ԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBS Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով Ինչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ) Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումները Մոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան Աբրահամյան Պապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցը Հայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստին Արևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Լավրով ԱՊՀ երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա Մոսկվայում

Որտե՞ղ եւ ինչպե՞ս պետք է դիմեն Խնայբանկի ավանդատուները. Փոխհատուցում 2024թ.

Տնտեսություն

«2024 թվա­կա­նին եւս կշա­րու­նակ­վի ա­վանդ­նե­րի դի­մաց փոխ­հա­տու­ցում տրա­մադ­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցը: Որ­պես շա­հա­ռու­նե­րի նոր խումբ` կընդգրկ­վեն մին­չեւ 1941 թվա­կա­նի հու­նի­սի 30-ը նե­րառ­յալ ծնված ան­ձինք։ Այ­սինքն, 2024թ.-ին մեկ տա­րով ա­վե­լաց­նում ենք շա­հա­ռու­նե­րի թի­վը: Ա­վանդ­նե­րի դի­մաց փոխ­հա­տուց­ման հա­մար պետբ­յու­ջով նա­խա­տես­ված գու­մա­րի չա­փը 1.5 մի­լիարդ դրամ է»: Այս մա­սին «Ի­րա­վուն­քի» հետ զրույ­ցում, անդ­րա­դառ­նա­լով 2024թ.-ին ա­վանդ­նե­րի փոխ­հա­տուց­ման ըն­թա­ցա­կար­գին, ա­սաց ՀՀ աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րութ­յան Կեն­սա­թո­շա­կա­յին ապ­ա­հո­վութ­յան վար­չութ­յան ըն­տա­նիք­նե­րին տրվող նպաստ­նե­րի բաժ­նի պետ ԱՐ­ՄԵՆ ՄԱՐ­ԳԱ­Ր­ՅԱ­ՆԸ:

— Որ­տե՞ղ, ե՞րբ ու ինչ­պե՞ս պետք է դի­մեն ա­վան­դա­տու­նե­րը:

— Ա­վան­դի փոխ­հա­տու­ցում ստա­նա­լու հա­մար կկա­րո­ղա­նան դի­մել մին­չեւ 1941թ. հու­նի­սի 30-ը նե­րառ­յալ ծնված ան­ձինք։

Ա­վան­դի փոխ­հա­տու­ցում ստա­նա­լու հա­մար ա­վան­դա­տուն հաշ­վառ­ման հա­մար սո­ցիա­լա­կան ա­ջակ­ցութ­յան տա­րած­քա­յին գոր­ծա­կա­լութ­յուն (բա­ժին) հուն­վա­րի 1-ից պետք է ներ­կա­յաց­նի հե­տեւ­յալ փաս­տաթղ­թե­րը` ան­ձը հաս­տա­տող փաս­տա­թուղթ կամ նույ­նա­կա­նաց­ման քարտ, ա­վան­դա­տո­ւի հան­րա­յին ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­րա­նի­շը կամ սո­ցիա­լա­կան ա­պա­հո­վութ­յան քար­տը կամ տե­ղե­կանք հան­րա­յին ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­րա­նիշ չու­նե­նա­լու մա­սին (այ­սու­հետ` հան­րա­յին ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մա­րա­նիշ): Ա­վան­դա­տո­ւի խնա­յո­ղա­կան գրքույ­կը (դրա առ­կա­յութ­յան դեպ­քում), ինչ­պես նաեւ դրա լու­սա­պատ­ճե­նը` գրքույ­կի ա­ռա­ջին է­ջի (նե­րա­ռում է մաս­նաճ­յու­ղի հա­մա­րը, բա­ժան­մուն­քի գտնվե­լու վայ­րը (քա­ղաք, շրջան, գյուղ), հաշ­վե­հա­մա­րը, ա­վան­դա­տո­ւի ա­նու­նը, ազ­գա­նու­նը, հայ­րա­նու­նը, մաս­նաճ­յու­ղի կնի­քը եւ պաշ­տո­նա­տար ան­ձի ստո­րագ­րութ­յու­նը) եւ 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ի դրութ­յամբ մնա­ցոր­դի է­ջե­րի մա­սով: Այ­նու­հե­տեւ տե­ղե­կանք «ՎՏԲ-­Հա­յաս­տան» փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րութ­յու­նից (ա­վան­դա­յին հա­շիվն սպա­սար­կող մաս­նաճ­յու­ղի կա­ռա­վար­չի կող­մից ստո­րագր­ված եւ մաս­նաճ­յու­ղի կնի­քով կնքված) ա­վան­դա­տո­ւի (նաեւ մա­հա­ցած ա­մուս­նու) բան­կա­յին հաշ­վի քար­տում 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ի դրութ­յամբ առ­կա տվյալ­նե­րի մա­սին:

Ըստ անհ­րա­ժեշ­տութ­յան, ներ­կա­յաց­վում է նաեւ ա­մուս­նութ­յան վկա­յա­կան կամ տե­ղե­կանք քա­ղա­քա­ցիա­կան կա­ցութ­յան ակ­տե­րի գրանց­ման բաժ­նից՝ ա­մուս­նութ­յան գրանց­ման մա­սին, ե­թե դի­մո­ղը ներ­կա­յաց­նում է ա­վան­դա­տո­ւի` մա­հա­ցած ա­մուս­նուն պատ­կա­նող խնա­յո­ղա­կան գրքույ­կը, ինչ­պես նաեւ` ա­մուս­նու մահ­վան վկա­յա­կա­նը, դրանց լու­սա­պատ­ճեն­նե­րը: Ա­վան­դա­տո­ւի ա­նու­նը եւ (կամ) ազ­գա­նու­նը փո­խե­լու մա­սին Քա­ղա­քա­ցիա­կան կա­ցութ­յան ակ­տե­րի գրանց­ման կենտ­րո­նի տված փոխ­ման վկա­յա­կա­նը, ե­թե անձ­նագ­րում եւ խնա­յո­ղա­կան գրքույ­կում նշված ա­նու­նը, ազ­գա­նու­նը տար­բեր են, իսկ ուղ­ղե­լու դեպ­քում` ուղղ­ման տե­ղե­կան­քը եւ դրանց լու­սա­պատ­ճեն­նե­րը: Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նութ­յան մար­տա­կան գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րի մաս­նակ­ցի վկա­յա­կա­նը եւ դրա լու­սա­պատ­ճե­նը: Նո­տա­րի կող­մից տրա­մադր­ված` զոհ­վա­ծի ա­նու­նով մին­չեւ 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ը ներդր­ված ա­վան­դի ժա­ռան­գութ­յան ի­րա­վուն­քի վկա­յա­գիր, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան պաշտ­պա­նութ­յան նա­խա­րա­րութ­յան կող­մից տրված՝ զոհ­վա­ծի (մա­հա­ցա­ծի) կար­գա­վի­ճա­կը հաս­տա­տող տե­ղե­կանք, զոհ­վա­ծի մահ­վան վկա­յա­կան եւ դրանց լու­սա­պատ­ճեն­նե­րը:

— Կա՞ն բա­ցա­ռութ­յուն­ներ, ո­րոնց դե­քում ա­վան­դա­տուն չի կա­րող այ­լեւս ստա­նալ իր ա­վան­դը:

— Ա­վանդ­նե­րի դի­մաց փոխ­հա­տու­ցում uտա­նա­լու ի­րա­վունք ու­նե­ցող ան­ձինք փոխ­հա­տու­ցում կա­րող են ստա­նալ նախ­կին ԽՍՀՄ Խ­նայ­բան­կի ՀԽՍՀ հան­րա­պե­տա­կան բան­կում մին­չեւ 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ը ներդր­ված դրա­մա­կան ա­վանդ­նե­րի դի­մաց: 1993 թվա­կա­նի հու­նի­սի 10-ից հե­տո նախ­կին ԽՍՀՄ Խ­նայ­բան­կի ՀԽՍՀ հան­րա­պե­տա­կան բան­կում խորհր­դա­յին ռուբ­լով դրա­մա­կան ա­վանդ ներդր­ված ա­վան­դը փոխ­հա­տուց­ման են­թա­կա չէ:

Ե­թե ա­վան­դա­տու հան­դիuա­ցող ա­մուuի­նը մա­հա­ցած է, եւ մա­հա­ցած ա­մուuնու ա­նու­նով ներդր­ված ա­վան­դը ներդր­վել է նրանց հա­մա­տեղ ա­մուuնա­կան կյան­քի ըն­թաց­քում, ա­պա մա­հա­ցած ա­մուuնու ա­վան­դի 50 տո­կոuի դի­մաց ողջ ա­մուuնու հա­մար փոխ­հա­տու­ցում uտա­նա­լու ի­րա­վուն­քը ճա­նաչ­վում է որ­պեu ա­վան­դի նկատ­մամբ մա­հա­ցա­ծի հետ ընդ­հա­նուր հա­մա­տեղ uե­փա­կա­նութ­յան ի­րա­վունք: Ա­վան­դա­տո­ւի` Հա­յաuտա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան նկատ­մամբ փոխ­հա­տու­ցում uտա­նա­լու գույ­քա­յին ի­րա­վուն­քը հա­մար­վում է դա­դա­րած կա­տար­մամբ` վճար­մամբ կամ ա­վան­դա­տո­ւի մա­հով:

Ա­վան­դի փոխ­հա­տու­ցում ստա­նա­լու ի­րա­վունք ու­նե­ցող ան­ձի գու­մա­րը կա­րող է վճար­վել ժա­ռա­գութ­յան ի­րա­վուն­քը ճա­նա­չած ան­ձին, ե­թե ա­վան­դա­տո­ւի տվյալ­նե­րը ընդգրկ­վել են տվյալ ամս­վա փոխ­հա­տուց­ման վճար­ման ցու­ցա­կում եւ մա­հա­ցել է վճար­ման ցու­ցակ­նե­րի ձե­ւա­վոր­ման օր­վա եւ դրան հա­ջոր­դող օ­րե­րի ըն­թաց­քում:

Հ­նա­րա­վոր չէ, քա­նի որ ո­լոր­տը կար­գա­վո­րող ի­րա­վա­կան ակ­տե­րով բա­ցա­ռութ­յուն­ներ սահ­մա­նող դրույթ­ներ նա­խա­տես­ված չեն:

Ա­վանդ­նե­րի փոխ­հա­տու­ցու­մը վճար­վում է Հայ­փոս­տի բա­ժան­մուն­քի սպա­սար­կող ան­ձի կող­մից (փոս­տա­տար)` տուն ա­ռա­քե­լու մի­ջո­ցով (ա­վան­դա­տո­ւի պա­հան­ջով այն կա­րող է վճար­վել նաեւ բա­ժան­մուն­քում), հա­մա­ձայն հաս­տատ­ված ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցի եւ ըստ փոս­տա­տար­նե­րի հա­մար սահ­ման­ված եր­թու­ղու:

— Իսկ յուրաքանչյուր ռուբ­լու դի­մաց որ­քա՞ն փոխ­հա­տու­ցում է տրա­մադր­վում:

— Հա­մա­ձայն «2006 թվա­կա­նի պե­տա­կան բյու­ջեի մա­սի­ն» ՀՀ օ­րեն­քի 8-րդ հա­վել­վա­ծի 4-րդ կե­տի` փոխ­հա­տուց­ման տրա­մադ­րումն ի­րա­կա­նաց­վում է ըստ հա­մապա­տաս­խան սանդ­ղա­կի (սանդ­ղա­կը մեզ են տրա­մադ­րել Աշ­խա­տան­քի եւ սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­րութ­յու­նից- Հեղ.):

 

Եթե ավանդի գումարի չափը խորհրդային ռուբլիով 1000-ից ոչ ավելի է, ապա տրամադրվող փոխհատուցման գումարը ՀՀ դրամով հաշվարկվում է՝ ավանդի գումար x 84։ 1001-ից մինչեւ 3000 ռուբլին (ներառյալ) հաշվարկվում է՝ 84000+(ավանդի 1000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 29.4)։ 3001-ից մինչեւ 5000 ռուբլին (ներառյալ) հաշվարկվում է՝ 142800+(ավանդի 3000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 16.8)։ 5001-ից մինչեւ 10000 ռուբլին (ներառյալ) հաշվարկվում է՝ 176400+(ավանդի 5000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 8)։ 10000-ից ավելի ռուբլին հաշվարկվում է՝ 216400+(ավանդի 10000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 4)։

 

 ԱՄՆ իշխանությունները կարծում են, որ իրանական հարձակումն Իսրայելի դեմ կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին. CBSԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԻնչպես են Փաշինյանի կինը, դուստրն ու մի խումբ ՔՊ-ականներ գիշերը ժամանակ անցկացրել ռեստորանում (Տեսանյութ)Ապրիլի 15-ին ՄԱԿ-ի դատարանում կշարունակվի ՀՀ-ն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործով բանավոր լսումներըՄոսկվայում պայթեցրել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետի Toyota-ն Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնություն էլ չի տվել սահմանազատման պրոցեսը Տավուշից սկսելուն. Տիգրան ԱբրահամյանՊապիկյանը և Ավստրալիայի դեսպանը քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հարցըՀայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ ռազմական խորհրդի նիստինԱրևմուտքը չի ցանկանում, որ իրականացվեն ՌԴ-ի օգնությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. ԼավրովԱՊՀ երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա ՄոսկվայումՊուտինը Տիգրան Քեոսայանին շնորհել է ՌԴ վաստակավոր արտիստի կոչումՍա հայի ներքին տականքի գործ է, իսկ ներքին տականքն ավելի վտանգավոր է, քան թշնամին. Հայտնի փաստաբանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Մալյանը բանտում կմնա 5 ամիս 7 օր «Խուճապ» օպերացիա Երեւանում` ուկրաինական ձեռագրովԻնչպիսի եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին«Լադանիվայի» «Ժակո» երգի տեսահոլովակն արդեն ունի 3 միլիոնից ավելի դիտումԴիվերսանտ ադրբեջանցին պետք ա առոք-փառոք ՀՀ-ում շրջի, իսկ կրակած հայ զինվորը՝ դատվի. ՄկրտչյանՊացիենտն ինքը կորոշի՝ որ ԲԿ-ում հետազոտվի, պետբյուջեի գումարները ՊՎԾ-ի հետ վերահսկում ենք․ նախարարՀՐԱՏԱՊ. Նրանք 30 տարի օգտագործել են ադրբեջանի բարիքները. AZ-TV-ն նոր Ստեփանակերտից ռեպորտաժ է հրապարակելՎարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրենը մանրամասներ է ներկայացրել տարածվող ահաբեկչության մասինԾնողները խուճապի որևէ առիթ չունեն. ԿԳՄՍ նախարարԲլինկենը Չինաստանին ու Թուրքիային խնդրել է հետ պահել ԻրանինԵրևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հիմնական դպրոցներում դասապրոցեսն ընթանում է բնականոն հունով. ԿոստանյանՓաշինյանը նշեց, թե ինչով է պայմանավորված ՀՀ-ում ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճըԱԱԾ-ն դպրոցներում ահաբեկչության մասինՎարժական հավաքների ծանուցումը հրապարակային կդառնա․ կառավարությունը հաստատեց նախագիծըՀՀ-ն կերկարաձգի զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը հակազդելու ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցության համաձայնագիրըՀՀ-ում մի բան էն չի, ամբողջ աշխարհում վերաապահովագրություն կա, բայց ոչ մի տեղ սենց բան չկաԱպրիլի 12. Օրվա խորհուրդԱյս անգամ հստակ պաժելու կամք գոյություն ունի ԻԻՀ ողջ իշխանության և ժողովրդի մեջ. Իրանահայ հայտնի քաղաղական վերլուծաբանը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնումԻնչի՞, «պառվի ուլերը» դեռ չեն սատկել. Փաշինյանը՝ ՊապոյանինՏելեգրամով դպրոցներին վերաբերող սահմռկեցուցիչ հայտարարություններ են տարածվում․ ՄեդիափորձագետԵրևանի դպրոցներում ահաբեկչական հարձակման պատրաստման լուրը կեղծ էՓորձ է արվել սպանել Բաշար Ասադին«Հրապարակ». Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը ադրբեջանցիների կողմից ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվելՋալալ Հարությունյանի գործով հարցաքննվել են 3 վկաներ․ ովքեր են նրանք․ «Ժողովուրդ»Նեթանյահուն երազում է Իրանի հետ մեծ պատերազմի մասին. Սեմյոն Բաղդասարով (Տեսանյութ)«Հրապարակ». Ժողովուրդը շշպռել է դիտորդներինՌԴ-ն օգտագործել է նորագույն X-69 հրթիռը Տրիպիլյա ՋԷԿ-ը ոչնչացնելու ժամանակԲրիտանիան կոչ է անում հարձակվել Իրանի վրա, եթե Թեհրանը հարվածի Իսրայելին«Հրապարակ». Ինչու են ձգձգում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող ԱԺ հանձնաժողովի զեկույցըՈւկրաինացի զինվորականները խոստանում են ոչնչացնել Ռադայի պատգամավորներին (Տեսանյութ)Կիևը պատերազմի 2 տարվա ընթացքում ամենախոցելի դիրքում է, կա զինված ուժերի փլուզման վտանգ. Bloomberg.Ինչ ուզում եք, արեք, ես անջատել եմ իմ ինքնապահպանման բնազդը. Նարեկ ՄալյանԴառը պատասխան են տալու բոլոր մեղավորները. Տեր Փառեն քահանա ԱռաքելյանԱլեքսանդրոպոլ 2 և թուրք կարգադրիչները. Հայկ ԲաբուխանյանՃշմարտության լույսից խուսափում են այնպիսի մարդիկ, որոնց ձեռքն է ընկել այսօր մեր երկրի ղեկավարումը. Տեր Եղիշե Այս ռեժիմը որոշել է սպանել Արմեն Աշոտյանին. Նաիրա ԶոհրաբյանՀողատուների «Խաղաղության օրակարգի» մասին. Տեր Վրթանես քահանա ԲաղալյանՑավալի է, որ գիտնականի կողմից հնչեցված խոսքը փաստերի խեղաթյուրում է պարունակում. Տեր Մովսես
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода