա փո­խա­րեն գա­լիս է մի­ջին մա­կար­դա­կի ինչ-որ տեխ­նի­կա՝ հա­մեմ­ված հայ­տա­րա­րութ­յամբ, թե՝ հար­ձա­կո­ղա­կան, այն է՝ տրվա­ծից ա­վե­լի լավ զի­նա­տե­սակ­նե­րի չսպա­սեք, դա նման է ակ­նար­կի, որ քա­ղա­քա­կան հար­թա­կում եւս օգ­նում ենք այն­քա­նով, որ­քանով կա­րող ենք:

Մ­յուս կող­մից, Բա­քուն է շա­րու­նա­կում ճնշել, թե ո՞ւր մնա­ցիք, ե­կեք պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լու: Ընդ ո­րում, այդ ճնշում­ներն ան­տե­սելն էլ չի կա­րող: Ոչ միայն այն պատ­ճա­ռով, որ Ադր­բե­ջա­նը կա­րող է նոր պա­տե­րազմ սկսել: Երեկվա սահմանային կրակոցները, իհարկե, մտահոգիչ են: Բայց այս պա­հին մասշտաբային պատերազմը մնում է քիչ հա­վա­նա­կան է, ո­րի օգ­տին խո­սող հեր­թա­կան հայ­տա­րա­րութ­յո­ւնը նա­խօ­րեին ա­րեց Ադր­բե­ջա­նում Ի­րա­նի դես­պան Սեյ­յեդ Աբ­բաս Մու­սա­վին, թե՝ «Բո­լորն ըն­դու­նե­ցին, որ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանցք» գա­ղա­փա­րը չի ի­րա­կա­նա­նա» եւ հի­մա շատ ա­վե­լի  ա­ռաջ­նա­յին է հա­մար­վում տա­րա­ծաշր­ջա­նում տնտե­սա­կան նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման մի­ջո­ցով լայն կոն­սեն­սու­սի հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի հի­ման վրա խա­խա­ղութ­յան հաս­նե­լու գա­ղա­փա­րը: Բայց ա­ռանց պա­տե­րազ­մի էլ Բա­քուն Նի­կո­լի վրա ճնշե­լու գոր­ծիք­ներ ու­նի: Օ­րի­նակ, երբ նա­խօ­րեին Բայ­րա­մովն ակ­նար­կեց, թե Հա­յաս­տա­նը տե­ղե­կաց­ված է ե­ղել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում «հա­կաա­հա­բեկ­չա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի» մա­սին, դրա տակ կա­րե­լի է նաեւ հաս­կա­նալ, թե ինչ կոմպ­րո­մա­տա­յին հե­ղեղ կա­րող է բաց թողն­վել Նի­կո­լի ուղ­ղութ­յամբ, ընդ ո­րում, առն­վազն 44-օր­յա պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ­նե­րից սկսած:

­Միա­ժա­մա­նակ քիչ հա­վա­նա­կան է թվում նաեւ վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս ի հայտ ե­կած թե­զը, թե Բա­քուն ինքն է այս պա­հին դան­դա­ղեց­նում «խա­ղա­ղութ­յան պայ­մա­նագ­րի» ստո­րագր­ման գոր­ծըն­թա­ցը: Այ­սինքն, սպա­սում է, որ Նի­կո­լը նոր ընտ­րութ­յուն­ներ անց­կաց­նի, դրա­նով լի­գի­տի­մաց­նի իր իշ­խա­նութ­յու­նը՝ Ար­ցա­խը հանձ­նե­լուց հե­տո, եւ այդ պա­շա­րով գնա պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լու: Սա­կայն այս­տեղ մեկ պարզ հարց կա. իսկ Բաք­վի ին­չի՞ն է պետք, թե նման պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րող Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վարն ինչ կար­գի լե­գի­տի­մութ­յուն ու­նի: Նի­կոլն աշ­խար­հի կող­մից այս պա­հին էլ ճա­նաչ­ված է, որ­պես Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ, եւ այս պա­հին էլ նրա ստո­րագ­րութ­յու­նը նույն կշիռն ու­նի, ինչ­պի­սին որ կու­նե­նա ե­թե նո­րից ընտր­վի: Եվ ե­թե նշված թե­զի ի­մաստն այն է, որ հե­տա­գա­յում հա­յաս­տան­յան այլ իշ­խա­նութ­յուն­ներ չբո­ղո­քար­կեն, ա­պա մեկ է, ցան­կութ­յան, ա­ռա­վել եւս՝ հնա­րա­վո­րութ­յան դեպ­քում բո­ղո­քար­կե­լու հիմ­քեր միշտ էլ կգտնվեն: Էլ չա­սած, որ ապ­րում ենք շատ ա­րագ փո­փոխ­վող աշ­խար­հում, թե վա­ղը ինչ գլո­բալ ի­րա­վի­ճակ կստեղծ­վի, դժվար է ա­սել, եւ դա հու­շում է, որ Ա­լիե­ւի հա­մար շատ ա­վե­լի նա­խընտ­րե­լի է օր ա­ռաջ ի­րեն ցան­կա­լի պայ­ման­նե­րով պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լը: Ա­ռա­վել եւս, ե­թե հիմք հա­մա­րենք Ի­րա­նի դես­պա­նի հի­շա­տակ­ված հայ­տա­րա­րութ­յու­նը, որ «Զան­գե­զու­րի մի­ջանց­քի» հետ Հեյ­դա­րո­վիչն այ­լեւս մեծ հույ­սեր չի կա­պում:

ԻՆՉ Է ՄՆՈՒՄ ՆԻԿՈԼԻՆ

­Կարճ ա­սած, ե­թե ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը չկա­րո­ղա­նան շատ ա­րագ վա­խեց­նել, հա­մո­զել, սի­րա­շա­հել Ա­լիե­ւին՝ գնալ Բր­յու­սե­լում պայ­մա­նա­գիր ստո­րագ­րե­լու, Նի­կոլն ին­քը, թե­րեւս, ստիպ­ված կլի­նի գնալ Ա­լիե­ւի ա­ռա­ջար­կած հար­թակ­նե­րում՝ Ռու­սաս­տա­նում կամ Վ­րաս­տա­նում հան­դի­պում­նե­րի:

Այս օ­րե­րին ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը նո­րից Վա­շինգ­տոն են կան­չել ԱԽՔ Ար­մեն Գ­րի­գոր­յա­նին: Վա­ղուց է այն տպա­վո­րութ­յունն ա­ռա­ջա­ցել, որ հենց ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը կամ բրի­տա­նա­ցի­նե­րը Նի­կո­լին ինչ-որ բան հասց­նե­լու կա­րիք են ու­նե­նում, այդ պա­հին էլ գոր­ծի մեջ է մտնում Գ­րի­գոր­յա­նը: Ինչ նոր ռազ­մա­վա­րութ­յուն են պլա­նա­վո­րել Վա­շինգ­տո­նում, դժվար է ա­սել: Ի­հար­կե, կա­րե­լի է մտա­ծել, որ Ա­լիեւն ա­րեւմտ­յան հար­թա­կում հան­դիպ­ման հա­մար մի շարք նոր պայ­ման­ներ է ա­ռա­ջադ­րել, եւ հի­մա կփոր­ձեն դրանք պար­տադ­րել Նի­կո­լին: Բայց ի՞նչ. դժվար է ա­սել, ա­ռա­վե­լա­գույ­նը, որ Նի­կո­լը կա­րող էր տալ, ար­դեն հա­մա­ձայն­վել է:

Ի­հար­կե, կա­րե­լի է նաեւ փոր­ձել Ա­լիե­ւին շա­րու­նա­կել ճնշել, այս ան­գամ խա­ղար­կե­լով ար­ցա­խա­հա­յութ­յան գոր­ծո­նը: Հա­մե­նայն­դեպս, ար­ցախ­ցի դեռ պատ­գա­մա­վոր­նե­րին նիս­տի հա­վա­քե­լու հա­մար, ինչ­պես հայտ­նի է, պետք էր գոր­ծի լծել Բա­բա­յան Սա­մո­յին, ո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն էլ այս պա­հին ժա­մա­նա­կա­վոր ղե­կա­վա­րում է Ար­ցա­խի ԱԺ-ն: Նաեւ ե­ղան խո­սակ­ցութ­յուն­ներ, որ օ­րերս նիս­տան­ման մի բան անց­կաց­րել են, Ռու­սաս­տան թռած­նե­րի փո­խա­րեն եր­կու նոր պատ­գա­մա­վո­րի են ման­դատ տվել, նաեւ քննար­կել են (այլ աղբ­յուր­նե­րով՝ ո­րո­շել են) Ար­ցա­խի գոր­ծու­նեութ­յու­նը դա­դա­րեց­նե­լու մա­սին Շահ­րա­ման­յա­նի հայտ­նի ո­րո­շու­մը չե­ղար­կե­լու հար­ցը: Բայց ա­սել, թե այդ ա­մե­նը կա­րող է Ա­լիե­ւի վրա լուրջ ճնշման վե­րած­վել, միամ­տութ­յուն կլի­ներ: Լուրջ կա­րող էր լի­նել ար­ցա­խա­հա­յութ­յան Ար­ցախ վե­րա­դառ­նա­լու նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը: Սա­կայն ի­րո­ղութ­յուն­նե­րը հու­շում են, որ ե­րե­ւի միայն շատ փոքր մա­սին կա­րո­ղա­նան հա­մո­զել՝ վե­րա­դառ­նալ:

Ընդ ո­րում, ժա­մա­նակն ակն­հայ­տո­րեն ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի օգ­տին չի աշ­խա­տում: Մտ­նում են ընտ­րութ­յու­նների ծանր փուլ, որ­տեղ Բայ­դե­նի վե­րընտ­րութ­յան հար­ցը ու ներ­կա քա­ղա­քա­կա­նութ­յան շա­րու­նա­կու­մը լուրջ կաս­կա­ծի տակ է: Մ­յուս կող­մից, ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը, որ­քան ռուս­նե­րի դիր­քերն ամ­րա­նում են Ուկ­րաի­նա­յում, այն­քան Ա­լիե­ւի, ա­սենք նաեւ Նի­կո­լի մոտ թու­լա­նա­լու են Մոսկ­վա­յին «գցե­լու» ձգտում­նե­րը:

ՔԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ«Ինչպե՞ս եղավ, որ միացումը դարձավ Արցախի առանձին պետություն». ՍԱՄՎԵԼ ԲԱՂԻՆՅԱՆՀրամանատարներից լքված ուկրաինական դեսանտայինները զանգվածաբար գերի են հանձնվում (Տեսանյութ)ԲԱՄԲԱՍԱՆՔԶԱՐՄԱՆՔԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBSԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԻնչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ)Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումներըՄոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան ԱբրահամյանՊապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցըՀայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստինԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԱՊՀ երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա ՄոսկվայումՊուտինը Տիգրան Քեոսայանին շնորհել է ՌԴ վաստակավոր արտիստի կոչումՍա հայի ներքին տականքի գործ է, իսկ ներքին տականքն ավելի վտանգավոր է, քան թշնամին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Մալյանը բանտում կմնա 5 ամիս 7 օր «Խուճապ» օպերացիա Երեւանում` ուկրաինական ձեռագրովԻնչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին«Լադանիվայի» «Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն ունի 3 միլիոնից ավելի դիտումԴիվերսանտ ադրբեջանցին պետք ա առոք-փառոք ՀՀ-ում շրջի, իսկ կրակած հայ զինվորը՝ դատվի. ՄկրտչյանՊացիենտն ինքը կորոշի՝ որ ԲԿ-ում հետազոտվի, պետբյուջեի գումարները ՊՎԾ-ի հետ վերահսկում ենք․ նախարարՀՐԱՏԱՊ. Նրանք 30 տարի օգտագործել են ադրբեջանի բարիքները. AZ-TV-ն նոր Ստեփանակերտից ռեպորտաժ է հրապարակելՎարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրենը մանրամասներ է ներկայացրել տարածվող ահաբեկչության մասինԾնողները խուճապի որևէ առիթ չունեն. ԿԳՄՍ նախարարԲլինկենը Չինաստանին ու Թուրքիային խնդրել է հետ պահել ԻրանինԵրևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնական դպրոցներում դասապրոցեսն ընթանում է բնականոն հունով. ԿոստանյանՓաշինյանը նշեց, թե ինչով է պայմանավորված ՀՀ-ում ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճըԱԱԾ-ն դպրոցներում ահաբեկչության մասինՎարժական հավաքների ծանուցումը հրապարակային կդառնա․ կառավարությունը հաստատեց նախագիծըՀՀ-ն կերկարաձգի զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության համաձայնագիրըՀՀ-ում մի բան էն չի, ամբողջ աշխարհում վերաապահովագրություն կա, բայց ոչ մի տեղ սենց բան չկաԱպրիլի 12. Օրվա խորհուրդԱյս անգամ հստակ պաժելու կամք գոյություն ունի ԻԻՀ ողջ իշխանության և ժողովրդի մեջ. Իրանահայ հայտնի քաղաղական վերլուծաբանը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնումԻնչի՞, «պառվի ուլերը» դեռ չեն սատկել. Փաշինյանը՝ ՊապոյանինՏելեգրամով դպրոցներին վերաբերող սահմռկեցուցիչ հայտարարություններ են տարածվում․ ՄեդիափորձագետԵրևանի դպրոցներում ահաբեկչական հարձակման պատրաստման լուրը կեղծ էՓորձ է արվել սպանել Բաշար Ասադին«Հրապարակ». Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը ադրբեջանցիների կողմից ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվելՋալալ Հարությունյանի գործով հարցաքննվել են 3 վկաներ․ ովքեր են նրանք․ «Ժողովուրդ»Նեթանյահուն երազում է Իրանի հետ մեծ պատերազմի մասին. Սեմյոն Բաղդասարով (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Ժողովուրդը շշպռել է դիտորդներինՌԴ-ն օգտագործել է նորագույն X-69 հրթիռը Տրիպիլյա ՋԷԿ-ը ոչնչացնելու ժամանակԲրիտանիան կոչ է անում հարձակվել Իրանի վրա, եթե Թեհրանը հարվածի Իսրայելին«Հրապարակ». Ինչու են ձգձգում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող ԱԺ հանձնաժողովի զեկույցըՈւկրաինացի զինվորականները խոստանում են ոչնչացնել Ռադայի պատգամավորներին (Տեսանյութ)Կիևը պատերազմի 2 տարվա ընթացքում ամենախոցելի դիրքում է, կա զինված ուժերի փլուզման վտանգ. Bloomberg.Ինչ ուզում եք, արեք, ես անջատել եմ իմ ինքնապահպանման բնազդը. Նարեկ ՄալյանԴառը պատասխան են տալու բոլոր մեղավորները. Տեր Փառեն քահանա ԱռաքելյանԱլեքսանդրոպոլ 2 և թուրք կարգադրիչները. Հայկ Բաբուխանյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода